Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Komunikační studia - Mediální studia (BP_KSMS)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program B0321A180005: Komunikační studia - specializace Mediální studia - bakalářské studium, prezenční

Akademický rok 2022/2023


KOMUNIKAČNÍ STUDIA jsou průnikem základních společenskovědních disciplín jako sociologie, politologie, psychologie nebo kulturologie, ale zároveň i tvůrčích disciplín z oblasti literatury, filmu, televize a nových médií. Přičemž média ve všech svých současných i minulých podobách (jako komunikační prostředek nebo nástroj) jsou středobodem těchto průsečíků. Analyzovat média (ať už vznik obsahů či jejich přenos či jejich percepci a vliv) znamená pronikat i do oblasti psychologie, veřejné i komerční sféry, politiky, soukromé sféry a intimity, proniknout mechanismy mediální logiky a působení mediálních, kulturních a kreativních průmyslů. Program díky svým třem specializacím umožňuje uchazeči/studentovi si vybrat, kterou z cest se do světa médií vydá – zda bude chtít se angažovaně podílet na objevování světa nástroji žurnalistiky, nebo na budování a konstrukce světa nástroji marketingu a PR, či na analýze světa nástroji mediálních studií.

Garantem studijního programu jako celku je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (tel. 222 122 209, martin.stoll@fsv.cuni.cz)


Specializace MEDIÁLNÍ STUDIA zprostředkovává studentům poznání vývoje a současnosti českých a světových médií v kontextu hlavních historických, kulturních i politických a ekonomických souvislostí, rozvíjí v posluchačích schopnost teoretického a analytického myšlení o médiích a mediální komunikaci, poskytuje představu o metodách analýzy a výzkumu jednotlivých fází mediální komunikace od produkce mediovaných sdělení po reakce příjemců a vliv médií. Mediální studia pojímají média jako pevnou součást české společnosti se silnými vazbami na vývoj evropský i celosvětový.

Garantem specializace je PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. z Katedry mediálních studií IKSŽ (tel. 222 122 262, petr.bednarik@fsv.cuni.cz)

Sekretariát katedry Mgr. Gabriela Skalická (tel. 222 122 265, gabriela.skalicka@fsv.cuni.cz)

Odborné znalosti

Absolvent/ka je seznámen/a se základy historie a teorie oboru komunikace a sociální komunikace, principů zpracování dat a zdrojů a výzkumných metod. Je dostatečně – na úrovni bakalářského stupně

studia – obeznámen/a s kontexty společenských věd, které může v mediálním segmentu využít (sociologie, psychologie, politologie, ekonomie, právo), má představu o úloze etiky v tvůrčím procesu i sociálně-vědním zkoumání.

Absolvent/ka specializace Mediální studia prokazuje kromě výše uvedeného porozumění vztahům mezi médii, společností a jejími institucemi, znalost vývoje komunikace a médií ve společenských, kulturních, politických a ekonomických souvislostech, znalost různých odborných směrů, které vykládají vztah mezi médii a společností a znalost českého mediálního systému a jeho fungování.

Odborné dovednosti

Absolvent/ka dokáže kriticky reflektovat a promýšlet společenské jevy a tvůrčí procesy, získávat a zpracovávat empirická data, včetně jejich analýzy, interpretace a zasazení do kontextu, vytvářet a

distribuovat mediální obsahy různých druhů.

Absolvent/ka specializace Mediální studia kromě výše uvedeného umí využívat výzkumné metody pro historické, empirické a kritické zkoumání médií, aplikovat znalosti z oblasti mediálních systémů na analýzu chování současných médií, na základě zadání samostatně analyzovat, ale v základech (na úrovni bakalářského studia) i zpracovat ucelenější analytický úkol týkající se médií. Je schopen srozumitelně a přesvědčivě prezentovat zadaný odborný problém, včetně argumentace vlastního názoru, do řešení problémů zahrnout diskusi o alternativních přístupech.

Možnosti uplatnění

Absolvent/ka bakalářského studijního programu Komunikační studia má předpoklady a je vybaven znalostmi i dovednostmi pro působení ve všech profesích spojených s mediálním provozem, světem marketingu a public relations, a to jak v segmentu tvorby, tak analýzy a výzkumu.

Absolventi specializace Mediální studia naleznou profesní uplatnění jako pracovníci v rámci tiskových a komunikačních oddělení, mediální analytici, případně jako publicisté zabývající se oblastí současných médií. Potenciálními zaměstnavateli absolventů jsou orgány státní správy, veřejnoprávní a soukromá média, mediální a reklamní agentury, agentury public relations, neziskové organizace.

Absolventům se samozřejmě dále otevírá možnost dalšího studia, přičemž přirozeným dalším zvyšováním kvalifikace jsou sociální vědy na úrovni navazujícího magisterského studia, z nichž nejblíže k odbornému zaměření absolventů má studium navazujících programů Mediální studia (v prezenční i distanční formě) a Žurnalistika (prezenční forma) na IKSŽ.


Studijní povinnosti


Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty - společný základ

81 kreditů

Povinné předměty - specializace MS

51 kreditů

Povinně volitelné předměty - Média v každodenním životě

minimálně: 15 kreditů

Povinně volitelné předměty - Média v sociopolitickém kontextu

minimálně: 15 kreditů

Volitelné předměty

maximálně: 18 kreditů


(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK)


Způsob zakončení: Bakalářská státní zkouška


1. (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce

2. (JSZ385) Ústní část - Základy komunikace (okruh otázek vycházejících z povinných profilujících předmětů společné části)

3. (JSZ387) Ústní část - Mediální studia (okruh otázek vycházejících z předmětů profilového základu specializace MS)


Povinné předměty - společný základ

Společný základ

J#0400

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB001

ExternĂ­ odkaz Komunikace v sociálně-vědním kontextu

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

KZ

6

JKB002

ExternĂ­ odkaz Český jazyk v komunikační praxi

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

ZS

1/1

KZ

6

JKB003

ExternĂ­ odkaz Digitální komunikace a práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

2/0

Zk

8

JKB004

ExternĂ­ odkaz Základy sociální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/0

Zk

8

JKB005

ExternĂ­ odkaz Právo a komunikace

ExternĂ­ odkaz Connelly Kohutová ExternĂ­ odkaz Dolejšová

LS

1/1

KZ

5

JKB006

ExternĂ­ odkaz Dějiny komunikace

ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

2/0

Zk

8

JKB007

ExternĂ­ odkaz Sociální psychologie

ExternĂ­ odkaz Vranka

ZS

1/1

KZ

6

JKB008

ExternĂ­ odkaz Ekonomie a komunikace

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

1/1

KZ

5

JKB009

ExternĂ­ odkaz Vizuální kultura

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Silverio ExternĂ­ odkaz Hejlová

LS

1/1

KZ

5

JKB010

ExternĂ­ odkaz Metodologie sociálních věd

ExternĂ­ odkaz Nečas ExternĂ­ odkaz Chladová

ZS

0/2

KZ

6

JKB011

ExternĂ­ odkaz Metodika tvorby bakalářské práce

ExternĂ­ odkaz Supa ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová ExternĂ­ odkaz Prázová

ZS

1/1

KZ

6

JKB012

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS/LS

0/2

Z

6


Celkový počet kreditů: 75


Skupina Cizí jazyk pro specializaci Mediální studia

J#0413

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB063

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro mediální studia I

ExternĂ­ odkaz Černovský

ZS

0/2

Z

3

JLB064

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro mediální studia II

ExternĂ­ odkaz Černovský

LS

0/2

Zk

3


Student/ka si vybere jeden jazyk ve variantě I a II. Celkový počet kreditů: 6

Pozn.: Z technických důvodů SIS počítá předměty ze skupiny mezi povinně volitelné předměty.Povinné předměty pro specializaci Mediální studia


J#0404

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB043

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia médií I

ExternĂ­ odkaz Nečas

ZS

2/0

Zk

7

JKB044

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia médií II

ExternĂ­ odkaz Nečas

LS

2/0

Zk

7

JKB045

ExternĂ­ odkaz Analýza dat

ExternĂ­ odkaz Urbániková

LS

1/1

Zk

7

JKB046

ExternĂ­ odkaz Metody výzkumu I

ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

1/1

KZ

8

JKB047

ExternĂ­ odkaz Metody výzkumu II

ExternĂ­ odkaz Reifová ExternĂ­ odkaz Řičicová

LS

1/1

KZ

8

JKB048

ExternĂ­ odkaz Dějiny médií ve světě

ExternĂ­ odkaz Cebe ExternĂ­ odkaz Köpplová

LS

2/0

Zk

7

JKB049

ExternĂ­ odkaz Nová média a společnost

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

2/0

KZ

7


Celkové počet kreditů: 51Povinně volitelné předměty pro specializaci Mediální studia

Skupina Média v každodenním životě

J#0405

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB040

ExternĂ­ odkaz Global Media

ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS

1/1

Zk

5

JKB050

ExternĂ­ odkaz Média a populární kultura

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

2/0

KZ

5

JKB051

ExternĂ­ odkaz Sociální média a každodennost

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

1/1

KZ

5

JKB052

ExternĂ­ odkaz Média a gender

ExternĂ­ odkaz Vochocová

LS

2/0

Z

5

JKB053

ExternĂ­ odkaz Praktická analýza mediálních textů

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

ZS/LS

0/2

KZ

5

JKB054

ExternĂ­ odkaz Úvod do Game Studies

ExternĂ­ odkaz Švelch

ZS

2/0

Zk

5

JKB199

ExternĂ­ odkaz Média a populární hudba

ExternĂ­ odkaz Hroch

ZS

2/0

KZ

5


Minimální počet kreditů: 15


Skupina Média v sociopolitickém kontextu

J#040622

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB055

ExternĂ­ odkaz Média a politický systém

ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

1/1

Zk

5

JKB056

ExternĂ­ odkaz Média a česká kultura 20. století

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

2/0

Zk

5

JKB057

ExternĂ­ odkaz Český mediální systém

ExternĂ­ odkaz Cebe

ZS

1/1

Zk

5

JKB059

ExternĂ­ odkaz Dějiny propagandy

ExternĂ­ odkaz Končelík ExternĂ­ odkaz Groman

ZS

2/0

Zk

5

JKB060

ExternĂ­ odkaz Aktuální mediální témata I

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

0/2

Z

5

JKB161

ExternĂ­ odkaz Aktuální mediální témata II

ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

2/0

Z

5


Minimální počet kreditů: 15


Doporučené volitelné předměty pro specializaci Mediální studia


J#0418

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB120

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí psaní

ExternĂ­ odkaz Malý

LS

0/2

Z

3


Doporučené volitelné předměty pro všechny specializace


J#0410

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB102

ExternĂ­ odkaz Grafický design a základy polygrafie

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

1/1

Z

3

JKB103

ExternĂ­ odkaz Počítačové zpracování foto a grafický design

ExternĂ­ odkaz Slanec

LS

1/1

Z

3

JKB105

ExternĂ­ odkaz Managing Multimedia Projects

ExternĂ­ odkaz Juřík

ZS

1/1

Z

4

JKB106

ExternĂ­ odkaz Introduction to Photojournalism

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS/LS

1/1

Z

4

JKB107

ExternĂ­ odkaz DTP

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB108

ExternĂ­ odkaz Věda v médiích

ExternĂ­ odkaz Kasík

ZS

1/1

Z

3

JKB109

ExternĂ­ odkaz Projekt IKSŽ - Mediální a marketingová praxe I

ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

ZS

0/2

Z

4

JKB110

ExternĂ­ odkaz Kniha jako médium I

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

KZ

4

JKB111

ExternĂ­ odkaz Kniha jako médium II

ExternĂ­ odkaz Halada ExternĂ­ odkaz Kočí

LS

2/0

KZ

4

JKB112

ExternĂ­ odkaz Crossplatform Media Workshop

ExternĂ­ odkaz Macková

LS

1/1

Z

3

JKB114

ExternĂ­ odkaz Zpracování dat a osobní kyberbezpečnost v žurnalistice

ExternĂ­ odkaz Macková ExternĂ­ odkaz Cibulka

LS

2/0

Z

3

JKB116

ExternĂ­ odkaz Autorský a mobilní videožurnalismus

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Géla

ZS/LS

0/2

KZ

3

JKB118

ExternĂ­ odkaz Zahraniční zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Nerad

ZS

0/2

Z

3

JKB119

ExternĂ­ odkaz Globální a rozvojová žurnalistika

ExternĂ­ odkaz Freidingerová

LS

0/2

KZ

4

JKB121

ExternĂ­ odkaz Vývoj zahraniční populární hudby

ExternĂ­ odkaz Halada

LS

2/0

Z

3

JKB127

ExternĂ­ odkaz Rozhlasové zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Gulda

ZS

0/2

Z

3

JKB128

ExternĂ­ odkaz Rozhlasové moderování

ExternĂ­ odkaz Lovaš

LS

0/2

Z

3

JKB129

ExternĂ­ odkaz Propaganda, argumenty, konfrontace

ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS/LS

0/2

KZ

4

JKB135

ExternĂ­ odkaz Kriminalistika v mediálním diskurzu

ExternĂ­ odkaz Ris Čížková

ZS

0/2

Z

3

JKB138

ExternĂ­ odkaz Kritická reflexe romské kultury

ExternĂ­ odkaz Čeňková ExternĂ­ odkaz Bystrý

LS

0/1

Z

3

JKB142

ExternĂ­ odkaz Digitální marketing v mezinárodním kontextu

ExternĂ­ odkaz Hacker

LS

0/2

Z

3

JKB146

ExternĂ­ odkaz Antropologie války, násilí a moci

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

3

JKB148

ExternĂ­ odkaz Základy filozofie a vzdělanosti

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

KZ

4

JKB150

ExternĂ­ odkaz Solutions Journalism

ExternĂ­ odkaz Macková

ZS

0/2

Z

3

JKB154

ExternĂ­ odkaz Rozhlas a televize ve světě

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

KZ

4

JKB160

ExternĂ­ odkaz Digital Security

ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS

2/0

Zk

4

JKB162

ExternĂ­ odkaz Projekt IKSŽ - Mediální a marketingová praxe II

ExternĂ­ odkaz Ježková ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

LS

0/2

Z

4

JKB188

ExternĂ­ odkaz Mediální gramotnost: zkušenost a sebereflexe

ExternĂ­ odkaz Hodboď

ZS

0/2

Z

4

JKB201

ExternĂ­ odkaz Marketing a mediální gramotnost

ExternĂ­ odkaz Wolák

LS

0/2

Z

2

JKB202

ExternĂ­ odkaz Práce s informacemi a zdroji

ExternĂ­ odkaz Prázová ExternĂ­ odkaz Turková

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB205

ExternĂ­ odkaz The psychology of morality

ExternĂ­ odkaz Vranka ExternĂ­ odkaz Koblovský

LS

0/2

KZ

3

JKB211

ExternĂ­ odkaz Kybernetická bezpečnost v mediálním prostoru

ExternĂ­ odkaz Slanec ExternĂ­ odkaz Weber ExternĂ­ odkaz Virág

LS

1/1

KZ

3

JKB212

ExternĂ­ odkaz Mluvní a pohybová výchova

ExternĂ­ odkaz Pavel

LS

0/4

Z

3

JKB214

ExternĂ­ odkaz Journalistic Interview

ExternĂ­ odkaz Vasylenko ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

ZS

0/2

Z

4

JKB217

ExternĂ­ odkaz Média po roce 1990

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

Z

3

JKB218

ExternĂ­ odkaz Kreativní přístupy v rozhodování

ExternĂ­ odkaz Poucha

LS

0/2

Z

3

JKB223

ExternĂ­ odkaz Psychology of Happiness and Well-being

ExternĂ­ odkaz Vranka ExternĂ­ odkaz Koblovský

ZS

0/2

KZ

3

JKB224

ExternĂ­ odkaz Kariérní předmět

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

ZS/LS

0/2

Z

2

JKB230

ExternĂ­ odkaz New Media Theories and Non-fiction Motion Picture in the late modern media environment

ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

0/2

KZ

5

JKM199

ExternĂ­ odkaz Biodiversity, Sustainability in the Agro-Food System

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

2/0

Z

3

JKM536

ExternĂ­ odkaz Umělá inteligence v komunikaci

ExternĂ­ odkaz Richter

LS

1/1

KZ

4


Doporučený počet kreditů: 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Povinné předměty - společný základ


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB002

Český jazyk v komunikační praxi
JJB249

JKB004

Základy sociální komunikace
JJB008 JJB269

JKB005

Právo a komunikace
JJB022 JJB237

JKB007

Sociální psychologie
JJB225

JKB008

Ekonomie a komunikace
JJB221

JKB011

Metodika tvorby bakalářské práce

JKB010JJB232

JKB012

Bakalářský seminář
JJB021


Povinné předměty specializace Mediální studia


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB044

Úvod do studia médií II

JKB043
JKB047

Metody výzkumu II

JKB046

Povinně volitelné předměty pro specializaci Mediální studia


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Doporučené volitelné předměty pro specializaci Mediální studia


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB120

Tvůrčí psaní
JKB089


Doporučené volitelné předměty pro všechny specializace


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB102

Grafický design a základy polygrafie
JJB017

JKB103

Počítačové zpracování foto a grafický design
JJB183

JKB105

Managing Multimedia Projects
JJB086

JKB106

Introduction to Photojournalism
JJB154

JKB107

DTP
JJB133

JKB108

Věda v médiích
JJB169

JKB110

Kniha jako médium I
JJB134

JKB111

Kniha jako médium II
JJB140

JKB116

Autorský a mobilní videožurnalismus
JJB141

JKB118

Zahraniční zpravodajství
JJB058

JKB148

Základy filozofie a vzdělanosti
JJB010 JKB101

JKB154

Rozhlas a televize ve světě
JJB066 JKB104

JKB201

Marketing a mediální gramotnost
JJM221Kód plánu

J22BPKSMS1430
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

27.květen 2024 00:05

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 27.05 2024 00:55, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz