Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T Evropská studia - navazující magisterské studium
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
PŘÍPRAVA 2020/21
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702T Evropská studia – navazující magisterské studium


Úkolem oboru je sledovat proces evropského integračního procesu v jeho mnohotvárnosti, obor se zabývá vývojem evropské integrace, politickým systémem a institucemi EU, právními, ekonomickými a kulturními aspekty.


Obor je určen absolventům bakalářského a magisterského studia. Absolventům bakalářského studijního oboru 6702R Mezinárodní teritoriální studia uskutečňovaného na FSV, kteří absolvovali v akademickém roce 2005/2006, může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,70 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,70 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Garantem oboru je Prof. PhDr. Lenka ROVNÁ, CSc.


Celkové studijní povinnosti: 120 kreditů


Povinné předměty:

73 kreditů

Povinně volitelné předměty:

minimálně 35, maximálně 47 kreditů

Volitelné předměty:

maximálně 12 kreditů

(„Předměty volitelné“ viz Čl. 2 § 8 Studijního a zkušebního řádu UK FSV)


Studijní povinnosti:


  • 9 zkoušek z povinného základu

  • 5 zápočtů z povinného základu

  • 5 zkoušek z alternativních předmětů jednotlivých institutů FSV

  • 5 zápočtů z povinných předmětů institutů během dvouletého období

  • 5 zápočtů z alternativních předmětů institutů během dvouletého období


Státní zkouška:


Části:


  1. Dějiny evropské integrace

  2. Současné problémy ekonomické, politické, sociální a právní v evropské integraci, při­stoupení ČR k EU

  3. Otázka z jiného oboru než je obor diplomové práce: ekonomie, právo, politologie, mezinárodní vztahy, sociologie, mezinárodní teritoriální studia, masová komunikace

  4. Obhajoba diplomové práce


Povinné předměty:


Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JEM021

Komparativní ekonomické systémy

Mlčoch

ZS

2/2

Zk

7

JEM069

Vnitřní trh Evropské unie

Urban

LS

2/2

Zk

6

JMM142

Historické a kulturní předpoklady evropské integrace

Rak

ZS

2/0

KZ

4

JMM208

Western Europe - Politics and Society

Rovná

ZS

1/1

Zk

6

JMM251

Právní rámec evropské integrace

Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

6

JMM259

Instituce ES/EU

Škrábalová

ZS

1/1

Zk

6

JMM289

Jednota evropské kultury v dějinách

Pešek

LS

1/1

KZ

4

JMM290

Diplomový seminář I.

Urban, Šlosarčík, Rovná

LS

0/2

Z

3

JMM291

Diplomový seminář II.

Urban, Šlosarčík, Rovná

ZS

0/2

Z

3

JMM292

Diplomový seminář III.

Urban, Šlosarčík, Rovná

LS

0/2

Z

3

JMM322

Evropská ekonomická integrace

Urban

ZS

2/0

Zk

6

JPM113

Geography and Politics in 20th Century Europe

Hnízdo

ZS

2/0

Zk

6

JSM508

European Social Policy

Potůček

LS

2/2

Zk

9

J#0093

skupina "Jazyky pro magisterské obory IMS"Jazyky pro magisterské obory IMS:


Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JLB007

Angličtina pro IMS I

Kunzová

ZS

0/3

Z

2

JLB008

Angličtina pro IMS II

Kunzová

LS

0/3

Zk

4

JLB013

Němčina pro polit. a IMS I


ZS

0/3

Z

2

JLB014

Němčina pro polit. a IMS II


LS

0/3

Zk

4

JLB019

Francouzština pro pol., IMS I


ZS

0/3

Z

2

JLB020

Francouzština pro pol., IMS II


LS

0/3

Zk

4

JLB023

Italština pro pol., IMS I

Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB024

Italština pro pol., IMS II

Bahníková

LS

0/3

Zk

4

JLB027

Ruština odborná I - vyšší

Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB028

Ruština odborná II - vyšší

Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JLB029

Španělština pro pol., IMS, soc., ek., žur., MK I

Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB030

Španělština pro pol., IMS, soc., ek., žur., MK II

Mlýnková

LS

0/3

Zk

4

JLB031

Angličtina I

Štěpánková

ZS

0/3

Z

2

JLB032

Angličtina II

Štěpánková

LS

0/3

KZ

4

JLB033

Němčina I


ZS

0/3

Z

2

JLB034

Němčina II


LS

0/3

KZ

4

JLB035

Francouzština I

Linhart Černá

ZS

0/3

Z

2

JLB036

Francouzština II

Linhart Černá

LS

0/3

KZ

4

JLB037

Italština I

Bahníková

ZS

0/3

Z

2

JLB038

Italština II

Bahníková

LS

0/3

KZ

4

JLB039

Ruština odborná I - nižší

Mistrová

ZS

0/3

Z

2

JLB040

Ruština odborná II - nižší

Mistrová

LS

0/3

KZ

4

JLB041

Španělština I

Mlýnková

ZS

0/3

Z

2

JLB042

Španělština II

Mlýnková

LS

0/3

KZ

4

JMM411

Jazyky pro IMS vyučované mimo nabídku UK FSV

Švec, Rovná, Pešek

ZS/LS

1/1

KZ

4


V průběhu prvního, maximálně druhého semestru studia jsou studenti povinni (viz čl. 7, §5, 6 Studijního a zkušebního řádu UK FSV) připravit teze diplomní práce a před­lo­žit je vedoucímu příslušného diplomního semináře (viz výše), který je projedná s ga­rantem oboru. Teprve po schválení těchto tezí se studenti zapisují do prvního semestru diplomního semináře.


Povinně volitelné předměty*:


Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JEM020

Etika a ekonomie

Mlčoch

ZS

2/2

Zk

6

JEM031

Public Finance A

Schneider

ZS

2/2

Zk

6

JEM081

Advanced Economics of European Integration - Microeconomic Aspects

Turnovec, Brožová

ZS

2/2

Zk

7

JEM082

Political Economy of European Integration

Turnovec

LS

2/2

Zk

6

JJM116

Základy sociální komunikace

Jirák

LS

2/2

Zk

7

JMM051

Politické systémy NMZ po r. 1945 (Německo)

Kunštát

ZS

2/2

Zk

6

JMM052

Politické systémy NMZ po r. 1945 (alpské země)

Kunštát

LS

2/2

Zk

6

JMM134

British Politics

Rovná

LS

1/1

Zk

6

JMM135

Le systeme politique et institutionnel de la France

Perottino

LS

1/1

Zk

6

JMM136

Sociálně politický vývoj Beneluxu

Drulák

LS

1/1

Zk

6

JMM177

Economie appliquée des organisations: le protocole et les usages en France

Chatard

ZS/LS

2/0

Zk

6

JMM179

Hostující vyučující I


ZS/LS

2/0

Zk

6

JMM180

Hostující vyučující II


ZS/LS

1/1

Zk

5

JMM202

Cultural Pluralism and Antidiscrimination in WE and USA

Laubeová

LS

1/1

Zk

6

JMM217

Moderní francouzská kultura I.

Krejča

ZS

1/1

Z

3

JMM218

Moderní francouzská kultura II.

Krejča

LS

1/1

Zk

5

JMM247

Sociálně-politický vývoj Skandinávie

Hořejšová

LS

2/0

Zk

6

JMM248

Sociálně politický vývoj Irska

Šlosarčík

ZS

1/1

Zk

5

JMM285

L´histoire de la France apres 1945

Perottino

LS

2/0

Zk

6

JMM299

České myšlení o Evropě

Rak

ZS

2/0

Zk

5

JMM310

Právní rámec evropských politik

Šlosarčík

LS

2/0

Zk

5

JMM375

Sociálně-politický vývoj Skotska ve 20. století

Kasáková

ZS

1/1

KZ

4

JMM383

Vztahy mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou

Urban

LS

1/1

KZ

4

JMM384

Studená válka v dokumentech

Smetana

LS

0/2

Zk

5

JMM385

Legal Framework of European Integration

Šlosarčík

LS

2/0

Zk

6

JMM404

Velká Británie a evropská integrace po roce 1945

Váška

LS

1/1

KZ

4

JMM408

Séminaire d´actualités

Tomalová

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM418

Contemporary Britain and Western Europe

Hnízdo

LS

0/2

Z

3

JMM452

Evropská dimenze izraelsko-palestinského konfliktu

Košťálová

LS

1/1

KZ

4

JMM453

Moderní britské dějiny

Rovná

ZS

1/1

Zk

6

JMM454

Skotsko, Wales a Severní Irsko v kontextu moderních britských dějin

Kasáková

LS

1/1

KZ

3

JMM458

Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů

Rak, Čížek

LS

2/2

Zk

5

JPM049

EU - vývoj společenství I, ES

Plechanovová

ZS

2/0

Z

3

JPM050

EU - vývoj společenství II, ES

Plechanovová

LS

2/0

Zk

7

JPM069

Evropská ekonomická integrace, ES

Kučerová

ZS/LS

2/0

Zk

6

JPM129

Vývoj ekonomik členských států EU, ES

Kučerová

ZS

2/0

Zk

6

JPM145

Figures choises des sciences sociales et Politiques en France

Novák

LS

2/0

Zk

6

JPM183

Teorie evropské integrace a jejich aplikace

Karlas

ZS

0/2

Zk

6

JPM185

Evropská integrace - teorie a příklady

Jeřábek

LS

1/1

Zk

6

JSM501

Veřejná politika

Potůček, Stejskal, Nekola

ZS

2/2

Zk

9

JSM506

Metody analýzy politik

Veselý

LS

0/4

KZ

6

JSM507

Metody tvorby politik

Veselý

ZS

0/4

KZ

6


*Vzhledem k požadavkům na státní závěrečnou zkoušku, doporučuje se absolvovat kurzy PM183 a PM 185.


Britská specializace:


Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMM134

British Politics

Rovná

LS

1/1

Zk

6

JMM248

Sociálně politický vývoj Irska

Šlosarčík

ZS

1/1

Zk

5

JMM375

Sociálně-politický vývoj Skotska ve 20. století

Kasáková

ZS

1/1

KZ

4

JMM404

Velká Británie a evropská integrace po roce 1945

Váška

LS

1/1

KZ

4

JMM418

Contemporary Britain and Western Europe

Hnízdo

LS

0/2

Z

3

JMM453

Moderní britské dějiny

Rovná

ZS

1/1

Zk

6

JMM454

Skotsko, Wales a Severní Irsko v kontextu moderních britských dějin

Kasáková

LS

1/1

KZ

3

JPB216

Britský parlamentarismus

Lebeda

ZS

2/0

Z

2

JPB229

Regionální politické systémy: Skotsko, Wales

Říchová

LS

2/0

Zk

4

JPM016

Anglosféra. Vývoj a společnost.

Hnízdo

ZS

2/0

Z

3

JPM121

Problémy současné anglosaské filosofie I

Müller

ZS

0/2

Z

3

JPM122

Problémy současné anglosaské filosofie II

Müller

LS

0/2

Z

3


Francouzská specializace:


Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JMB128

Moderní dějiny Francie

Perottino

ZS

2/0

KZ

3

JMB187

Kulturní politiky západoevropských států

Tomalová

ZS

1/1

KZ

3

JMM135

Le systeme politique et institutionnel de la France

Perottino

LS

1/1

Zk

6

JMM177

Economie appliquée des organisations: le protocole et les usages en France

Chatard

ZS/LS

2/0

Zk

6

JMM179

Hostující vyučující I


ZS/LS

2/0

Zk

6

JMM180

Hostující vyučující II


ZS/LS

1/1

Zk

5

JMM405

Hlavní problémy moderních francouzských dějin

Matějka

LS

1/1

KZ

4

JMM408

Séminaire d´actualités

Tomalová

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM415

Francouzská zahraniční politika

Tomalová

LS

1/1

KZ

4

JMM419

Francouzsko-české vztahy ve XX století

Brüstlová

LS

1/1

KZ

4

JMM451

Politický vývoj současné Francie

Janyška

ZS

1/1

Zk

6

JMM463

Atelier en sciences sociales de Prague

Tomalová

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM464

Introduction a l´analyse des politiques européennes

Tulmets

ZS

0/2

Zk

6Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

31.leden 2020 18:29

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 13.08 2020 17:06, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz