Fakulta sociálních věd UK
(PhD) Program: Veřejná a sociální politika
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Program P0312D250012: Veřejná a sociální politika - doktorské studium (DP_VESP a DK_VESP)


Akademický rok 2019/2020


Garant oboru: Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.


Katedra veřejné a sociální politiky Institutu sociologických studií a Centrum pro sociální a ekonomické strategie nabízejí doktorské studium v oboru veřejná a sociální politika. Studium připravuje odborníky pro oblast tvůrčí výzkumné a analytické práce v novém, dynamicky se rozvíjejícím oboru s významnými přesahy do společenské praxe, s výbornými možnostmi uplatnění v akademické sféře, v politice, ve veřejné správě, v neziskovém i komerčním sektoru. Prohlubuje jejich teoretické a metodologické kompetence a schopnosti kritické reflexe odborné literatury a sociální reality se zaměřením na identifikaci a analýzu veřejněpolitických problémů, jednání aktérů ve vztahu k jejich zájmům, hodnotám, strategiím a institucionálním rámcům. Získané dovednosti a znalosti se potom uplatňují při tvorbě a realizaci širokého rejstříku veřejných a sociálních politik. Rovnoprávnými jazyky doktorského studia jsou čeština, slovenština a angličtina. Studium má prezenční (interní) a kombinovanou (externí) formu.O studium se mohou ucházet všichni absolventi univerzitních magisterských programů, především společenskovědních (např. sociologie, politologie, ekonomie, práva, filosofie), ale i přírodovědných či technických oborů. Od všech uchazečů je požadováno předložení písemného projektu jejich disertační práce. V diskusi je zjišťována jejich motivace, schopnost vyjadřování a obhajoby výzkumných témat, teoretické a metodologické kompetence a orientace v základní odborné literatuře.Studijní program oboru Veřejná a sociální politika tvoří:


a. povinné oborové předměty

b. volitelné předměty se zaměřením na téma disertační práce

c. studijní pobyt / zahraniční spolupráce

d. složení státní doktorské zkoušky

e. vlastní publikační činnost, účast na konferencích a zapojení do řešení grantů

f. tzv. malá obhajoba

g. spolupráce s Katedrou veřejné a sociální politiky ISS, mimo jiné na výuce

h. závěrečná obhajoba disertační práce.Povinné oborové předměty:

J#020319

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSD001

ExternĂ­ odkaz Doktorský seminář I.

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

0/2

Z

5

JSD002

ExternĂ­ odkaz Doktorský seminář II.

ExternĂ­ odkaz Veselý

LS

0/2

Z

5

JSD003

ExternĂ­ odkaz Doktorský seminář III.

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

0/2

Z

5

JSD004

ExternĂ­ odkaz Doktorský seminář IV.

ExternĂ­ odkaz Veselý

LS

0/2

Z

5

JSD005

ExternĂ­ odkaz Filosofie a metodologie vědy

ExternĂ­ odkaz Ochrana

ZS

2/0

Zk

5

JSD009

ExternĂ­ odkaz Public Policy for doctoral students

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS

2/1

Z

0

JSD012

ExternĂ­ odkaz Disertační praktika I.

ExternĂ­ odkaz Potůček ExternĂ­ odkaz Veselý ExternĂ­ odkaz Ochrana

ZS

1/1

Z(+Zk)

5

JSD013

ExternĂ­ odkaz Disertační praktika II.

ExternĂ­ odkaz Potůček ExternĂ­ odkaz Veselý ExternĂ­ odkaz Ochrana

LS

1/1

Z

5

JSD014

ExternĂ­ odkaz Psaní odborných textů

ExternĂ­ odkaz Veselý ExternĂ­ odkaz Plaček

ZS

1/1

KZ

5

JSD015

ExternĂ­ odkaz Analýza politiky

ExternĂ­ odkaz Nekola

ZS

2/1

Zk

9

Poznámka: Účast na doktorském semináři je povinná pro všechny studenty, kteří ještě nesložili státní doktorskou zkoušku


Studenti jsou podporováni:

a. v podávání grantových přihlášek (např. GAUK), v účasti na výzkumných projektech učitelů KVSP i v jiných formách zapojení do jiných výzkumných aktivit v oboru;

b. v absolvování zahraničních studijních stáží prostřednictvím Erasmu, výměnných pobytů se zahraničními univerzitami apod.;

c. v prezentaci prací na uznávaném odborném fóru, vědecké konferenci, symposiu, semináři, letní škole v zahraničí nebo v České republice;

d. v publikování textů, a to především v kvalitních odborných časopisech či v kolektivních monografiích. Jednou z nabízejících se příležitostí je publikovat v časopise Central European Journal of Public Policy (CEJPP).


Státní doktorská zkouška:

Kandidát/ka si náhodně vybere jeden z uvedených okruhů. Zkušební komise má právo si v průběhu rozpravy ověřovat i jeho/její kompetence v ostatních okruzích.

1. Rozbor ukotvení tématu disertace v sociálně vědním diskursu (se zvláštní pozorností věnovanou veřejné a sociální politice).

2. Diskuse přístupu k vymezení poznávacího problému disertace.

3. Zdůvodnění volby teoretického rámce disertace, s uvedením jeho výhod a nevýhod a s diskusí alternativních možností.

4. Zdůvodnění volby metod uplatněných v disertaci, s uvedením jejich výhod a nevýhod a s diskusí alternativních možností.

5. Diskuse možností, způsobů a rizik praktického uplatnění získaných poznatků.

Od kandidáta/tky se očekává zasvěcená reflexe jak dostupné odborné literatury, tak i výzkumné praxe. Doktorandovi/ce se doporučuje odevzdat v desetidenním předstihu před termínem konání SZZ obsahový souhrn dizertace, vztažený k uvedeným pěti okruhům.Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

27.květen 2024 00:07

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 27.05 2024 00:55, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz