Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T Německá a rakouská studia - navazující magisterské studium
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
PŘÍPRAVA 2020/21
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702T Německá a rakouská studia - navazující magisterské studiumÚkolem oboru je sledovat v širších souvislostech jednotlivé státy daného teritoria, jakož i osudy německých, ev. židovských menšin. Priorotami multidisciplinárního zaměření jsou historie, sociálně-politický a právní systém, ekonomika a kultura. Je určen absolventům bakalářského a magisterského studia. Absolventům bakalářského studijního oboru 6702R Mezinárodní teritoriální studia uskutečňovaného na FSV, kteří absolvovali v akademickém roce 2005/2006 může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,70 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,70 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.

Studenti jiných bakalářských oborů na UK FSV, kteří chtějí studovat magisterský obor Německá a rakouská studia, jsou povinni před nástupem do tohoto oboru úspěšně absolvovat předměty MB008 Dějiny německy mluvících zemí I, MB009 Dějiny německy mluvících zemí II a MB118 Historická geografie pro NRS. Studenti, kteří přicházejí z jiných fakult a jsou přijati na tento magisterský obor, jsou povinni absolvovat tyto kursy v průběhu studia jako předměty povinně volitelné. Studenti jsou povinni soustavně sledovat tisk německé jazykové oblasti.


Garantem oboru je Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

78 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně 30, maximálně 42 kreditů

Volitelné předměty

maximálně 12

("Předměty volitelné" viz Čl. 2 § 8 Studijního a zkušebního řádu UK FSV)


Magisterská státní zkouška:

Části:


  1. Moderní dějiny německy mluvících zemí (1 otázka)

  2. Politický a právní systém německy mluvících zemí (1 otázka)

  3. Kultura, ekonomika a sociální systém německy mluvících zemí (1 otázka)

  4. Obhajoba magisterské práce


Pozn.: Ani jedna z otázek u státní zkoušky (část 1-3) nesmí být předmětem diplomové práce.


Povinné předměty:


Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMM043

Diplomový seminář I.

Kunštát, Pešek

ZS

0/2

Z

3

JMM044

Diplomový seminář II

Kunštát, Pešek

LS

0/2

Z

3

JMM045

Diplomový seminář III

Kunštát, Pešek

ZS

0/2

Z

3

JMM049

Koncepce a interpretace dějin NMZ do r. 1933

Křen

ZS

1/1

Zk

6

JMM050

Konzeptionen und Interpretationen der Geschichte der deutschsprachigenen Länder

Kučera, Konrád

LS

1/1

Zk

6

JMM051

Politické systémy NMZ po r. 1945 (Německo)

Kunštát

ZS

2/2

Zk

6

JMM052

Politické systémy NMZ po r. 1945 (alpské země)

Kunštát

LS

2/2

Zk

6

JMM055

Německá a rakouská kultura I (do 1933)

Pešek

ZS

1/1

Zk

6

JMM056

Německá a rakouská kultura II (1933-1990)

Pešek

LS

1/1

Zk

6

JMM059

Metodologický seminář

Konrád, Králová

ZS

2/2

KZ

4

JMM060

Umění německy mluvících zemí

Pelánová

LS

2/0

Zk

6

JMM061

Konversatorium zu den aktuellen Fragen I.

Pešek, Konrád

ZS

0/2

Z

3

JMM350

Hospodářský a sociální systém NMZ I

Mlsna

ZS

1/1

Z

3

JMM351

Hospodářský a sociální systém NMZ II

Mlsna

LS

1/1

Zk

6

JMM352

Zahraniční politika SRN I

Handl

ZS

1/1

Z

3

JMM353

Zahraniční politika SRN II

Handl

LS

1/1

Zk

6

J#0093

skupina "Jazyky pro magisterské obory IMS"Udělení zápočtu z III. jazyka je podmíněno složením 2 zkoušek (resp. 1 zkoušky a klasifikovaného zápočtu) ze světových jazyků v bakalářském studiu.


V průběhu prvního, maximálně druhého semestru studia jsou studenti povinni (viz čl. 7, § 5, 6 Studijního a zkušebního řádu UK FSV) připravit teze diplomní práce a předložit je vedoucímu příslušného diplomního semináře (viz výše), který je projedná s garantem oboru.


Povinně volitelné předměty:


Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMM062

Konversatorium zu den aktuellen Fragen II.

Konrád

LS

0/2

Z

3

JMM066

Die Deutschen in der Tschechoslowakei

Kučera

LS

1/1

Zk

5

JMM289

Jednota evropské kultury v dějinách

Pešek

LS

1/1

KZ

4

JMM384

Studená válka v dokumentech

Smetana

LS

0/2

Zk

5

JMM434

Die Amerikanisierung der deutschen Wirtschaft im 20. Jahrhundert

Hilger

ZS

2/0

Zk

5

JMM435

Vom Kaiserreich zur Republik

Cepl-Kaufmann

ZS

2/0

Zk

5

JMM436

Ringvorlesung Österreich 1945-2006

Heiss

LS

2/0

Zk

5

JMM437

Sozialistische Freundschaft in der Praxis

Zimmermann

ZS

2/0

Zk

5

JMM438

Der NS-Staat

Zimmermann

ZS

2/0

Zk

5

JMM439

Recht und Gerechtigkeit

Zimmermann

ZS

0/2

Z

3

JMM440

Nachbarschaften I. Deutsche und Franzosen

Zimmermann

ZS

0/2

Z

3

JMM441

Polen in Deutschland, Deutsche in Polen

Zimmermann

LS

2/0

Zk

5

JMM442

Die Deutsche Demokratische Republik

Zimmermann

LS

2/0

Zk

5

JMM443

Hitlers Frauen, Generäle und sonstige Zeitgenossen

Zimmermann

LS

0/2

Z

3

JMM444

Nachbarschaften II. Deutsche und Niederländer

Zimmermann

LS

0/2

Z

3

JMM445

Film und Propaganda des Ersten Weltkriegs

Wollstein

LS

2/0

Zk

5

JMM446

Gerechtigkeit in Deutschland. Konzepte und Ergebnisse soziologischer Gerechtigkeitsforschung

Tranow

LS

2/0

Zk

5

JMM447

Tuttorium

Oellermann, Králová

ZS

0/2

Z

3

JMM456

"Marken" in der Politik. Welche Rolle spielen Attribute wie "christlich", "sozial", "links" in deutschen Wahlkämpfen?

Eckert

ZS

0/2

Z

3

JMM457

Deutschland 1961 - 1974. Zeiten des Wandels

Wollstein

ZS

1/1

Zk

5

JMM458

Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů

Rak, Čížek

LS

2/2

Zk

5

JMM466

Günter Grass im Kontext der Gegenwartsliteratur

Cepl-Kaufmann

LS

2/0

Zk

5


Pozn.: Kursy, které se v daném akademickém roce nevypisují nebo vypisují mimořádně, oznamuje vyhláška IMS před začátkem semestru. V rámci spolupráce s Ústavem germánských studií FF UK si mohou studenti NRS zapisovat jako povinně volitelné předměty vybrané kursy nabízené Ústavem germánských studií FF UK. Názvy nabízených kursů budou upřesněny vyhláškou.

Bez ukončení kursu (semináře) označeného nižší římskou číslicí nelze postoupit do kursu v pořadí vyššího. Studenti, kteří nejsou bakaláři IMS, si mohou se souhlasem vedoucího katedry zapsat i vybrané bakalářské kursy. Podmínkou zápisu je předchozí souhlas vyučujícího příslušného kursu.


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

31.leden 2020 18:29

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 13.08 2020 17:06, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz