Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Obor 7202T012: Mediální studia (MSP)
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 7202T012: Mediální studia - navazující magisterské studium, prezenční

Akademický rok 2019/2020


Studiem oboru MEDIÁLNÍ STUDIA uchazeči získávají ucelený vhled do teorie sociální a mediální komunikace, problematiky mediálních studií, získávají a prohlubují si znalosti o postavení, fungování a roli masových médií ve společnosti, o vazbách mezi jednotlivými médii a o vzájemných vztazích mezi médii a vládou, politickými stranami a dalšími specifickými společenskými institucemi a jevy. Studenti si osvojují postupy analýz mediální komunikace, jejich interakce s recipienty a rolí masových médií při utváření veřejného mínění. Součástí studia jsou i základy mediální kritiky a možnost osvojení základních žurnalistických dovedností.


Studijní plán je určen všem absolventům bakalářského či magisterského studia, kteří splní podmínky pro přijetí ke studiu do tohoto oboru od akademického roku 2019/2020.

Studium je na základě platné akreditace organizováno jako čtyřsemestrální opírající se organizačně o kreditní systém. Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné.


Garantem studijního oboru je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (tel.: 222 122 209, martin.stoll@fsv.cuni.cz)

Administrativním garantem realizace je pověřen PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. z Katedry mediálních studií (tel.: 222 122 231, vlastimil.necas@fsv.cuni.cz)

Sekretariát katedry Mgr. Gabriela Skalická (tel.: 222 122 265, gabriela.skalicka@fsv.cuni.cz)


Odborné znalosti

Absolvent/ka studijního programu prokazuje

- kritické zvládnutí sociálních teorií, které vykládají vztah mezi médii a společností

- zevrubnou znalost vývoje komunikace a médií ve společenských a politických souvislostech

- porozumění vztahům mezi médii, společností a jejími institucemi

- znalost českého mediálního systému v komparaci s mediálními systémy jiných zemí

Odborné dovednosti:

Odborné dovednosti:

Absolvent/ka studijního programu umí:

- využívat složitější metody pro empirické, kritické a historické zkoumání médií a vyvíjet vlastní metodologické postupy pro řešení zadaných problémů

- aplikovat znalosti z oblasti mediálních systémů na analýzu chování současných médií

- na základě zadání samostatně i v týmu zpracovat ucelenější analytický úkol týkající se médií

Odborné způsobilosti:

Odborné způsobilosti:

Absolventi studijního programu jsou schopni:

- samostatně a odpovědně se rozhodovat při vedení dílčího týmového úkolu

- do řešení problémů zahrnout diskusi o alternativních přístupech

- srozumitelně a přesvědčivě prezentovat zadaný odborný problém, včetně argumentace vlastního názoru

Uplatnění:

Absolventi se mohou uplatnit jako redaktoři v různých typech tradičních i internetových médií, v managementu médií, ale i v agenturách zabývajících se analýzou masových médií, marketingem a reklamou. Studium oboru nabízí mediální gramotnost jako sociálněvědní kompetenci humanitně a sociálněvědně orientovaných profesí, např. učitelů, sociálních pracovníků apod.


Studijní povinnosti


Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

74 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 34 kreditů

Volitelné předměty

maximálně: 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška


1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce

2. (JSZ613) Dějiny a současnost masových a síťových médií (2 otázky)

3. (JSZ614) Sociální teorie komunikace a médií (2 otázky)


Povinné předměty:

J#00140

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM200

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS/LS

0/2

Z

6

JJM201

ExternĂ­ odkaz Teorie masové a mediální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

2/0

Zk

8

JJM202

ExternĂ­ odkaz Vývoj a postavení médií v moderní společnosti

ExternĂ­ odkaz Cebe

ZS

2/0

Zk

8

JJM203

ExternĂ­ odkaz Sociologie médií

ExternĂ­ odkaz Miessler

LS

1/1

Zk

8

JJM204

ExternĂ­ odkaz Výzkum médií I

ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

1/1

Zk

7

JJM205

ExternĂ­ odkaz Výzkum médií II

ExternĂ­ odkaz Vochocová

LS

1/1

Zk

7

JJM206

ExternĂ­ odkaz Kritické teorie médií

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

1/1

Zk

7

JJM207

ExternĂ­ odkaz Politická komunikace

ExternĂ­ odkaz Křeček

LS

1/1

Zk

7

JJM208

ExternĂ­ odkaz Mediální systémy a jejich komparace

ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS/LS

1/1

Zk

8

JJM209

ExternĂ­ odkaz Sociální teorie nových médií

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

1/1

Zk

8

Celkový počet kreditů: 74


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM205

Výzkum médií II

JJM204
JJM208

Mediální systémy a jejich komparace

JJM202
JJM209

Sociální teorie nových médií

JJM201 JJM206

Povinně volitelné předměty - skupina 1:

J#00141

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM188

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum mediálních obsahů

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

0/2

Z

6

JJM210

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní obsahová analýza

ExternĂ­ odkaz Nečas

ZS

0/2

Z

6

JJM211

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum mediálních publik

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

0/2

Z

6

JJM212

ExternĂ­ odkaz Analýza politické komunikace

ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

0/2

Z

6

JJM213

ExternĂ­ odkaz Metody historického výzkumu

ExternĂ­ odkaz Končelík ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

0/2

Z

6

JJM346

ExternĂ­ odkaz Sémiotická analýza

ExternĂ­ odkaz Podzimek

ZS

0/2

Z

6

Minimální počet kreditů: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM188

Kvalitativní výzkum mediálních obsahů

JJM204 JJM205
JJM210

Kvantitativní obsahová analýza

JJM204 JJM205
JJM211

Kvalitativní výzkum mediálních publik

JJM204 JJM205
JJM212

Analýza politické komunikace

JJM204 JJM205
JJM213

Metody historického výzkumu

JJM204 JJM205
JJM346

Sémiotická analýza

JJM204 JJM205

Povinně volitelné předměty - skupina 2:

J#0014219

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM214

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií - populární kultura

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

0/2

Z

3

JJM216

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií - česká média po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Končelík ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

0/2

Z

3

JJM217

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií - Nová média

ExternĂ­ odkaz Jirků

ZS/LS

0/2

Z

3

JJM218

ExternĂ­ odkaz Media and Culture Reading - Popular Culture

ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

0/2

Z

3

JJM378

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií - polemika v českém tisku

ExternĂ­ odkaz Groman ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/2

Z

3

Minimální počet kreditů: 3


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Povinně volitelné předměty - skupina 3:

J#0014319

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM007

ExternĂ­ odkaz Czech Media System in European Comparison

ExternĂ­ odkaz Miessler ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

2/0

Zk

6

JJM079

ExternĂ­ odkaz Mediální kritika

ExternĂ­ odkaz Kruml

LS

0/2

Z

3

JJM080

ExternĂ­ odkaz Zábava v televizním vysílání

ExternĂ­ odkaz Kruml

ZS

1/1

Z

3

JJM084

ExternĂ­ odkaz Analýza veřejného diskurzu

ExternĂ­ odkaz Dufek

LS

1/1

Zk

6

JJM097

ExternĂ­ odkaz Televizní zpravodajství veřejné služby

ExternĂ­ odkaz Železný

LS

1/1

Zk

5

JJM181

ExternĂ­ odkaz Komiks jako médium

ExternĂ­ odkaz Hrdina

LS

2/0

Zk

4

JJM187

ExternĂ­ odkaz Cross-Cultural Studies

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

ZS/LS

2/0

Zk

6

JJM219

ExternĂ­ odkaz Alternativní média

ExternĂ­ odkaz Křeček

LS

2/0

Zk

4

JJM220

ExternĂ­ odkaz Nastolování agendy

ExternĂ­ odkaz Nečas

LS

1/1

Zk

5

JJM221

ExternĂ­ odkaz Mediální gramotnost a mediální výchova

ExternĂ­ odkaz Wolák

ZS/LS

0/2

KZ

3

JJM224

ExternĂ­ odkaz Politická ekonomie komunikace

ExternĂ­ odkaz Vochocová

LS

1/1

Zk

5

JJM225

ExternĂ­ odkaz Mediální semiotika

ExternĂ­ odkaz Podzimek

LS

1/1

Zk

6

JJM226

ExternĂ­ odkaz Teorie účinků médií

ExternĂ­ odkaz Nečas

ZS

1/1

Zk

5

JJM227

ExternĂ­ odkaz Vybrané kapitoly kulturálních studií

ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

2/0

Zk

6

JJM228

ExternĂ­ odkaz Vývoj komunikačních technologií

ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

2/0

Zk

5

JJM229

ExternĂ­ odkaz Vývoj televizního vysílání v českých zemích

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

2/0

Zk

6

JJM230

ExternĂ­ odkaz Média, bezpečnost, válka

ExternĂ­ odkaz Hanzal ExternĂ­ odkaz Kaleta

LS

1/1

KZ

5

JJM233

ExternĂ­ odkaz Intercultural Communication Management

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

ZS/LS

1/1

Zk

6

JJM234

ExternĂ­ odkaz Media and Society: An Introduction

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

1/1

Zk

6

JJM235

ExternĂ­ odkaz Current Issues in Digital Media Studies

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

2/0

Zk

6

JJM239

ExternĂ­ odkaz Media Sociology

ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS/LS

1/1

Zk

6

JJM240

ExternĂ­ odkaz Cultural studies

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

1/1

Zk

6

JJM242

ExternĂ­ odkaz Comics as a Medium

ExternĂ­ odkaz Hrdina

ZS

1/1

Zk

4

JJM243

ExternĂ­ odkaz Média a životní styl

ExternĂ­ odkaz Knapík

ZS

1/1

Zk

6

JJM244

ExternĂ­ odkaz Kulturní politika a česká společnost po roce 1938

ExternĂ­ odkaz Knapík

LS

2/0

Zk

6

JJM295

ExternĂ­ odkaz Rozhlasový a televizní dokument

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

2/0

Zk

4

JJM343

ExternĂ­ odkaz Interkulturní komunikace

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

1/1

Zk

6

JJM344

ExternĂ­ odkaz Political Economy of Communication

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

1/1

Zk

6

JJM348

ExternĂ­ odkaz Competencies and Skill for International Academia

ExternĂ­ odkaz Supa

ZS

1/1

Zk

6

JJM349

ExternĂ­ odkaz Competencies and Skill for International Academia II

ExternĂ­ odkaz Supa

LS

1/1

Zk

6

JJM351

ExternĂ­ odkaz Kritická analýza mediálních sdělení v českém periodickém tisku

ExternĂ­ odkaz Benda

ZS

0/2

Zk

5

JJM369

ExternĂ­ odkaz Understanding Media

ExternĂ­ odkaz Podzimek

LS

0/2

KZ

5

JJM370

ExternĂ­ odkaz Media and Digital Literacies

ExternĂ­ odkaz Lucký

LS

1/1

KZ

5

JJM376

ExternĂ­ odkaz Komparativní analýza médií

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

ZS

0/2

Z

6

JJM377

ExternĂ­ odkaz Žurnalistika a oral history

ExternĂ­ odkaz Groman

LS

0/2

Z

6

JJM381

ExternĂ­ odkaz Transmediální produkce v éře konvergence

ExternĂ­ odkaz Jakubisko

ZS/LS

0/2

KZ

6

JKM004

ExternĂ­ odkaz East Asian Media

ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS

0/2

Z

5

JKM025

ExternĂ­ odkaz Current Issues in Digital Media Studies

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

2/0

Zk

7

JKM100

ExternĂ­ odkaz Žánry v rozhlasové tvorbě

ExternĂ­ odkaz Groman

ZS

1/1

KZ

4

JKM101

ExternĂ­ odkaz Transmediální dílny I

ExternĂ­ odkaz Jakubisko ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS

0/2

Z

3

JKM102

ExternĂ­ odkaz Transmediální dílny II

ExternĂ­ odkaz Jakubisko ExternĂ­ odkaz Lovaš

LS

0/2

Z

3

JKM103

ExternĂ­ odkaz Future Media Experiences

ExternĂ­ odkaz Supa ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

LS

1/1

KZ

6

JKM104

ExternĂ­ odkaz History and theory of interactive media

ExternĂ­ odkaz Miessler

LS

2/0

Z

5

JKM105

ExternĂ­ odkaz Current Issues in Game Studies

ExternĂ­ odkaz Švelch

ZS

2/0

Zk

7

JKM106

ExternĂ­ odkaz Media and the Children

ExternĂ­ odkaz Supa ExternĂ­ odkaz Lucký

ZS

1/1

KZ

4

Minimální počet kreditů: 25


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM221

Mediální gramotnost a mediální výchova
JJB265

JJM235

Current Issues in Digital Media Studies
JJM011 JJM170

JKM025

Current Issues in Digital Media Studies
JJM235

JKM102

Transmediální dílny II

JKM101
JKM103

Future Media Experiences
JJM009

JKM106

Media and the Children
JJJM191Kód plánu

J19MSP1132
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.říjen 2020 18:09

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 19.10 2020 12:11, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz