Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Program: Německá a středoevropská studia / Deutsche und mitteleuropäische Studien (NP_NSS)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní program N0312A200016: Německá a středoevropská studia / Deutsche und mitteleuropäische Studien - navazující, prezenční

Akademický rok 2022/2023


Cílem oboru Německá a středoevropská studia / Deutsche und Mitteleuropäische Studien je poskytnout jeho studentům kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti v oblasti svého oborového zaměření. Východiskem pro získání širokých odborných znalostí je vynikající znalost německého jazyka a aktivní znalost polského jazyka a dalšího světového jazyka nejen v oblasti konverzace, ale také schopnost jazyk používat především v akademicko-odborném kontextu. Obor je zaměřen na Německo a střední Evropu v oboru mezinárodních teritoriálních studií, a to v průsečíku moderních dějin, politologie, mezinárodních vztahů a socio-kulturního vývoje. Specifikum oboru je zprostředkování různorodého pohledu na danou problematiku díky semestrálnímu pobytu studentů na Uniwersytet Pedagogiczny v Krakově a díky systematickému zapojení německých akademiků především na UK (krátkodobě nebo dlouhodobě hostující profesoři). Absolventi tak disponují jedinečnými analyticko-komparativními kompetencemi v oboru a schopností diferencovaného přístupu ve vztahu k národnímu pojetí a výkladu především moderních dějin.


Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702R Česko-německá studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Garantem programu je doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. Mail 


Koordinátorem programu je PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. Mail Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

74 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 34

z toho jazyky

minimálně: 6

Volitelné předměty

12 kreditů


(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK)


V rámci studia na Uniwersytet Pedagogiczny v Krakově musí studenti, kteří nastoupili ke studiu na Univerzitě Karlově, splnit 25 kreditů z povinných předmětů a minimálně 5 kreditů z povinně volitelných a volitelných předmětů.

Předměty označené zkratkou UPK jsou vyučovány na Uniwersytet Pedagogiczny v Krakově.Magisterská státní zkouška:


Části:


  1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce

  2. (JSZ627) Německo a střední Evropa ve 20. století (1 otázka)

  3. (JSZ628) Politické systémy a aktuální problémy Německa a zemí střední Evropy (1 otázka)

  4. (JSZ629) Kultura Německa a zemí střední Evropy (1 otázka)


Pozn.: Ani jedna z otázek u státní zkoušky (část 2-4) nesmí být předmětem diplomové práce.


POVINNÉ PŘEDMĚTY

Studenti, kteří nastoupili ke studiu na Univerzitě Karlově


Povinné předměty pro studenty nastupující na UK v Praze (J#0580)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTM026

ExternĂ­ odkaz Deutsche und mitteleuropäische Geschichte im 20. Jh.

ExternĂ­ odkaz Domeier

ZS

1/1

Zk

6

JTM028

ExternĂ­ odkaz Politika v Německu: Instituce, aktéři, dlouhodobé trendy a aktuální problémy

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

JTM030

ExternĂ­ odkaz Zahraniční politika SRN

ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

Zk

6

JTM122

ExternĂ­ odkaz Metodologický seminář

ExternĂ­ odkaz Šmidrkal

ZS

0/2

Z

6

JTM123

ExternĂ­ odkaz Społeczeństwo i literatura na polsko-niemieckim i polsko-austriackim pograniczu kulturowym (UPK)

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

ZS

1/1

Zk

3

JTM127

ExternĂ­ odkaz Seminarium magisterskie (UPK)

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

0/2

Z

6

JTM129

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář III

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

0/2

Z

8

JTM139

ExternĂ­ odkaz Vývoj politických režimů střední Evropy do současnosti

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

1/1

Zk

6

JTM173

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

0/2

Z

6

JTM174

ExternĂ­ odkaz Polen und Deutschland im vereinigten Europa (1990-2013) (UPK)

ExternĂ­ odkaz Rydel

ZS

2/0

Zk

4

JTM175

ExternĂ­ odkaz Deutsche in Polen im 20. Jh. - projekt (UPK)

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

2/0

Zk

5

JTM308

ExternĂ­ odkaz Kořeny středoevropské moderny: politika, společnost a kultura kolem roku 1900

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

0/2

Zk

6

JTM311

ExternĂ­ odkaz Prager deutsche Literatur: deutsch-tschechische kulturelle Beziehungen im Kontext der Konzeption von Mitteleuropa

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

6

Celkový počet kreditů: 74


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTM026

Deutsche und mitteleuropäische Geschichte im 20. Jh.
JTM557

JTM030

Zahraniční politika SRN
JMM352

JTM139

Vývoj politických režimů střední Evropy do současnosti
JTM014

JTM308

Kořeny středoevropské moderny: politika, společnost a kultura kolem roku 1900
JMM114 JMM211 JMM739 JMM708

JTM311

Prager deutsche Literatur: deutsch-tschechische kulturelle Beziehungen im Kontext der Konzeption von Mitteleuropa
JMM715 JMMZ304


Studenti, kteří nastoupili ke studiu na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


Povinné předměty pro studenty nastupující na UPK v Krakově (J#0581)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTM143

ExternĂ­ odkaz Historia krajów niemieckiego obszaru językowego od XIV w. do 1990 cz. I

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

1/2

Zk

3

JTM145

ExternĂ­ odkaz Seminarium magisterskie

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

0/2

Z

10

JTM150

ExternĂ­ odkaz Europa Środkowa i Środkowowschodnia w dobie współczesnej

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

2/0

Z

3

JTM151

ExternĂ­ odkaz Warsztat badawczy

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

ZS

0/2

Z

3

JTM152

ExternĂ­ odkaz Historia krajów niemieckiego obszaru językowego od XIV w. do 1990, cz. II

ExternĂ­ odkaz Swider

LS

1/2

Z

3

JTM153

ExternĂ­ odkaz System polityczny Republiki Federalnej Niemiec i pozostałych krajów niemieckiego obszaru językowego

ExternĂ­ odkaz Swider

LS

2/0

Z

3

JTM154

ExternĂ­ odkaz Polityka i społeczeństwo współczesnych Niemiec, Austrii i Szwajcarii

ExternĂ­ odkaz Swider

LS

1/1

Kv

3

JTM157

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář pro Německá a středoevropská studia

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

0/2

Z

3

JTM158

ExternĂ­ odkaz System polityczny Republiki czeskiej w perspektywie Europy środkowej

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

1/1

Zk

6

JTM159

ExternĂ­ odkaz Mniejszości narodowe i grupy etniczne w Niemczech i w Polsce (migracje XIX i XX w.)

ExternĂ­ odkaz Swider

LS

2/0

Z

4

JTM163

ExternĂ­ odkaz Niemcy dzisiaj. Ludzie-fakty-interpretacje

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

ZS

0/1

Z

2

JTM164

ExternĂ­ odkaz Niemiecka kultura na tle dziejów kultury europejskiej. Wybrane problemy

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

2/1

Zk

5

JTM165

ExternĂ­ odkaz Wybrane problemy współczesnego świata

ExternĂ­ odkaz Rydel

ZS

2/0

Z

2

JTM166

ExternĂ­ odkaz Seminarium magisterskie - III sem

ExternĂ­ odkaz Rydel

LS

0/2

Z

6

JTM167

ExternĂ­ odkaz Tradycje polityczne plemion germańskich do początków średniowiecznej Rzeszy

ExternĂ­ odkaz Wilczynski

ZS

2/0

Z

1

JTM169

ExternĂ­ odkaz Stosunki polsko-czesko-słowackie w XX i XXI w

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

1/1

Z

3

JTM170

ExternĂ­ odkaz Szlaki dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowej

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

1/1

Z

3

JTM171

ExternĂ­ odkaz Polityka pamięci w RFN i Austrii

ExternĂ­ odkaz Rydel

LS

1/1

KZ

2

JTM172

ExternĂ­ odkaz Relacje Niemiec z krajami sąsiednimi po II wojnie światowej

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

0/1

Z

3

JTM305

ExternĂ­ odkaz Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

ZS

1/1

Zk

6

Celkový počet kreditů: 74


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTM150

Europa Środkowa i Środkowowschodnia w dobie współczesnej
JTM394

JTM305

Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)
JMM737 JMMZ276 JMM711


POVINNĚ-VOLITELNÉ PŘEDMĚTY


Povinně volitelné předměty pro všechny studenty programu (J#0582)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM812

ExternĂ­ odkaz Češi, Němci, Židé. Praha a její kultury v 19. a 20. století

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

2/0

Zk

7

JMM814

ExternĂ­ odkaz Pozdní socialismus a transformace

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

0/2

Zk

6

JPM711

ExternĂ­ odkaz Russian and Post-Soviet Security

ExternĂ­ odkaz Aslan ExternĂ­ odkaz Laryš

ZS/LS

1/1

Zk

6

JTB308

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I

ExternĂ­ odkaz Herms

ZS/LS

0/2

Z

4

JTB309

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

ExternĂ­ odkaz Herms

ZS/LS

0/2

Z

4

JTB331

ExternĂ­ odkaz Soudobá Ukrajina: historie, politika, kontroverze 1900-2022

ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

1/1

Zk

6

JTM027

ExternĂ­ odkaz Deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

1/1

Zk

6

JTM029

ExternĂ­ odkaz Politika v Rakousku a ve Švýcarsku. Instituce, aktéři, dlouhodobé trendy a aktuální problémy

ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

Zk

6

JTM031

ExternĂ­ odkaz Wirtschafts- und Sozialsystem der deutschsprachigen Länder

ExternĂ­ odkaz Domeier

LS

1/1

Zk

6

JTM124

ExternĂ­ odkaz Pedagogika miejsc pamięci - organizacja międzynarodowych spotkań młodzieży (UPK)

ExternĂ­ odkaz Wilczynski

ZS

2/0

Z

1

JTM139

ExternĂ­ odkaz Vývoj politických režimů střední Evropy do současnosti

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

1/1

Zk

6

JTM148

ExternĂ­ odkaz Czesi i ich język - pierwsze kroki I

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

0/2

Z

3

JTM155

ExternĂ­ odkaz Gesellschaft und Medien in Deutschland und in den deutschsprachigen Ländern

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

1/1

Z

1

JTM156

ExternĂ­ odkaz Czesi i ich język – pierwsze kroki II

ExternĂ­ odkaz Swider

LS

0/3

Z

3

JTM162

ExternĂ­ odkaz Komunikacja międzykulturowa i jej specyfika w EŚW

ExternĂ­ odkaz Swider

LS

1/1

KZ

3

JTM201

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Z

3

JTM202

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Z

3

JTM208

ExternĂ­ odkaz Reflexe veřejné debaty

ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Lizcová ExternĂ­ odkaz Tomalová

ZS/LS

0/2

Z

3

JTM265

ExternĂ­ odkaz Central European Cinema

ExternĂ­ odkaz Dan Mircea

ZS

0/4

Zk

6

JTM268

ExternĂ­ odkaz Ethnic Conflicts in Central and Eastern Europe

ExternĂ­ odkaz Klípa

LS

1/1

Zk

6

JTM276

ExternĂ­ odkaz Postkomunistická transformace

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Kocián

LS

1/1

Zk

6

JTM278

ExternĂ­ odkaz Regionální faktor ve vývoji Ukrajiny

ExternĂ­ odkaz Svoboda

LS

1/1

Zk

4

JTM281

ExternĂ­ odkaz Současná středovýchodní Evropa

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Králová

LS

0/2

Zk

6

JTM282

ExternĂ­ odkaz Ukraine after 1991

ExternĂ­ odkaz Korablyova

ZS

1/1

Z

6

JTM300

ExternĂ­ odkaz The Transformation of the Communist Successor Parties in Central Europe and Influence of the West European Leftists

ExternĂ­ odkaz Handl ExternĂ­ odkaz Mejstřík

LS

2/0

Zk

6

JTM303

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v NMZ

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

JTM304

ExternĂ­ odkaz Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JTM305

ExternĂ­ odkaz Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

ZS

1/1

Zk

6

JTM306

ExternĂ­ odkaz Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Domeier

ZS

1/1

Zk

6

JTM307

ExternĂ­ odkaz Deutschland und Zentraleuropa aktuell I

ExternĂ­ odkaz Ceyhan ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

0/2

Z

4

JTM309

ExternĂ­ odkaz Německá bezpečnostní politika

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

6

JTM310

ExternĂ­ odkaz Německá evropská politika

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

6

JTM312

ExternĂ­ odkaz Die großen Kontroversen der deutschen Aussenpolitik nach 1945

ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS

1/1

Zk

6

JTM313

ExternĂ­ odkaz Who Controls the Past, Controls the Future?

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

6

JTM324

ExternĂ­ odkaz "Auferstanden aus Ruinen". Spielfilme ebnen nach 1945 den Weg zu Frieden und Demokratie

ExternĂ­ odkaz Wollstein

ZS

1/1

Zk

6

JTM333

ExternĂ­ odkaz Die Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Integration 1949-heute

ExternĂ­ odkaz Thiemeyer

LS

1/1

Zk

6

JTM334

ExternĂ­ odkaz Zeitreisen? Ostmitteleuropa im Blick deutscher und österreichischer Touristen

ExternĂ­ odkaz Stach

LS

1/1

Zk

6

JTM335

ExternĂ­ odkaz Central Europe: Ideologies and Politics (1700's - present)

ExternĂ­ odkaz Robbins ExternĂ­ odkaz Janíčková

ZS

2/2

Zk

6

JTM336

ExternĂ­ odkaz Theorizing Memory: Social and Cultural Remembering

ExternĂ­ odkaz Asavei

LS

1/1

Zk

6

JTM385

ExternĂ­ odkaz Nenávist. Evropa mezi okupací a odplatou (1939-1948)

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

1/1

Zk

6

JTM388

ExternĂ­ odkaz Historia podrózy i podrózowania (UPK)

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

1/1

Z

1

JTM394

ExternĂ­ odkaz Europa Środkowa i Środkowowschodnia w dobie współczesnej (UPK)

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

2/0

Z

3

JTM404

ExternĂ­ odkaz The Foreign Policy of Poland, the Czech Republic, Hungary, and Slovakia Towards Israel

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

1/1

Zk

6

JTM414

ExternĂ­ odkaz Akademie Mitteleuropa. Europäische und nationale Revolutionen in Zentraleuropa: 1989-2019

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

0/2

Z

4

JTM418

ExternĂ­ odkaz Die NS-Judenverfolgung und die deutsche Gesellschaft 1933-1945

ExternĂ­ odkaz Osterloh

ZS

1/1

Zk

6

JTM419

ExternĂ­ odkaz Geschichte des Rassismus

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JTM427

ExternĂ­ odkaz Germany and Central Europe: Geopolitics of an Uneasy Relationship

ExternĂ­ odkaz Eberle

LS

1/1

Zk

6

JTM428

ExternĂ­ odkaz Unter dem Mantel des internationalen Minderheitenschutzes. Nationalitätenpolitik in Ostmitteleuropa in der Zwischenkriegszeit

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

1/1

Zk

6

JTM429

ExternĂ­ odkaz Der lange Weg zur Historisierung. Die Zwangsaussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei und ihre Rolle in den tschechisch-deutschen Beziehungen nach 1945

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

1/1

Zk

6

JTM430

ExternĂ­ odkaz Deutsche Aussenpolitik im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JTM433

ExternĂ­ odkaz Ekspozycje muzealne (UPK)

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

2/0

Zk

3

JTM434

ExternĂ­ odkaz Kreacja przestrzeni muzealnej III (UPK)

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

1/1

Zk

4

JTM493

ExternĂ­ odkaz Epidemien und Pandemien - Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft, in Vergangenheit und Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Vögele

LS

1/1

Zk

6

JTM496

ExternĂ­ odkaz The Foreign Policy of Central European Countries Towards Israel

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

1/1

Zk

6

JTM497

ExternĂ­ odkaz History, Memory, and Politics: Central Europe and Israel

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

1/1

Zk

6

JTM501

ExternĂ­ odkaz Kulturrevolution der langen 1960er in den beiden deutschen Staaten im globalen Kontext

ExternĂ­ odkaz Esch

ZS

1/1

Zk

6

JTM502

ExternĂ­ odkaz Umweltgeschichte der modernen Stadt

ExternĂ­ odkaz Kupper

LS

1/1

Zk

6

JTM503

ExternĂ­ odkaz Eurovision: Contemporary European History through Popular Culture

ExternĂ­ odkaz Vuletic

ZS

1/1

Zk

6

JTM505

ExternĂ­ odkaz The City in Modern Central Europe

ExternĂ­ odkaz Piskačová

ZS

1/1

Zk

6

JTM560

ExternĂ­ odkaz Populismus, Polarisierung und politische Entfremdung in Deutschland

ExternĂ­ odkaz Herold

ZS

1/1

Zk

6

JTM619

ExternĂ­ odkaz Die Neue Rechte in Deutschland von 1945 bis heute

ExternĂ­ odkaz Domeier

LS

1/1

Zk

6

JTM650

ExternĂ­ odkaz The Twentieth Century in European Memory: Themes and Approaches in Contemporary European Memory Studies

ExternĂ­ odkaz Králová ExternĂ­ odkaz Smith

LS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 28


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JPM711

Russian and Post-Soviet Security
JMM065

JTB308

Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I
JMBZ197

JTB309

Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

JTB308JMBZ198

JTM027

Deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert
JMM636

JTM029

Politika v Rakousku a ve Švýcarsku. Instituce, aktéři, dlouhodobé trendy a aktuální problémy
JMM052

JTM031

Wirtschafts- und Sozialsystem der deutschsprachigen Länder
JMM351

JTM139

Vývoj politických režimů střední Evropy do současnosti
JTM014

JTM201

Stáž
JMM275

JTM202

Internship
JMM276

JTM303

Církve a náboženství v NMZ
JMM115 JMM640

JTM304

Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert
JMM635 JMM709

JTM305

Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)
JMM711 JMM737 JMMZ276

JTM306

Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 20. Jahrhundert
JMM350

JTM307

Deutschland und Zentraleuropa aktuell I
JMM061

JTM313

Who Controls the Past, Controls the Future?
JMM642

JTM394

Europa Środkowa i Środkowowschodnia w dobie współczesnej (UPK)
JTM150

JTM428

Unter dem Mantel des internationalen Minderheitenschutzes. Nationalitätenpolitik in Ostmitteleuropa in der Zwischenkriegszeit
JMM711 JMM737

JTM429

Der lange Weg zur Historisierung. Die Zwangsaussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei und ihre Rolle in den tschechisch-deutschen Beziehungen nach 1945
JMM637 JMM738


Povinně volitelné předměty - jazyky (pro studenty nastupující na UK): (J#0568)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB150

ExternĂ­ odkaz Polština I

ExternĂ­ odkaz Sitarz

ZS

0/2

Z

3

JTB151

ExternĂ­ odkaz Polština II

ExternĂ­ odkaz Sitarz

LS

0/2

Z

3

JTB152

ExternĂ­ odkaz Polština III

ExternĂ­ odkaz Sitarz

ZS

0/2

Z

3

JTB153

ExternĂ­ odkaz Polština IV

ExternĂ­ odkaz Sitarz

LS

0/2

Z

3

Minimální počet kreditů: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTB151

Polština II

JTB150
JTB152

Polština III

JTB151
JTB153

Polština IV

JTB152


Kódy plánů:

J22NPNSSCZ1417

J22NPNSSPL1417
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

20.květen 2024 00:05

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 20.05 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz