Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Česko-německá studia / Deutsch-tschechische Studien (BP_CNS)
Akademický rok 2023/24
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program B0312A200012: Česko-německá studia / Deutsch-tschechische Studien - bakalářský, prezenční

Akademický rok 2023/2024


Cílem studijního programu Česko-německá studia je poskytnout jeho studentům kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti v rámci uvedené specializace. Poskytuje znalost a porozumění široké škále německých a česko-německých problematik v rámci politických a historických věd, částečně také mezinárodních vztahů. Studijní program pracuje s pokročilou znalostí němčiny jako nástrojem pro další poznání a nabízí také interdisciplinární vhled do literární vědy, lingvistiky (částečně germanistiky) a interkulturní komunikace.


Studium předpokládá povinný výjezd na Univerzitu Řezno ve druhém či pozdějším roce studia (podmínkou pro výjezd jsou splněné studijní prerekvizity). Všichni absolventi programu Česko-německá studia získají dvojí diplom (double-degree), s nímž budou oprávněni užívat tituly Bc. a BA. podle příslušných národních legislativ. (Poznámka k zahraničnímui výjezdu: Studium programu nezákládá nárok na získání stipendia na pobyt na Univerzitě Řezno ve druhém či pozdějším roce studia.)


Absolventi studijního programu Česko-německá studia nejčastěji pokračují ve studiu navazujících magisterských programů na Fakultě sociálních věd UK a na Univerzitě v Řezně. V dlouhodobé perspektivě se absolventi studijního programu na pracovním trhu profilují do oblasti česko-německé spolupráce - jak v soukromé, tak veřejné sféře.


Garantem programu je doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. Mail 


Koordinátorka studentských záležitostí: Bc. Michaela Němcová Mail 

(Poznámka: Na koordinátorku studentských záležitostí, která je zároveň absolventskou Česko-německých studií, je možné se obracet ve všech studentsko-studijních záležitostech, provozně-studentských záležitostech výjezdu na Univerzitu v Řezně a také s dotazy zájemců či uchazečů o studijní program. Případně budou předány k dořešení garantovi programu).


Další informace pro studenty: ExternĂ­ odkaz https://ims.fsv.cuni.cz/studium/bakalarske-programy/cesko-nemecka-studia-cns-prezencni-studium

Další informace pro uchazeče: ExternĂ­ odkaz https://ims.fsv.cuni.cz/uchazeci/studijni-programy/bc-cesko-nemecka-studia-cns

Webové stránky Institutu mezinárodních studií FSV UK: ExternĂ­ odkaz https://ims.fsv.cuni.cz/


Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

36 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 120 kreditů

Volitelné předměty

maximálně: 24 kreditů

(ExternĂ­ odkaz Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška:


  1. (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce

  2. (JSZ631) Obhajoba písemné práce

  3. (JSZ632) Obhajoba písemné práce

  4. (JSZ633) Obhajoba písemné práce


    Bakalářská práce je standardní (35 normostran á 1.800 znaků + přílohy), ostatní písemné práce (tzv. Hausarbeiten) mají rozsah 20 stran (á 1.800 znaků + přílohy). Bakalářská práce je samostatná komplexní práce, ostatní písemné práce jsou interpretacemi dílčích problémů v rámci daných tematických okruhů.

 


Téma bakalářské práce a tří písemných prací, které budou spolu s ní obhajovány, lze vybírat (na každé téma vždy jedna z uvedených prací) z následujících tematických okruhů, vycházejících ze stanovených skupin (modulů). Rozsah a základní požadavky na všechny písemné práce jsou každý školní rok definovány v rámci bakalářského diplomního semináře. Bakalářskou práci nelze psát v modulu jazykověda a literární věda. (Toto omezení platí jen pro studenty imatrikulované primárně na FSV UK.)

 


1. Jazykověda


2. Literární věda


3. Vědy o kultuře


4. Politika a dějiny


5. Právo a hospodářské dějinyPOVINNÉ PŘEDMĚTY

Pro studenty primárně imatrikulované na FSV UK


Skupina povinných předmětů (J#0508CZ)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB070

ExternĂ­ odkaz Překlad z češtiny do němčiny I (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS

0/2

Zk

3

JTB071

ExternĂ­ odkaz Překlad z češtiny do němčiny II (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

3/3

Zk

3

JTB072

ExternĂ­ odkaz Praktikum

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS/LS

0/8

Zk

20

JTB073

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro česko-německá studia I

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

0/2

Zk

4

JTB074

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář pro česko-německá studia II

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

0/2

Zk

6

Celkový počet kreditů: 36


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům (J#0508CZ):

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTB070

Překlad z češtiny do němčiny I (UR)

ExternĂ­ odkaz J#R083 ExternĂ­ odkaz J#R084 JLB013 JLB014 JTB308 JTB026 JTB132 JTB223 JTB016
JTB073

Bakalářský seminář pro česko-německá studia I

JTB016 JTB026 JTB001
JTB074

Bakalářský seminář pro česko-německá studia II

JLB014 JTB073 JTB132 JTB223 JTB308 JLB013 ExternĂ­ odkaz J#R084 ExternĂ­ odkaz J#R083

Pro studenty primárně imatrikulované na UR


Skupina povinných předmětů (J#0509DE)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB075

ExternĂ­ odkaz DTS M 12 Praktikumsmodul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/20

Zk

20

JTB076

ExternĂ­ odkaz Bachelorarbeit

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/4

Z

10

JTB077

ExternĂ­ odkaz DTS M 13 Freies Modul

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/8

Zk

14

Celkový počet kreditů: 44


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům (J#0509DE):

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPOVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Předměty plněné v průběhu studia na FSV UK


Moduly (student plní pro postup k SZK všechny moduly):

Jazyk

Politika a dějiny

Právo a hospodářské dějiny


Povinně volitelné předměty - Jazyk: (J#051022)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB007

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS I

ExternĂ­ odkaz Kunzová

ZS

0/2

Z

3

JLB008

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS II

ExternĂ­ odkaz Kunzová

LS

0/2

Zk

3

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JTB078

ExternĂ­ odkaz DTS M 01 Sprache

ExternĂ­ odkaz Šichová

ZS/LS

0/8

Zk

12

JTB079

ExternĂ­ odkaz DTS M 02 Sprache

ExternĂ­ odkaz Šichová

ZS/LS

0/8

Zk

12

JTB080

ExternĂ­ odkaz DTS M 09 Sprache Aufbau

ExternĂ­ odkaz Šichová

ZS/LS

0/6

Zk

6

JTB308

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I

ExternĂ­ odkaz Herms

ZS/LS

0/2

Z

4

JTB309

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

ExternĂ­ odkaz Herms

ZS/LS

0/2

Z

4

JTB313

ExternĂ­ odkaz Deutschland und Zentraleuropa Aktuell I

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS/LS

0/2

Z

4

JTB314

ExternĂ­ odkaz Deutschland und Zentraleuropa Aktuell II

ExternĂ­ odkaz Lizcová ExternĂ­ odkaz De Gail

ZS/LS

0/2

Z

4

JTB334

ExternĂ­ odkaz Textlektüre im Tandem

ExternĂ­ odkaz Pusch

ZS

0/2

Z

3

J#0513

ExternĂ­ odkaz skupina "Česko-německá studia: povinně volitelné předměty - gastdozenti"


Minimální počet kreditů: 24 (splněná skupina J#0513 se ve skupině J#051022 počítá za příslušný počet kreditů přiřazených splněnému předmětu)


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Jazyk/Sprache:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB008

Angličtina pro IMS II

JLB007
JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JTB308

Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I
JMBZ197

JTB309

Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

JTB308JMBZ198Povinně volitelné předměty - Politika a dějiny: (J#051123)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB001

ExternĂ­ odkaz Základy akademické práce

ExternĂ­ odkaz Pondělíček ExternĂ­ odkaz Filipová

ZS

2/0

Zk

5

JTB002

ExternĂ­ odkaz Teorie ve společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Eberle

LS

2/0

Zk

5

JTB008

ExternĂ­ odkaz Dvě století střední Evropy I

ExternĂ­ odkaz Velek

ZS

4/0

Z

2

JTB009

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám střední Evropy I

ExternĂ­ odkaz Klípa ExternĂ­ odkaz Perutka

ZS

0/2

Z

1

JTB010

ExternĂ­ odkaz Dvě století střední Evropy II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

4/0

Zk

5

JTB011

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám střední Evropy II

ExternĂ­ odkaz Klípa ExternĂ­ odkaz Perutka

LS

0/2

Z

1

JTB016

ExternĂ­ odkaz Dějiny německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Nigrin

LS

4/0

Zk

6

JTB026

ExternĂ­ odkaz Seminář k dějinám NMZ

ExternĂ­ odkaz Lizcová ExternĂ­ odkaz Emler

LS

0/2

Z

2

JTB081

ExternĂ­ odkaz DTS M 10 Schwerpunktmodul I

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

2/2

Zk

12

JTB082

ExternĂ­ odkaz DTS M 11 Schwerpunktmodul II

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

10/10

Zk

10

JTB083

ExternĂ­ odkaz DTS M 07 Politik/Gesellschaft/Recht

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

9/9

Zk

18

JTB132

ExternĂ­ odkaz Central European Culture in the 20th Century

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

6

JTB223

ExternĂ­ odkaz Geografie německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Filipová

LS

1/1

Zk

6

JTB234

ExternĂ­ odkaz Německo po roce 1990

ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

1/1

Zk

6

JTB250

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ I (Německo)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

Zk

6

JTB251

ExternĂ­ odkaz Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ II (Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko)

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

6

JTB256

ExternĂ­ odkaz Progresivní zahraniční politika v Německu a EU

ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS

1/1

Zk

6

JTB257

ExternĂ­ odkaz Česká diplomacie po roce 1989 - geneze, instituce, témata

ExternĂ­ odkaz Petříček

ZS

1/1

Zk

6

JTB271

ExternĂ­ odkaz Švýcarská konfederace v minulosti a současnosti: vzorový model či evropská anomálie?

ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

Zk

6

JTB272

ExternĂ­ odkaz Společnost za ostnatým drátem. Koncentrační tábory ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Šmidrkal

LS

1/1

Zk

6

JTB274

ExternĂ­ odkaz Nacismus ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Kyncl

LS

1/1

Zk

5

JTB275

ExternĂ­ odkaz Německá literatura ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

1/1

Zk

6

JTB276

ExternĂ­ odkaz Od Drang nach Osten k evropské integraci. Německo a východní Evropa ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

2/0

Zk

3

JTB277

ExternĂ­ odkaz Mezi konfliktem a soužitím. Češi a sudetští Němci v proměnách 20. století

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

2/0

Zk

3

JTB281

ExternĂ­ odkaz Rok 1968 v západním Německu a v Evropě

ExternĂ­ odkaz Valenta

LS

1/1

Zk

6

JTB319

ExternĂ­ odkaz Akademie Mitteleuropa. Europäische und nationale Revolutionen in Zentraleuropa: 1989-2019

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

0/2

Z

4

JTB330

ExternĂ­ odkaz Československo: Ostrov demokracie ve střední Evropě? Politika - Společnost - Kultura 1918-1939

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

1/1

Zk

6

JTB342

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v NMZ

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

JTM303

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v NMZ

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

J#0513

ExternĂ­ odkaz skupina "Česko-německá studia: povinně volitelné předměty - gastdozenti"


Minimální počet kreditů: 28 (splněná skupina J#0513 se ve skupině J#051123 počítá za příslušný počet kreditů přiřazených splněnému předmětu)


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Politika a dějiny:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTB001

Základy akademické práce
JTB104

JTB010

Dvě století střední Evropy II

JTB008
JTB011

Seminář k dějinám střední Evropy II

JTB009
JTB016

Dějiny německy mluvících zemí

JTB014 JTB004 JTB005 JTB006 JTB007 JTB010 JTB011 JTB001 JTB002 JTB003 JTB015
JTB026

Seminář k dějinám NMZ

JTB005 JTB004 JTB003 JTB002 JTB001 JTB006 JTB007JMB009

JTB132

Central European Culture in the 20th Century

ExternĂ­ odkaz J#R065JMBZ289

JTB223

Geografie německy mluvících zemí
JMB118

JTB234

Německo po roce 1990
JMB218

JTB250

Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ I (Německo)
JMB222

JTB271

Švýcarská konfederace v minulosti a současnosti: vzorový model či evropská anomálie?
JMB125

JTB277

Mezi konfliktem a soužitím. Češi a sudetští Němci v proměnách 20. století
JMB053

JTB342

Církve a náboženství v NMZ
JMM640 JMM115

JTM303

Církve a náboženství v NMZ
JMM115 JMM640Povinně volitelné předměty - Právo a hospodářské dějiny: (J#0512)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB084

ExternĂ­ odkaz DTS M 08 Politik/Geschichte/Recht/Wirtschaft

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

8/8

Zk

12

JTB133

ExternĂ­ odkaz Introduction to International Political Economy

ExternĂ­ odkaz Fiřtová

LS

1/1

Zk

6

JTB210

ExternĂ­ odkaz Úvod do mezinárodního a evropského práva

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

2/0

Zk

6

JTB255

ExternĂ­ odkaz Hospodářský a sociální systém německy mluvících zemí

ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS

1/1

Zk

6

JTB316

ExternĂ­ odkaz Základy německého ústavního práva

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

1/1

Zk

6

JTB317

ExternĂ­ odkaz Společenské a ekonomické důsledky digitalizace

ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS

1/1

Zk

6

JTB347

ExternĂ­ odkaz Základy německého, rakouského a švýcarského práva ve vzájemném srovnání a v aktuálních debatách

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

6

JTM031

ExternĂ­ odkaz Wirtschafts- und Sozialsystem der deutschsprachigen Länder

ExternĂ­ odkaz Domeier

LS

1/1

Zk

6

JTM306

ExternĂ­ odkaz Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Domeier

ZS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Právo a hospodářské dějiny:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTB133

Introduction to International Political Economy

ExternĂ­ odkaz J#R065
JTB210

Úvod do mezinárodního a evropského práva
JMB065

JTM031

Wirtschafts- und Sozialsystem der deutschsprachigen Länder
JMM351

JTM306

Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 20. Jahrhundert
JMM350Speciální skupina v rámci nabídky PV předmětů - Gastdozenten: (J#0513)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB332

ExternĂ­ odkaz Climate Change Politics from a Comparative Area Perspective

ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Ullrichová ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS

1/1

Zk

6

JTB349

ExternĂ­ odkaz Využití AI v humanitních a společenských vědách

ExternĂ­ odkaz Kocián ExternĂ­ odkaz Vidová Hladká

LS

1/1

Z

4

JTM031

ExternĂ­ odkaz Wirtschafts- und Sozialsystem der deutschsprachigen Länder

ExternĂ­ odkaz Domeier

LS

1/1

Zk

6

JTM304

ExternĂ­ odkaz Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JTM305

ExternĂ­ odkaz Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

ZS

1/1

Zk

6

JTM324

ExternĂ­ odkaz "Auferstanden aus Ruinen". Spielfilme ebnen nach 1945 den Weg zu Frieden und Demokratie

ExternĂ­ odkaz Wollstein

ZS

1/1

Zk

6

JTM333

ExternĂ­ odkaz Die Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Integration 1949-heute

ExternĂ­ odkaz Thiemeyer

LS

1/1

Zk

6

JTM334

ExternĂ­ odkaz Zeitreisen? Ostmitteleuropa im Blick deutscher und österreichischer Touristen

ExternĂ­ odkaz Stach

LS

1/1

Zk

6

JTM410

ExternĂ­ odkaz U.S.-Czechoslovak Economic and Cultural Relations in the Cold War

ExternĂ­ odkaz Doležalová ExternĂ­ odkaz Albrecht

ZS

1/1

Zk

6

JTM501

ExternĂ­ odkaz Kulturrevolution der langen 1960er in den beiden deutschen Staaten im globalen Kontext

ExternĂ­ odkaz Esch

ZS

1/1

Zk

6

JTM523

ExternĂ­ odkaz Der Kampf um die „Vierte Gewalt“ – Öffentlich-rechtliche Medien im Ländervergleich

ExternĂ­ odkaz Lange

ZS

1/1

Zk

6

JTM560

ExternĂ­ odkaz Populismus, Polarisierung und politische Entfremdung in Deutschland

ExternĂ­ odkaz Herold

ZS

1/1

Zk

6

JTM579

ExternĂ­ odkaz Jüdisches Leben in Deutschland von 1871 bis 1952

ExternĂ­ odkaz Osterloh

ZS

1/1

Zk

6

JTM580

ExternĂ­ odkaz Emanzipation – Verfolgung und Vernichtung – Neuanfang in Bundesrepublik und DDR

ExternĂ­ odkaz Osterloh

ZS

1/1

Zk

6

JTM621

ExternĂ­ odkaz Bevölkerung, Wirtschaft und Gesellschaft, 1945–2022

ExternĂ­ odkaz Vögele

LS

1/1

Zk

6

JTM622

ExternĂ­ odkaz Einführung in die vergleichende Versöhnungsforschung

ExternĂ­ odkaz Leiner

LS

1/1

Zk

6

JTM652

ExternĂ­ odkaz Die Sozialstruktur Deutschlands im internationalen Vergleich

ExternĂ­ odkaz Hartmann

LS

1/1

Zk

6

JTM653

ExternĂ­ odkaz Kolonialismus in Geschichte, Literatur und der aktuellen Debatt

ExternĂ­ odkaz Schönborn

LS

1/1

Zk

6

JTM664

ExternĂ­ odkaz Sicherheitspolitik Deutschlands

ExternĂ­ odkaz Hummel

ZS

1/1

Zk

6

JTM730

ExternĂ­ odkaz Auf den Spuren der Vergangenheit: wie Geschichte im Tourismus präsentiert und konsumiert wird

ExternĂ­ odkaz Stach

LS

1/1

Zk

6

JTM731

ExternĂ­ odkaz Verwissenschaftlichung des Sozialen: Technokratie, Rationalisierung und social engineering in der Zwischenkriegszeit

ExternĂ­ odkaz Feindt

LS

1/1

Zk

6

Minimální počet splněných předmětů: 2 (Kredity za první splněný kurz se započítají do PV skupiny Jazyk (J#051022). Druhý splněný kurz se započítá do skupiny Politika a dějiny (J#051123). Všechny další splněné kurzy v této skupině budou spadat do skupiny volitelných předmětů).


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTM031

Wirtschafts- und Sozialsystem der deutschsprachigen Länder
JMM351

JTM304

Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert
JMM635 JMM709

JTM305

Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)
JMM711 JMM737 JMMZ276


Předměty plněné v rámci zahraničního výjezdu na UR zpravidla v průběhu 2. a vyššího ročníku


Moduly (student plní pro postup k SZK všechny moduly):

Jazykověda

Literární věda

Vědy o kultuře


- Studenti plní v modulech daný počet kreditů. Rozpis na konkrétní vypisované kurzy na UR poskytne koordinátor Bohemica před začátkem příslušného akademického roku, respektive semestru.


Povinně volitelné předměty - Jazykověda (UR): (J#0514)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB090

ExternĂ­ odkaz Einführung in die Sprachwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS

0/2

Zk

6

JTB091

ExternĂ­ odkaz Vorlesung zur Sprachwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

2/0

Zk

6

JTB092

ExternĂ­ odkaz Seminar zur Sprachwissenschaft (a/b) (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS

0/2

Zk

6

JTB093

ExternĂ­ odkaz DTS M 04 Sprachwissenschaft

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/12

Zk

18

Minimální počet kreditů: 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Jazykověda:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTB090

Einführung in die Sprachwissenschaft (UR)
JMB300


Povinně volitelné předměty - Literární věda (UR): (J#0515)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB094

ExternĂ­ odkaz Einführung in die Literaturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS

0/2

Zk

6

JTB095

ExternĂ­ odkaz Vorlesung zur Literaturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

1/1

Zk

6

JTB096

ExternĂ­ odkaz Seminar zur Literaturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

0/2

Zk

6

JTB097

ExternĂ­ odkaz DTS M 05 Literaturwissenschaft

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/12

Zk

18

Minimální počet kreditů: 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Literární věda:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Povinně volitelné předměty - Vědy o kultuře (UR): (J#0516)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB098

ExternĂ­ odkaz Vorlesung zur Kulturwissenschaft (a/b) (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS

2/0

Zk

6

JTB099

ExternĂ­ odkaz Seminar zur Kulturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

1/1

Zk

6

JTB100

ExternĂ­ odkaz Übung zur Kulturwissenschaft (UR)

ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

0/2

Zk

6

JTB101

ExternĂ­ odkaz DTS M 06 Kulturwissenschaft

ExternĂ­ odkaz Nekula

ZS/LS

0/10

Zk

18

Minimální počet kreditů: 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti - Vědy o kultuře:

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

NeslučitelnostiPoznámka:

Student je povinen splnit všechny skupiny povinně volitelných předmětů, získání minimálního počtu kreditů z každé skupiny je podmínkou k připuštění k SZZk.


Předměty, které jsou doplněny v názvu závorkou "(UR)", si studenti zapisují na Univerzitě Řezno v rámci povinného zahraničního výjezdu.Kódy plánů:

J23BPCNSCZ1512

J23BPCNSDE1512
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

16.červenec 2024 00:01

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 16.07 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz