Fakulta sociálních věd UK
(PhD) Program P0312D200014: Politologie (DP_POL a DK_POL)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program P0312D200014: Politologie (DP_POL a DK_POL)

Doktorské studium oboru Politologie je určeno především všem absolventům magisterského vysokoškolského studia společenskovědních oborů (politologie, sociologie, mezinárodní vztahy, historie, mediální studia apod.), kteří se chtějí věnovat odborné specializaci v oboru politologie s důrazem na analýzu politických stran a stranických systémů, problematiku identit (především národních) a řešení konfliktů v současnosti; o studium se mohou rovněž ucházet zájemci o komunální politiku, politickou geografii či problematiku politického myšlení.


Garantkou oboru je prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr.h.c.


Studijní plán je rozčleněn do tří oblastí:


 1. základní studijní povinnosti:

  • Teoreticko-metodologický semináře (konkrétně Metodologie v empiricko-analytické perspektivě I. a II., Metodologie v hermeneutické perspektivě I. a II.)

  • Profilující povinně volitelné semináře

  • Cizí jazyk

  • Zahraniční studijní pobyt


 2. povinnosti spojené s kontrolou práce na disertaci (platí pro celou dobu studia, tedy i v letech přesahujících standardní dobu studia):

  • Doktorandský seminář (doktorand plní v každém semestru studia – ve výčtu povinností uvedeno pouze pro standardní dobu studia, tj. seminář I. – VIII.; v případě studia přesahujícího standardní dobu je účast na seminářích rovněž povinná a musí být uvedena v ISP doktoranda)

  • Komentovaná osnova disertační práce

  • Obhajoba ucelené kapitoly disertace

  • Malá obhajoba


 3. odborné vědecko-výzkumné či pedagogické aktivity:

  • Publikační činnost

  • Grantový projekt, resp. spolupráce na grantovém projektu

  • Zapojení do výuky


 1. Povinné předměty:

  1. Každý doktorand si zapisuje v průběhu celého studia předmět Doktorandský seminář (viz výše bod B).

  2. Dvousemestrální kurzy „Metodologie v empiricko-analytické perspektivě“ (povinné pro doktorandy FSV) a „Metodologie v hermeneutické perspektivě“ (povinné pro doktorandy FF) si doktorandi zapisují v prvním a druhém roce studia, tj. prvním až čtvrtém semestru. Doktorandi z obou fakult mohou ten kurz, který pro ně není povinný (tedy kurz povinný pro doktorandy z druhé fakulty UK) využít se souhlasem školitele ve svém ISP jako volitelný.

  3. Publikační činnost I. a II. plní doktorand zpravidla v rámci Specifického výzkumu, ale lze i jinou v ISP jednoznačně uvedenou a kontrolovatelnou formou; zápočet získává doktorand poté, co předloží doklad o úspěšném publikování výstupu, resp. doloží prokazatelně, že publikace byla přijata ke zveřejnění.

  4. Zahraniční studijní pobyt v celkové délce tři měsíce lze rozdělit do několika studijních pobytů, z nichž žádný nesmí být kratší než dva týdny. Splnění této povinnosti zapisuje studentu školitel.


  J#001

  Kód

  Název předmětu

  Garant předmětu

  Semestr

  Rozsah výuky

  Kontrola studia

  Kredity

  JPD010

  ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář III.

  ExternĂ­ odkaz Říchová

  ZS/LS

  0/2

  Z

  0

  JPD011

  ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář IV.

  ExternĂ­ odkaz Říchová

  ZS/LS

  0/2

  Z

  0

  JPD012

  ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář V.

  ExternĂ­ odkaz Říchová

  ZS/LS

  0/2

  Z

  0

  JPD013

  ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář VI.

  ExternĂ­ odkaz Říchová

  ZS/LS

  0/2

  Z

  0

  JPD018

  ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář I.

  ExternĂ­ odkaz Říchová

  ZS/LS

  0/2

  Z

  0

  JPD019

  ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář II.

  ExternĂ­ odkaz Říchová

  ZS/LS

  0/2

  Z

  0

  JPD027

  ExternĂ­ odkaz Malá obhajoba

  ExternĂ­ odkaz Říchová

  ZS/LS

  0/0

  Z

  0

  JPD028

  ExternĂ­ odkaz Publikační činnost I

  ExternĂ­ odkaz Říchová

  ZS/LS

  0/0

  Z

  0

  JPD029

  ExternĂ­ odkaz Publikační činnost II

  ExternĂ­ odkaz Říchová

  ZS/LS

  0/0

  Z

  0

  JPD062

  ExternĂ­ odkaz Metodologie v empiricko-analytické perspektivě I.

  ExternĂ­ odkaz Kofroň

  ZS

  1/1

  Z

  0

  JPD063

  ExternĂ­ odkaz Metodologie v empiricko-analytické perspektivě II.

  ExternĂ­ odkaz Kofroň

  LS

  1/1

  Z

  0

  JPD064

  ExternĂ­ odkaz Metodologie v hermeneutické perspektivě I.

  ExternĂ­ odkaz Bíba

  ZS

  1/1

  Z

  0

  JPD065

  ExternĂ­ odkaz Metodologie v hermeneutické perspektivě II.

  ExternĂ­ odkaz Bíba

  LS

  1/1

  Z

  0

  JPD067

  ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář VII.

  ExternĂ­ odkaz Říchová

  ZS/LS

  0/2

  Z

  0

  JPD068

  ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář VIII.

  ExternĂ­ odkaz Říchová

  ZS/LS

  0/2

  Z

  0


 2. Profilující povinně volitelné semináře

  1. Každý doktorand je povinen absolvovat dva oborově profilující (dvousemestrální) semináře z uvedené nabídky. Za každý dvousemestrální kurz získává doktorand jeden zápočet.

  2. Doktorandi zaměřující se v rámci své disertační práce na problematiku politických teorií a dějin politických idejí si vyberou jako povinně volitelné (profilující) semináře Political Theory I. a II.. Doktorandi mohou rovněž po dohodě se školitelem volit jako další povinnost Účast na mezinárodní metodologické škole (musí být zahrnuto v Individuálním studijním plánu – ISP doktoranda).


  J#002

  Kód

  Název předmětu

  Garant předmětu

  Semestr

  Rozsah výuky

  Kontrola studia

  Kredity

  JPD030

  ExternĂ­ odkaz Politické strany: teorie a praxe I.

  ExternĂ­ odkaz Perottino

  ZS

  0/2

  Z

  0

  JPD031

  ExternĂ­ odkaz Problematika komunální politiky: metodologické a praktické aspekty analýzy I.

  ExternĂ­ odkaz Jüptner

  ZS

  0/2

  Z

  0

  JPD032

  ExternĂ­ odkaz Politické instituce a jejich analýza I.

  ExternĂ­ odkaz Brunclík

  ZS

  0/2

  Z

  0

  JPD034

  ExternĂ­ odkaz Národy a regionalismus v Evropě I.

  ExternĂ­ odkaz Říchová

  ZS

  0/2

  Z

  0

  JPD035

  ExternĂ­ odkaz Politická geografie: teoretické koncepty I.

  ExternĂ­ odkaz Romancov ExternĂ­ odkaz Kofroň

  ZS

  0/2

  Z

  0

  JPD036

  ExternĂ­ odkaz Náboženství a politika – problémy výzkumu I.

  ExternĂ­ odkaz Mlejnek

  ZS

  0/2

  Z

  0

  JPD069

  ExternĂ­ odkaz Politické strany: teorie a praxe II.

  ExternĂ­ odkaz Perottino

  LS

  0/2

  Z

  0

  JPD070

  ExternĂ­ odkaz Problematika komunální politiky: metodologické a praktické aspekty analýzy II.

  ExternĂ­ odkaz Jüptner

  LS

  0/2

  Z

  0

  JPD071

  ExternĂ­ odkaz Politické instituce a jejich analýza II.

  ExternĂ­ odkaz Brunclík

  LS

  0/2

  Z

  0

  JPD072

  ExternĂ­ odkaz Národy a regionalismus v Evropě II.

  ExternĂ­ odkaz Říchová

  LS

  0/2

  Z

  0

  JPD073

  ExternĂ­ odkaz Politická geografie: teoretické koncepty II.

  ExternĂ­ odkaz Romancov ExternĂ­ odkaz Kofroň

  LS

  0/2

  Z

  0

  JPD074

  ExternĂ­ odkaz Náboženství a politika – problémy výzkumu II.

  ExternĂ­ odkaz Mlejnek

  LS

  0/2

  Z

  0

  JPD075

  ExternĂ­ odkaz Political Theory I.

  ExternĂ­ odkaz Franěk ExternĂ­ odkaz Salamon

  ZS

  0/2

  Z

  0

  JPD076

  ExternĂ­ odkaz Political Theory II.

  ExternĂ­ odkaz Franěk ExternĂ­ odkaz Salamon

  LS

  0/2

  Z

  0


 3. Další povinnosti doktoranda – volitelné předměty

  1. Pokud to vyžaduje téma disertační práce či předchozí studium doktoranda, může školitel stanovit v Individuálním studijním plánu (ISP) doktoranda povinnost navštěvovat v průběhu prvních čtyř semestrů svého studia i další profilující přednášku z předmětu, který odpovídá tematickému zaměření disertační práce. O výběr konkrétního předmětu rozhoduje školitel po dohodě s doktorandem.


  Součástí studijního plánu každého doktoranda jsou i další povinnosti, mezi něž jmenovitě patří:

  1. Průběžné zapojení do vědecké práce, a to formou podílu na vědeckých projektech katedry politologie IPS FSV UK a Ústavu politologie FF UK, respektive zapojení do grantové soutěže v rámci ČR případně u zahraničních grantových agentur; toto zapojení se vždy musí vztahovat tematicky k projektu disertační práce každého doktoranda. Doktorand by měl pracovat alespoň v jednom grantovém projektu v okamžiku, kdy přistupuje ke státní doktorské zkoušce. Plnění této povinnosti kontroluje školitel a následně oborová rada.

  2. Účast na konferencích: Povinností každého doktoranda je účast na konferencích (nejméně dvou v průběhu prvních tří let studia, celkem čtyřech před obhajobou disertační práce), z toho alespoň jedné mezinárodní, které mu umožní odpovídajícím způsobem prezentovat výsledky vlastní vědecké práce a diskutovat o nich s co nejširší odbornou veřejností. Splnění povinnosti kontroluje školitel a následně oborová rada.

  3. Doktorandi se rovněž mohou na základě souhlasu školitele a garanta programu zapojit do výuky formou účasti v seminářích apod.


 4. Státní doktorská zkouška:

  Státní doktorská zkouška probíhá formou vědecké rozpravy nad částí disertační práce s tím, že v jejím rámci mohou být diskutovány i širší problémové okruhy vztahující se k tématu disertační práce. Konkrétní rozsah a obsah státní doktorské zkoušky je vymezen obsahem studijních předmětů předepsaných v Individuálním studijním plánu (ISP) doktoranda, popřípadě dalšími specifikacemi obsaženými v tomto plánu. Státní zkouška se skládá ze tří tematických okruhů, které ověřují znalosti doktoranda v následujících oblastech:

  1. základní znalosti týkajících se problematiky disertační práce doktoranda se zřetelem na schopnost teoretického uchopení dané tematiky a schopnost řešit zadaný vědecký úkol;

  2. orientaci v hlavních metodologických problémech oboru politologie a teorie a metodologie vědeckého výzkumu;

  3. orientaci v literatuře a problematice týkající se dané oborové profilace.


 5. Obhajoba disertační práce:

  Základní studijní povinností studenta i měřítkem úspěchu jeho studia je disertační práce, jejímuž zpracování je podřízena celá náplň studia. Podmínkou pro přistoupení k obhajobě disertační práce je splnění všech studijních povinností stanovených Individuálním studijním plánem (ISP) doktoranda a složení státní doktorské zkoušky.


Studenti si zapisují do Individuálního studijního plánu (ISP) jednotlivé předměty podle kódů, které stanovuje příslušná fakulta, kde je student zapsán ke studiu.

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:06

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz