Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Program: Žurnalistika (NP_ZN)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program N0321A180007: Žurnalistika - navazující magisterské studium, prezenční

Akademický rok 2022/2023


Magisterský studijní program Žurnalistika je zaměřen na studium širších souvislostí práce v médiích, včetně současného vývoje médií a mediálních systémů, teoretických konceptů studia žurnalistiky a etických problému tohoto oboru. Koncepce programu vychází z toho, že studenti jsou již vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, zveřejňování a analýzy mediálních sdělení, zvláště žurnalistické povahy, a komparativní praktickou žurnalistiku obecně.


Tato podoba reaguje na poslední teoretické poznatky v oboru, stejně jako na aktuální vývoj novinářské praxe. Exkluzivně právě na našem pracovišti nabízí uchazečům jedinečnou možnost rozšířit si vzdělání v oblasti bouřlivě se rozvíjejících různých druhů médií a jejich obsahů (včetně např. oblasti politické, ekonomické, kulturní, vizuální, sportovní, digitální apod.). Reflektovány jsou i změny v oblasti vlastnictví médií a fenomény občanské žurnalistiky, participační žurnalistiky nebo úloha sociálních médií v novinářské praxi. Výrazným specifikem výuky žurnalistiky na FSV UK jsou také široké možnosti praktické výuky formou tvůrčích dílen, protože naše fakulta disponuje v republice unikátní Rozhlasovou a televizní laboratoří, fotokomorami i laboratoří pro zpracování grafických materiálů a předtiskovou přípravu.


Studenti a studentky budou vedeni ke kritickému hodnocení žurnalistické produkce, zároveň budou mít možnost vyzkoušet si nové postupy v seminářích, tvůrčích dílnách, projektech i praxi. Podporováno je kreativní myšlení. Studenti a studentky se zapojí do výzkumné činnosti, ať už na úrovni případových studií, seminárních nebo diplomových prací.


Studium magisterského cyklu programu Žurnalistika je určeno absolventům bakalářského studia žurnalistiky či bakalářského nebo magisterského studia jiných programů. Postup bez přijímacího řízení je možný při studijním průměru 1,8 včetně.


Studenti a studentky jsou na základě svých preferencí roztříděni do specializací A - F. Specializace A – E si mohou volit pouze absolventi studijního oboru 7202R Žurnalistika. Specializace F je určena pro bakaláře jiných oborů. Všichni studenti i studentky si mohou jako volitelné předměty volit i předměty z jiných institutů FSV UK nebo jiných VŠ. Pokud přijatí uchazeči do magisterského studia absolvovali bakalářský program se zaměřením na žurnalistiku na jiných VŠ než FSV UK a budou mít zájem o zařazení do specializace A – E, svůj zájem budou konzultovat osobně či mailem s garantkou magisterského studia a předloží jí sylaby svého bakalářského studia včetně názvu bakalářské práce. Na základě těchto dokumentů pak garantka rozhodne o případném zařazení do jiné specializace, než je specializace F.


Garantkou magisterského studijního programu je doc. PhDr. Barbora OSVALDOVÁ.


Za zápočet za praxi je odpovědná doc. PhDr. Barbora Osvaldová


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty základní

65 kreditů

Povinné předměty specializační

28 kreditů

Povinně volitelné předměty

min. 15 kreditů

Volitelné předměty

max. 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška


1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce


2. (JSZ680) Teoretické a metodologické koncepty ke studiu žurnalistiky


3. Tematické okruhy dané volbou povinně volitelných předmětů skupiny podle specializace:

A) (JSZ681) Specifika politické žurnalistiky

B) (JSZ682) Specifika sportovní žurnalistiky

C) (JSZ683) Specifika kulturní žurnalistiky

D) (JSZ684) Specifika vizuální žurnalistiky

E) (JSZ685) Specifika digitální žurnalistiky

F) (JSZ686) Specifika mediální tvorby


Povinné předměty společné pro všechny specializace - J#0470


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM259

ExternĂ­ odkaz Mediální systémy a jejich komparace

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS/LS

1/1

Zk

8

JJM260

ExternĂ­ odkaz Novinářská etika v praxi

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

Zk

6

JJM400

ExternĂ­ odkaz Duchovní kořeny evropské kultury

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

1/1

Zk

8

JJM401

ExternĂ­ odkaz Vývoj a postavení médií v moderní společnosti

ExternĂ­ odkaz Cebe

ZS

1/1

Zk

8

JJM402

ExternĂ­ odkaz Investigativní žurnalistika

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS/LS

1/1

KZ

4

JJM403

ExternĂ­ odkaz Trendy nových médií

ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

1/1

Zk

5

JJM450

ExternĂ­ odkaz Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky I

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová ExternĂ­ odkaz Jirků

ZS

2/2

Zk

5

JJM451

ExternĂ­ odkaz Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky II

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová ExternĂ­ odkaz Jirků

LS

2/2

Zk

8

JJM452

ExternĂ­ odkaz Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky I

ExternĂ­ odkaz Nečas

ZS

1/1

Zk

5

JJM453

ExternĂ­ odkaz Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky II

ExternĂ­ odkaz Urbániková

LS

1/1

KZ

5

JJM454

ExternĂ­ odkaz Praxe

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS/LS

0/0

Z

3


Celkový počet kreditů: 65


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM400

Duchovní kořeny evropské kultury
JJM249

JJM401

Vývoj a postavení médií v moderní společnosti
JJM251

JJM450

Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky I
JJM250 JJM355

JJM451

Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky II

JJM450JJM357 JJM255

JJM452

Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky I
JJM253 JJM356

JJM453

Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky II

JJM452JJM256 JJM358

JJM454

Praxe
JJM262


A) Povinné předměty specializace Politická žurnalistika

Povinné předměty - J#0471


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM267

ExternĂ­ odkaz Politika ve střední Evropě po r. 1989

ExternĂ­ odkaz Just

LS

1/1

Zk

5

JJM360

ExternĂ­ odkaz Ekonomika v médiích

ExternĂ­ odkaz Klimeš

ZS

1/1

Zk

4

JJM404

ExternĂ­ odkaz Český politický a stranický systém

ExternĂ­ odkaz Just

ZS

1/1

Zk

5

JJM416

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny (Politická žurnalistika)

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Šídlo

ZS

0/2

KZ

4

JJM422

ExternĂ­ odkaz Projekt (Politická žurnalistika)

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Šídlo

LS

0/2

KZ

5

JJM430

ExternĂ­ odkaz Novinář jako politický aktér

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Zk

5


Celkový počet kreditů: 28


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM360

Ekonomika v médiích
JJM261

JJM404

Český politický a stranický systém
JJM247

JJM416

Tvůrčí dílny (Politická žurnalistika)

JJM267JJM269

JJM422

Projekt (Politická žurnalistika)

JJM416JJM270

JJM430

Novinář jako politický aktér
JJM297


B) Povinné předměty specializace Sportovní žurnalistika

Povinné předměty - J#0472


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM274

ExternĂ­ odkaz Práce sportovního reportéra a komentátora

ExternĂ­ odkaz Záruba

ZS

1/1

KZ

4

JJM417

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny (Sportovní žurnalistika)

ExternĂ­ odkaz Trunečka

ZS

0/2

KZ

4

JJM423

ExternĂ­ odkaz Projekt (Sportovní žurnalistika)

ExternĂ­ odkaz Trunečka

LS

0/2

KZ

5

JJM431

ExternĂ­ odkaz Specifika sportovní žurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

ZS

1/1

Zk

5

JJM432

ExternĂ­ odkaz Dějiny české sportovní žurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Lukšů ExternĂ­ odkaz Chladová ExternĂ­ odkaz Macková

LS

1/1

Zk

5

JJM433

ExternĂ­ odkaz Sportovní žurnalistika ve světě

ExternĂ­ odkaz Turková

ZS

1/1

KZ

5


Celkový počet kreditů: 28


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM417

Tvůrčí dílny (Sportovní žurnalistika)
JJM275

JJM423

Projekt (Sportovní žurnalistika)

JJM417JJM276

JJM431

Specifika sportovní žurnalistiky
JJM252

JJM432

Dějiny české sportovní žurnalistiky

JJM431JJM272

JJM433

Sportovní žurnalistika ve světě
JJM273


C) Povinné předměty specializace Kulturní žurnalistika

Povinné předměty - J#0473


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM405

ExternĂ­ odkaz Audiovizualní a divadelní kritika

ExternĂ­ odkaz Homolová Richtrová ExternĂ­ odkaz Vlasák

ZS/LS

1/1

KZ

4

JJM418

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny (Kulturní žurnalistika)

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

0/2

KZ

4

JJM424

ExternĂ­ odkaz Projekt (Kulturní žurnalistika)

ExternĂ­ odkaz Maňák

LS

0/2

KZ

5

JJM434

ExternĂ­ odkaz Literární a knižní kritika

ExternĂ­ odkaz Čeňková

ZS

1/1

Zk

5

JJM435

ExternĂ­ odkaz Jiné žánry. Kulturní a literární seminář

ExternĂ­ odkaz Čeňková

LS

0/2

Zk

5

JJM436

ExternĂ­ odkaz Literatura ve středoevropském prostoru

ExternĂ­ odkaz Malý

LS

2/0

Zk

5


Celkový počet kreditů: 28


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM405

Audiovizualní a divadelní kritika
JJM279

JJM418

Tvůrčí dílny (Kulturní žurnalistika)
JJM281

JJM424

Projekt (Kulturní žurnalistika)

JJM418JJM282

JJM434

Literární a knižní kritika
JJM199

JJM435

Jiné žánry. Kulturní a literární seminář
JJM277

JJM436

Literatura ve středoevropském prostoru
JJM278


D) Povinné předměty specializace Vizuální žurnalistika

Povinné předměty - J#0474


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM245

ExternĂ­ odkaz Úvod do vizuální komunikace

ExternĂ­ odkaz Součková ExternĂ­ odkaz Jarolímková

LS

1/1

KZ

4

JJM419

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny (Fotoesej)

ExternĂ­ odkaz Géla

ZS

0/2

KZ

4

JJM425

ExternĂ­ odkaz Projekt (Fotografická kniha)

ExternĂ­ odkaz Silverio

LS

0/2

KZ

5

JJM437

ExternĂ­ odkaz Historie a estetika fotožurnalismu

ExternĂ­ odkaz Silverio

ZS

1/1

Zk

5

JJM438

ExternĂ­ odkaz Úvod do vizuální metodologie

ExternĂ­ odkaz Lábová

LS

1/1

Zk

5

JJM439

ExternĂ­ odkaz Média a technické obrazy

ExternĂ­ odkaz Lábová

LS

2/0

Zk

5


Celkový počet kreditů: 28


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM419

Tvůrčí dílny (Fotoesej)
JJM285

JJM425

Projekt (Fotografická kniha)

JJM419JJM286

JJM437

Historie a estetika fotožurnalismu
JJM246

JJM438

Úvod do vizuální metodologie
JJM283

JJM439

Média a technické obrazy

JJM437JJM284


E) Povinné předměty specializace Digitální žurnalistika

Povinné předměty - J#0475


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM407

ExternĂ­ odkaz Online žurnalistika

ExternĂ­ odkaz Klimeš

LS

1/1

KZ

4

JJM408

ExternĂ­ odkaz Datová žurnalistika

ExternĂ­ odkaz Macková ExternĂ­ odkaz Cibulka

ZS

1/1

Zk

5

JJM409

ExternĂ­ odkaz Žurnalistika umělé inteligence

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

Zk

5

JJM410

ExternĂ­ odkaz Digitální žurnalistika a datová analýza

ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

1/1

Zk

5

JJM411

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny (Digitální žurnalistika)

ExternĂ­ odkaz Trunečka ExternĂ­ odkaz Macková

ZS

0/2

KZ

4

JJM412

ExternĂ­ odkaz Projekt (Digitální žurnalistika)

ExternĂ­ odkaz Klimeš

LS

0/2

KZ

5


Celkový počet kreditů: 28


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM412

Projekt (Digitální žurnalistika)

JJM411

F) Povinné předměty specializace Mediální tvorba

Povinné předměty - J#0476


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM254

ExternĂ­ odkaz Mediální tvorba

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS

2/0

Zk

5

JJM287

ExternĂ­ odkaz Televizní a rozhlasové zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Lovaš

LS

1/1

KZ

5

JJM413

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická profese v kontextu aktuálních trendů vývoje médií

ExternĂ­ odkaz Jirků

ZS/LS

1/1

Zk

3

JJM440

ExternĂ­ odkaz Práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Prázová

LS

1/1

KZ

3

JJM460

ExternĂ­ odkaz Vývoj grafického designu a polygrafického zpracování periodik

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS

1/1

KZ

3


Celkový počet kreditů: 19


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM287

Televizní a rozhlasové zpravodajství

JJM254
JJM413

Žurnalistická profese v kontextu aktuálních trendů vývoje médií
JJM288

JJM440

Práce s informacemi
JJM289

JJM460

Vývoj grafického designu a polygrafického zpracování periodik
JJM248


Tvůrčí dílny - J#0477


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM420

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny (Rozhlas)

ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS

0/2

KZ

4

JJM421

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny (Televize)

ExternĂ­ odkaz Lokšík

ZS

0/2

KZ

4

JJM428

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny (Tisk)

ExternĂ­ odkaz Klimeš

ZS

0/2

KZ

4


Minimální počet kreditů: 4


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM420

Tvůrčí dílny (Rozhlas)
JJM364

JJM421

Tvůrčí dílny (Televize)
JJM365

JJM428

Tvůrčí dílny (Tisk)
JJM291


Projekt - J#0478


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM426

ExternĂ­ odkaz Projekt (Rozhlas)

ExternĂ­ odkaz Lovaš

LS

0/2

KZ

5

JJM427

ExternĂ­ odkaz Projekt (Televize)

ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

0/2

KZ

5

JJM429

ExternĂ­ odkaz Projekt (Tisk)

ExternĂ­ odkaz Klimeš

LS

0/2

KZ

5


Minimální počet kreditů: 5


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM426

Projekt (Rozhlas)

JJM420JJM366

JJM427

Projekt (Televize)

JJM421JJM367

JJM429

Projekt (Tisk)

JJM428JJM293


Povinně volitelné předměty společné pro všechny specializace - J#048x


Student/ka si zapisuje pouze předměty, které nepatří mezi povinně specializační.


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM245

ExternĂ­ odkaz Úvod do vizuální komunikace

ExternĂ­ odkaz Součková ExternĂ­ odkaz Jarolímková

LS

1/1

KZ

4

JJM254

ExternĂ­ odkaz Mediální tvorba

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS

2/0

Zk

5

JJM267

ExternĂ­ odkaz Politika ve střední Evropě po r. 1989

ExternĂ­ odkaz Just

LS

1/1

Zk

5

JJM274

ExternĂ­ odkaz Práce sportovního reportéra a komentátora

ExternĂ­ odkaz Záruba

ZS

1/1

KZ

4

JJM287

ExternĂ­ odkaz Televizní a rozhlasové zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Lovaš

LS

1/1

KZ

5

JJM360

ExternĂ­ odkaz Ekonomika v médiích

ExternĂ­ odkaz Klimeš

ZS

1/1

Zk

4

JJM404

ExternĂ­ odkaz Český politický a stranický systém

ExternĂ­ odkaz Just

ZS

1/1

Zk

5

JJM405

ExternĂ­ odkaz Audiovizualní a divadelní kritika

ExternĂ­ odkaz Homolová Richtrová ExternĂ­ odkaz Vlasák

ZS/LS

1/1

KZ

4

JJM407

ExternĂ­ odkaz Online žurnalistika

ExternĂ­ odkaz Klimeš

LS

1/1

KZ

4

JJM408

ExternĂ­ odkaz Datová žurnalistika

ExternĂ­ odkaz Macková ExternĂ­ odkaz Cibulka

ZS

1/1

Zk

5

JJM409

ExternĂ­ odkaz Žurnalistika umělé inteligence

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

Zk

5

JJM410

ExternĂ­ odkaz Digitální žurnalistika a datová analýza

ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

1/1

Zk

5

JJM413

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická profese v kontextu aktuálních trendů vývoje médií

ExternĂ­ odkaz Jirků

ZS/LS

1/1

Zk

3

JJM430

ExternĂ­ odkaz Novinář jako politický aktér

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Zk

5

JJM431

ExternĂ­ odkaz Specifika sportovní žurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

ZS

1/1

Zk

5

JJM432

ExternĂ­ odkaz Dějiny české sportovní žurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Lukšů ExternĂ­ odkaz Chladová ExternĂ­ odkaz Macková

LS

1/1

Zk

5

JJM433

ExternĂ­ odkaz Sportovní žurnalistika ve světě

ExternĂ­ odkaz Turková

ZS

1/1

KZ

5

JJM434

ExternĂ­ odkaz Literární a knižní kritika

ExternĂ­ odkaz Čeňková

ZS

1/1

Zk

5

JJM435

ExternĂ­ odkaz Jiné žánry. Kulturní a literární seminář

ExternĂ­ odkaz Čeňková

LS

0/2

Zk

5

JJM436

ExternĂ­ odkaz Literatura ve středoevropském prostoru

ExternĂ­ odkaz Malý

LS

2/0

Zk

5

JJM437

ExternĂ­ odkaz Historie a estetika fotožurnalismu

ExternĂ­ odkaz Silverio

ZS

1/1

Zk

5

JJM438

ExternĂ­ odkaz Úvod do vizuální metodologie

ExternĂ­ odkaz Lábová

LS

1/1

Zk

5

JJM439

ExternĂ­ odkaz Média a technické obrazy

ExternĂ­ odkaz Lábová

LS

2/0

Zk

5

JJM440

ExternĂ­ odkaz Práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Prázová

LS

1/1

KZ

3

JJM460

ExternĂ­ odkaz Vývoj grafického designu a polygrafického zpracování periodik

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS

1/1

KZ

3

JJM475

ExternĂ­ odkaz Židovská literatura

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Zk

4

JJM476

ExternĂ­ odkaz Teorie a výzkum zpravodajských hodnot

ExternĂ­ odkaz Langer

LS

1/1

KZ

3


Minimální počet kreditů: 15


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinně volitelných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM287

Televizní a rozhlasové zpravodajství

JJM254
JJM360

Ekonomika v médiích
JJM261

JJM404

Český politický a stranický systém
JJM247

JJM405

Audiovizualní a divadelní kritika
JJM279

JJM413

Žurnalistická profese v kontextu aktuálních trendů vývoje médií
JJM288

JJM430

Novinář jako politický aktér
JJM297

JJM431

Specifika sportovní žurnalistiky
JJM252

JJM432

Dějiny české sportovní žurnalistiky

JJM431JJM272

JJM433

Sportovní žurnalistika ve světě
JJM273

JJM434

Literární a knižní kritika
JJM199

JJM435

Jiné žánry. Kulturní a literární seminář
JJM277

JJM436

Literatura ve středoevropském prostoru
JJM278

JJM437

Historie a estetika fotožurnalismu
JJM246

JJM438

Úvod do vizuální metodologie
JJM283

JJM439

Média a technické obrazy

JJM437JJM284

JJM440

Práce s informacemi
JJM289

JJM460

Vývoj grafického designu a polygrafického zpracování periodik
JJM248


Doporučené volitelné předměty společné pro všechny specializace - J#0479


Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM093

ExternĂ­ odkaz Vývoj žurnalistiky po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Klimeš

LS

1/1

KZ

4

JJM094

ExternĂ­ odkaz Komunikace ve veřejné sféře

ExternĂ­ odkaz Klimeš ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

LS

1/1

KZ

4

JJM377

ExternĂ­ odkaz Žurnalistika a oral history

ExternĂ­ odkaz Groman

LS

0/2

Z

6

JJM406

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe televizní moderace

ExternĂ­ odkaz Stach

LS

1/1

KZ

3

JJM414

ExternĂ­ odkaz Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky v praxi I

ExternĂ­ odkaz Jirků

ZS

0/2

Z

3

JJM415

ExternĂ­ odkaz Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky v praxi II

ExternĂ­ odkaz Jirků

LS

0/2

Z

3

JJM441

ExternĂ­ odkaz Úloha novináře v demokratické společnosti

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS/LS

1/1

KZ

3

JJM442

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe rozhlasové a televizní moderace

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS/LS

1/1

KZ

3

JJM444

ExternĂ­ odkaz Režie zpravodajských pořadů – televize

ExternĂ­ odkaz Straka ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

1/1

KZ

3

JJM445

ExternĂ­ odkaz Fotožurnalismus v éře digitálních médií

ExternĂ­ odkaz Lábová

LS

2/0

KZ

3

JJM446

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny – tvůrčí psaní I

ExternĂ­ odkaz Novotný ExternĂ­ odkaz Malý

ZS

1/1

KZ

3

JJM447

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny – tvůrčí psaní II

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

KZ

3

JJM448

ExternĂ­ odkaz Kniha jako médium III

ExternĂ­ odkaz Halada ExternĂ­ odkaz Müller

LS

1/1

KZ

3

JJM449

ExternĂ­ odkaz Media and Technical Images

ExternĂ­ odkaz Lábová

LS

2/0

KZ

3

JJM461

ExternĂ­ odkaz Bulvární média a jejich společenský význam

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

LS

2/0

KZ

3

JJM469

ExternĂ­ odkaz Photojournalism and Photography - the History and the Aesthetics

ExternĂ­ odkaz Silverio

LS

0/2

Zk

6

JJM470

ExternĂ­ odkaz Mediální management

ExternĂ­ odkaz Šmuclerová

ZS

1/1

Z

4

JJM471

ExternĂ­ odkaz Rozhovory s pamětníky

ExternĂ­ odkaz Gális

ZS

0/2

Z

4

JJM474

ExternĂ­ odkaz Literární reportáž

ExternĂ­ odkaz Maňák

ZS

1/1

KZ

4

JJM476

ExternĂ­ odkaz Teorie a výzkum zpravodajských hodnot

ExternĂ­ odkaz Langer

LS

1/1

KZ

3

JJM499

ExternĂ­ odkaz Česká zahraniční politika pro novináře

ExternĂ­ odkaz Just

ZS

1/1

Zk

3

JKM133

ExternĂ­ odkaz Non-fiction audiovizuální tvorba

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

1/1

KZ

5

JKM154

ExternĂ­ odkaz Digitální hry a reprezentace

ExternĂ­ odkaz Fousek Krobová ExternĂ­ odkaz Houška

LS

1/1

KZ

4

JKM194

ExternĂ­ odkaz Empirical Audience Studies

ExternĂ­ odkaz Trültzsch-Wijnen ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

0/2

KZ

5

JKM199

ExternĂ­ odkaz Biodiversity, Sustainability in the Agro-Food System

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

2/0

Z

3

JKM529

ExternĂ­ odkaz Antropologie a významy

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

4

JKM596

ExternĂ­ odkaz Politics and Media in High-Stakes International Conflicts

ExternĂ­ odkaz Shavit

LS

1/1

KZ

3Kódy plánů

A) J22NPZNPZ1434

B) J22NPZNSZ1434

C) J22NPZNKZ1434

D) J22NPZNVZ1434

E) J22NPZNDZ1434

F) J22NPZNMT1434
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

27.květen 2024 00:05

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 27.05 2024 00:55, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz