Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Program: Teritoriální studia (NP_TS) - spec. Balkánská, euroasijská a středoevropská studia, zam. střední Evropa a Balkán
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní program N0312A200013: Teritoriální studia - spec. Balkánská, euroasijská a středoevropská studia - zam. střední Evropa a Balkán - navazující, prezenční

Akademický rok 2022/2023


Magisterský studijní program Teritoriální studia (NP_TS) se soustřeďuje na kulturně-historická, politicko-právní, mezinárodněvztahová a socioekonomická témata moderních dějin a současnosti Severní Ameriky, Evropy a Eurasie.


Absolvent programu disponuje mezinárodně srovnatelným teoretickým, empirickým a jazykově fundovaným zázemím, umí v zadaném teritoriálním rámci a s vědomím širších souvislostí kvalifikovaně analyzovat a komentovat zadaná témata, zpracovat odborně i formálně kvalitní texty a volit odpovídající strategie řešení problémů, a to jak individuálně, tak v týmu včetně jeho vedení. Prostřednictvím stáží se naučí aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi. Je žádaným uchazečem a výborně hodnoceným pracovníkem ve státní správě, diplomacii, nevládních organizacích a mezinárodních institucích, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.


Z organizačního hlediska je program rozdělen na pět specializací: Balkánská, euroasijská studia a středoevropská studia (BESES) s dvojím zaměřením na střední Evropu a Balkán a na Rusko a euroasijský prostor, Evropská studia (ES), Německá a rakouská studia (NRS), Severoamerická studia (SAS) a Západoevropská studia (ZES). Všichni studenti bez ohledu na specializaci absolvují povinné předměty společného základu (J#0519), v rámci svých specializací si zapisují a absolvují předměty povinné (J#0523-0528) a povinně volitelné (J#052921). Mimo předměty programu (tj. předměty obsažené ve skupinách J#0519-052921) si studenti mohou (nemusí) zapsat do výše 12 kreditů jakékoliv jiné předměty z nabídky Univerzity Karlovy.


Jako povinný jazyk (Jazyk I ze skupiny J#0520) student volí ten jazyk, který nebyl jeho prvním jazykem zvoleným při přijímacích pohovorech. Tento jazyk si již dále nezapisuje s výjimkou případného specializovaného odborného kurzu, jehož schválení (zápis a uznání) jsou v kompetenci garanta studijního programu.


Garant programu: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Email: Mail 


Koordinátor programu: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Email: Mail 


Vedoucí specializace: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Email: Mail 


Studijní povinnosti


Povinné předměty společného základu

54 kreditů

Povinné předměty v rámci specializace

36 kreditů

Povinně volitelné předměty v rámci programu

min. 18 kreditů

Volitelné předměty

0-12 kreditů


ExternĂ­ odkaz Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK


Státní závěrečná zkouška


1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce, více viz ExternĂ­ odkaz OD 16/2018

2. (JSZ635) Rozprava na téma mimo okruh diplomové práce (dle příslušné specializace), více viz ExternĂ­ odkaz Okruhy


Povinné předměty společného základu pro všechny specializace (skupina J#0519)


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTM001

ExternĂ­ odkaz Metodologický seminář

ExternĂ­ odkaz Šír ExternĂ­ odkaz Matějka ExternĂ­ odkaz Kýrová

ZS

0/2

Z

6

JTM002

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Kasáková ExternĂ­ odkaz Kýrová

LS

0/2

Z

8

JTM003

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Kasáková ExternĂ­ odkaz Hornát

ZS/LS

0/2

Z

8

JTM004

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář III

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Kasáková ExternĂ­ odkaz Hornát

ZS/LS

0/2

Z

8

JTM005

ExternĂ­ odkaz Historie a kultura

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

6

JTM006

ExternĂ­ odkaz Politika a mezinárodní vztahy

ExternĂ­ odkaz Kubát ExternĂ­ odkaz Weiss ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

1/1

Zk

6

JTM007

ExternĂ­ odkaz Společnost a ekonomika

ExternĂ­ odkaz Fiřtová

LS

1/1

Zk

6

J#0520

ExternĂ­ odkaz skupina "Teritoriální studia_NP_Jazyk I"Odkaz v rámci webu Skupina J#0520 "NP_TS - Jazyky I (Povinné)"

6

Počet kreditů: 54 (studenti povinne absolvují jeden jazyk na odborné úrovni v rozsahu 6 kreditů, další jazyky jen jako PV předměty, pokaždé musí jít o různé jazyky). Vzhledem k tomu, že studijní povinnost vztažená k tomuto jazyku se plní formou skupiny s hodnotou 6 kreditů, pak v případě jazyků vyučovaných na FSV je pro splnění studijní povinnosti vždy nutné absolvovat oba semestry tak, aby celkový součet (3+3) dal konečnou sumu 6 kreditů. Absolvování pouze jednoho semestru znamená nesplnění této studijní povinnosti. Plnění studijní povinnosti vztahující se k předmětu JTM008 viz SIS.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTM001

Metodologický seminář
JMM459 JMM581

JTM002

Diplomový seminář I

JTM001
JTM003

Diplomový seminář II

JTM002
JTM004

Diplomový seminář III

JTM003JMM274


Povinné předměty specializace Balkánská, euroasijská a středoevropská studia, zaměření střední Evropa a Balkán


Skupina J#052322

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTM011

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace dějin středovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

6

JTM012

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace balkánských dějin

ExternĂ­ odkaz Králová

ZS

1/1

Zk

6

JTM013

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace ruských dějin

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

ZS

1/1

Zk

6

JTM015

ExternĂ­ odkaz Economic Transformation in East Central and Southeastern Europe

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

1/1

Zk

6

JTM016

ExternĂ­ odkaz Etnické a národnostní problémy střední a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

6

JTM139

ExternĂ­ odkaz Vývoj politických režimů střední Evropy do současnosti

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

1/1

Zk

6


Počet kreditů: 36


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTM012

Koncepce a interpretace balkánských dějin
JMMZ040

JTM013

Koncepce a interpretace ruských dějin
JMMZ081

JTM016

Etnické a národnostní problémy střední a jihovýchodní Evropy
JMM422

JTM139

Vývoj politických režimů střední Evropy do současnosti
JTM014


Povinně volitelné předměty programu Teritoriální studia


Skupina J#052921

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM812

ExternĂ­ odkaz Češi, Němci, Židé. Praha a její kultury v 19. a 20. století

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

2/0

Zk

7

JMM814

ExternĂ­ odkaz Pozdní socialismus a transformace

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

0/2

Zk

6

JPM711

ExternĂ­ odkaz Russian and Post-Soviet Security

ExternĂ­ odkaz Aslan ExternĂ­ odkaz Laryš

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM806

ExternĂ­ odkaz Understanding Israeli Security Policy: Territory, Occupations and Withdrawals

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

ZS

2/0

Zk

6

JTB331

ExternĂ­ odkaz Soudobá Ukrajina: historie, politika, kontroverze 1900-2022

ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

1/1

Zk

6

JTM139

ExternĂ­ odkaz Vývoj politických režimů střední Evropy do současnosti

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

1/1

Zk

6

JTM158

ExternĂ­ odkaz System polityczny Republiki czeskiej w perspektywie Europy środkowej

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

1/1

Zk

6

JTM197

ExternĂ­ odkaz Dobrovolnická činnost

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/2

Z

3

JTM201

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Z

3

JTM202

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Z

3

JTM203

ExternĂ­ odkaz Exkurze

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS/LS

0/4

Z

3

JTM204

ExternĂ­ odkaz Excursion

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS/LS

0/0

Z

3

JTM208

ExternĂ­ odkaz Reflexe veřejné debaty

ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Lizcová ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS/LS

0/2

Z

3

JTM240

ExternĂ­ odkaz Mexico and Canada: Politics, Economy and Society

ExternĂ­ odkaz Fiřtová ExternĂ­ odkaz Perutka

ZS

1/1

Zk

6

JTM241

ExternĂ­ odkaz American Cinema: Trends and Developments

ExternĂ­ odkaz Nowell

LS

1/1

Zk

6

JTM242

ExternĂ­ odkaz American Literature 1900-1950

ExternĂ­ odkaz Hanuš

ZS

1/1

Zk

6

JTM243

ExternĂ­ odkaz American Literature 1950-2000

ExternĂ­ odkaz Hanuš

LS

1/1

Zk

6

JTM244

ExternĂ­ odkaz Cold War in Documents 1945-1962

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

1/1

Zk

6

JTM245

ExternĂ­ odkaz Cold War in Documents 1963-1991

ExternĂ­ odkaz Smetana

LS

1/1

Zk

6

JTM246

ExternĂ­ odkaz Critical Issues in U.S. - Chinese Relations

ExternĂ­ odkaz Sehnálková

LS

1/1

Zk

6

JTM247

ExternĂ­ odkaz Cultural Pluralism and Antidiscrimination in WE and USA

ExternĂ­ odkaz Bernard Thompson Mikes

LS

1/1

Zk

6

JTM248

ExternĂ­ odkaz Global Governance: The US and International Organizations

ExternĂ­ odkaz Hornát

LS

1/1

Zk

6

JTM249

ExternĂ­ odkaz Evolution of Sino-American Relations

ExternĂ­ odkaz Sehnálková

ZS

1/1

Zk

6

JTM250

ExternĂ­ odkaz Hollywood/Europe: A Transnational Film Culture

ExternĂ­ odkaz Nowell

ZS

1/1

Zk

6

JTM251

ExternĂ­ odkaz Landmarks in 20th Century U.S. History and Their Interpretations

ExternĂ­ odkaz Pondělíček

ZS

1/1

Zk

6

JTM252

ExternĂ­ odkaz Issues in United States National Security Policy

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

1/1

Zk

6

JTM253

ExternĂ­ odkaz Major Issues in Contemporary Public Debates in the U.S.

ExternĂ­ odkaz Sehnálková

ZS

1/1

Zk

6

JTM254

ExternĂ­ odkaz Promoting democracy abroad: the US and the EU in third countries

ExternĂ­ odkaz Hornát

ZS

1/1

Zk

6

JTM255

ExternĂ­ odkaz Race, Ethnicity, and Gender in American History and Literature

ExternĂ­ odkaz Robbins ExternĂ­ odkaz Janíčková

ZS

1/1

Zk

6

JTM256

ExternĂ­ odkaz Security Issues in Japan and the Far East Asia

ExternĂ­ odkaz Hosoda

LS

1/1

Zk

6

JTM257

ExternĂ­ odkaz Splendor and Misery of Détente

ExternĂ­ odkaz Fojtek

ZS

2/0

Zk

6

JTM258

ExternĂ­ odkaz American Indian History and Policy

ExternĂ­ odkaz Kýrová

LS

1/1

Zk

6

JTM259

ExternĂ­ odkaz The Special Relationship between the United States and Great Britain

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

2/0

Zk

6

JTM260

ExternĂ­ odkaz United States Since WW2: Issues

ExternĂ­ odkaz Pondělíček

LS

1/1

Zk

6

JTM261

ExternĂ­ odkaz U.S. and Human Rights

ExternĂ­ odkaz Raška

ZS

1/1

Zk

6

JTM262

ExternĂ­ odkaz U.S. Foreign Policy during the Cold War

ExternĂ­ odkaz Raška

LS

1/1

Zk

6

JTM263

ExternĂ­ odkaz U.S. Foreign Policy in the Age of Trump

ExternĂ­ odkaz Kashkett

LS

1/1

Zk

6

JTM264

ExternĂ­ odkaz (Po)válečná společenství západního Balkánu po rozpadu Východního bloku

ExternĂ­ odkaz Žíla

LS

1/1

Zk

6

JTM265

ExternĂ­ odkaz Central European Cinema

ExternĂ­ odkaz Dan Mircea

ZS

0/4

Zk

6

JTM266

ExternĂ­ odkaz Cultural Legacies and Developments in the Balkans: Modern and Traditional Entanglements

ExternĂ­ odkaz Asavei

LS

1/1

Zk

6

JTM268

ExternĂ­ odkaz Ethnic Conflicts in Central and Eastern Europe

ExternĂ­ odkaz Klípa

LS

1/1

Zk

6

JTM269

ExternĂ­ odkaz Ethno-Political Conflicts in the Caucasus

ExternĂ­ odkaz Brisku

ZS

1/1

Zk

6

JTM270

ExternĂ­ odkaz History and Present in South East European Cinema

ExternĂ­ odkaz Dan Mircea

LS

0/4

Zk

6

JTM271

ExternĂ­ odkaz Kulturně-politická reflexe ozbrojených konfliktů

ExternĂ­ odkaz Novák

LS

2/2

Zk

6

JTM272

ExternĂ­ odkaz Migrace na Balkáně ve 20. století

ExternĂ­ odkaz Žíla

LS

1/1

Zk

6

JTM273

ExternĂ­ odkaz Images and Stereotypes of the Balkans

ExternĂ­ odkaz Šístek

LS

1/1

Zk

6

JTM274

ExternĂ­ odkaz Oil and Gas in the Post Soviet Area

ExternĂ­ odkaz Svoboda

LS

1/1

Zk

6

JTM275

ExternĂ­ odkaz Post-Soviet Central Asia

ExternĂ­ odkaz Horák ExternĂ­ odkaz Jordanová

ZS

1/1

Zk

6

JTM276

ExternĂ­ odkaz Postkomunistická transformace

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Kocián

LS

1/1

Zk

6

JTM277

ExternĂ­ odkaz Prezentace v médiích

ExternĂ­ odkaz Procházková

LS

1/1

Z

6

JTM278

ExternĂ­ odkaz Regionální faktor ve vývoji Ukrajiny

ExternĂ­ odkaz Svoboda

LS

1/1

Zk

4

JTM279

ExternĂ­ odkaz Russia after 1991

ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

1/1

Zk

6

JTM280

ExternĂ­ odkaz Russia's Aggression against Ukraine: Implications for European Security

ExternĂ­ odkaz Šír

LS

1/1

Zk

6

JTM281

ExternĂ­ odkaz Současná středovýchodní Evropa

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Králová

LS

0/2

Zk

6

JTM283

ExternĂ­ odkaz Aktuální problémy západní Evropy

ExternĂ­ odkaz Váška

ZS

0/2

Zk

4

JTM284

ExternĂ­ odkaz British Politics

ExternĂ­ odkaz Rovná

LS

1/1

Zk

6

JTM285

ExternĂ­ odkaz Cohesion Policy of the EU in Central and East European Countries

ExternĂ­ odkaz Hauser

ZS

1/1

Zk

6

JTM286

ExternĂ­ odkaz Contemporary Mediterranean

ExternĂ­ odkaz Mejstřík ExternĂ­ odkaz Králová

LS

1/1

Zk

6

JTM287

ExternĂ­ odkaz Česká republika v Evropské unii - aktéři a zájmy

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

6

JTM288

ExternĂ­ odkaz EU Policies

ExternĂ­ odkaz Ullrichová

ZS

1/1

Zk

6

JTM289

ExternĂ­ odkaz Energetická politika a bezpečnost v globálním kontextu

ExternĂ­ odkaz Fischer

LS

1/1

Zk

4

JTM290

ExternĂ­ odkaz International Morality between Ethical Ideals and Reality

ExternĂ­ odkaz Allan ExternĂ­ odkaz Krulichová

ZS

1/1

Zk

6

JTM291

ExternĂ­ odkaz Modernizing the Balkans

ExternĂ­ odkaz Šístek

LS

1/1

Zk

6

JTM292

ExternĂ­ odkaz Migration and mobility: comparative issues in Western European Countries

ExternĂ­ odkaz Bauer

LS

1/1

Zk

6

JTM293

ExternĂ­ odkaz Moderní francouzská kultura

ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

1/1

Zk

4

JTM294

ExternĂ­ odkaz Political Geography

ExternĂ­ odkaz Bauer ExternĂ­ odkaz Kozák

LS

1/1

Zk

6

JTM295

ExternĂ­ odkaz Politická komunikace v Evropské unii

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

LS

1/1

Zk

6

JTM296

ExternĂ­ odkaz Make Love, Not War: An Introduction to International Relations Ethics

ExternĂ­ odkaz Allan ExternĂ­ odkaz Krulichová

LS

1/1

Zk

6

JTM297

ExternĂ­ odkaz Rebuilding Europe

ExternĂ­ odkaz Rovná ExternĂ­ odkaz Kasáková

LS

0/2

Zk

6

JTM298

ExternĂ­ odkaz Scandinavian Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Juhás

LS

1/1

Zk

6

JTM299

ExternĂ­ odkaz Sociálně politický vývoj Irska

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

1/1

Zk

5

JTM300

ExternĂ­ odkaz The Transformation of the Communist Successor Parties in Central Europe and Influence of the West European Leftists

ExternĂ­ odkaz Handl ExternĂ­ odkaz Mejstřík

LS

2/0

Zk

6

JTM303

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v NMZ

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

JTM305

ExternĂ­ odkaz Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

ZS

1/1

Zk

6

JTM306

ExternĂ­ odkaz Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Domeier

ZS

1/1

Zk

6

JTM307

ExternĂ­ odkaz Deutschland und Zentraleuropa aktuell I

ExternĂ­ odkaz Ceyhan ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

0/2

Z

4

JTM308

ExternĂ­ odkaz Kořeny středoevropské moderny: politika, společnost a kultura kolem roku 1900

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

0/2

Zk

6

JTM309

ExternĂ­ odkaz Německá bezpečnostní politika

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

6

JTM310

ExternĂ­ odkaz Německá evropská politika

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

6

JTM311

ExternĂ­ odkaz Prager deutsche Literatur: deutsch-tschechische kulturelle Beziehungen im Kontext der Konzeption von Mitteleuropa

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

6

JTM313

ExternĂ­ odkaz Who Controls the Past, Controls the Future?

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

6

JTM314

ExternĂ­ odkaz Deutschland und Zentraleuropa aktuell II

ExternĂ­ odkaz Nigrin ExternĂ­ odkaz Galster

LS

0/2

Z

4

JTM315

ExternĂ­ odkaz Social Exclusion and the Roma in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Klípa

LS

1/1

Zk

6

JTM317

ExternĂ­ odkaz Russian-Turkish Rivalry over the Balkan and Caucasus Areas

ExternĂ­ odkaz Brisku

LS

1/1

Zk

6

JTM319

ExternĂ­ odkaz From Messina to Brexit: UK-EU Relations past and present

ExternĂ­ odkaz Butt Philip ExternĂ­ odkaz Váška

LS

1/1

Zk

6

JTM322

ExternĂ­ odkaz Israel: Politics and Society

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

ZS

1/1

Zk

6

JTM325

ExternĂ­ odkaz Small States in the EU

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

6

JTM332

ExternĂ­ odkaz U.S. and the Global South

ExternĂ­ odkaz Szobi

ZS

1/1

Zk

6

JTM335

ExternĂ­ odkaz Central Europe: Ideologies and Politics (1700's - present)

ExternĂ­ odkaz Robbins ExternĂ­ odkaz Janíčková

ZS

2/2

Zk

6

JTM336

ExternĂ­ odkaz Theorizing Memory: Social and Cultural Remembering

ExternĂ­ odkaz Asavei

LS

1/1

Zk

6

JTM338

ExternĂ­ odkaz Dissent in America

ExternĂ­ odkaz Young

LS

1/1

Zk

6

JTM339

ExternĂ­ odkaz Balkan Nationalism and Ethnic Conflicts

ExternĂ­ odkaz Žíla

ZS

1/1

Zk

6

JTM381

ExternĂ­ odkaz Innovations in Policy-Making

ExternĂ­ odkaz Kleňha

ZS

1/1

Zk

6

JTM384

ExternĂ­ odkaz Cultural Memory and Identity in the Balkans

ExternĂ­ odkaz Asavei

ZS

1/1

Zk

6

JTM385

ExternĂ­ odkaz Nenávist. Evropa mezi okupací a odplatou (1939-1948)

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

1/1

Zk

6

JTM404

ExternĂ­ odkaz The Foreign Policy of Poland, the Czech Republic, Hungary, and Slovakia Towards Israel

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

1/1

Zk

6

JTM410

ExternĂ­ odkaz U.S.-Czechoslovak Economic and Cultural Relations in the Cold War

ExternĂ­ odkaz Doležalová ExternĂ­ odkaz Albrecht

ZS

1/1

Zk

6

JTM413

ExternĂ­ odkaz Chapters in U.S. Social History

ExternĂ­ odkaz Szobi

LS

1/1

Zk

6

JTM414

ExternĂ­ odkaz Akademie Mitteleuropa. Europäische und nationale Revolutionen in Zentraleuropa: 1989-2019

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

0/2

Z

4

JTM417

ExternĂ­ odkaz Internal and External Security Policy in the EU

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

1/1

Zk

6

JTM468

ExternĂ­ odkaz The Notion of Nature in Modern Societies

ExternĂ­ odkaz Bauer

LS

1/1

Zk

6

JTM477

ExternĂ­ odkaz Post-Soviet Ukraine: from an "Unexpected Nation" to the Unwarranted War

ExternĂ­ odkaz Korablyova

LS

1/1

Zk

6

JTM478

ExternĂ­ odkaz Current Issues of (post)Constitutional European Integration

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

ZS

1/1

Zk

6

JTM497

ExternĂ­ odkaz History, Memory, and Politics: Central Europe and Israel

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

1/1

Zk

6

JTM498

ExternĂ­ odkaz Od teorie k praxi v sociálních vědách

ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS

1/1

Zk

6

JTM499

ExternĂ­ odkaz Genocide and Mass Violence

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

1/1

Zk

6

JTM500

ExternĂ­ odkaz Comprehending Canada

ExternĂ­ odkaz Fiřtová

LS

1/1

Zk

6

JTM501

ExternĂ­ odkaz Kulturrevolution der langen 1960er in den beiden deutschen Staaten im globalen Kontext

ExternĂ­ odkaz Esch

ZS

1/1

Zk

6

JTM502

ExternĂ­ odkaz Umweltgeschichte der modernen Stadt

ExternĂ­ odkaz Kupper

LS

1/1

Zk

6

JTM503

ExternĂ­ odkaz Eurovision: Contemporary European History through Popular Culture

ExternĂ­ odkaz Vuletic

ZS

1/1

Zk

6

JTM505

ExternĂ­ odkaz The City in Modern Central Europe

ExternĂ­ odkaz Piskačová

ZS

1/1

Zk

6

JTM506

ExternĂ­ odkaz Mexican Politics, Economy and Society

ExternĂ­ odkaz Perutka

ZS

1/1

Zk

6

JTM508

ExternĂ­ odkaz Kontinuitäten und Neuanfänge: Der Journalismus in Deutschland 1945-2015

ExternĂ­ odkaz Domeier

ZS

1/1

Zk

6

JTM509

ExternĂ­ odkaz Základy německého, rakouského a švýcarského práva ve vzájemném srovnání a v aktuálních debatách

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

6

JTM515

ExternĂ­ odkaz Transnational Politics, Complicity, and Victims of the Holocaust

ExternĂ­ odkaz Roginer Hofmeister ExternĂ­ odkaz Králová

ZS

1/1

Zk

6

JTM516

ExternĂ­ odkaz World War II: Public History and Memory

ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Roginer Hofmeister

LS

1/1

Zk

6

JTM517

ExternĂ­ odkaz Culture Wars in the US Supreme Court

ExternĂ­ odkaz Hornaday

ZS

1/1

Zk

6

JTM518

ExternĂ­ odkaz Россия: национализм, национальные меньшинства и национальные проблемы (с конца 80-х гг)

ExternĂ­ odkaz Dubrovskiy

ZS

1/1

Zk

6

JTM519

ExternĂ­ odkaz The Postcolonial Condition in Eastern Europe

ExternĂ­ odkaz Korablyova

ZS

1/1

Zk

6

JTM523

ExternĂ­ odkaz Der Kampf um die „Vierte Gewalt“ – Öffentlich-rechtliche Medien im Ländervergleich

ExternĂ­ odkaz Lange

ZS

1/1

Zk

6

JTM553

ExternĂ­ odkaz Soviet Culture as a Social Phenomenon

ExternĂ­ odkaz Sultanova ExternĂ­ odkaz Kocián

ZS

1/1

Zk

6

JTM555

ExternĂ­ odkaz České předsednictví v Radě EU 2022

ExternĂ­ odkaz Šlosarčík

LS

1/0

Zk

4

JTM556

ExternĂ­ odkaz From Laika to Lycra: Science and Technology in the Cold War

ExternĂ­ odkaz Johnston

ZS

1/1

Zk

6

JTM558

ExternĂ­ odkaz Cybersecurity: Concepts and Practice

ExternĂ­ odkaz Kadlecová

ZS

0/2

Zk

6

JTM560

ExternĂ­ odkaz Populismus, Polarisierung und politische Entfremdung in Deutschland

ExternĂ­ odkaz Herold

ZS

1/1

Zk

6

JTM616

ExternĂ­ odkaz EU Migration Policies

ExternĂ­ odkaz Lukešová

ZS

1/1

Zk

6

JTM617

ExternĂ­ odkaz America’s Silicon Valley, Global Hub of Technology Innovation

ExternĂ­ odkaz Wood ExternĂ­ odkaz Hornát

LS

1/1

Zk

6

JTM618

ExternĂ­ odkaz American Media in the 21st Century: Polarized Politics and Fractured Ethics

ExternĂ­ odkaz Kuznik

LS

1/1

Zk

6

JTM619

ExternĂ­ odkaz Die Neue Rechte in Deutschland von 1945 bis heute

ExternĂ­ odkaz Domeier

LS

1/1

Zk

6

JTM621

ExternĂ­ odkaz Bevölkerung, Wirtschaft und Gesellschaft, 1945–2022

ExternĂ­ odkaz Vögele

LS

1/1

Zk

6

JTM622

ExternĂ­ odkaz Einführung in die vergleichende Versöhnungsforschung

ExternĂ­ odkaz Leiner

LS

1/1

Zk

6

JTM626

ExternĂ­ odkaz Město jako aktér mezinárodních vztahů

ExternĂ­ odkaz Tomalová

LS

1/1

Zk

6

JTM627

ExternĂ­ odkaz Analyzing crises and wars, including the Ukraine one

ExternĂ­ odkaz Allan ExternĂ­ odkaz Špína

ZS

1/1

Zk

6

JTM628

ExternĂ­ odkaz Основы конституционного строя и политическая система России после 1991 года

ExternĂ­ odkaz Horák ExternĂ­ odkaz Dubrovskiy

ZS

1/1

Zk

6

JTM629

ExternĂ­ odkaz Current Eurasia

ExternĂ­ odkaz Jordanová

ZS

0/2

Zk

6

JTM634

ExternĂ­ odkaz Human Rights in post-Soviet Space

ExternĂ­ odkaz Dubrovskiy ExternĂ­ odkaz Kolenovská

ZS

1/1

Zk

6

JTM650

ExternĂ­ odkaz The Twentieth Century in European Memory: Themes and Approaches in Contemporary European Memory Studies

ExternĂ­ odkaz Králová

LS

1/1

Zk

6

JTM651

ExternĂ­ odkaz American Visual Art and Social and Political Commentary

ExternĂ­ odkaz Von Blum

LS

1/1

Zk

6

JTM652

ExternĂ­ odkaz Die Sozialstruktur Deutschlands im internationalen Vergleich

ExternĂ­ odkaz Hartmann

LS

1/1

Zk

6

JTM653

ExternĂ­ odkaz Kolonialismus in Geschichte, Literatur und der aktuellen Debatt

ExternĂ­ odkaz Schönborn

LS

1/1

Zk

6

JTM664

ExternĂ­ odkaz Sicherheitspolitik Deutschlands

ExternĂ­ odkaz Hummel

ZS

1/1

Zk

6

JTM669

ExternĂ­ odkaz Understanding War

ExternĂ­ odkaz Long

ZS

1/1

Zk

6

JTM701

ExternĂ­ odkaz Journalism and Democracy: Fake News Research in the East

ExternĂ­ odkaz Lin

ZS

2/0

Zk

6

J#0521

ExternĂ­ odkaz skupina "Teritoriální studia_magistři_prezenční_Jazyk II"


J#0522

ExternĂ­ odkaz skupina "Teritoriální studia_magistři_prezenční_Jazyk III"Počet kreditů: minimálně 18


Odkaz v rámci webu Skupina J#0521 "NP_TS - Jazyky II (Povinně volitelné)"

Odkaz v rámci webu Skupina J#0522 "NP_TS - Jazyky III (Povinně volitelné)"

Vzhledem k tomu, že studijní povinnosti vztažené k Jazyku II a Jazyku III se plní formou skupiny s hodnotou 6 kreditů, pak v případě jazyků vyučovaných na FSV je pro splnění studijní povinnosti vždy nutné absolvovat oba semestry tak, aby celkový součet (3+3) dal konečnou sumu 6 kreditů. Absolvování pouze jednoho semestru znamená nesplnění této studijní povinnosti. Plnění studijní povinnosti vztahující se k předmětům JTM009 a JTM010 viz SIS


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM711

Russian and Post-Soviet Security
JMM065

JTM139

Vývoj politických režimů střední Evropy do současnosti
JTM014

JTM201

Stáž
JMM275

JTM202

Internship
JMM276

JTM240

Mexico and Canada: Politics, Economy and Society
JMMZ319

JTM241

American Cinema: Trends and Developments
JMM599 JMM630

JTM244

Cold War in Documents 1945-1962
JMM384

JTM249

Evolution of Sino-American Relations
JMM206 JMMZ316

JTM251

Landmarks in 20th Century U.S. History and Their Interpretations
JMM012

JTM253

Major Issues in Contemporary Public Debates in the U.S.
JMM337

JTM257

Splendor and Misery of Détente
JMM283

JTM258

American Indian History and Policy
JMM598

JTM261

U.S. and Human Rights
JMM601

JTM264

(Po)válečná společenství západního Balkánu po rozpadu Východního bloku
JMM029

JTM266

Cultural Legacies and Developments in the Balkans: Modern and Traditional Entanglements
JMB057

JTM269

Ethno-Political Conflicts in the Caucasus
JMM130

JTM273

Images and Stereotypes of the Balkans
JMM034

JTM275

Post-Soviet Central Asia
JMM361 JMM703

JTM277

Prezentace v médiích
JMM128

JTM279

Russia after 1991
JMM302

JTM283

Aktuální problémy západní Evropy
JMM373

JTM285

Cohesion Policy of the EU in Central and East European Countries
JMMZ042

JTM286

Contemporary Mediterranean
JMM152

JTM288

EU Policies
JMM582

JTM289

Energetická politika a bezpečnost v globálním kontextu
JMM583

JTM297

Rebuilding Europe
JMM671

JTM298

Scandinavian Politics and Society
JMM247

JTM299

Sociálně politický vývoj Irska
JMM248

JTM303

Církve a náboženství v NMZ
JMM115 JMM640

JTM305

Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)
JMM711 JMM737 JMMZ276

JTM306

Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 20. Jahrhundert
JMM350

JTM307

Deutschland und Zentraleuropa aktuell I
JMM061

JTM308

Kořeny středoevropské moderny: politika, společnost a kultura kolem roku 1900
JMM114 JMM211 JMM708 JMM739

JTM311

Prager deutsche Literatur: deutsch-tschechische kulturelle Beziehungen im Kontext der Konzeption von Mitteleuropa
JMM715 JMMZ304

JTM313

Who Controls the Past, Controls the Future?
JMM642

JTM417

Internal and External Security Policy in the EU
JTM301

JTM506

Mexican Politics, Economy and Society
JMMZ319Kód plánu:

J22NPTSBESB1418
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

3.říjen 2023 00:05

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 3.10 2023 00:50, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz