Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Komunikační studia - Marketingová komunikace a public relations (BP_KSMKP)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program B0321A180005: Komunikační studia - specializace Marketingová komunikace a public relations - bakalářské studium, prezenční

Akademický rok 2022/2023


KOMUNIKAČNÍ STUDIA jsou průnikem základních společenskovědních disciplín jako sociologie, politologie, psychologie nebo kulturologie, ale zároveň i tvůrčích disciplín z oblasti literatury, filmu, televize a nových médií. Přičemž média ve všech svých současných i minulých podobách (jako komunikační prostředek nebo nástroj) jsou středobodem těchto průsečíků. Analyzovat média (ať už vznik obsahů či jejich přenos či jejich percepci a vliv) znamená pronikat i do oblasti psychologie, veřejné i komerční sféry, politiky, soukromé sféry a intimity, proniknout mechanismy mediální logiky a působení mediálních, kulturních a kreativních průmyslů. Program díky svým třem specializacím umožňuje uchazeči/studentovi si vybrat, kterou z cest se do světa médií vydá – zda bude chtít se angažovaně podílet na objevování světa nástroji žurnalistiky, nebo na budování a konstrukce světa nástroji marketingu a PR, či na analýze světa nástroji mediálních studií.

Garantem studijního programu jako celku je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (tel. 222 122 209, martin.stoll@fsv.cuni.cz)


MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE A PUBLIC RELATIONS patří v současné společnosti k nedílným odvětvím jak v komerční, tak v nekomerční i vládní sféře. Dynamicky se vyvíjí, a to zejména v důsledku proměny sociální komunikace a vzniku nových komunikačních technologií. Zároveň se prudce rozvíjejí i možnosti výzkumu na tomto poli a využívání jejich poznatků. Hlavním cílem specializace je zajistit kvalitní vzdělání, a to jak na úrovni teorie i praxe, v celé škále profesí od komunikačních profesionálů, tiskových mluvčích, odborníků marketingové komunikace či praktiků public relations. Klade důraz na výchovu celkové osobnosti studentů, a to zejména s důrazem na pochopení širších souvislostí, etické roviny a možných důsledků práce. Dbá také na to, aby zajistila v součinnosti s předměty společného základu v co největší míře navázání na aktuální trendy a výzkumy v praxi.

Garantkou specializace je Bc. Ing. Petra Koudelková, Ph.D. z Katedry marketingové komunikace a PR IKSŽ (tel. 222 122 265, petra.koudelkova@fsv.cuni.cz)

Sekretariát katedry Pavla Koterová (tel. 222 122 260, pavla.koterova@fsv.cuni.cz)

Odborné znalosti

Absolvent/ka je seznámen/a se základy historie a teorie oboru komunikace a sociální komunikace, principů zpracování dat a zdrojů a výzkumných metod. Je dostatečně – na úrovni bakalářského stupně studia – obeznámen/a s kontexty společenských věd, které může v mediálním segmentu využít (sociologie, psychologie, politologie, ekonomie, právo), má představu o úloze etiky v tvůrčím procesu i sociálně-vědním zkoumání.

Absolvent/ka specializace Marketingová komunikace a public relations čerpá kromě výše uvedeného znalosti z historie a teorie marketingové komunikace a public relations, a dále znalosti z typologie komunikace v rámcových i sektorových oblastech marketingu a PR. Je poučen/a o právním rámci, ekonomických kontextech a etických pravidlech a kodexech v oboru. Má ucelené a prohloubené znalosti českého jazyka, zejména s přesahem do tvorby a analýz textů.

Odborné dovednosti

Absolvent/ka dokáže kriticky reflektovat a promýšlet společenské jevy a tvůrčí procesy, získávat a zpracovávat empirická data, včetně jejich analýzy, interpretace a zasazení do kontextu, vytvářet a distribuovat mediální obsahy různých druhů.

Absolvent/ka specializace Marketingová komunikace a public relations kromě výše uvedeného umí odpovídajícím způsobem vizuální a slovní prezentaci, rétoriku, má schopnost tvorby textů, zejména podkladů pro média. Má rozvinuté analytické schopnosti i schopnost tvorby strategií a kampaní. Na základní úrovni ovládá audiovizuální techniku. Prokazuje dovednosti v oblasti digitální komunikace, online marketingu a práce se sociálními sítěmi, in-store marketingu, marketingového výzkumu trhu, malých a středních podniků či kulturního marketingu.

Kompetence

Po absolvování studia jsou studenti plně kompetentní k zastávání samostatné pozice v oblasti marketingové komunikace a public relations či k vedení pracovních týmů. Umějí nastavit komunikační či marketingové strategie, používat nástroje marketingové komunikace a public relations a evaluovat výsledky.

Možnosti uplatnění

  • Tiskoví mluvčí

  • Manažeři komunikace

  • Manažeři public relations

  • Marketingoví specialisté

  • Pracovníci v agenturách na výzkum trhu

  • Komunikační konzultanti

  • Pracovníci v komunikačních odděleních podniků

  • Pracovníci v komunikačních odděleních neziskových, kulturních či vládních institucí

Charakteristiky zaměstnavatelů

Public relations agentury

Komunikační či reklamní agentury

Agentury na výzkum trhu

Komunikační odbory neziskových, kulturních či vládních institucí

Podnikatelé

Absolventi/ky jsou také připraveni na samostatnou konzultantskou a poradenskou činnost v oblasti komunikace a public relations. 


Absolventům se samozřejmě dále otevírá možnost dalšího studia, přičemž přirozeným dalším zvyšováním kvalifikace jsou sociální vědy na úrovni navazujícího magisterského studia, z nichž nejblíže k odbornému zaměření absolventů má studium navazujících programů Mediální studia (v prezenční i distanční formě) a Žurnalistika (prezenční forma) na IKSŽ.


Studijní povinnosti

Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty - společný základ

Povinné předměty - specializace MKPR

81 kreditů

60 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 21 kreditů

Volitelné předměty

maximálně: 18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK )


Způsob zakončení: Bakalářská státní zkouška

1. (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce

2. (JSZ385) Ústní část - Základy komunikace (okruh otázek vycházejících z povinných profilujících předmětů společné části) 

3. (JSZ388) Ústní část - Marketingová komunikace a PR (okruh otázek vycházejících z předmětů profilového základu specializace MKPR)


Studijní plán

Společné povinné předměty

Společný základ

J#0400

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB001

ExternĂ­ odkaz Komunikace v sociálně-vědním kontextu

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

KZ

6

JKB002

ExternĂ­ odkaz Český jazyk v komunikační praxi

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

ZS

1/1

KZ

6

JKB003

ExternĂ­ odkaz Digitální komunikace a práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

2/0

Zk

8

JKB004

ExternĂ­ odkaz Základy sociální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/0

Zk

8

JKB005

ExternĂ­ odkaz Právo a komunikace

ExternĂ­ odkaz Connelly Kohutová ExternĂ­ odkaz Dolejšová

LS

1/1

KZ

5

JKB006

ExternĂ­ odkaz Dějiny komunikace

ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

2/0

Zk

8

JKB007

ExternĂ­ odkaz Sociální psychologie

ExternĂ­ odkaz Vranka

ZS

1/1

KZ

6

JKB008

ExternĂ­ odkaz Ekonomie a komunikace

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

1/1

KZ

5

JKB009

ExternĂ­ odkaz Vizuální kultura

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Silverio ExternĂ­ odkaz Hejlová

LS

1/1

KZ

5

JKB010

ExternĂ­ odkaz Metodologie sociálních věd

ExternĂ­ odkaz Nečas ExternĂ­ odkaz Chladová

ZS

0/2

KZ

6

JKB011

ExternĂ­ odkaz Metodika tvorby bakalářské práce

ExternĂ­ odkaz Supa ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová ExternĂ­ odkaz Prázová

ZS

1/1

KZ

6

JKB012

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS/LS

0/2

Z

6


Celkový počet kreditů: 75


Skupina Cizí jazyk pro specializaci Marketingová komunikace a public relations

J#0411

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB045

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing I

ExternĂ­ odkaz Stružková

ZS

0/2

Z

3

JLB046

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing II

ExternĂ­ odkaz Stružková

LS

0/2

Zk

3


Student/ka si vybere jeden jazyk ve variantě I a II. Ve specializaci MKPR je doporučena angličtina. Celkový počet kreditů: 6

Pozn.: Z technických důvodů SIS počítá předměty ze skupiny mezi povinně volitelné předměty.


Povinné předměty specializace Marketingová komunikace a public relations


J#0401

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB013

ExternĂ­ odkaz Dějiny a teorie marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

2/0

Zk

6

JKB014

ExternĂ­ odkaz Digitální komunikace

ExternĂ­ odkaz Moravcová

LS

0/2

KZ

4

JKB015

ExternĂ­ odkaz Public relations

ExternĂ­ odkaz Hejlová ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

Zk

6

JKB016

ExternĂ­ odkaz Marketingový výzkum

ExternĂ­ odkaz Postler

LS

2/0

Zk

5

JKB017

ExternĂ­ odkaz Praktická cvičení z českého jazyka

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová ExternĂ­ odkaz Schneiderová

LS

0/2

KZ

4

JKB018

ExternĂ­ odkaz Kreativní myšlení

ExternĂ­ odkaz Moravcová

ZS

2/0

Zk

4

JKB019

ExternĂ­ odkaz Kritické myšlení a etika komunikace

ExternĂ­ odkaz Moravcová ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

ZS

1/1

Zk

4

JKB020

ExternĂ­ odkaz Kultura veřejného projevu

ExternĂ­ odkaz Schneiderová

LS

0/2

KZ

4

JKB021

ExternĂ­ odkaz Marketing management

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

2/0

Zk

5

JKB022

ExternĂ­ odkaz Politický marketing

ExternĂ­ odkaz Shavit ExternĂ­ odkaz Konrádová

LS

2/0

Zk

5

JKB023

ExternĂ­ odkaz Odborná praxe - specializace marketing

ExternĂ­ odkaz Konrádová

LS

0/0

Z

3

JKB024

ExternĂ­ odkaz Aplikovaná marketingová komunikace

ExternĂ­ odkaz Báča ExternĂ­ odkaz Obluk

ZS

2/0

Zk

5

JKB025

ExternĂ­ odkaz Behaviorální ekonomie

ExternĂ­ odkaz Vranka ExternĂ­ odkaz Houdek

LS

2/0

Zk

5


Celkový počet kreditů: 60


Povinně volitelné předměty specializace Marketingová komunikace a public relations

Skupina Rámcové předměty

J#0402

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB026

ExternĂ­ odkaz Strategická komunikace

ExternĂ­ odkaz Ayrer

ZS

1/1

KZ

3

JKB027

ExternĂ­ odkaz Firemní komunikace a kultura

ExternĂ­ odkaz Poucha

ZS

1/1

KZ

3

JKB028

ExternĂ­ odkaz Aktuální trendy a vývoj oboru I

ExternĂ­ odkaz Vranka ExternĂ­ odkaz Konrádová

ZS

0/2

Z

2

JKB029

ExternĂ­ odkaz Campaigns and Propaganda

ExternĂ­ odkaz Shavit

ZS

1/1

KZ

3

JKB030

ExternĂ­ odkaz Interpretace textů marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

LS

0/2

KZ

3

JKB031

ExternĂ­ odkaz Kreativita v reklamní tvorbě

ExternĂ­ odkaz Mrkvička

LS

1/1

KZ

3

JKB032

ExternĂ­ odkaz Branding

ExternĂ­ odkaz Průša

ZS

1/1

Zk

3

JKB033

ExternĂ­ odkaz On-line marketing

ExternĂ­ odkaz Máchová

LS

1/1

KZ

3

JKB034

ExternĂ­ odkaz Proces tvorby v marketingové komunikaci

ExternĂ­ odkaz Bezouška

ZS

0/2

KZ

3

JKB035

ExternĂ­ odkaz Informace ve veřejném prostoru

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

1/1

Zk

3

JKB099

ExternĂ­ odkaz Corporate Social Responsibility

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

0/2

KZ

3

JKB125

ExternĂ­ odkaz Public relations v praxi

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

0/2

Z

3

JKB130

ExternĂ­ odkaz Aktuální trendy a vývoj oboru II

ExternĂ­ odkaz Konrádová ExternĂ­ odkaz Vranka

LS

0/2

Z

2

JKB142

ExternĂ­ odkaz Digitální marketing v mezinárodním kontextu

ExternĂ­ odkaz Hacker

LS

0/2

Z

3

JKB163

ExternĂ­ odkaz Kulturní kořeny moderní společnosti

ExternĂ­ odkaz Halada

LS

2/0

KZ

3

JKB167

ExternĂ­ odkaz Emotions in Marketing

ExternĂ­ odkaz Shavit

ZS/LS

1/1

Z

3

JKB191

ExternĂ­ odkaz Praktikum strategické komunikace

ExternĂ­ odkaz Ayrer

LS

0/2

Z

3

JKB193

ExternĂ­ odkaz Vybrané aspekty firemní komunikace

ExternĂ­ odkaz Vlasák

LS

0/2

Z

3

JKB194

ExternĂ­ odkaz Výrazové prostředky marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Bezouška

LS

1/1

KZ

3

JKB197

ExternĂ­ odkaz Udržitelná komunikace

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

1/1

KZ

3

JKB203

ExternĂ­ odkaz Lži, podvody a klamání

ExternĂ­ odkaz Houdek

ZS

2/0

Zk

3

JKB206

ExternĂ­ odkaz Influencer marketing a trendy sociálních médií

ExternĂ­ odkaz Hejlová ExternĂ­ odkaz Čumrik

LS

1/1

Z

3

JKB207

ExternĂ­ odkaz Úvod do psychologie

ExternĂ­ odkaz Vranka

LS

2/0

Zk

5

JKB222

ExternĂ­ odkaz CRM v 21. století a transformace zákaznických vztahů

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

0/2

KZ

3

JKM522

ExternĂ­ odkaz Litigační PR jako součást krizové komunikace

ExternĂ­ odkaz Novák ExternĂ­ odkaz Štrégl

ZS

1/1

Z

3


Minimální počet kreditů: 12


Skupina Sektorové předměty

J#040320

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB036

ExternĂ­ odkaz Marketingová komunikace malých a středních podniků

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

1/1

KZ

3

JKB037

ExternĂ­ odkaz Marketing módních značek I - teorie

ExternĂ­ odkaz Hejlová ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

1/1

KZ

3

JKB038

ExternĂ­ odkaz Sportovní marketing

ExternĂ­ odkaz Turková

LS

1/1

KZ

3

JKB040

ExternĂ­ odkaz Global Media

ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS

1/1

Zk

5

JKB041

ExternĂ­ odkaz In-store Marketing

ExternĂ­ odkaz Jesenský

LS

1/1

KZ

3

JKB042

ExternĂ­ odkaz Marketing pro neziskový sektor

ExternĂ­ odkaz Oukropec

LS

1/1

KZ

3

JKB124

ExternĂ­ odkaz Tourism marketing

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

1/1

KZ

3

JKB126

ExternĂ­ odkaz Art marketing I

ExternĂ­ odkaz Ježková

ZS

1/1

KZ

3

JKB131

ExternĂ­ odkaz Marketing módních značek II

ExternĂ­ odkaz Koudelková ExternĂ­ odkaz Hejlová

ZS/LS

1/1

KZ

3

JKB132

ExternĂ­ odkaz Interkulturní marketing

ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

ZS

1/1

Zk

3

JKB133

ExternĂ­ odkaz Projektový management

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

1/1

KZ

3

JKB134

ExternĂ­ odkaz Veřejné vystupování

ExternĂ­ odkaz Klimeš

ZS

1/1

Z

3

JKB143

ExternĂ­ odkaz Art marketing II

ExternĂ­ odkaz Ježková

LS

1/1

Z

3

JKB147

ExternĂ­ odkaz Osobní marketing

ExternĂ­ odkaz Koudelková ExternĂ­ odkaz Kahoun

LS

0/2

Z

3

JKB164

ExternĂ­ odkaz Komunikace s médii

ExternĂ­ odkaz Schneiderová

ZS

1/1

KZ

3

JKB165

ExternĂ­ odkaz Diplomacie a diplomatická komunikace

ExternĂ­ odkaz Braun

ZS

1/1

Z

3

JKB166

ExternĂ­ odkaz Vztahy s médii

ExternĂ­ odkaz Ortová

ZS

1/1

KZ

3

JKB190

ExternĂ­ odkaz Církevní komunikace

ExternĂ­ odkaz Koudelková ExternĂ­ odkaz Zavadilová

LS

1/1

KZ

3

JKB192

ExternĂ­ odkaz Organizace kulturních a komunitních eventů

ExternĂ­ odkaz Nevšímal ExternĂ­ odkaz Černá

LS

1/1

Zk

3

JKB195

ExternĂ­ odkaz Oděv a módní fotografie jako prostředky neverbální komunikace

ExternĂ­ odkaz Máchalová ExternĂ­ odkaz Štybnarová

ZS

1/1

Z

3

JKB198

ExternĂ­ odkaz Media and Sustainability Communication

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

0/2

KZ

3


Minimální počet kreditů: 9


Doporučené volitelné předměty pro specializaci Marketingová komunikace a public relations


J#0419

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB120

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí psaní

ExternĂ­ odkaz Malý

LS

0/2

Z

3

JKB199

ExternĂ­ odkaz Média a populární hudba

ExternĂ­ odkaz Hroch

ZS

2/0

KZ

5

JKB210

ExternĂ­ odkaz Introduction to Communication Studies for Ukrainian Students

ExternĂ­ odkaz Nainová

ZS

2/0

Zk

8


Doporučené volitelné předměty pro všechny specializace


J#0410

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB102

ExternĂ­ odkaz Grafický design a základy polygrafie

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

1/1

Z

3

JKB103

ExternĂ­ odkaz Počítačové zpracování foto a grafický design

ExternĂ­ odkaz Slanec

LS

1/1

Z

3

JKB105

ExternĂ­ odkaz Managing Multimedia Projects

ExternĂ­ odkaz Juřík

ZS

1/1

Z

4

JKB106

ExternĂ­ odkaz Introduction to Photojournalism

ExternĂ­ odkaz Lábová

ZS/LS

1/1

Z

4

JKB107

ExternĂ­ odkaz DTP

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB108

ExternĂ­ odkaz Věda v médiích

ExternĂ­ odkaz Kasík

ZS

1/1

Z

3

JKB109

ExternĂ­ odkaz Projekt IKSŽ - Mediální a marketingová praxe I

ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

ZS

0/2

Z

4

JKB110

ExternĂ­ odkaz Kniha jako médium I

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

KZ

4

JKB111

ExternĂ­ odkaz Kniha jako médium II

ExternĂ­ odkaz Halada ExternĂ­ odkaz Kočí

LS

2/0

KZ

4

JKB112

ExternĂ­ odkaz Crossplatform Media Workshop

ExternĂ­ odkaz Macková

LS

1/1

Z

3

JKB114

ExternĂ­ odkaz Zpracování dat a osobní kyberbezpečnost v žurnalistice

ExternĂ­ odkaz Macková ExternĂ­ odkaz Cibulka

LS

2/0

Z

3

JKB116

ExternĂ­ odkaz Autorský a mobilní videožurnalismus

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Géla

ZS/LS

0/2

KZ

3

JKB118

ExternĂ­ odkaz Zahraniční zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Nerad

ZS

0/2

Z

3

JKB119

ExternĂ­ odkaz Globální a rozvojová žurnalistika

ExternĂ­ odkaz Freidingerová

LS

0/2

KZ

4

JKB121

ExternĂ­ odkaz Vývoj zahraniční populární hudby

ExternĂ­ odkaz Halada

LS

2/0

Z

3

JKB127

ExternĂ­ odkaz Rozhlasové zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Gulda

ZS

0/2

Z

3

JKB128

ExternĂ­ odkaz Rozhlasové moderování

ExternĂ­ odkaz Lovaš

LS

0/2

Z

3

JKB129

ExternĂ­ odkaz Propaganda, argumenty, konfrontace

ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS/LS

0/2

KZ

4

JKB135

ExternĂ­ odkaz Kriminalistika v mediálním diskurzu

ExternĂ­ odkaz Ris Čížková

ZS

0/2

Z

3

JKB138

ExternĂ­ odkaz Kritická reflexe romské kultury

ExternĂ­ odkaz Čeňková ExternĂ­ odkaz Bystrý

LS

0/1

Z

3

JKB142

ExternĂ­ odkaz Digitální marketing v mezinárodním kontextu

ExternĂ­ odkaz Hacker

LS

0/2

Z

3

JKB146

ExternĂ­ odkaz Antropologie války, násilí a moci

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

3

JKB148

ExternĂ­ odkaz Základy filozofie a vzdělanosti

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

KZ

4

JKB150

ExternĂ­ odkaz Solutions Journalism

ExternĂ­ odkaz Macková

ZS

0/2

Z

3

JKB154

ExternĂ­ odkaz Rozhlas a televize ve světě

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

KZ

4

JKB160

ExternĂ­ odkaz Digital Security

ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS

2/0

Zk

4

JKB162

ExternĂ­ odkaz Projekt IKSŽ - Mediální a marketingová praxe II

ExternĂ­ odkaz Ježková ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

LS

0/2

Z

4

JKB188

ExternĂ­ odkaz Mediální gramotnost: zkušenost a sebereflexe

ExternĂ­ odkaz Hodboď

ZS

0/2

Z

4

JKB201

ExternĂ­ odkaz Marketing a mediální gramotnost

ExternĂ­ odkaz Wolák

LS

0/2

Z

2

JKB202

ExternĂ­ odkaz Práce s informacemi a zdroji

ExternĂ­ odkaz Prázová ExternĂ­ odkaz Turková

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB205

ExternĂ­ odkaz The psychology of morality

ExternĂ­ odkaz Vranka ExternĂ­ odkaz Koblovský

LS

0/2

KZ

3

JKB211

ExternĂ­ odkaz Kybernetická bezpečnost v mediálním prostoru

ExternĂ­ odkaz Slanec ExternĂ­ odkaz Weber ExternĂ­ odkaz Virág

LS

1/1

KZ

3

JKB212

ExternĂ­ odkaz Mluvní a pohybová výchova

ExternĂ­ odkaz Pavel

LS

0/4

Z

3

JKB214

ExternĂ­ odkaz Journalistic Interview

ExternĂ­ odkaz Vasylenko ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

ZS

0/2

Z

4

JKB217

ExternĂ­ odkaz Média po roce 1990

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

Z

3

JKB218

ExternĂ­ odkaz Kreativní přístupy v rozhodování

ExternĂ­ odkaz Poucha

LS

0/2

Z

3

JKB223

ExternĂ­ odkaz Psychology of Happiness and Well-being

ExternĂ­ odkaz Vranka ExternĂ­ odkaz Koblovský

ZS

0/2

KZ

3

JKB224

ExternĂ­ odkaz Kariérní předmět

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

ZS/LS

0/2

Z

2

JKB230

ExternĂ­ odkaz New Media Theories and Non-fiction Motion Picture in the late modern media environment

ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

0/2

KZ

5

JKM199

ExternĂ­ odkaz Biodiversity, Sustainability in the Agro-Food System

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

2/0

Z

3

JKM536

ExternĂ­ odkaz Umělá inteligence v komunikaci

ExternĂ­ odkaz Richter

LS

1/1

KZ

4


Doporučený počet kreditů: 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Povinné předměty - společný základ

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB002

Český jazyk v komunikační praxi
JJB249

JKB004

Základy sociální komunikace
JJB008 JJB269

JKB005

Právo a komunikace
JJB022 JJB237

JKB007

Sociální psychologie
JJB225

JKB008

Ekonomie a komunikace
JJB221

JKB011

Metodika tvorby bakalářské práce

JKB010JJB232

JKB012

Bakalářský seminář
JJB021


Skupina Cizí jazyk pro specializaci Marketingová komunikace a public relations

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB046

Angličtina pro marketing II

JLB045

Povinné předměty specializace Marketingová komunikace a public relations

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB013

Dějiny a teorie marketingové komunikace
JJB270

JKB014

Digitální komunikace
JJB255

JKB015

Public relations
JJB231

JKB016

Marketingový výzkum
JJB402

JKB017

Praktická cvičení z českého jazyka
JJB250

JKB018

Kreativní myšlení
JJB406

JKB019

Kritické myšlení a etika komunikace
JJB238

JKB020

Kultura veřejného projevu
JJB237

JKB021

Marketing management

JKB013JJB404

JKB022

Politický marketing
JJB230

JKB023

Odborná praxe - specializace marketing
JJB239

JKB024

Aplikovaná marketingová komunikace
JJB401

JKB025

Behaviorální ekonomie
JJB405


Skupina Rámcové předměty

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB026

Strategická komunikace
JJB311

JKB027

Firemní komunikace a kultura
JJB284

JKB028

Aktuální trendy a vývoj oboru I
JJB243

JKB029

Campaigns and Propaganda
JJB287

JKB030

Interpretace textů marketingové komunikace
JJB275

JKB031

Kreativita v reklamní tvorbě
JJB261

JKB032

Branding
JJB240

JKB033

On-line marketing
JJB267

JKB034

Proces tvorby v marketingové komunikaci
JJB235

JKB035

Informace ve veřejném prostoru
JJB312

JKB125

Public relations v praxi
JJB276

JKB130

Aktuální trendy a vývoj oboru II
JJB507

JKB194

Výrazové prostředky marketingové komunikace

JKB034
JKB207

Úvod do psychologieJJB009

JJB009 JJB224

JKM522

Litigační PR jako součást krizové komunikace
JJB634


Skupina Sektorové předměty

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB036

Marketingová komunikace malých a středních podniků
JJB298

JKB037

Marketing módních značek I - teorie
JJB628

JKB038

Sportovní marketing
JJB268

JKB041

In-store Marketing
JJB292

JKB042

Marketing pro neziskový sektor
JJB241

JKB124

Tourism marketing
JJB251

JKB126

Art marketing I
JJB279

JKB131

Marketing módních značek II
JJB297

JKB132

Interkulturní marketing
JJB635

JKB133

Projektový management
JJB295

JKB134

Veřejné vystupování
JJB690

JKB164

Komunikace s médii
JJB236

JKB165

Diplomacie a diplomatická komunikace
JJB640

JKB166

Vztahy s médii
JJB636


Doporučené volitelné předměty pro specializaci Marketingová komunikace a public relations

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB120

Tvůrčí psaní
JKB089


Doporučené volitelné předměty pro všechny specializace

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB102

Grafický design a základy polygrafie
JJB017

JKB103

Počítačové zpracování foto a grafický design
JJB183

JKB105

Managing Multimedia Projects
JJB086

JKB106

Introduction to Photojournalism
JJB154

JKB107

DTP
JJB133

JKB108

Věda v médiích
JJB169

JKB110

Kniha jako médium I
JJB134

JKB111

Kniha jako médium II
JJB140

JKB116

Autorský a mobilní videožurnalismus
JJB141

JKB118

Zahraniční zpravodajství
JJB058

JKB148

Základy filozofie a vzdělanosti
JJB010 JKB101

JKB154

Rozhlas a televize ve světě
JJB066 JKB104

JKB201

Marketing a mediální gramotnost
JJM221Kód plánu:

J22BPKSMKPR1429
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

27.květen 2024 00:05

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 27.05 2024 00:55, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz