Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Sociologie - Studia současných společností (BP_SOCSS)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program B0314A250005: Sociologie - specializace Studia současných společností - bakalářský, prezenční

Akademický rok 2022/2023


Garant: doc. Jakub Grygar, Ph.D.


Absolvent bakalářského studia je schopen samostatně provádět analýzy sociálních problémů a jevů s přihlédnutím k historii a současným vývojovým trendům moderních společností a zároveň i k etice sociologického výzkumu. Má přehled o nejvýznamnějších teoriích v oblasti sociologie a rozumí jejich významu pro interpretaci procesů sociální praxe. Pro své analýzy dokáže vybrat a aplikovat vhodnou teorii, navrhnout a realizovat odpovídající výzkumný projekt (design), sociologicky interpretovat získaná data a navrhovat řešení aktuálních sociálních problémů. Bude připraven pro výzkumnou činnost jak ve středoevropském (českém) prostředí, tak v širším evropském a globálním kontextu.


Absolvent specializace Studia současných společností se orientuje v současné sociologické a sociálně-vědní akademické tvorbě a dokáže tak porozumět globálním, komplexním, stále rychleji se transformujícím a silně diversifikovaným pozdně moderním společnostem. Je připraven rozumět procesům, skrze něž dochází k reprodukci existujících a vynořování nových forem sociálních nerovností. Díky obeznámenosti s pestrou škálou kvalitativních a kvantitativních metodologických přístupů ke studiu sociální reality a díky solidnímu teoretickému vybavení dokáže analyzovat sociální jevy v kontextu významné společenské role médií, digitálních technologií a s přihlédnutím k politizaci sociálních sfér, jejichž povaha přesahuje tradiční pojetí politiky.


Studijní povinnosti:


Celkové studijní povinnosti:

180 kreditů

Povinné předměty - společná část

82 kreditů

Povinné předměty - specializační část

46 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina 1

minimálně 31 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina 2

minimálně 3 kredity

Volitelné předměty

maximálně 18 kreditůBakalářská státní zkouška:

SZZ 1:

Obhajoba bakalářské práce (JBAK01)

SZZ 2:

Tématický okruh 1 - Sociologie (1 otázka): ústní zkouška (JSZ542)

Tématický okruh 2 - Studia současných společností: kombinace písemné a ústní zkoušky (JSZ325)

Tématický okruh 3 - Metody a techniky výzkumu: ústní zkouška (JSZ034)

SZZ 3:

Státní zkouška z analýzy dat: písemná zkouška (JSZ035)Povinné předměty - společná část - J#0301


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do ekonomie

ExternĂ­ odkaz Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JLB002

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology II

ExternĂ­ odkaz Klírová

LS

0/2

Zk

3

JPB198

ExternĂ­ odkaz Úvod do politologie

ExternĂ­ odkaz Brunclík

LS

2/0

Zk

5

JSB003

ExternĂ­ odkaz Oborová sociologie

ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

2/0

Zk

5

JSB008

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/1

Zk

5

JSB010

ExternĂ­ odkaz Současná sociologie

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

5

JSB014

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

2/0

Zk

5

JSB015

ExternĂ­ odkaz Metodologie kvantitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Kudrnáč

LS

2/2

Zk

5

JSB031

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář I - diskuse projektů

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

0/2

Z

3

JSB060

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

0/2

Z

3

JSB529

ExternĂ­ odkaz Základy sociologického výzkumu

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/2

Zk

8

JSB530

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologického myšlení

ExternĂ­ odkaz Wirthová

ZS

1/2

Z

6

JSB535

ExternĂ­ odkaz Úvod do statistiky

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

LS

3/2

Zk

5

JSB536

ExternĂ­ odkaz Základy logiky a matematiky

ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS

2/2

Zk

4

JSB537

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní analýza dat

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

3/2

Zk

6

JSB554

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociologie I

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Z

4

JSB556

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvalitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

0/2

Z

5


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JEB998

Úvod do ekonomieJJB998

JEB003 JEB004 JEB101 JEB102 JJB998

JLB002

Angličtina pro sociology II

JLB001
JSB003

Oborová sociologie

JSB530JSB583

JSB008

Dějiny sociologie II

ExternĂ­ odkaz J#R064JSB595

JSB010

Současná sociologie

JSB008JSB582

JSB014

Kvalitativní metodologie

ExternĂ­ odkaz J#R039JSB584

JSB015

Metodologie kvantitativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz J#R039
JSB060

Bakalářský seminář II - prezentace částí prací

JSB031
JSB529

Základy sociologického výzkumu
JSB012

JSB530

Úvod do sociologického myšleníJSB001

JSB580 JSB001

JSB535

Úvod do statistiky
JSB017

JSB536

Základy logiky a matematiky
JSB035

JSB537

Kvantitativní analýza dat
JSB538

JSB554

Dějiny sociologie I
JSB007

JSB556

Praktika z kvalitativního výzkumu

JSB014JSB033


Studia současných společností - povinné předměty - J#030420


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSB023

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS/LS

0/2

Z

3

JSB455

ExternĂ­ odkaz Economic Sociology and European Capitalism

ExternĂ­ odkaz Sorg ExternĂ­ odkaz Šrám

ZS

2/0

Zk

7

JSB490

ExternĂ­ odkaz Úvod do politické sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

1/1

Zk

6

JSB562

ExternĂ­ odkaz Praktika z kvantitativního výzkumu II

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS/LS

0/2

Z

3

JSB563

ExternĂ­ odkaz Gender a společnost

ExternĂ­ odkaz Hrešanová ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

1/1

Zk

5

JSB564

ExternĂ­ odkaz Společnost spotřeby

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

3

JSB565

ExternĂ­ odkaz Média a společnost

ExternĂ­ odkaz Hrůzová

ZS

1/0

Zk

3

JSB566

ExternĂ­ odkaz Aktuální otázky migrací

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

1/1

Zk

3

JSB567

ExternĂ­ odkaz Sociální stratifikace a nerovnosti

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

2/0

Zk

6

JSB726

ExternĂ­ odkaz Digitalised Societies: A Socio-Technical Analysis

ExternĂ­ odkaz Hrůzová

LS

1/1

Zk

7


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB023

Praktika z kvantitativního výzkumu I

ExternĂ­ odkaz J#R053
JSB490

Úvod do politické sociologie
JSB593

JSB562

Praktika z kvantitativního výzkumu II
JSB024

JSB563

Gender a společnost
JSB365 JSB594

JSB564

Společnost spotřeby

JSB010 JSB003JSB591

JSB566

Aktuální otázky migrací
JSB592

JSB567

Sociální stratifikace a nerovnosti
JSB004

JSB726

Digitalised Societies: A Socio-Technical Analysis
JSB532


Studia současných společností - povinně volitelné předměty - J#030522


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB001

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro sociology I

ExternĂ­ odkaz Klírová

ZS

0/2

Z

3

JSB021

ExternĂ­ odkaz Základy demografie

ExternĂ­ odkaz Šídlo

ZS

2/0

Zk

4

JSB025

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Jelínková

ZS

2/0

Zk

5

JSB039

ExternĂ­ odkaz Úvod do vzdělávací politiky

ExternĂ­ odkaz Mouralová

LS

1/1

KZ

4

JSB054

ExternĂ­ odkaz Výzkumný seminář

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

0/2

Z

5

JSB061

ExternĂ­ odkaz Úvod do veřejné politiky

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

2/1

Zk

5

JSB062

ExternĂ­ odkaz Současná česká společnost

ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

2/0

Zk

5

JSB072

ExternĂ­ odkaz Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz Kotherová

LS

1/1

Zk

5

JSB104

ExternĂ­ odkaz Klasické sociologické výzkumy

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

4

JSB132

ExternĂ­ odkaz Současné empirické výzkumy v ČR

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

4

JSB133

ExternĂ­ odkaz Zemědělství a rozvoj venkova (vybraná témata z rurální sociologie)

ExternĂ­ odkaz Zagata

ZS

2/0

Zk

4

JSB144

ExternĂ­ odkaz Pojmy v sociálních vědách

ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

4

JSB456

ExternĂ­ odkaz Sociology of European Integration

ExternĂ­ odkaz Smith

LS

2/0

Zk

7

JSB474

ExternĂ­ odkaz Sociology of Sport

ExternĂ­ odkaz Numerato

LS

1/1

Zk

6

JSB502

ExternĂ­ odkaz Antropologie rodu a příbuzenství

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

2/0

Zk

5

JSB526

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Z

6

JSB534

ExternĂ­ odkaz Introduction to Visual Sociology

ExternĂ­ odkaz Wladyniak

ZS

1/1

Zk

7

JSB539

ExternĂ­ odkaz Anthropology of East - Central Europe

ExternĂ­ odkaz Spalová

LS

1/1

Zk

6

JSB540

ExternĂ­ odkaz Techniky kvalitativního dotazování

ExternĂ­ odkaz Morávková ExternĂ­ odkaz Voleková

ZS

0/2

Zk

4

JSB543

ExternĂ­ odkaz Digitální etnografie

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

0/2

Zk

4

JSB547

ExternĂ­ odkaz Rodinná politika

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

LS

1/1

KZ

4

JSB553

ExternĂ­ odkaz Sociology of Love and Relationships

ExternĂ­ odkaz Mazáková Šetinová

ZS

2/0

Zk

5

JSB557

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/1

Zk

5

JSB558

ExternĂ­ odkaz Dějiny sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

LS

2/1

Zk

5

JSB559

ExternĂ­ odkaz Současná sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS/LS

0/2

Zk

5

JSB560

ExternĂ­ odkaz Antropologie náboženství

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

2/0

Zk

5

JSB561

ExternĂ­ odkaz Anthropological Seminar

ExternĂ­ odkaz Testa

ZS/LS

0/2

Z

5

JSB568

ExternĂ­ odkaz Antropologie ekonomických a politických systémů

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

5

JSB569

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociální politiky

ExternĂ­ odkaz Jelínková

LS

1/1

Zk

5

JSB570

ExternĂ­ odkaz Sociální politika jako společenská praxe

ExternĂ­ odkaz Dobiášová

ZS

2/1

Zk

5

JSB571

ExternĂ­ odkaz Veřejný sektor a veřejná správa

ExternĂ­ odkaz Kohoutek

ZS

2/1

Zk

5

JSB573

ExternĂ­ odkaz Moderní metody v analýze dat (Big data, síťová analýza, analýza textů)

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/0

Zk

6

JSB574

ExternĂ­ odkaz Cultural Heritage: Ideas, Objects and Practices

ExternĂ­ odkaz Testa

LS

0/2

Zk

7

JSB577

ExternĂ­ odkaz East in the West: Sociology of Alterity

ExternĂ­ odkaz Bhardwaj

LS

1/1

Zk

6

JSB604

ExternĂ­ odkaz Úvod do komparativního výzkumu

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/1

Zk

5

JSB610

ExternĂ­ odkaz Sociological Scrutiny Beyond the Canon

ExternĂ­ odkaz Coufal

ZS

0/2

Zk

8

JSB611

ExternĂ­ odkaz Famous sociological research studies

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/0

Zk

6

JSB612

ExternĂ­ odkaz Základy akademické práce

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

ZS

0/1

Z

1

JSB744

ExternĂ­ odkaz Odborná stáž - Sociologie se specializacemi

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS/LS

0/2

Z

4

JSB751

ExternĂ­ odkaz Introduction to Population Studies: Exploring Societies and Demographic Dynamics

ExternĂ­ odkaz Šedovičová

LS

2/0

Zk

5

JSB752

ExternĂ­ odkaz Sociologie rodiny

ExternĂ­ odkaz Andresová

ZS

0/2

Z

4

JSB753

ExternĂ­ odkaz Řešení problémů ve statistickém prostředí R

ExternĂ­ odkaz Urban

ZS

1/1

Z

3

JSB762

ExternĂ­ odkaz Social Psychology of Inequality

ExternĂ­ odkaz Bagherianziarat

LS

1/1

Zk

6

JSB780

ExternĂ­ odkaz Příprava projektu bakalářské práce

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

0/2

Z

2

JSB786

ExternĂ­ odkaz Innovative presentation of scientific knowledge

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSB799

ExternĂ­ odkaz Využití experimentu při zkoumání proenvironmentálního chování

ExternĂ­ odkaz Urban

LS

1/1

Zk

5


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB039

Úvod do vzdělávací politiky
JSB524 JSB781

JSB054

Výzkumný seminář
JSB587

JSB061

Úvod do veřejné politiky

JSB025JSB043

JSB072

Zdravotní politika

ExternĂ­ odkaz J#R072 JSB025
JSB132

Současné empirické výzkumy v ČR

JSB529
JSB133

Zemědělství a rozvoj venkova (vybraná témata z rurální sociologie)

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14
JSB474

Sociology of Sport
JSB516 JSB528

JSB502

Antropologie rodu a příbuzenství

ExternĂ­ odkaz J#R054JSB586

JSB539

Anthropology of East - Central EuropeJSB052


JSB547

Rodinná politika
JSM609

JSB557

Úvod do sociální antropologie
JSB596

JSB559

Současná sociální antropologie
JSB599

JSB560

Antropologie náboženství
JSB600

JSB561

Anthropological Seminar
JSB602

JSB568

Antropologie ekonomických a politických systémů
JSB585

JSB569

Úvod do sociální politiky
JSB026

JSB570

Sociální politika jako společenská praxe
JSB027 JSB782

JSB571

Veřejný sektor a veřejná správa
JSB601

JSB573

Moderní metody v analýze dat (Big data, síťová analýza, analýza textů)

JSB535
JSB604

Úvod do komparativního výzkumuJPB284


JSB612

Základy akademické práce
JSB613 JSM593

JSB799

Využití experimentu při zkoumání proenvironmentálního chování
JSM542


Cizí jazyky - J#0306


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB033

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB034

ExternĂ­ odkaz Němčina pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Faltýnová ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

KZ

3

JLB035

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

ZS

0/2

Z

3

JLB036

ExternĂ­ odkaz Francouzština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Bosáková ExternĂ­ odkaz Dundrová

LS

0/2

KZ

3

JLB037

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB038

ExternĂ­ odkaz Italština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

KZ

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

JLB041

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB042

ExternĂ­ odkaz Španělština pro sociální vědy II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

KZ

3

JLB047

ExternĂ­ odkaz Ruština - příprava pro JLB039 I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS/LS

0/2

Z

3

JLB048

ExternĂ­ odkaz Ruština - příprava pro JLB039 II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Z

3


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB034

Němčina pro sociální vědy II

JLB033
JLB036

Francouzština pro sociální vědy II

JLB035
JLB038

Italština pro sociální vědy II

JLB037
JLB040

Ruština pro sociální vědy II

JLB039
JLB042

Španělština pro sociální vědy II

JLB041
JLB048

Ruština - příprava pro JLB039 II

JLB047


Kód plánu:

J22BPSOCSSS1459
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

22.květen 2024 00:07

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 22.05 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz