Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T Ruská a východoevropská studia - navazující magisterské studium
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
PŘÍPRAVA 2020/21
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702T Ruská a východoevropská studia - navazující magisterské studium


Obor ruských a východoevropských studií sleduje jednotlivé státy teritoria, rozdělené do čtyř subregionů: evropské Rusko (s vazbami na kavkazskou a středoasijskou oblast), Bělorusko a Ukrajinu (s vazbami na Moldávii a Rumunsko), Estonsko, Lotyšsko a Litvu (s vazbami na balticko-skandinávský region, zvláště pak na Finsko) a střední Evropu (Polsko, Maďarsko), dále pak zachycuje základní problémy balkánského regionu. Tento obor je prioritně zaměřen na moderní dějiny, politický vývoj, hospodářské, sociální a národnostní problémy, právní systém a kulturu zmíněných zemí, s ohledem na geografický rozsah a vnitřně komplikovanou strukturu sledovaného regionu má výrazně komparativní a multidisciplinární povahu. Program tohoto magisterského oboru stejně jako jednotlivé přednášky vycházejí z badatelského zájmu a publikační činnosti pracovníků katedry.


Obor je určen absolventům bakalářského a magisterského studia. Absolventům bakalářského studijního oboru 6702R Mezinárodní teritoriální studia uskutečňovaného na FSV, kteří absolvovali v akademickém roce 2004/2005, může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,70 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,70 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Studenti jiných bakalářských oborů na FSV UK, kteří chtějí postoupit na magisterský obor Ruská a východoevropská studia, jsou povinni před nástupem do tohoto oboru absolvovat předměty MB010 Moderní dějiny Ruska do roku 1917, MB011 Moderní dějiny Ruska po roce 1917, MB012 Moderní dějiny středovýchodní Evropy do roku 1914 a MB013 Moderní dějiny středovýchodní Evropy po roce 1914. Studenti, kteří přicházejí na magisterský obor RVES z jiných fakult, jsou povinni absolvovat tyto kursy v průběhu magisterského studia jako předměty povinně volitelné. Tito studenti si mohou jako povinně volitelný zapsat také bakalářský předmět MB122 Historická geografie pro RVES.


Garantem oboru je Doc. PhDr. Luboš ŠVEC, CSc.


Celkové studijní povinnosti  

120 kreditů

Povinné předměty

78 kreditů

Povinně volitelné předměty 

minimálně 30  maximálně 42 kreditů

Volitelné předměty       

maximálně 12

 

(„Předměty volitelné“ viz Čl. 2 § 8 Studijního a zkušebního řádu UK FSV)


Magisterská státní zkouška:


Části:


  1. Dějiny Ruska a středovýchodní Evropy (1 otázka)


  2. Rusko a východní Evropa v současném světě - reálie 90. let 20. století a počátku nového století


  3. Specializace (1 otázka z problematiky mimo téma diplomové práce: politický systém, zahraniční politika, kultura, právo, sociálně ekonomické problémy, národnostní poměry, náboženství a církve)


  4. Obhajoba diplomové prácePovinné předměty


Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMM085

Diplomový seminář I

Vykoukal, Švec

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM086

Diplomový seminář II

Vykoukal, Švec

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM087

Diplomový seminář III

Vykoukal, Švec

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM089

Metodologický seminář

Vykoukal

LS

0/2

KZ

4

JMM092

Koncepce a interpretace ruských dějin

Reiman

ZS

1/1

Zk

6

JMM093

Koncepce a interpretace dějin středovýchodní Evropy

Vykoukal

LS

1/1

Zk

6

JMM094

Politické systémy postsovětského prostoru

Kubát

ZS

2/0

Zk

6

JMM095

Politické systémy zemí středovýchodní Evropy II.

Kubát

LS

2/0

Zk

6

JMM097

Etnické a národnostní problémy střední a východní Evropy

Vykoukal

ZS

1/1

Zk

6

JMM099

Církve a náboženství současné střední a východní Evropy

Zilynskyj

LS

1/1

Zk

6

JMM183

Současná východní Evropa I

Vykoukal, Horák, Šír

ZS/LS

1/1

Z

3

JMM184

Současná východní Evropa II

Vykoukal, Horák, Šír

ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM188

Hospodářská transformace v postsovětském prostoru

Litera

ZS

1/1

Zk

6

JMM189

Economic transformation in Central Europe

Částek

LS

1/1

Zk

6

J#0093

skupina "Jazyky pro magisterské obory IMS"
Předměty MM 183 a MM184 si studenti zapisují v posledních dvou semestrech studia


Zájemci o magisterské studium na katedře ruských a východoevropských studií, kteří přicházejí z kteréhokoliv bakalářského programu na UK FSV, jsou povinni doložit absolvování ruského jazyka na úrovni Zk a anglického nebo německého jazyka na úrovni KZ nebo opačně  (RJ jako KZ a AJ nebo NJ jako Zk). Jako Cizí jazyk I si poté zapisují ten jazyk, u něhož v bakalářském studiu dosáhli stupně KZ (RJ, AJ, NJ), jako Cizí jazyk II si po dohodě s garantem oboru zapisují další východoevropský jazyk odpovídající regionálnímu zaměření. Student však vždy musí nastupovat do oboru nebo jej končit se zkouškou z RJ.


V průběhu prvního, maximálně druhého semestru studia jsou studenti povinni (viz čl. 7, §5, 6 Studijního a zkušebního řádu UK FSV) připravit teze diplomní práce a předložit je vedoucímu příslušného diplomního semináře (viz výše), který je projedná s garantem oboru. Teprve po schválení těchto tezí se studenti zapisují do prvního semestru diplomního semináře.


Povinně volitelné předměty


Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMM107

Utopija i mif v russkoj kulture

Běloševský

ZS

1/1

KZ

4

JMM113

Pád komunistických režimů ve střední Evropě

Tůma

LS

1/1

Z

3

JMM117

Demokracie a autorita ve východní Evropě

Švec

ZS

1/1

Z

3

JMM120

Proměny sovětské zahraniční politiky

Kolenovská

LS

1/1

Z

3

JMM122

Ruská výtvarná avantgarda

Pelánová

LS

1/1

Zk

5

JMM124

Regionální faktor ve vývoji Ukrajiny

Zilynskyj

ZS

1/1

KZ

4

JMM125

Kultura, politika a historismus v Polsku

Vykoukal

LS

1/1

KZ

4

JMM127

Česká společnost a pobaltská etnika

Švec

ZS

1/1

Z

3

JMM132

Hostující profesor I: The Greek civil war (1943-1949) and its Legacy on the Postwar Political System

Marantzidis

ZS

0/0

Zk

5

JMM133

Hostující profesor II


ZS/LS

1/1

Zk

3

JMM187

Formirovanije postsovetskovo prostranstva

Šír

ZS

1/1

KZ

4

JMM190

Rossijskije massmedia 90 gg.

Běloševský

LS

1/1

Z

3

JMM241

Provodník po istoriji sovremennoj rossijskoj kultury

Svoboda

LS

1/1

Z

3

JMM257

Sovětský stát a společnost 1941-1945

Litera

ZS

1/1

Z

3

JMM300

Armáda jako integrační faktor ruské společnosti

Litera

ZS

1/1

Z

3

JMM301

Bělorusko po roce 1991

Zilynskyj

LS

1/1

Z

3

JMM302

Rossija posle 1991 g.

Svoboda

LS

1/1

Z

3

JMM303

Pobaltí po roce 1991

Švec

LS

1/1

Z

3

JMM304

Polsko po roce 1989

Vykoukal

LS

1/1

Z

3

JMM305

Ukrajina po roce 1991

Zilynskyj

LS

1/1

Z

3

JMM306

Halič: dějiny a současnost jednoho regionu

Kaleta

ZS

2/0

Z

3

JMM361

Nacionalnoje i gosudarstvennoje stroitelstvo v Jevraziji

Horák, Šír

LS

1/1

KZ

4

JMM365

Etnohistorické regiony I

Kaleta

LS

1/1

KZ

4

JMM366

Etnohistorické regiony II

Kaleta

ZS

1/1

KZ

4

JMM367

Etnohistorické regiony III

Horák, Šír

LS

1/1

KZ

4

JMM368

Maďarsko po r. 1989

Irmanová

ZS

1/1

Z

3

JMM369

Národnostní otázka v Uhrách a Maďarsku

Irmanová

LS

1/1

KZ

4

JMM370

Slovanství a panslavismus

Šesták

LS

1/1

KZ

4

JMM371

Formování moderního národa na Balkáně

Šesták

LS

1/1

KZ

4

JMM372

Dva "rozpady" Jugoslávie

Tejchman

LS

1/1

KZ

4

JMM384

Studená válka v dokumentech

Smetana

LS

0/2

Zk

5

JMM390

Slovensko po roce 1989

Irmanová

ZS

0/2

Z

3

JMM391

Historie a kultura v moderním Maďarsku

Irmanová

LS

1/1

KZ

4

JMM399

Češi a Jihoslované

Šesták

LS

1/1

Z

3

JMM417

The Jewish Experience in the Habsburg Monarchy

Kubátová

LS

1/1

Zk

5

JMM458

Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů

Rak, Čížek

LS

2/2

Zk

5

JMM460

Ropa a plyn v postsovětském prostoru

Litera

LS

1/1

KZ

4Kursy, které se z jakýchkoliv důvodů v daném ak. roce nevypisují nebo vypisují mimořádně, oznamuje vyhláška IMS před začátkem výuky v příslušném semestru.


Bez ukončení kursu /semináře/ označeného nižší římskou číslicí nelze postoupit do kursu v pořadí vyššího.


Studenti, kteří nejsou absolventy bakalářského studia IMS, si mohou se souhlasem garnata oboru zapsat i vybrané bakalářské kursy. Podmínkou zápisu je předchozí souhlas vyučujícího příslušného kursu.


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

31.leden 2020 18:29

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 13.08 2020 17:06, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz