Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Obor 7202T006: Žurnalistika (ZN)
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 7202T006: Žurnalistika - navazující magisterské studium, prezenční

Akademický rok 2019/2020


Magisterský studijní obor 7202T006 Žurnalistika je zaměřen na studium širších souvislostí práce v médiích, včetně současného vývoje médií a mediálních systémů, teoretických konceptů studia žurnalistiky a etických problému tohoto oboru. Koncepce oboru vychází z toho, že studenti jsou již vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, zveřejňování a analýzy mediálních sdělení, zvláště žurnalistické povahy, a komparativní praktickou žurnalistiku obecně.


Navrhovaná podoba reaguje na poslední teoretické poznatky v oboru, stejně jako na aktuální vývoj novinářské praxe. Exkluzivně právě na našem pracovišti nabízí uchazečům jedinečnou možnost rozšířit si vzdělání v oblasti bouřlivě se rozvíjejících různých druhů médií a jejich obsahů (včetně např. oblasti politické, ekonomické, kulturní, vizuální, sportovní, EU apod.). Reflektovány jsou i změny v oblasti vlastnictví médií a fenomény občanské žurnalistiky, participační žurnalistiky nebo úloha sociálních médií v novinářské praxi. Výrazným specifikem výuky žurnalistiky na FSV UK jsou také široké možnosti praktické výuky formou tvůrčích dílen, protože naše fakulta disponuje v republice unikátní Rozhlasovou a televizní laboratoří, fotokomorami i laboratoří pro zpracování grafických materiálů a předtiskovou přípravu.


Studenti budou vedeni ke kritickému hodnocení žurnalistické produkce, zároveň budou mít možnost vyzkoušet si nové postupy v seminářích, tvůrčích dílnách i praxi. Podporováno je kreativní myšlení. Studenti se zapojí do výzkumné činnosti, ať už na úrovni případových studií, seminárních nebo diplomových prací.


Studium magisterského cyklu oboru 7202T006 Žurnalistika je určeno absolventům bakalářského studia žurnalistiky (7202 R) či bakalářského nebo magisterského studia jiných oborů. Postup bez přijímacího řízení je možný při studijním průměru 1,8 včetně.


Studenti jsou na základě svých preferencí roztříděni do modulů A - E. Moduly A - D si mohou volit pouze absolventi Studijního oboru 7202R Žurnalistika. Modul E je určen pro bakaláře jiných oborů. Všichni studenti si mohou jako volitelné předměty volit i předměty z jiného než svého specializačního modulu, ale musejí své zařazení do předmětu konzultovat s příslušným vyučujícím. Pokud přijatí uchazeči do magisterského studia absolvovali bakalářský program se zaměřením na žurnalistiku na jiných VŠ než FSV UK a budou mít zájem o zařazení do modulů A – D, svůj zájem budou konzultovat osobně či mailem s garantkou magisterského studia a předloží jí sylaby svého bakalářského studia včetně názvu bakalářské práce. Na základě těchto dokumentů pak garantka rozhodne o případném zařazení do jiného modulu, než je modul E.


Garantkou magisterského studijního programu je doc. PhDr. Barbora OSVALDOVÁ.


Za jednotlivá zaměření praxe jsou odpovědni: doc. PhDr. Barbora Osvaldová (tisk), PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D.(agentury), PhDr. Karol Lovaš CSc. (rozhlas), PhDr. Martin Lokšík (televize) a doc. PhDr. Filip Láb, Ph.D. (foto)Celkové studijní povinnosti


120 kreditů

Základní povinné předměty


74 kreditů

Povinně volitelné předměty


4 kredity

Povinně volitelné předměty z modulu


minimálně: 30 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška:


Části:


1. (JDIP01) Obhajoba magisterské práce


Ústní zkouška z:


2. (JSZ594) Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky


3. (JSZ595) Mediální systémy a jejich komparace


4. (JSZ596) Tematické okruhy dané volbou povinně volitelných předmětů skupiny podle modulů


Adept volí buď A) specifika politické žurnalistiky, nebo B) specifika kulturní žurnalistiky, nebo C) specifika sportovní žurnalistiky, nebo D) specifika vizuální žurnalistiky, nebo E) specifika mediální tvorby.


Povinné předměty

Skupina předmětů J#29819

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM249

ExternĂ­ odkaz Duchovní kořeny evropské kultury I

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

1/1

Zk

8

JJM251

ExternĂ­ odkaz Vývoj a postavení médií v moderní společnosti

ExternĂ­ odkaz Cebe

ZS

2/0

Zk

8

JJM257

ExternĂ­ odkaz Duchovní kořeny evropské kultury II

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

8

JJM259

ExternĂ­ odkaz Mediální systémy a jejich komparace

ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS/LS

1/1

Zk

8

JJM260

ExternĂ­ odkaz Novinářská etika v praxi

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

Zk

6

JJM262

ExternĂ­ odkaz Praxe


ZS/LS

0/0

Z

2

JJM355

ExternĂ­ odkaz Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky I

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová ExternĂ­ odkaz Jirků

ZS

2/2

Zk

4

JJM356

ExternĂ­ odkaz Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky I

ExternĂ­ odkaz Nečas

ZS

1/1

Zk

5

JJM357

ExternĂ­ odkaz Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky II

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová ExternĂ­ odkaz Jirků

LS

2/2

Zk

8

JJM358

ExternĂ­ odkaz Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky II

ExternĂ­ odkaz Vochocová

LS

1/1

Zk

5

JJM359

ExternĂ­ odkaz Vývoj a postavení médií v moderní společnosti II

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

2/0

Zk

4

JJM360

ExternĂ­ odkaz Ekonomika v médiích

ExternĂ­ odkaz Klimeš

ZS

1/1

Zk

4

JJM368

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS/LS

1/1

Z

4

Celkový počet kreditů: 74


Poznámka: Diplomový seminář absolvuje uchazeč jen jednou v ZS nebo LS


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM257

Duchovní kořeny evropské kultury II

JJM249
JJM355

Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky I
JJM250

JJM356

Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky I
JJM253

JJM357

Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky II

JJM355JJM255

JJM358

Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky II

JJM356JJM256

JJM359

Vývoj a postavení médií v moderní společnosti II

JJM251JJM258

JJM360

Ekonomika v médiích
JJM261

JJM368

Diplomový seminář
JJM264


Povinně volitelné předměty

Skupina předmětů J#299

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM265

ExternĂ­ odkaz Úloha novináře v demokratické společnosti

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS/LS

1/1

KZ

4

JJM266

ExternĂ­ odkaz Bulvární média a jejich společenský význam

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Poljakov

LS

2/0

KZ

4

Celkový počet kreditů: 4


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM266

Bulvární média a jejich společenský význam

JJM257

Modul A - Politická žurnalistika

Skupina předmětů J#30618

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM247

ExternĂ­ odkaz Český stranický systém

ExternĂ­ odkaz Just

ZS

1/1

Zk

5

JJM267

ExternĂ­ odkaz Politika ve střední Evropě po r. 1989

ExternĂ­ odkaz Just

LS

1/1

Zk

5

JJM269

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I – komentář

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Šídlo

ZS

0/2

KZ

4

JJM270

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II – komentář

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Šídlo

LS

0/2

KZ

4

JJM271

ExternĂ­ odkaz Český politický systém

ExternĂ­ odkaz Just

ZS

1/1

KZ

6

JJM297

ExternĂ­ odkaz Novinář jako politický aktér

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM267

Politika ve střední Evropě po r. 1989

JJM247
JJM269

Tvůrčí dílny I – komentář

JJM267
JJM270

Tvůrčí dílny II – komentář

JJM269

Modul B - Sportovní žurnalistika

Skupina předmětů J#302

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM252

ExternĂ­ odkaz Specifika sportovní žurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

ZS

1/1

Zk

6

JJM272

ExternĂ­ odkaz Dějiny české sportovní žurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Lukšů

LS

1/1

Zk

6

JJM273

ExternĂ­ odkaz Sportovní žurnalistika ve světě

ExternĂ­ odkaz Bosák

ZS

1/1

Zk

6

JJM274

ExternĂ­ odkaz Práce sportovního reportéra a komentátora

ExternĂ­ odkaz Záruba

ZS

1/1

KZ

4

JJM275

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I (sportovní)

ExternĂ­ odkaz Trunečka

ZS

0/2

KZ

4

JJM276

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II (sportovní)

ExternĂ­ odkaz Trunečka

LS

0/2

KZ

4

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM272

Dějiny české sportovní žurnalistiky

JJM252
JJM275

Tvůrčí dílny I (sportovní)

JJM272
JJM276

Tvůrčí dílny II (sportovní)

JJM275

Modul C - Kulturní žurnalistika

Skupina předmětů J#303

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM199

ExternĂ­ odkaz Literární a knižní kritika

ExternĂ­ odkaz Čeňková

ZS

1/1

Zk

4

JJM277

ExternĂ­ odkaz Jiné žánry. Kulturní a literární seminář

ExternĂ­ odkaz Čeňková

LS

0/2

Zk

4

JJM278

ExternĂ­ odkaz Literatura ve středoevropském prostoru

ExternĂ­ odkaz Malý

LS

2/0

Zk

6

JJM279

ExternĂ­ odkaz Divadelní kritika

ExternĂ­ odkaz Homolová Richtrová

ZS

1/1

KZ

4

JJM280

ExternĂ­ odkaz Filmová a televizní kritika

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

KZ

4

JJM281

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

0/2

KZ

4

JJM282

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II

ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

0/2

KZ

4

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM281

Tvůrčí dílny I

JJM277
JJM282

Tvůrčí dílny II

JJM281

Modul D - Vizuální žurnalistika

Skupina předmětů J#304

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM245

ExternĂ­ odkaz Úvod do vizuální komunikace

ExternĂ­ odkaz Huněk

LS

1/1

KZ

4

JJM246

ExternĂ­ odkaz Historie a estetika fotožurnalismu

ExternĂ­ odkaz Silverio

ZS

1/1

Zk

6

JJM283

ExternĂ­ odkaz Úvod do vizuální metodologie

ExternĂ­ odkaz Štefaniková

ZS

1/1

Zk

6

JJM284

ExternĂ­ odkaz Média a technické obrazy

ExternĂ­ odkaz Láb

LS

2/0

Zk

6

JJM285

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I (fotoesej)

ExternĂ­ odkaz Géla

ZS

0/2

KZ

4

JJM286

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II (fotokniha)

ExternĂ­ odkaz Láb

LS

0/2

KZ

4

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM283

Úvod do vizuální metodologie

JJM245 JJM246
JJM284

Média a technické obrazy

JJM245 JJM246
JJM285

Tvůrčí dílny I (fotoesej)

JJM284
JJM286

Tvůrčí dílny II (fotokniha)

JJM285

Modul E - Mediální tvorba

Skupina předmětů J#30519

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM248

ExternĂ­ odkaz Vývoj grafického designu a polygrafického zpracování periodik

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS

1/1

KZ

4

JJM254

ExternĂ­ odkaz Mediální tvorba

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS

2/0

Zk

5

JJM287

ExternĂ­ odkaz Televizní a rozhlasové zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Lovaš

LS

1/1

KZ

5

JJM288

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická profese v kontextu aktuálních trendů vývoje médií

ExternĂ­ odkaz Jirků

ZS/LS

1/1

Zk

4

JJM289

ExternĂ­ odkaz Práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Trunečková

LS

1/1

Zk

4

JJM291

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I – tisk

ExternĂ­ odkaz Dražanová

ZS

0/2

KZ

4

JJM293

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II – tisk

ExternĂ­ odkaz Matyášová

LS

0/2

KZ

4

JJM364

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I – rozhlas

ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS

0/2

KZ

4

JJM365

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I – televize

ExternĂ­ odkaz Lokšík

ZS

0/2

KZ

4

JJM366

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II – rozhlas

ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

0/2

KZ

4

JJM367

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II – televize

ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

0/2

KZ

4

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM287

Televizní a rozhlasové zpravodajství

JJM254
JJM291

Tvůrčí dílny I – tisk

JJM287
JJM293

Tvůrčí dílny II – tisk

JJM291
JJM364

Tvůrčí dílny I – rozhlas

JJM287JJM290

JJM365

Tvůrčí dílny I – televize

JJM287JJM290

JJM366

Tvůrčí dílny II – rozhlas

JJM364JJM292

JJM367

Tvůrčí dílny II – televize

JJM365JJM292


Poznámky: Modul E je určen pro studenty, kteří nemají bakalářský titul ze Studijního oboru 7202R Žurnalistika. Pokud mají studenti modulu E - J#30519 zájem o jiný předmět z celkové nabídky, musejí své zařazení do předmětu konzultovat s příslušným vyučujícím.


Doporučené volitelné předměty

Předměty volitelné pro všechny moduly: student může předměty absolvovat kdykoliv během svého studia, vybírá si z aktuální nabídky v daném semestru a řídí se udanou kapacitou.


Skupina předmětů J#301

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM294

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe rozhlasové a televizní moderace

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

KZ

4

JJM295

ExternĂ­ odkaz Rozhlasový a televizní dokument

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

2/0

Zk

4

JJM296

ExternĂ­ odkaz Režie zpravodajských pořadů – televize

ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

1/1

KZ

4

JJM299

ExternĂ­ odkaz Fotožurnalismus v éře digitálních médií

ExternĂ­ odkaz Láb ExternĂ­ odkaz Štefaniková

LS

2/0

KZ

4

JJM300

ExternĂ­ odkaz Digitální žurnalistika a datová analýza

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

0/2

KZ

4

JJM340

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny – tvůrčí psaní I

ExternĂ­ odkaz Novotný ExternĂ­ odkaz Malý

ZS

1/1

KZ

4

JJM341

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny – tvůrčí psaní II

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

KZ

4

JJM342

ExternĂ­ odkaz Kurz online žurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Trunečka

LS

2/2

KZ

4

JKB150

ExternĂ­ odkaz Solutions Journalism

ExternĂ­ odkaz Macková

ZS/LS

0/2

Z

3


Minimální počet kreditů: 4. Studenti mohou volit předměty z nabídky IKSŽ, FSV nebo jiné VŠ, ale celkový počet kreditů musí být vždy 12.


Studenti magisterského stupně, pokud chtějí započítat volitelné kredity, si nemohou brát předměty stupně bakalářského.Kód plánu

J19ZN1137
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.říjen 2020 18:09

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 19.10 2020 12:11, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz