Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Program: Mediální studia (NP_MS)
Akademický rok 2023/24
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program N0321A180003: Mediální studia - navazující magisterské studium, prezenční

Akademický rok 2023/2024


Mediální studia pojímají média jako pevnou součást české společnosti se silnými vazbami na vývoj evropský i celosvětový. Ve svém odborném zaměření jsou propojena se sociologií, politologií, ekonomií a historií. Program klade důraz i na orientaci v současných výzkumných metodách a reflexi dynamicky se proměňujícího se mediálního světa, jeho nových komunikačních platforem. Absolvent studijního programu zná rámce odborné práce spojené se studiem masových a síťových médií, ovládá standardní metody vědeckého poznávání mediálních obsahů, mediálního publika i mediálních organizací a metody interpretace mediálních sdělení a role médií a mediální komunikace ve společnosti. Zároveň si během studia zkusí řešit i praktické a tvůrčí úkoly a osvojí si vybrané komunikační strategie různých typů médií.


Studijní plán je určen všem absolventům bakalářského či magisterského studia, kteří splní podmínky pro přijetí ke studiu do tohoto programu od akademického roku 2021/2022.

Studium je na základě platné akreditace organizováno jako čtyřsemestrální opírající se organizačně o kreditní systém. Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné.


Garantem studijního programu je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (tel.: 222 112 209, Mail  )

Sekretariát katedry Mgr. Gabriela Skalická (tel.: 222 112 265, Mail  )


Odborné znalosti

Absolvent/ka studijního programu prokazuje

- kritické zvládnutí sociálních teorií, které vykládají vztah mezi médii a společností

- zevrubnou znalost vývoje komunikace a médií ve společenských a politických souvislostech

- porozumění vztahům mezi médii, společností a jejími institucemi

- znalost českého mediálního systému v komparaci s mediálními systémy jiných zemí


Odborné dovednosti

Absolvent/ka studijního programu umí:

- využívat složitější metody pro empirické, kritické a historické zkoumání médií a vyvíjet vlastní metodologické postupy pro řešení zadaných problémů

- aplikovat znalosti z oblasti mediálních systémů na analýzu chování současných médií

- na základě zadání samostatně i v týmu zpracovat ucelenější analytický úkol týkající se médií


Odborné způsobilosti

Absolventi studijního programu jsou schopni:

- samostatně a odpovědně se rozhodovat při vedení dílčího týmového úkolu

- do řešení problémů zahrnout diskusi o alternativních přístupech

- srozumitelně a přesvědčivě prezentovat zadaný odborný problém, včetně argumentace vlastního názoru


Uplatnění

Absolventi studijního programu naleznou profesní uplatnění jako mediální analytici, mediální konzultanti, tvůrci komunikačních strategií, pracovníci v rámci tiskových a komunikačních oddělení. Potenciálními zaměstnavateli absolventů jsou orgány státní správy, veřejnoprávní a soukromá média, mediální a reklamní agentury a agentury public relations.


Studijní povinnosti


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

78 kreditů

Povinně volitelné předměty

min. 30 kreditů

Volitelné předměty

max. 12 kreditů


Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK


Magisterská státní zkouška


1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce

2. (JSZ613) Dějiny a současnost masových a síťových médií (2 otázky)

3. (JSZ614) Sociální teorie komunikace a médií (2 otázky)


Povinné předměty / J#0430


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKM107

ExternĂ­ odkaz Teorie mediální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

2/0

Zk

10

JKM108

ExternĂ­ odkaz Historický a společenský kontext proměn médií

ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

2/0

Zk

7

JKM109

ExternĂ­ odkaz Současné koncepty zkoumání médií

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

2/0

Zk

7

JKM110

ExternĂ­ odkaz Současné mediální systémy a vývojové trendy

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS/LS

2/0

Zk

8

JKM111

ExternĂ­ odkaz Výzkumný projekt

ExternĂ­ odkaz Nečas ExternĂ­ odkaz Vochocová ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

0/2

KZ

6

JKM112

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní výzkum médií

ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

1/1

Zk

6

JKM113

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkumy médií

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

1/1

Zk

6

JKM114

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií

ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS/LS

0/2

Z

3

JKM115

ExternĂ­ odkaz Základy vědecké práce

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Supa ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

ZS

1/1

Z

3

JKM116

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS/LS

0/2

Z

6

JKM117

ExternĂ­ odkaz Kapitoly z dějin studia médií

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

2/0

Zk

8

JKM136

ExternĂ­ odkaz Interkulturní komunikace

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

8


Celkový počet kreditů: 78


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKM107

Teorie mediální komunikace
JJM201

JKM108

Historický a společenský kontext proměn médií
JJM202

JKM112

Kvantitativní výzkum médií
JJM204 JJM210

JKM113

Kvalitativní výzkumy médií
JJM205

JKM114

Čtení textů ke studiu médií
JKM198 JJM378 JJM218 JJM217 JJM214 JJM216

JKM136

Interkulturní komunikace
JJM343


Povinně volitelné předměty - Analýza-teorie-historie / J#0431


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKM025

ExternĂ­ odkaz Current Issues in Digital Media Studies

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

2/0

Zk

7

JKM118

ExternĂ­ odkaz Média, moc a politika

ExternĂ­ odkaz Křeček

LS

2/0

Zk

5

JKM119

ExternĂ­ odkaz Kritické teorie médií

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

1/1

Zk

5

JKM121

ExternĂ­ odkaz Účinky médií

ExternĂ­ odkaz Nečas

ZS

1/1

KZ

5

JKM122

ExternĂ­ odkaz Vybrané kapitoly kulturálních studií

ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

2/0

Zk

5

JKM123

ExternĂ­ odkaz Vývoj vysílacích médií

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

2/0

Zk

5

JKM124

ExternĂ­ odkaz Média a životní styl

ExternĂ­ odkaz Knapík

ZS

2/0

KZ

6

JKM126

ExternĂ­ odkaz Media and Society: An Introduction

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

2/0

Zk

6

JKM127

ExternĂ­ odkaz Cultural Studies

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

6

JKM128

ExternĂ­ odkaz Participační média

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

1/1

KZ

4

JKM190

ExternĂ­ odkaz History of Computer and Video Games

ExternĂ­ odkaz Švelch

ZS

2/0

Zk

5

JKM192

ExternĂ­ odkaz Media and Socialization

ExternĂ­ odkaz Trültzsch-Wijnen

ZS

0/2

KZ

5

JKM194

ExternĂ­ odkaz Empirical Audience Studies

ExternĂ­ odkaz Trültzsch-Wijnen ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

0/2

KZ

5

JKM255

ExternĂ­ odkaz Analysing Discourse: Theories and Methods

ExternĂ­ odkaz Dağdelen

LS

1/1

Z

6


Minimální počet kreditů: 15


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKM025

Current Issues in Digital Media Studies
JJM235

JKM119

Kritické teorie médií
JJM206

JKM121

Účinky médií
JJM226

JKM122

Vybrané kapitoly kulturálních studií
JJM227

JKM126

Media and Society: An Introduction
JJM234

JKM127

Cultural Studies
JJM240


Povinně volitelné předměty - Produkce-kreativita-praxe / J#0432


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKM103

ExternĂ­ odkaz Future Media Experiences

ExternĂ­ odkaz Supa ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

LS

1/1

KZ

6

JKM105

ExternĂ­ odkaz Current Issues in Game Studies

ExternĂ­ odkaz Švelch

ZS

2/0

Zk

7

JKM106

ExternĂ­ odkaz Media and the Children

ExternĂ­ odkaz Supa ExternĂ­ odkaz Lucký

ZS

1/1

KZ

4

JKM129

ExternĂ­ odkaz Mediální výchova a vzdělávání

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Supa

LS

1/1

Z

5

JKM130

ExternĂ­ odkaz Specifika vysílacích médií

ExternĂ­ odkaz Železný ExternĂ­ odkaz Groman ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

1/1

KZ

5

JKM132

ExternĂ­ odkaz Do-It-Yourself Media

ExternĂ­ odkaz Hroch

LS

1/1

KZ

5

JKM133

ExternĂ­ odkaz Non-fiction audiovizuální tvorba

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

1/1

KZ

5

JKM135

ExternĂ­ odkaz Comparative Media Analysis

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

LS

0/2

Z

5

JKM137

ExternĂ­ odkaz Intercultural Communication Management

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

ZS/LS

1/1

Zk

5

JKM150

ExternĂ­ odkaz Live-Streaming and Content Creation in Game Culture

ExternĂ­ odkaz Švelch

ZS

2/0

KZ

5

JKM193

ExternĂ­ odkaz Game Production Studies

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

2/0

Zk

5


Minimální počet kreditů: 15


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKM103

Future Media Experiences
JJM009

JKM106

Media and the Children
JJJM191

JKM133

Non-fiction audiovizuální tvorba
JJM295 JJM443

JKM137

Intercultural Communication Management
JJM233


Doporučené volitelné předměty / J#0433


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM007

ExternĂ­ odkaz Czech Media System in European Comparison

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS

2/0

Zk

6

JJM079

ExternĂ­ odkaz Mediální kritika

ExternĂ­ odkaz Kruml

LS

0/2

Z

3

JJM080

ExternĂ­ odkaz Zábava v televizním vysílání

ExternĂ­ odkaz Kruml

ZS

1/1

Z

3

JJM084

ExternĂ­ odkaz Analýza veřejného diskurzu

ExternĂ­ odkaz Dufek

LS

1/1

Zk

6

JJM093

ExternĂ­ odkaz Vývoj žurnalistiky po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Klimeš

LS

1/1

KZ

4

JJM094

ExternĂ­ odkaz Komunikace ve veřejné sféře

ExternĂ­ odkaz Klimeš ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

LS

1/1

KZ

4

JJM181

ExternĂ­ odkaz Komiks jako médium

ExternĂ­ odkaz Hrdina

LS

2/0

Zk

4

JJM187

ExternĂ­ odkaz Cross-Cultural Studies

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

ZS

2/0

Zk

6

JJM220

ExternĂ­ odkaz Nastolování agendy

ExternĂ­ odkaz Nečas

LS

1/1

Zk

5

JJM221

ExternĂ­ odkaz Mediální gramotnost a mediální výchova

ExternĂ­ odkaz Wolák

ZS/LS

0/2

KZ

3

JJM225

ExternĂ­ odkaz Mediální semiotika

ExternĂ­ odkaz Podzimek

LS

1/1

Zk

6

JJM228

ExternĂ­ odkaz Vývoj komunikačních technologií

ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

2/0

Zk

5

JJM229

ExternĂ­ odkaz Vývoj televizního vysílání v českých zemích

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

2/0

Zk

6

JJM230

ExternĂ­ odkaz Média, bezpečnost, válka

ExternĂ­ odkaz Hanzal ExternĂ­ odkaz Kaleta

LS

1/1

KZ

5

JJM233

ExternĂ­ odkaz Intercultural Communication Management

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

ZS/LS

1/1

Zk

6

JJM234

ExternĂ­ odkaz Media and Society: An Introduction

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

1/1

Zk

6

JJM239

ExternĂ­ odkaz Media Sociology

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Miessler ExternĂ­ odkaz Hroch

ZS/LS

1/1

Zk

6

JJM242

ExternĂ­ odkaz Comics as a Medium

ExternĂ­ odkaz Hrdina

ZS

1/1

Zk

4

JJM244

ExternĂ­ odkaz Kulturní politika a česká společnost po roce 1938

ExternĂ­ odkaz Knapík

LS

2/0

Zk

6

JJM344

ExternĂ­ odkaz Political Economy of Communication

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

1/1

Zk

6

JJM351

ExternĂ­ odkaz Kritická analýza mediálních sdělení v českém periodickém tisku

ExternĂ­ odkaz Benda

ZS

0/2

Zk

5

JJM369

ExternĂ­ odkaz Understanding Media

ExternĂ­ odkaz Šimková

LS

0/2

KZ

5

JJM377

ExternĂ­ odkaz Žurnalistika a oral history

ExternĂ­ odkaz Groman

LS

0/2

Z

6

JJM400

ExternĂ­ odkaz Duchovní kořeny evropské kultury

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

1/1

Zk

8

JJM448

ExternĂ­ odkaz Kniha jako médium III

ExternĂ­ odkaz Halada ExternĂ­ odkaz Müller

LS

1/1

KZ

3

JKM004

ExternĂ­ odkaz East Asian Media

ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS

0/2

Z

5

JKM100

ExternĂ­ odkaz Žánry v rozhlasové tvorbě

ExternĂ­ odkaz Groman

ZS

1/1

KZ

4

JKM104

ExternĂ­ odkaz History and Theory of Interactive Media

ExternĂ­ odkaz Miessler

LS

2/0

Z

5

JKM106

ExternĂ­ odkaz Media and the Children

ExternĂ­ odkaz Supa ExternĂ­ odkaz Lucký

ZS

1/1

KZ

4

JKM146

ExternĂ­ odkaz Contexts of Television

ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

1/1

Zk

6

JKM153

ExternĂ­ odkaz Role-Playing Game Studies: Research Seminar

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

0/2

KZ

4

JKM154

ExternĂ­ odkaz Digitální hry a reprezentace

ExternĂ­ odkaz Fousek Krobová ExternĂ­ odkaz Houška

LS

1/1

KZ

4

JKM199

ExternĂ­ odkaz Biodiversity, Sustainability in the Agro-Food System

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

2/0

Z

3

JKM204

ExternĂ­ odkaz Media and Migration

ExternĂ­ odkaz Neag

LS

1/1

KZ

5

JKM529

ExternĂ­ odkaz Antropologie a významy

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

4

JKM596

ExternĂ­ odkaz Politics and Media in High-Stakes International Conflicts

ExternĂ­ odkaz Shavit

LS

1/1

KZ

3


Doporučený počet kreditů: 12


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM221

Mediální gramotnost a mediální výchova
JJB265 JKB201

JJM233

Intercultural Communication Management
JKM137

JJM234

Media and Society: An Introduction
JKM126

JJM400

Duchovní kořeny evropské kultury
JJM249

JKM106

Media and the Children
JJJM191Kód plánu

J23NPMS1532
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

16.červenec 2024 00:01

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 16.07 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz