Fakulta sociálních věd UK
(PhD) Program P0312D200010: Mezinárodní teritoriální studia (DP_MTS a DK_MTS)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Program P0312D200010: Mezinárodní teritoriální studia (DP_MTS a DK_MTS)


Doktorský studijní program P0312D200010 Mezinárodní teritoriální studia se standardní dobou studia čtyři roky se soustřeďuje na nejrůznější aspekty současného vývoje (od roku 1990) Severní Ameriky a Evropy (nezabývá se primárně českým prostředím), jakož i na teoretické a metodologické otázky oboru teritoriální studia. Je uskutečňován v prezenční i kombinované formě. Studijní povinnosti každého studenta a časový rozvrh jejich plnění jsou závazně stanoveny individuálním studijním plánem. Studenti během prvních šesti semestrů studia absolvují předepsanou kontaktní výuku a další akademické povinnosti v podobě publikační činnosti, aktivní účasti na mezinárodních konferencích a studijní stáži v zahraničí. Nejpozději do konce osmého semestru je nutné složit státní doktorskou zkoušku. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce. Studenti se ve všech záležitostech svého studia obrací na své školitele, určeného pracovníka sekretariátu IMS Mgr. Ivetu Hönigerovou a garanta studijního programu prof. PhDr. Michala Kubáta, Ph.D.


Další podrobnosti stanoví ExternĂ­ odkaz Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK a další příslušné ExternĂ­ odkaz fakultní předpisy.


Obor je určen absolventům magisterského studia, rozhodující pro přijetí ke studiu je kvalita projektu disertační práce předloženého při přijímacím pohovoru.


Garantem programu a předsedou oborové rady je prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.


Absolventi doktorského studijního programu MTS nacházejí uplatnění především ve státní správě, diplomacii, nevládních organizacích, v médiích, v akademické sféře apod. Nezaměstnanost absolventů je nulová a všichni získávají prestižní pozice (včetně vedoucích míst) v oboru, který vystudovali. Mnoho absolventů odchází pracovat do zahraničí včetně institucí Evropské unie, NATO nebo OSN.
Studijní plán (J#0570)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTD001

ExternĂ­ odkaz Theory and Practice of Academic Work  

ExternĂ­ odkaz Weiss ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

0/2

Z

0

JTD002

ExternĂ­ odkaz Methodology of Social Sciences

ExternĂ­ odkaz Matějka ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

0/2

Z

0

JTD003

ExternĂ­ odkaz Metodologie moderních a soudobých dějin

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

0/2

Z

0

JTD004

ExternĂ­ odkaz Metodologie teritoriálních studií

ExternĂ­ odkaz Weiss ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

0/2

Z

0

JTD005

ExternĂ­ odkaz Doktorský seminář I

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Matějka

ZS/LS

0/2

Z

0

JTD006

ExternĂ­ odkaz Doktorský seminář II

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Matějka

ZS/LS

0/2

Z

0

JTD007

ExternĂ­ odkaz Studijní pobyt v zahraničí

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS/LS

0/2

Z

0

JTD008

ExternĂ­ odkaz Publikační činnost

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS/LS

0/2

Z

0

JTD009

ExternĂ­ odkaz Mezinárodní konference

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS/LS

0/2

Z

0

JTD010

ExternĂ­ odkaz Státní doktorská zkouška

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS/LS

0/0

SZ

0

JTD011

ExternĂ­ odkaz Pravidelné konzultace I

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD012

ExternĂ­ odkaz Pravidelné konzultace II

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD013

ExternĂ­ odkaz Pravidelné konzultace III

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD014

ExternĂ­ odkaz Pravidelné konzultace IV

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD015

ExternĂ­ odkaz Pravidelné konzultace V

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD016

ExternĂ­ odkaz Pravidelné konzultace VI

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD017

ExternĂ­ odkaz Pravidelné konzultace VII

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD018

ExternĂ­ odkaz Pravidelné konzultace VIII

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD019

ExternĂ­ odkaz Pravidelné konzultace IX

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

0/2

Z

0

JTD020

ExternĂ­ odkaz Další jazyk

ExternĂ­ odkaz Konrád ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS/LS

0/0

Z

0

JTD021

ExternĂ­ odkaz Area Studies Research Seminar

ExternĂ­ odkaz Weiss

ZS/LS

0/2

Z

0

JTD022

ExternĂ­ odkaz Central and Eastern European History

ExternĂ­ odkaz Bryant ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

0/2

Zk

0


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTD006

Doktorský seminář II

JTD005
JTD010

Státní doktorská zkouška

JTD001 JTD019 JTD018 JTD017 JTD016 JTD015 JTD014 JTD002 JTD003 JTD004 JTD005 JTD006 JTD007 JTD008 JTD009 JTD011 JTD012 JTD013
JTD012

Pravidelné konzultace II

JTD011
JTD014

Pravidelné konzultace IV

JTD013
JTD015

Pravidelné konzultace V

JTD014
JTD016

Pravidelné konzultace VI

JTD015
JTD017

Pravidelné konzultace VII

JTD016
JTD018

Pravidelné konzultace VIII

JTD017
JTD019

Pravidelné konzultace IX

JTD018

Státní doktorskou zkoušku studenti absolvují nejpozději do konce čtvrtého roku studia. Předpokladem pro přihlášení se ke státní zkoušce je splnění všech studijních povinností stanovených ISP. Podkladem pro státní doktorskou zkoušku jsou teze disertační práce, které studenti předloží deset dní před termínem státní doktorské zkoušky určenému pracovníkovi sekretariátu IMS. Státní doktorská zkouška se skládá ze dvou částí. První část vychází bezprostředně z tématu disertační práce. Studenti v ní stručně představí svoji práci, vymezí její téma, zformulují její cíle, základní pracovní tezi a základní teoretická a metodologická východiska. V rozhovoru prokazují svoji schopnost vysvětlit jednotlivé aspekty svého vědeckého postupu. Druhá část prověřuje schopnost studentů přistupovat k svému tématu s ohledem na jeho širší časový a věcný kontext, a především reflektovat jej v kontextu starší i aktuální odborné debaty o jeho základních metodologických a konceptuálních problémech.


Disertační práce má rozsah 150 až 250 normovaných stran textu (tj. 1 800 znaků na stránku včetně mezer), počítáno bez poznámkového aparátu, seznamu pramenů a literatury a případných příloh. Disertační práce je původní vědeckou prací, která přináší nové teoretické či empirické poznatky nebo nové metodologické postupy. Je tematicky a metodologicky uceleným textem a je vybavena všemi formálními náležitostmi, které vyžadují vnitřní předpisy UK a FSV UK. Disertační práci je publikována vcelku nebo formou několika dílčích studií. 
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:05

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz