Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Komunikační studia - Žurnalistika (BP_KSZN)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program B0321A180005: Komunikační studia - specializace Žurnalistika - bakalářské studium, prezenční

Akademický rok 2022/2023


KOMUNIKAČNÍ STUDIA jsou průnikem základních společenskovědních disciplín jako sociologie, politologie, psychologie nebo kulturologie, ale zároveň i tvůrčích disciplín z oblasti literatury, filmu, televize a nových médií. Přičemž média ve všech svých současných i minulých podobách (jako komunikační prostředek nebo nástroj) jsou středobodem těchto průsečíků. Analyzovat média (ať už vznik obsahů či jejich přenos či jejich percepci a vliv) znamená pronikat i do oblasti psychologie, veřejné i komerční sféry, politiky, soukromé sféry a intimity, proniknout mechanismy mediální logiky a působení mediálních, kulturních a kreativních průmyslů. Program díky svým třem specializacím umožňuje uchazeči/studentovi si vybrat, kterou z cest se do světa médií vydá – zda bude chtít se angažovaně podílet na objevování světa nástroji žurnalistiky, nebo na budování a konstrukce světa nástroji marketingu a PR, či na analýze světa nástroji mediálních studií.

Garantem studijního programu jako celku je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (tel. 222 122 209, martin.stoll@fsv.cuni.cz)


Specializace ŽURNALISTIKA se svým zaměřením hlásí k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly počátkem jedenadvacátého století. V duchu těchto tradic se vymezuje jako profesní příprava univerzitního typu kladoucí značný důraz na všeobecné vzdělanostní zázemí, a na širší odborné pozadí vlastní novinářské profese, jež spatřuje ve zprostředkování vybraných teoretických poznatků z oblasti teorie masové komunikace a s ní souvisejících studií. Vlastní profesní příprava je v duchu soudobých směrů uplatňujících se v přípravě novinářů soustředěna na osvojování odpovědného přístupu k povolání novináře a spolehlivého zvládnutí postupů a dovedností nutných pro kvalifikovaný výkon novinářské profese (žurnalistická tvorba v různých typech médií). Za vyvrcholení přípravy budoucích novinářů bere tento studijní obor profilování pro práci v jednotlivých tradičních médiích, tedy tisku, rozhlase a televizi, ale i v tzv. médiích nových (online žurnalistika).

Garantkou specializace je PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. z Katedry žurnalistiky (tel. 222 122 248, jana.cenkova@fsv.cuni.cz)

Sekretariát katedry Pavla Koterová (tel. 222 122 260, pavla.koterova@fsv.cuni.cz)


Odborné znalosti

Absolvent/ka je seznámen se základy historie a teorie oboru komunikace a sociální komunikace, principů zpracování dat a zdrojů a výzkumných metod. Je dostatečně – na úrovni bakalářského stupně

studia – obeznámen/a s kontexty společenských věd, které může v mediálním segmentu využít (sociologie, psychologie, politologie, ekonomie, právo), má představu o úloze etiky v tvůrčím procesu i sociálně-vědním zkoumání.

Absolvent/ka specializace Žurnalistika kromě výše uvedeného plně chápe komunikaci a tvorbu pro různá média včetně on-line, dokáže aplikovat poznatky z českého jazyka, stylistiky i literatury, rozumí etice žurnalistiky, zná dějiny žurnalistiky, a vyzná se v právních i ekonomických problémech souvisejících s žurnalistikou. Má informace o fotožurnalismu i grafice.

Odborné dovednosti

Absolvent/ka dokáže kriticky reflektovat a promýšlet společenské jevy a tvůrčí procesy, získávat a zpracovávat empirická data, včetně jejich analýzy, interpretace a zasazení do kontextu, vytvářet a distribuovat mediální obsahy různých druhů.

Absolvent/ka specializace Žurnalistika je schopen pracovat v novinářském kolektivu, ovládá redigování textů pro všechna média. Dokáže psát i fotografovat, používat audiovizuální techniku. Získá praktické znalosti

v psané a obrazové žurnalistice (možnost volit různé tvůrčí dílny, zaměřit se na práci v agenturách, více se profilovat v různých mediálních obsazích), nebo v audiovizuální žurnalistice poznat fungování AV médií jako institucí, v tvůrčích dílnách si osvojit specifické rozhlasové a televizní žánry, tvůrčí psaní nebo ovládat práci s mikrofonem.

Možnosti uplatnění

Absolvent/ka bakalářského studijního programu Komunikační studia má předpoklady a je vybaven znalostmi i dovednostmi pro působení ve všech profesích spojených s mediálním provozem, světem marketingu a public relations, a to jak v segmentu tvorby, tak analýzy a výzkumu.

Absolventi specializace Žurnalistika se uplatňují především jako redaktoři a redaktorky ve všech typech masových médií a ve zpravodajských agenturách, dále jako domácí a zahraniční zpravodajové či nezávislí

publicisté.

Absolventům se samozřejmě dále otevírá možnost dalšího studia, přičemž přirozeným dalším zvyšováním kvalifikace jsou sociální vědy na úrovni navazujícího magisterského studia, z nichž nejblíže k odbornému zaměření absolventů má studium navazujících programů Mediální studia (v prezenční i distanční formě) a Žurnalistika (prezenční forma) na IKSŽ.


Studijní plán

Celkové studijní povinnosti


180 kreditů

Povinné předměty - společný základ


81 kreditů

Povinné předměty - specializace Ž


53 kreditů

Povinné volitelné předměty


minimálně: 30 kreditů

Volitelné předměty


maximálně: 16 kreditů


(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK )


Způsob zakončení: Bakalářská státní zkouška


1. (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce

2. (JSZ385) Ústní část - Základy komunikace (okruh otázek vycházejících z povinných profilujících předmětů společné části)

3. (JSZ386) Žurnalistika (okruh otázek vycházejících z předmětů profilového základu specializace Ž)


Společné povinné předměty

Společný základ

J#0400

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB001

ExternĂ­ odkaz Komunikace v sociálně-vědním kontextu

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

KZ

6

JKB002

ExternĂ­ odkaz Český jazyk v komunikační praxi

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

ZS

1/1

KZ

6

JKB003

ExternĂ­ odkaz Digitální komunikace a práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

2/0

Zk

8

JKB004

ExternĂ­ odkaz Základy sociální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/0

Zk

8

JKB005

ExternĂ­ odkaz Právo a komunikace

ExternĂ­ odkaz Connelly Kohutová ExternĂ­ odkaz Dolejšová

LS

1/1

KZ

5

JKB006

ExternĂ­ odkaz Dějiny komunikace

ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

2/0

Zk

8

JKB007

ExternĂ­ odkaz Sociální psychologie

ExternĂ­ odkaz Vranka

ZS

1/1

KZ

6

JKB008

ExternĂ­ odkaz Ekonomie a komunikace

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

1/1

KZ

5

JKB009

ExternĂ­ odkaz Vizuální kultura

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Silverio ExternĂ­ odkaz Hejlová

LS

1/1

KZ

5

JKB010

ExternĂ­ odkaz Metodologie sociálních věd

ExternĂ­ odkaz Nečas ExternĂ­ odkaz Chladová

ZS

0/2

KZ

6

JKB011

ExternĂ­ odkaz Metodika tvorby bakalářské práce

ExternĂ­ odkaz Supa ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová ExternĂ­ odkaz Prázová

ZS

1/1

KZ

6

JKB012

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS/LS

0/2

Z

6


Celkový počet kreditů: 75


Skupina Cizí jazyk pro specializaci Žurnalistika

J#0412

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB009

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žurnalisty I

ExternĂ­ odkaz Prošková

ZS

0/2

Z

3

JLB010

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro žurnalisty II

ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/2

Zk

3

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3


Student/ka si vybere jeden jazyk ve variantě I a II. Celkový počet kreditů: 6

Pozn.: Z technických důvodů SIS počítá předměty ze skupiny mezi povinně volitelné předměty.Povinné předměty pro specializaci Žurnalistika


J#0407

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB061

ExternĂ­ odkaz Základy technologie v praktické žurnalistice

ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Géla ExternĂ­ odkaz Lokšík

ZS

0/2

Z

3

JKB062

ExternĂ­ odkaz Editování zpravodajských relací

ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS

0/2

Z

3

JKB063

ExternĂ­ odkaz Vizuální žurnalistika

ExternĂ­ odkaz Silverio ExternĂ­ odkaz Géla ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS

1/1

KZ

4

JKB064

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba I - přednáška

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS

2/0

Zk

3

JKB066

ExternĂ­ odkaz Poválečná česká literatura a kulturní publicistika

ExternĂ­ odkaz Malý ExternĂ­ odkaz Čeňková

ZS

0/2

Zk

3

JKB067

ExternĂ­ odkaz Politologie pro novináře

ExternĂ­ odkaz Charvát

LS

2/0

Zk

5

JKB068

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk I

ExternĂ­ odkaz Schneiderová ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

LS

0/2

Z

2

JKB069

ExternĂ­ odkaz Současný český jazyk II

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová ExternĂ­ odkaz Schneiderová

ZS

0/2

KZ

2

JKB070

ExternĂ­ odkaz Etika pro novináře

ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

2/0

Zk

5

JKB071

ExternĂ­ odkaz Dějiny české žurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Končelík ExternĂ­ odkaz Bednařík

LS

2/0

Zk

5

JKB072

ExternĂ­ odkaz Politická geografie

ExternĂ­ odkaz Just

LS

2/0

Zk

5

JKB073

ExternĂ­ odkaz Praxe pro žurnalistiku

ExternĂ­ odkaz Trunečka ExternĂ­ odkaz Čeňková

ZS/LS

0/2

Z

2


Předmět JKB073 (Praxe pro žurnalistiku) si zapisují studenti druhého a vyššího ročníku.


J#041522

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB074

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba I - seminář psaní A

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Slanec ExternĂ­ odkaz Maňák

ZS

0/3

KZ

4

JKB076

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba I - seminář psaní C

ExternĂ­ odkaz Trunečka

ZS

0/3

KZ

4


Student/ka si vybere jeden seminář.

Pozn.: Z technických důvodů SIS počítá předměty ze skupiny mezi povinně volitelné předměty.


J#0416

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB065

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba II - skupina I

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Géla

LS

2/2

KZ

7

JKB077

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba II - skupina II

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Géla

LS

2/2

KZ

7

JKB078

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba II - skupina III

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Géla

LS

2/2

KZ

7

JKB079

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická tvorba II - skupina IV

ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Géla ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

2/2

KZ

7


Student/ka si vybere jeden seminář.

Pozn.: Z technických důvodů SIS počítá předměty ze skupiny mezi povinně volitelné předměty.


Celkový počet kreditů: 53


Povinně volitelné předměty pro specializaci Žurnalistika

Skupina Tvůrčí dílny

J#040822

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB080

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - tisk

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS

0/2

KZ

5

JKB081

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - foto

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS

0/2

KZ

5

JKB082

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - online

ExternĂ­ odkaz Trunečka

ZS

0/2

KZ

5

JKB083

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - televize

ExternĂ­ odkaz Macková

ZS

0/2

KZ

5

JKB084

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - rozhlas

ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS

0/2

KZ

5

JKB085

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - Redakce A

ExternĂ­ odkaz Trunečka

LS

0/2

KZ

5

JKB086

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - Redakce B

ExternĂ­ odkaz Macková

LS

0/2

KZ

5

JKB087

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - Redakce C

ExternĂ­ odkaz Géla

LS

0/2

KZ

5

JKB088

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II - Redakce D

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

LS

0/2

KZ

5

JKB089

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí psaní

ExternĂ­ odkaz Novotný ExternĂ­ odkaz Maňák

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB090

ExternĂ­ odkaz Kritika v médiích (televize)

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS/LS

1/1

KZ

4

JKB091

ExternĂ­ odkaz Zpravodajské agentury a práce s agenturními informacemi

ExternĂ­ odkaz Trunečka ExternĂ­ odkaz Vašíčková

ZS/LS

1/1

Zk

3

JKB092

ExternĂ­ odkaz Zásady správného mluvení

ExternĂ­ odkaz Röhrich

ZS

0/2

Z

3

JKB093

ExternĂ­ odkaz Vedení tiskových konferencí a práce mluvčích

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Šimoník

LS

1/1

Z

3

JKB172

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I - televizní relace

ExternĂ­ odkaz Lokšík

ZS

0/2

KZ

5

JKB213

ExternĂ­ odkaz Kritika v médiích / kultura

ExternĂ­ odkaz Turek ExternĂ­ odkaz Hroch

LS

1/1

Z

3


Student/ka si může zapsat nanejvýš dvě Tvůrčí dílny I.

Student/ka si může zapsat nanejvýš jednu Tvůrčí dílnu II (Redakce).


Minimální počet kreditů: 15


Skupina Kontexty současné žurnalistiky

J#0409

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB040

ExternĂ­ odkaz Global Media

ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS

1/1

Zk

5

JKB094

ExternĂ­ odkaz AV žurnalistika v éře technologické konvergence

ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

1/1

Zk

5

JKB095

ExternĂ­ odkaz Televize a rozhlas jako instituce

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Groman

LS

1/1

Zk

5

JKB096

ExternĂ­ odkaz Platformy žurnalistiky v kyberprostoru

ExternĂ­ odkaz Jirků ExternĂ­ odkaz Šimková ExternĂ­ odkaz Součková

ZS

1/1

Z

3

JKB097

ExternĂ­ odkaz Současná česká literatura a kulturní publicistika

ExternĂ­ odkaz Čeňková ExternĂ­ odkaz Malý

LS

1/1

KZ

4

JKB098

ExternĂ­ odkaz Fotožurnalismus druhé poloviny 20. století

ExternĂ­ odkaz Silverio

LS

2/0

Zk

5

JKB113

ExternĂ­ odkaz Praktický fotožurnalismus

ExternĂ­ odkaz Géla ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS/LS

0/2

Z

3


Minimální počet kreditů: 15Doporučené volitelné předměty pro všechny specializace


J#0410

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB102

ExternĂ­ odkaz Grafický design a základy polygrafie

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

1/1

Z

3

JKB103

ExternĂ­ odkaz Počítačové zpracování foto a grafický design

ExternĂ­ odkaz Slanec

LS

1/1

Z

3

JKB105

ExternĂ­ odkaz Managing Multimedia Projects

ExternĂ­ odkaz Juřík

ZS

1/1

Z

4

JKB106

ExternĂ­ odkaz Introduction to Photojournalism

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS/LS

1/1

Z

4

JKB107

ExternĂ­ odkaz DTP

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB108

ExternĂ­ odkaz Věda v médiích

ExternĂ­ odkaz Kasík

ZS

1/1

Z

3

JKB109

ExternĂ­ odkaz Projekt IKSŽ - Mediální a marketingová praxe I

ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

ZS

0/2

Z

4

JKB110

ExternĂ­ odkaz Kniha jako médium I

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

KZ

4

JKB111

ExternĂ­ odkaz Kniha jako médium II

ExternĂ­ odkaz Halada ExternĂ­ odkaz Kočí

LS

2/0

KZ

4

JKB112

ExternĂ­ odkaz Crossplatform Media Workshop

ExternĂ­ odkaz Macková

LS

1/1

Z

3

JKB114

ExternĂ­ odkaz Zpracování dat a osobní kyberbezpečnost v žurnalistice

ExternĂ­ odkaz Macková ExternĂ­ odkaz Cibulka

LS

2/0

Z

3

JKB116

ExternĂ­ odkaz Autorský a mobilní videožurnalismus

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Géla

ZS/LS

0/2

KZ

3

JKB118

ExternĂ­ odkaz Zahraniční zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Nerad

ZS

0/2

Z

3

JKB119

ExternĂ­ odkaz Globální a rozvojová žurnalistika

ExternĂ­ odkaz Freidingerová

LS

0/2

KZ

4

JKB121

ExternĂ­ odkaz Vývoj zahraniční populární hudby

ExternĂ­ odkaz Halada

LS

2/0

Z

3

JKB127

ExternĂ­ odkaz Rozhlasové zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Gulda

ZS

0/2

Z

3

JKB128

ExternĂ­ odkaz Rozhlasové moderování

ExternĂ­ odkaz Lovaš

LS

0/2

Z

3

JKB129

ExternĂ­ odkaz Propaganda, argumenty, konfrontace

ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS/LS

0/2

KZ

4

JKB135

ExternĂ­ odkaz Kriminalistika v mediálním diskurzu

ExternĂ­ odkaz Ris Čížková

ZS

0/2

Z

3

JKB138

ExternĂ­ odkaz Kritická reflexe romské kultury

ExternĂ­ odkaz Čeňková ExternĂ­ odkaz Bystrý

LS

0/1

Z

3

JKB142

ExternĂ­ odkaz Digitální marketing v mezinárodním kontextu

ExternĂ­ odkaz Hacker

LS

0/2

Z

3

JKB146

ExternĂ­ odkaz Antropologie války, násilí a moci

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

3

JKB148

ExternĂ­ odkaz Základy filozofie a vzdělanosti

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

KZ

4

JKB150

ExternĂ­ odkaz Solutions Journalism

ExternĂ­ odkaz Macková

ZS

0/2

Z

3

JKB154

ExternĂ­ odkaz Rozhlas a televize ve světě

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

KZ

4

JKB160

ExternĂ­ odkaz Digital Security

ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS

2/0

Zk

4

JKB162

ExternĂ­ odkaz Projekt IKSŽ - Mediální a marketingová praxe II

ExternĂ­ odkaz Ježková ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

LS

0/2

Z

4

JKB188

ExternĂ­ odkaz Mediální gramotnost: zkušenost a sebereflexe

ExternĂ­ odkaz Hodboď

ZS

0/2

Z

4

JKB201

ExternĂ­ odkaz Marketing a mediální gramotnost

ExternĂ­ odkaz Wolák

LS

0/2

Z

2

JKB202

ExternĂ­ odkaz Práce s informacemi a zdroji

ExternĂ­ odkaz Prázová ExternĂ­ odkaz Turková

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB205

ExternĂ­ odkaz The psychology of morality

ExternĂ­ odkaz Vranka ExternĂ­ odkaz Koblovský

LS

0/2

KZ

3

JKB211

ExternĂ­ odkaz Kybernetická bezpečnost v mediálním prostoru

ExternĂ­ odkaz Slanec ExternĂ­ odkaz Weber ExternĂ­ odkaz Virág

LS

1/1

KZ

3

JKB212

ExternĂ­ odkaz Mluvní a pohybová výchova

ExternĂ­ odkaz Pavel

LS

0/4

Z

3

JKB214

ExternĂ­ odkaz Journalistic Interview

ExternĂ­ odkaz Vasylenko ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

ZS

0/2

Z

4

JKB217

ExternĂ­ odkaz Média po roce 1990

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

Z

3

JKB218

ExternĂ­ odkaz Kreativní přístupy v rozhodování

ExternĂ­ odkaz Poucha

LS

0/2

Z

3

JKB223

ExternĂ­ odkaz Psychology of Happiness and Well-being

ExternĂ­ odkaz Vranka ExternĂ­ odkaz Koblovský

ZS

0/2

KZ

3

JKB224

ExternĂ­ odkaz Kariérní předmět

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

ZS/LS

0/2

Z

2

JKB230

ExternĂ­ odkaz New Media Theories and Non-fiction Motion Picture in the late modern media environment

ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

0/2

KZ

5

JKM199

ExternĂ­ odkaz Biodiversity, Sustainability in the Agro-Food System

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

2/0

Z

3

JKM536

ExternĂ­ odkaz Umělá inteligence v komunikaci

ExternĂ­ odkaz Richter

LS

1/1

KZ

4


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Povinné předměty - společný základ

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB002

Český jazyk v komunikační praxi
JJB249

JKB004

Základy sociální komunikace
JJB008 JJB269

JKB005

Právo a komunikace
JJB022 JJB237

JKB007

Sociální psychologie
JJB225

JKB008

Ekonomie a komunikace
JJB221

JKB011

Metodika tvorby bakalářské práce

JKB010JJB232

JKB012

Bakalářský seminář
JJB021


Povinné předměty - specializace Žurnalistika

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB063

Vizuální žurnalistika
JJB018

JKB064

Žurnalistická tvorba I - přednáška
JJB012

JKB066

Poválečná česká literatura a kulturní publicistika
JJB015

JKB068

Současný český jazyk I
JJB004

JKB069

Současný český jazyk II

JKB068JJB005

JKB070

Etika pro novináře
JJB011

JKB071

Dějiny české žurnalistiky

JKB006JJB003

JKB072

Politická geografie
JJB026

JKB073

Praxe pro žurnalistiku
JJB029


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB074

Žurnalistická tvorba I - seminář psaní A
JKB075 JKB076

JKB076

Žurnalistická tvorba I - seminář psaní C
JKB074 JKB075


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB065

Žurnalistická tvorba II - skupina I

JKB061 JKB064JKB079 JKB078 JKB077

JKB077

Žurnalistická tvorba II - skupina II

JKB061 JKB064JKB079 JKB078 JKB065

JKB078

Žurnalistická tvorba II - skupina III

JKB061 JKB064JKB065 JKB077 JKB079

JKB079

Žurnalistická tvorba II - skupina IV

JKB061 JKB064JKB065 JKB077 JKB078


Povinně volitelné předměty - specializace Žurnalistika

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB080

Tvůrčí dílny I - tisk

ExternĂ­ odkaz J#R089 JKB061ExternĂ­ odkaz J#R067 JJB050

JKB081

Tvůrčí dílny I - foto

ExternĂ­ odkaz J#R089 JKB061ExternĂ­ odkaz J#R068 JJB052

JKB082

Tvůrčí dílny I - online

ExternĂ­ odkaz J#R089 JKB061ExternĂ­ odkaz J#R069

JKB083

Tvůrčí dílny I - televize

JKB221 JKB061 ExternĂ­ odkaz J#R089ExternĂ­ odkaz J#R070

JKB084

Tvůrčí dílny I - rozhlas

JKB061 ExternĂ­ odkaz J#R089 JKB221JJB071 ExternĂ­ odkaz J#R071

JKB085

Tvůrčí dílny II - Redakce A

ExternĂ­ odkaz J#R088JKB086 JKB087 JKB088

JKB086

Tvůrčí dílny II - Redakce B

ExternĂ­ odkaz J#R088JKB085 JKB087 JKB088

JKB087

Tvůrčí dílny II - Redakce C

ExternĂ­ odkaz J#R088JKB085 JKB086 JKB088

JKB088

Tvůrčí dílny II - Redakce D

ExternĂ­ odkaz J#R088JKB085 JKB086 JKB087

JKB089

Tvůrčí psaní
JJB055 JKB120

JKB090

Kritika v médiích (televize)
JJB059

JKB091

Zpravodajské agentury a práce s agenturními informacemi

JKB003JJB019

JKB092

Zásady správného mluvení
JJB044

JKB172

Tvůrčí dílny I - televizní relace
ExternĂ­ odkaz J#R081


Doporučené volitelné předměty pro specializaci Žurnalistika

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB115

Sportovní žurnalistika v televizi I

JKB221JJB138

JKB117

Moderování zpravodajských relací
JJB167

JKB140

Média a migrace
JJB152

JKB196

Televizní rozhovor v teorii a praxi
JJB352

JKB215

Sportovní žurnalistika v televizi II
JJB138

JKB219

Doplňující kurz práce s technologiemi v RTL

JKB221
JKB220

Tvůrčí ateliér II

JKB189

Doporučené volitelné předměty pro všechny specializace

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB102

Grafický design a základy polygrafie
JJB017

JKB103

Počítačové zpracování foto a grafický design
JJB183

JKB105

Managing Multimedia Projects
JJB086

JKB106

Introduction to Photojournalism
JJB154

JKB107

DTP
JJB133

JKB108

Věda v médiích
JJB169

JKB110

Kniha jako médium I
JJB134

JKB111

Kniha jako médium II
JJB140

JKB116

Autorský a mobilní videožurnalismus
JJB141

JKB118

Zahraniční zpravodajství
JJB058

JKB148

Základy filozofie a vzdělanosti
JJB010 JKB101

JKB154

Rozhlas a televize ve světě
JJB066 JKB104

JKB201

Marketing a mediální gramotnost
JJM221Kód plánu

J22BPKSZN1431
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

27.květen 2024 00:05

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 27.05 2024 00:55, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz