Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Program: Strategická komunikace (NP_SK)
Akademický rok 2020/21
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2021/22
Návody a pomůcky
 

Studijní program N0414A18A1074: Strategická komunikace – navazující, prezenční

Akademický rok: 2020/2021


Strategická komunikace ve velmi zjednodušené definici pomáhá organizacím dosahovat svých cílů. Teoreticky vychází z komunikačních studií, ale zahrnuje celou řadu dalších sociálních věd, zejména psychologie, behaviorální ekonomie, politologie či mediálních studií ad. V současné době, kdy je převážná většina mezilidské a sociální komunikace mediovaná (zprostředkovaná za pomoci technologií, ať již tradičních či digitálních médií), se výrazně rozvinul také prostor pro analýzu a teoretickou reflexi komunikace. Zároveň se s technologickými možnostmi objevuje celá řada naléhavých společenskovědních otázek, které vybízejí k hlubší filosofické reflexi a aktualizaci etických i legislativních norem ve společnosti (zejména v otázkách ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů, vlivu organizací (politických stran, komerčních firem či aktivistických skupin apod.) na svobodné rozhodování jednotlivců apod.


Strategickou komunikaci praktikují jak komerční firmy, tak nekomerční instituce - neziskové organizace, církve, sportovní, umělecké, vládní, zdravotnické, vědecké, charitativní a další organizace. Strategická komunikace se tak uplatňuje i tam, kde nevzniká přímý marketingový vztah nabídky a poptávky, ale kde je záměrem organizace komunikovat a ovlivňovat cílové skupiny v mnohem širším rámci působení. Příkladem je komunikace různých zdravotních kampaní, jejichž cílem je zvýšit ochranu veřejného zdraví, komunikování vládních reforem, propagace sportu a zdravého životního stylu, komunikace církví, vzdělávacích a vědeckých institucí apod. Ve strategické komunikaci se uplatňují poznatky z dalších souvisejících vědních disciplín, zejména sociálních a humanitních věd, např. sociologie, psychologie a sociální psychologie, ekonomie (zejména behaviorální ekonomie), filosofie, kulturní antropologie apod. Strategická komunikace zároveň odráží aktuální vývoj digitální komunikace a technologie nových médií, který proměňuje celou oblast sociální a mediální komunikace.


Studenti jsou motivováni k tomu, aby tyto poznatky aplikovali do konkrétních oblastí, jichž se komunikace týká. Zároveň musejí načerpat znalosti z persvazivní komunikace a přesvědčování, řízení důvěry (trust managementu), segmentace stakeholderů a cílových skupin a metodiku a management strategického řízení. Důležitou a nedílnou součástí strategické komunikace je důraz na etiku, etické rozhodování a sociální odpovědnost ve všech oblastech komunikace.


Magisterský obor Strategická komunikace logicky navazuje na již zavedený a velmi úspěšný bakalářský obor Marketingová komunikace a public relations. Bakalářský obor marketingová komunikace je dlouhodobě nejžádanějším oborem na FSV UK, seznamuje studenty se základní teorií komunikace, vztahů s veřejností, společenskými souvislostmi oboru a základní metodologií, avšak není s to pokrýt poptávku po specializovaném a vědecky náročnějším typu vzdělání v oboru. Strategická komunikace reaguje na přímou poptávku ze strany absolventů bakalářského stupně marketingové komunikace a PR, a je i vhodným typem studia pro absolventy dalších oborů (zejména sociologie, politologie, mezinárodních vztahů apod.).


Absolventi Strategické komunikace jsou schopni vlastní analytické činnosti, samostatného vytvá́ření komunikačních strategií, zadávání komunikačních zakázek dalším subjektům a vedení komunikačních týmů. Absolventi oboru budou připraveni na vlastní vědeckou dráhu na doktorském stupni, zejména Mediální a komunikační studia, nebo na praxi ve vedoucích pozicích komunikačních odborníků a samostatných manažerů voblasti strategické komunikace, marketingové komunikace či public relations. Absolventi jsou připravováni na profesní dráhu ve vyšších manažerských pozicích, samostatnou práci, efektivní rozhodování a řízení týmů. Absolventi jsou vedeni k důrazu na etiku, etické rozhodování a sociální odpovědnost ve všech oblastech komunikace.


Absolventi/ky oboru mohou pracovat například na těchto konkrétních pozicích:

- manažer v oblasti komunikace,

- vedoucí komunikačního či tiskového odboru,

- odborník na digitální komunikaci a sociální média,

- odborník na veřejnou diplomacii a propagaci státu,

- vedoucí pracovník v oblasti politické či vládní komunikace,

- profesionál v oblasti public affairs a zastupování zájmů,

- manažer komunikace se zaměřením na mezinárodní vztahy či obchod apod.


Mezi zaměstnavateli mohou být především:

- firmy a korporace,

- státní instituce, zastupitelské úřady, vládní organizace,

- neziskové, kulturní a vědecké organizace,

- politici a politické strany,

- jednotlivci, kteří reprezentují sami sebe jako osobní značku (sportovci, umělci, lídři organizací apod.),

- public relations, public affairs, reklamní, digitální a fullservisové agentury.


Garantem navazujícího magisterského programu je doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.


Studijní povinnosti


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

78 kreditů

Povinně volitelné předměty

min. 30 kreditů

Volitelné předměty

max. 12 kreditů


Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK.


Magisterská státní zkouška


(JDIP01) Obhajoba diplomové práce

(JSZ400) Základní teoretické koncepty a historický kontext strategické komunikace

(JSZ401) Strategická komunikace v kontextu souvisejících disciplín

(JSZ402) Současná problematika komunikace


Povinné předměty


J#0440

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKM500

ExternĂ­ odkaz Strategická komunikace: základní teorie a přístupy

ExternĂ­ odkaz Hejlová

ZS

2/0

Zk

8

JKM501

ExternĂ­ odkaz Strategické řízení a rozhodování

ExternĂ­ odkaz Koudelková ExternĂ­ odkaz Koblovský

ZS

2/0

Zk

8

JKM502

ExternĂ­ odkaz Psychologie a behaviorální ekonomie v komunikaci

ExternĂ­ odkaz Houdek ExternĂ­ odkaz Vranka

LS

2/0

Zk

8

JKM503

ExternĂ­ odkaz Současné trendy sociální a mediální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Schneiderová ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

LS

2/2

Zk

10

JKM504

ExternĂ­ odkaz Metodologie výzkumu

ExternĂ­ odkaz Houdek ExternĂ­ odkaz Vranka ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

ZS

2/0

Zk

4

JKM505

ExternĂ­ odkaz Vybrané kapitoly z historie komunikace

ExternĂ­ odkaz Hejlová ExternĂ­ odkaz Halada

LS

2/0

Zk

8

JKM506

ExternĂ­ odkaz Statistika a datová analýza

ExternĂ­ odkaz Houdek ExternĂ­ odkaz Vranka

ZS

2/0

KZ

4

JKM507

ExternĂ­ odkaz Analýza a predikce trendů

ExternĂ­ odkaz Koblovský

ZS

2/0

Zk

8

JKM508

ExternĂ­ odkaz Specifika digitální komunikace

ExternĂ­ odkaz Báča

ZS

2/0

Zk

8

JKM509

ExternĂ­ odkaz Kritické myšlení a etika ve strategické komunikaci

ExternĂ­ odkaz Hejlová ExternĂ­ odkaz Koblovský

LS

2/0

Zk

8

JKM510

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Halada

LS

0/2

Z

4


Počet kreditů: 78


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Povinně volitelné předměty


J#0441

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM243

ExternĂ­ odkaz Média a životní styl

ExternĂ­ odkaz Knapík

ZS

1/1

Zk

6

JJM244

ExternĂ­ odkaz Kulturní politika a česká společnost po roce 1938

ExternĂ­ odkaz Knapík

LS

2/0

Zk

6

JKB205

ExternĂ­ odkaz The psychology of morality

ExternĂ­ odkaz Vranka ExternĂ­ odkaz Koblovský

LS

0/2

KZ

3

JKM511

ExternĂ­ odkaz Strategic Communication in an Intercultural Context

ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

LS

1/1

Zk

4

JKM512

ExternĂ­ odkaz Teoretické aspekty vládní komunikace

ExternĂ­ odkaz Shavit ExternĂ­ odkaz Konrádová

ZS

1/1

Zk

4

JKM513

ExternĂ­ odkaz Systém a praxe současné češtiny

ExternĂ­ odkaz Schneiderová

ZS

1/1

Zk

4

JKM514

ExternĂ­ odkaz Politický management a leadership I

ExternĂ­ odkaz Shavit ExternĂ­ odkaz Konrádová

ZS

1/1

Zk

4

JKM515

ExternĂ­ odkaz Politický management a leadership II

ExternĂ­ odkaz Shavit ExternĂ­ odkaz Konrádová

LS

0/2

Zk

4

JKM516

ExternĂ­ odkaz Electoral Campaigns and Propaganda

ExternĂ­ odkaz Shavit

LS

1/1

Zk

4

JKM517

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe vyjednávání

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová ExternĂ­ odkaz Schneiderová

LS

1/1

KZ

4

JKM518

ExternĂ­ odkaz Communicating Europe

ExternĂ­ odkaz Shavit ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

LS

1/1

Zk

4

JKM519

ExternĂ­ odkaz Výzkumná praxe

ExternĂ­ odkaz Houdek

LS

0/2

Z

4

JKM520

ExternĂ­ odkaz Odborná praxe

ExternĂ­ odkaz Hejlová

LS

0/2

Z

4

JKM521

ExternĂ­ odkaz Nation Branding

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

1/1

Z

4

JKM522

ExternĂ­ odkaz Litigační PR jako součást krizové komunikace

ExternĂ­ odkaz Novák ExternĂ­ odkaz Štrégl

ZS

1/1

Z

3

JKM523

ExternĂ­ odkaz Public Affairs

ExternĂ­ odkaz Hejlová

LS

1/1

KZ

4

JKM524

ExternĂ­ odkaz Úvod do dohledových studií

ExternĂ­ odkaz Slavíček

LS

1/1

Z

3


Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinně volitelným předmětům


Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKM522

Litigační PR jako součást krizové komunikace
JJB634


Doporučené volitelné předměty


J#0442

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM228

ExternĂ­ odkaz Vývoj komunikačních technologií

ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

2/0

Zk

5

JJM260

ExternĂ­ odkaz Novinářská etika v praxi

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

Zk

6

JJM348

ExternĂ­ odkaz Competencies and Skill for International Academia

ExternĂ­ odkaz Supa

ZS

1/1

Zk

6

JPM611

ExternĂ­ odkaz Cyber Security

ExternĂ­ odkaz Střítecký ExternĂ­ odkaz Erkomashvili

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM650

ExternĂ­ odkaz Intelligence

ExternĂ­ odkaz Střítecký ExternĂ­ odkaz Michálek

ZS/LS

1/1

Zk

6

JPM656

ExternĂ­ odkaz Technology and Warfare

ExternĂ­ odkaz Kučera ExternĂ­ odkaz Bahenský

ZS/LS

1/1

Zk

6


Doporučený počet kreditů: 12Kód plánu:

J20NPSK1267
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

12.květen 2021 00:01

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 12.05 2021 00:43, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz