Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Program: Bezpečnostní studia (NP_BS)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program N0312A200032: Bezpečnostní studia - navazující magisterský, prezenční

Akademický rok 2022/2023


Garantem programu je doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.

Koordinátor programu je Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.


Studijní program je zajišťován s podporou Prague Security Studies Institute.


Obor bezpečnostních studií prošel po skončení studené války radikální proměnou, která vedla k jeho rozšíření o nové oblasti zájmu mimo tradiční sféru vojenské bezpečnosti. Dnes pokrývá témata bezpečnosti politické, ekonomické, societální či environmentální. Kromě bezpečnosti ve vztazích mezi státy je stále větší důraz kladen na vnitrostátní konflikty, nestátní bezpečnostní aktéry a dynamiku globálního systému, propojeného stále intenzivněji napříč regiony, zeměmi i tématy.

 

Studium respektuje interdisciplinární charakter současných bezpečnostních studií a vychází z mezistátní dimenze bezpečnostních vztahů. Program Bezpečnostní studia lze studovat ve čtyřech specializacích (Studium míru a konfliktů, Strategická a válečná studia, Globální a regionální bezpečnost a Bezpečnost, technologie a společnost) a bez specializace. Ve všech variantách studenti a studentky programu projdou po teoretické a metodologické průpravě výukou v celkem čtyřech modulech (totožných se specializacemi). V každém modulu studenti absolvují povinný pilířový kurz a poté si budou vybírat z předem definované skupiny povinně volitelných předmětů. Ve studijním plánu bez specializace studenti absolvují v každém modulu dva povinně volitelné předměty (4*12 kreditů), studenti se specializací absolvují pět povinně volitelných předmětů v modulu své specializace (30 kreditů) a po jednom povinně volitelném předmětu z ostatních modulů (3*6 kreditů).Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty:

60 kreditů

Povinně volitelné předměty:

minimálně 48 kreditů

Volitelné předměty

maximálně 12 kreditů

Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK


Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů. Předměty splněné nad rámec minimálního počtu kreditů se započítávají do skupiny volitelných předmětů.


Magisterská státní zkouška


Státní závěrečná zkouška bude složena z ústní a písemné části. V ústní části bude probíhat obhajoba diplomové práce před komisí složenou v souladu s platným opatřením. V písemné části studenti odpovídají na jednu otázku z povinných předmětů, jež je koncipována jako teoreticko-konceptuální. Druhá otázka bude pokládána na základě absolvovaného souboru povinně volitelných PPZ a soustředí se na empirické aspekty bezpečnostních politik a hrozeb.


 1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce (ústní)

 2. (JSZ660) Teoretické a konceptuální základy bezpečnostních studií (písemná)

 3. Specializační část (písemná):

  1. (JSZ661) Bezpečnostní politiky, problémy a hrozby (bez specializace)

  2. (JSZ662) Strategická a válečná studia

  3. (JSZ663) Globální a regionální bezpečnost

  4. (JSZ664) Bezpečnost, technologie a společnost

  5. (JSZ665) Studium míru a konfliktů


Povinné předměty společné pro všechny specializace


Skupina předmětů J#0220

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM561

ExternĂ­ odkaz Security in Euroatlantic Area and Global Regions

ExternĂ­ odkaz Halás

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM628

ExternĂ­ odkaz Researching International Politics: Quantitative Methods

ExternĂ­ odkaz Parízek

ZS

1/1

Zk

6

JPM629

ExternĂ­ odkaz Researching International Politics: Qualitative Methods

ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

1/1

Zk

6

JPM693

ExternĂ­ odkaz Traditional and Critical Concepts in Security Studies

ExternĂ­ odkaz Střítecký ExternĂ­ odkaz Weinfurter

ZS/LS

2/0

Zk

6

JPM694

ExternĂ­ odkaz Strategic Studies

ExternĂ­ odkaz Hynek ExternĂ­ odkaz Suchanová

ZS/LS

2/0

Zk

6

JPM699

ExternĂ­ odkaz Security and Technology

ExternĂ­ odkaz Střítecký

ZS/LS

2/0

Zk

6

JPM704

ExternĂ­ odkaz Approaches to Conflict and Violence

ExternĂ­ odkaz Karásek

ZS/LS

2/0

Zk

6

JPM709

ExternĂ­ odkaz Diploma Thesis

ExternĂ­ odkaz Střítecký

ZS/LS

0/8

Z

12

JPM935

ExternĂ­ odkaz Theories of International Relations (for Security Studies)

ExternĂ­ odkaz Střítecký ExternĂ­ odkaz Kazharski

LS

2/0

Zk

6


Celkový počet kreditů: 60


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM628

Researching International Politics: Quantitative Methods
JPM157

JPM935

Theories of International Relations (for Security Studies)
JPM314


Povinně volitelné předměty Strategická a válečná studia


Skupina předmětů J#0221 (6), J#0222 (12) , J#0223 (30)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM390

ExternĂ­ odkaz Hybrid Warfare

ExternĂ­ odkaz Střítecký

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM595

ExternĂ­ odkaz Arms Control and Disarmament

ExternĂ­ odkaz Hynek ExternĂ­ odkaz Suchanová

ZS

1/1

Zk

6

JPM613

ExternĂ­ odkaz Armed Forces and Society

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Zk

6

JPM656

ExternĂ­ odkaz Technology and Warfare

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Bahenský

ZS

1/1

Zk

6

JPM695

ExternĂ­ odkaz War Studies

ExternĂ­ odkaz Hays II

ZS

1/1

Zk

6

JPM696

ExternĂ­ odkaz Economic Warfare

ExternĂ­ odkaz Ludvík

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM712

ExternĂ­ odkaz Insurgency and Counterinsurgency

ExternĂ­ odkaz Aslan ExternĂ­ odkaz Ludvík

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM998

ExternĂ­ odkaz Health and Security

ExternĂ­ odkaz Boštíková

ZS/LS

1/1

Zk

6


Minimální počet kreditů: 30 pro studenty specializace Strategická a válečná studia, 6 pro studenty ostatních specializací, 12 pro studenty programu bez specializace


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Povinně volitelné předměty Globální a regionální bezpečnost


Skupina předmětů J#0224 (6), J#0225 (12), J#0226 (30)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM697

ExternĂ­ odkaz Asia Security

ExternĂ­ odkaz Kolmaš

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM698

ExternĂ­ odkaz Middle East Security

ExternĂ­ odkaz Weinfurter

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM702

ExternĂ­ odkaz NATO and EU in Crisis Management

ExternĂ­ odkaz Ludvík

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM711

ExternĂ­ odkaz Russian and Post-Soviet Security

ExternĂ­ odkaz Aslan ExternĂ­ odkaz Laryš

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM713

ExternĂ­ odkaz Česká bezpečnostní politika

ExternĂ­ odkaz Ludvík ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Zk

6

JPM733

ExternĂ­ odkaz Bezpečnostní systém ČR

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Ludvík

LS

1/1

Zk

6

JPM772

ExternĂ­ odkaz Latin American Security

ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM773

ExternĂ­ odkaz Migration and Security

ExternĂ­ odkaz Březinová

ZS

1/1

Zk

6


Minimální počet kreditů: 30 pro studenty specializace Globální a regionální bezpečnost, 6 pro studenty ostatních specializací, 12 pro studenty programu bez specializace


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM697

Asia Security
JPM644

JPM711

Russian and Post-Soviet Security
JMM065

JPM713

Česká bezpečnostní politika
JPM418 JPM703 JPM264


Povinně volitelné předměty Bezpečnost, technologie a společnost


Skupina předmětů J#0227 (6), J#0228 (12), J#0229 (30)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM076

ExternĂ­ odkaz The Far-Right Today

ExternĂ­ odkaz Aslan ExternĂ­ odkaz Collins

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM611

ExternĂ­ odkaz Cyber Security

ExternĂ­ odkaz Střítecký ExternĂ­ odkaz Erkomaishvili

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM650

ExternĂ­ odkaz Intelligence

ExternĂ­ odkaz Michálek

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM700

ExternĂ­ odkaz Space Security

ExternĂ­ odkaz Doboš ExternĂ­ odkaz Pražák

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM764

ExternĂ­ odkaz Data Management and Data Analysis in R for Social Scientists

ExternĂ­ odkaz Klosek

ZS

0/2

Zk

6

JPM923

ExternĂ­ odkaz Artificial Intelligence and Security

ExternĂ­ odkaz Špelda

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM925

ExternĂ­ odkaz Human-Artificial Intelligence Nexus

ExternĂ­ odkaz Špelda

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM926

ExternĂ­ odkaz Sociology of Technology

ExternĂ­ odkaz Vostal

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM999

ExternĂ­ odkaz Technoscientific Imaginaries & Futures

ExternĂ­ odkaz Vostal

ZS/LS

1/1

Zk

6


Minimální počet kreditů: 30 pro studenty specializace Bezpečnost, technologie a společnost, 6 pro studenty ostatních specializací, 12 pro studenty programu bez specializace


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM700

Space Security
JPM632

JPM764

Data Management and Data Analysis in R for Social Scientists
JSM202


Povinně volitelné předměty Studium míru a konfliktů


Skupina předmětů J#0230 (6), J#0231 (12), J#0232 (30)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM705

ExternĂ­ odkaz Human Security

ExternĂ­ odkaz Hynek ExternĂ­ odkaz Suchanová

ZS

1/1

Zk

6

JPM706

ExternĂ­ odkaz Terrorism and Counterterrorism

ExternĂ­ odkaz Bureš ExternĂ­ odkaz Kazharski

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM707

ExternĂ­ odkaz Peacekeeping and Peacebuilding

ExternĂ­ odkaz Bureš

ZS

1/1

Zk

6

JPM708

ExternĂ­ odkaz Ethics and Violence

ExternĂ­ odkaz Karásek ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Zk

6

JPM710

ExternĂ­ odkaz Radicalization and Deradicalization

ExternĂ­ odkaz Aslan

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM774

ExternĂ­ odkaz Gender and Security

ExternĂ­ odkaz Nisbet

ZS

1/1

Zk

6

JPM924

ExternĂ­ odkaz Territorial Violent Non-State Actors

ExternĂ­ odkaz Ludvík

ZS/LS

1/1

Zk

6


Minimální počet kreditů: 30 pro studenty specializace Studium míru a konfliktů, 6 pro studenty ostatních specializací, 12 pro studenty programu bez specializace


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM705

Human Security
JPM559

JPM706

Terrorism and CounterterrorismJPM554

JPM554


Doporučené volitelné předměty pro všechny specializace


Skupina předmětů J#0233

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM524

ExternĂ­ odkaz Energy Security

ExternĂ­ odkaz Holubcová

ZS

1/1

Zk

6

JPM634

ExternĂ­ odkaz Crisis Games

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Parízek

LS

0/2

Zk

6

JPM660

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Střítecký

ZS/LS

0/1

Jiné

3

JPM808

ExternĂ­ odkaz Understanding Israeli Security Policy: Territory, Occupations and Withdrawals

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

2/0

Zk

4

JPM814

ExternĂ­ odkaz Statecraft and Grand Strategy

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

1/1

Zk

4

JPM822

ExternĂ­ odkaz Energy Security in Israel and the Middle East

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

ZS

1/1

Zk

4

JPM831

ExternĂ­ odkaz Visual Biopolitics

ExternĂ­ odkaz Kazharski

LS

1/1

Zk

6

JPM833

ExternĂ­ odkaz The Ghost that Never Vanishes: The War in Ukraine and the Renewal of the American Debate on 'Isolationism'

ExternĂ­ odkaz Karásek

LS

1/1

Zk

4

JPM835

ExternĂ­ odkaz Extremism and Radicalization: Trends and Prevention

ExternĂ­ odkaz Kocmanová

LS

1/1

Zk

4

JPM836

ExternĂ­ odkaz Radicalisation in a Radical Europe: Critical Approaches to Contemporary (Counter)Extremism

ExternĂ­ odkaz Kocmanová

LS

1/1

Zk

4

JPM838

ExternĂ­ odkaz Energy Geopolitics and Security and Israeli-Arab Relations

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

1/1

Zk

4

JPM857

ExternĂ­ odkaz Extremism and Hooliganism in the Western Balkans

ExternĂ­ odkaz Kocmanová

LS

0/1

Zk

4

JPM858

ExternĂ­ odkaz Middle-East Terrorists and Revolutionaries

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

0/1

Zk

4

JPM859

ExternĂ­ odkaz American Jews and Israel: Judaism and Jewish Responses to Israel in contemporary US

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

0/1

Zk

4

JPM861

ExternĂ­ odkaz Praxe u AČR I

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

3

JPM862

ExternĂ­ odkaz Praxe u AČR II

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS/LS

0/2

Z

3

JPM927

ExternĂ­ odkaz Zpravodajské služby: systém, působnost, metody (Czech only)

ExternĂ­ odkaz Střítecký

LS

1/1

Zk

6


Poznámka: Student si v rámci volitelných předmětů může dále vybírat z nabídky jazyků a kurzů z celé UK.Kódy plánů:

J22NPBS1445

J22NPBSBTS1445

J22NPBSGRB1445

J22NPBSSVS1445

J22NPBSSRK1445
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:05

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz