Fakulta sociálních věd UK
(Bc) Program: Komunikační studia - Marketingová komunikace a public relations (BP_KSMKP)
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní program B0321A180005: Komunikační studia - specializace Marketingová komunikace a public relations - bakalářské studium, prezenční

Akademický rok 2019/2020


KOMUNIKAČNÍ STUDIA jsou průnikem základních společenskovědních disciplín jako sociologie, politologie, psychologie nebo kulturologie, ale zároveň i tvůrčích disciplín z oblasti literatury, filmu, televize a nových médií. Přičemž média ve všech svých současných i minulých podobách (jako komunikační prostředek nebo nástroj) jsou středobodem těchto průsečíků. Analyzovat média (ať už vznik obsahů či jejich přenos či jejich percepci a vliv) znamená pronikat i do oblasti psychologie, veřejné i komerční sféry, politiky, soukromé sféry a intimity, proniknout mechanismy mediální logiky a působení mediálních, kulturních a kreativních průmyslů. Program díky svým třem specializacím umožňuje uchazeči/studentovi si vybrat, kterou z cest se do světa médií vydá – zda bude chtít se angažovaně podílet na objevování světa nástroji žurnalistiky, nebo na budování a konstrukce světa nástroji marketingu a PR, či na analýze světa nástroji mediálních studií.

Garantem studijního programu jako celku je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (tel. 222 122 209, martin.stoll@fsv.cuni.cz)


MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE A PUBLIC RELATIONS patří v současné společnosti k nedílným odvětvím jak v komerční, tak v nekomerční i vládní sféře. Dynamicky se vyvíjí, a to zejména v důsledku proměny sociální komunikace a vzniku nových komunikačních technologií. Zároveň se prudce rozvíjejí i možnosti výzkumu na tomto poli a využívání jejich poznatků. Hlavním cílem specializace je zajistit kvalitní vzdělání, a to jak na úrovni teorie i praxe, v celé škále profesí od komunikačních profesionálů, tiskových mluvčích, odborníků marketingové komunikace či praktiků public relations. Klade důraz na výchovu celkové osobnosti studentů, a to zejména s důrazem na pochopení širších souvislostí, etické roviny a možných důsledků práce. Dbá také na to, aby zajistila v součinnosti s předměty společného základu v co největší míře navázání na aktuální trendy a výzkumy v praxi.

Garantkou specializace je Bc. Ing. Petra Koudelková, Ph.D. z Katedry marketingové komunikace a PR IKSŽ (tel. 222 122 265, petra.koudelkova@fsv.cuni.cz)

Sekretariát katedry Pavla Koterová (tel. 222 122 260, pavla.koterova@fsv.cuni.cz)

Odborné znalosti

Absolvent/ka je seznámen/a se základy historie a teorie oboru komunikace a sociální komunikace, principů zpracování dat a zdrojů a výzkumných metod. Je dostatečně – na úrovni bakalářského stupně studia – obeznámen/a s kontexty společenských věd, které může v mediálním segmentu využít (sociologie, psychologie, politologie, ekonomie, právo), má představu o úloze etiky v tvůrčím procesu i sociálně-vědním zkoumání.

Absolvent/ka specializace Marketingová komunikace a public relations čerpá kromě výše uvedeného znalosti z historie a teorie marketingové komunikace a public relations, a dále znalosti z typologie komunikace v rámcových i sektorových oblastech marketingu a PR. Je poučen/a o právním rámci, ekonomických kontextech a etických pravidlech a kodexech v oboru. Má ucelené a prohloubené znalosti českého jazyka, zejména s přesahem do tvorby a analýz textů.

Odborné dovednosti

Absolvent/ka dokáže kriticky reflektovat a promýšlet společenské jevy a tvůrčí procesy, získávat a zpracovávat empirická data, včetně jejich analýzy, interpretace a zasazení do kontextu, vytvářet a distribuovat mediální obsahy různých druhů.

Absolvent/ka specializace Marketingová komunikace a public relations kromě výše uvedeného umí odpovídajícím způsobem vizuální a slovní prezentaci, rétoriku, má schopnost tvorby textů, zejména podkladů pro média. Má rozvinuté analytické schopnosti i schopnost tvorby strategií a kampaní. Na základní úrovni ovládá audiovizuální techniku. Prokazuje dovednosti v oblasti digitální komunikace, online marketingu a práce se sociálními sítěmi, in-store marketingu, marketingového výzkumu trhu, malých a středních podniků či kulturního marketingu.

Kompetence

Po absolvování studia jsou studenti plně kompetentní k zastávání samostatné pozice v oblasti marketingové komunikace a public relations či k vedení pracovních týmů. Umějí nastavit komunikační či marketingové strategie, používat nástroje marketingové komunikace a public relations a evaluovat výsledky.

Možnosti uplatnění

  • Tiskoví mluvčí

  • Manažeři komunikace

  • Manažeři public relations

  • Marketingoví specialisté

  • Pracovníci v agenturách na výzkum trhu

  • Komunikační konzultanti

  • Pracovníci v komunikačních odděleních podniků

  • Pracovníci v komunikačních odděleních neziskových, kulturních či vládních institucí

Charakteristiky zaměstnavatelů

Public relations agentury

Komunikační či reklamní agentury

Agentury na výzkum trhu

Komunikační odbory neziskových, kulturních či vládních institucí

Podnikatelé

Absolventi/ky jsou také připraveni na samostatnou konzultantskou a poradenskou činnost v oblasti komunikace a public relations. 


Absolventům se samozřejmě dále otevírá možnost dalšího studia, přičemž přirozeným dalším zvyšováním kvalifikace jsou sociální vědy na úrovni navazujícího magisterského studia, z nichž nejblíže k odbornému zaměření absolventů má studium navazujících programů Mediální studia (v prezenční i distanční formě) a Žurnalistika (prezenční forma) na IKSŽ.


Studijní povinnosti

Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty - společný základ

Povinné předměty - specializace MKPR

81 kreditů

60 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 21 kreditů

Volitelné předměty

minimálně: 18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK )


Způsob zakončení: Bakalářská státní zkouška

1. (JBAK01) Obhajoba bakalářské práce

2. (JSZ385) Ústní část - Základy komunikace (okruh otázek vycházejících z povinných profilujících předmětů společné části) 

3. (JSZ388) Ústní část - Marketingová komunikace a PR (okruh otázek vycházejících z předmětů profilového základu specializace MKPR)


Studijní plán

Společné povinné předměty

Společný základ

J#0400

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB001

ExternĂ­ odkaz Komunikace v sociálně-vědním kontextu

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

KZ

6

JKB002

ExternĂ­ odkaz Český jazyk v komunikační praxi

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

ZS

1/1

KZ

6

JKB003

ExternĂ­ odkaz Digitální komunikace a práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

2/0

Zk

8

JKB004

ExternĂ­ odkaz Základy sociální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

2/0

Zk

8

JKB005

ExternĂ­ odkaz Právo a komunikace

ExternĂ­ odkaz Benda ExternĂ­ odkaz Chaloupková ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

1/1

KZ

5

JKB006

ExternĂ­ odkaz Dějiny komunikace

ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

2/0

Zk

8

JKB007

ExternĂ­ odkaz Sociální psychologie

ExternĂ­ odkaz Vranka

ZS

1/1

KZ

6

JKB008

ExternĂ­ odkaz Ekonomie a komunikace

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

1/1

KZ

5

JKB009

ExternĂ­ odkaz Vizuální kultura

ExternĂ­ odkaz Láb ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Hrůzová

LS

1/1

KZ

5

JKB010

ExternĂ­ odkaz Metodologie sociálních věd

ExternĂ­ odkaz Nečas ExternĂ­ odkaz Chladová

ZS

0/2

KZ

6

JKB011

ExternĂ­ odkaz Metodika tvorby bakalářské práce

ExternĂ­ odkaz Supa ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová ExternĂ­ odkaz Prázová

ZS

1/1

KZ

6

JKB012

ExternĂ­ odkaz Bakalářský seminář

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS/LS

0/2

KZ

6


Celkový počet kreditů: 75


Skupina Cizí jazyk pro specializaci Marketingová komunikace a public relations

J#0411

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/3

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/3

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/3

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/3

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Štefková

ZS

0/3

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Štefková

LS

0/3

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/3

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/3

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/3

Zk

3

JLB045

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing I

ExternĂ­ odkaz Stružková

ZS

0/3

Z

3

JLB046

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing II

ExternĂ­ odkaz Stružková

LS

0/3

Zk

3


Student/ka si vybere jeden jazyk ve variantě I a II. Ve specializaci MKPR je doporučena angličtina. Celkový počet kreditů: 6


Povinné předměty specializace Marketingová komunikace a public relations


J#0401

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB013

ExternĂ­ odkaz Dějiny a teorie marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

2/0

Zk

6

JKB014

ExternĂ­ odkaz Digitální komunikace

ExternĂ­ odkaz Ježková

LS

0/2

KZ

4

JKB015

ExternĂ­ odkaz Public relations

ExternĂ­ odkaz Hejlová ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

Zk

6

JKB016

ExternĂ­ odkaz Marketingový výzkum

ExternĂ­ odkaz Remr

LS

2/0

Zk

5

JKB017

ExternĂ­ odkaz Praktická cvičení z českého jazyka

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová ExternĂ­ odkaz Schneiderová

LS

0/2

KZ

4

JKB018

ExternĂ­ odkaz Kreativní myšlení

ExternĂ­ odkaz Ježková

ZS

2/0

Zk

4

JKB019

ExternĂ­ odkaz Kritické myšlení a etika komunikace

ExternĂ­ odkaz Halada ExternĂ­ odkaz Hejlová ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

ZS

1/1

Zk

4

JKB020

ExternĂ­ odkaz Kultura veřejného projevu

ExternĂ­ odkaz Schneiderová

LS

0/2

KZ

4

JKB021

ExternĂ­ odkaz Marketing management

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

2/0

Zk

5

JKB022

ExternĂ­ odkaz Politický marketing

ExternĂ­ odkaz Shavit

LS

2/0

Zk

5

JKB023

ExternĂ­ odkaz Odborná praxe - specializace marketing

ExternĂ­ odkaz Konrádová

LS

0/0

Z

3

JKB024

ExternĂ­ odkaz Aplikovaná marketingová komunikace

ExternĂ­ odkaz Báča ExternĂ­ odkaz Obluk

ZS

2/0

Zk

5

JKB025

ExternĂ­ odkaz Behaviorální ekonomie

ExternĂ­ odkaz Báča

LS

0/0

Zk

5


Celkový počet kreditů: 60


Povinně volitelné předměty specializace Marketingová komunikace a public relations

Skupina Rámcové předměty

J#0402

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB026

ExternĂ­ odkaz Strategická komunikace

ExternĂ­ odkaz Ayrer

ZS

1/1

KZ

3

JKB027

ExternĂ­ odkaz Firemní komunikace a kultura

ExternĂ­ odkaz Poucha

ZS

1/1

KZ

3

JKB028

ExternĂ­ odkaz Aktuální trendy a vývoj oboru I

ExternĂ­ odkaz Hejlová ExternĂ­ odkaz Konrádová ExternĂ­ odkaz Vranka

ZS

0/2

Z

2

JKB029

ExternĂ­ odkaz Campaigns and Propaganda

ExternĂ­ odkaz Shavit

ZS

1/1

KZ

3

JKB030

ExternĂ­ odkaz Interpretace textů marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

LS

0/2

KZ

3

JKB031

ExternĂ­ odkaz Kreativita v reklamní tvorbě

ExternĂ­ odkaz Mrkvička

LS

1/1

KZ

3

JKB032

ExternĂ­ odkaz Branding

ExternĂ­ odkaz Průša

ZS

1/1

Zk

3

JKB033

ExternĂ­ odkaz On-line marketing

ExternĂ­ odkaz Máchová

LS

1/1

KZ

3

JKB034

ExternĂ­ odkaz Proces tvorby v marketingové komunikaci

ExternĂ­ odkaz Bezouška

ZS

0/2

KZ

3

JKB035

ExternĂ­ odkaz Informace ve veřejném prostoru

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

1/1

Zk

3

JKB125

ExternĂ­ odkaz Public relations v praxi

ExternĂ­ odkaz Vlasák

ZS

0/2

Z

3

JKB130

ExternĂ­ odkaz Aktuální trendy a vývoj oboru II

ExternĂ­ odkaz Hejlová

LS

0/2

Z

2

JKB142

ExternĂ­ odkaz Digitální marketing v mezinárodním kontextu

ExternĂ­ odkaz Hacker

LS

0/2

Z

3

JKM522

ExternĂ­ odkaz Litigační PR jako součást krizové komunikace

ExternĂ­ odkaz Novák ExternĂ­ odkaz Štrégl

ZS

1/1

Z

3


Minimální počet kreditů: 12


Skupina Sektorové předměty

J#0403

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JKB036

ExternĂ­ odkaz Marketingová komunikace malých a středních podniků

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

1/1

KZ

3

JKB037

ExternĂ­ odkaz Marketing módních značek I - teorie

ExternĂ­ odkaz Hejlová ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

1/1

KZ

3

JKB038

ExternĂ­ odkaz Sportovní marketing

ExternĂ­ odkaz Šesták

ZS

1/1

KZ

3

JKB040

ExternĂ­ odkaz Global Media

ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS

1/1

Zk

5

JKB041

ExternĂ­ odkaz In-store Marketing

ExternĂ­ odkaz Jesenský

LS

1/1

KZ

3

JKB042

ExternĂ­ odkaz Marketing pro neziskový sektor

ExternĂ­ odkaz Hejlová

LS

1/1

KZ

3

JKB124

ExternĂ­ odkaz Tourism marketing

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

1/1

KZ

3

JKB126

ExternĂ­ odkaz Art marketing I

ExternĂ­ odkaz Ježková

ZS

1/1

KZ

3

JKB131

ExternĂ­ odkaz Marketing módních značek II

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

1/1

KZ

3

JKB132

ExternĂ­ odkaz Interkulturní marketing

ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

ZS

1/1

Zk

3

JKB133

ExternĂ­ odkaz Projektový management

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

1/1

KZ

3

JKB134

ExternĂ­ odkaz Veřejné vystupování

ExternĂ­ odkaz Klimeš

ZS

1/1

Z

3

JKB143

ExternĂ­ odkaz Art Marketing II

ExternĂ­ odkaz Ježková

LS

1/1

KZ

3

JKB144

ExternĂ­ odkaz Political Communication

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

2/0

Zk

3

JKB145

ExternĂ­ odkaz Strategic Planning and Positioning

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

2/0

Zk

3

JKB147

ExternĂ­ odkaz Osobní marketing

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

0/2

Z

3

JKB164

ExternĂ­ odkaz Komunikace s médii

ExternĂ­ odkaz Schneiderová

ZS

1/1

KZ

3

JKB165

ExternĂ­ odkaz Diplomacie a diplomatická komunikace

ExternĂ­ odkaz Braun

ZS

1/1

Z

3

JKB166

ExternĂ­ odkaz Vztahy s médii

ExternĂ­ odkaz Ortová

ZS

1/1

KZ

3


Minimální počet kreditů: 9


Doporučené volitelné předměty pro všechny specializace


J#0410

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB009

ExternĂ­ odkaz Úvod do psychologie

ExternĂ­ odkaz Vranka

ZS

2/0

Zk

5

JKB100

ExternĂ­ odkaz Filmový seminář I

ExternĂ­ odkaz Šobr

ZS

0/3

Z

3

JKB101

ExternĂ­ odkaz Základy filozofie a vzdělanosti

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

Zk

5

JKB102

ExternĂ­ odkaz Grafický design a základy polygrafie

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

1/1

Z

3

JKB103

ExternĂ­ odkaz Počítačové zpracování foto a grafický design

ExternĂ­ odkaz Slanec

LS

1/1

Z

3

JKB104

ExternĂ­ odkaz Rozhlas a televize ve světě

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

Zk

5

JKB105

ExternĂ­ odkaz Managing Multimedia Projects

ExternĂ­ odkaz Juřík

ZS

1/1

Z

4

JKB106

ExternĂ­ odkaz Introduction to Photojournalism

ExternĂ­ odkaz Láb

ZS/LS

1/1

Z

4

JKB107

ExternĂ­ odkaz DTP

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB108

ExternĂ­ odkaz Věda v médiích

ExternĂ­ odkaz Kasík

ZS

1/1

Z

3

JKB109

ExternĂ­ odkaz Projekt IKSŽ - Mediální a marketingová praxe I

ExternĂ­ odkaz Ježková

ZS

0/2

Zk

4

JKB110

ExternĂ­ odkaz Kniha jako médium I

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

Zk

4

JKB111

ExternĂ­ odkaz Kniha jako médium II

ExternĂ­ odkaz Halada ExternĂ­ odkaz Kočí

LS

2/0

Zk

4

JKB112

ExternĂ­ odkaz Crossplatform Media Workshop

ExternĂ­ odkaz Supa ExternĂ­ odkaz Macková

LS

1/1

Z

3

JKB114

ExternĂ­ odkaz Datová žurnalistika

ExternĂ­ odkaz Jirků ExternĂ­ odkaz Cibulka

LS

2/0

Z

3

JKB116

ExternĂ­ odkaz Autorský a mobilní videožurnalismus

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Géla

ZS/LS

0/2

KZ

3

JKB117

ExternĂ­ odkaz Moderování zpravodajských relací

ExternĂ­ odkaz Moravec ExternĂ­ odkaz Šobr

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB118

ExternĂ­ odkaz Zahraniční zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Vodička

LS

0/2

Z

3

JKB119

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí psaní II

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

0/2

Z

3

JKB120

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí psaní

ExternĂ­ odkaz Malý

LS

0/2

Z

3

JKB121

ExternĂ­ odkaz Vývoj zahraniční populární hudby

ExternĂ­ odkaz Halada

LS

2/0

Z

3

JKB122

ExternĂ­ odkaz Krizová žurnalistika

ExternĂ­ odkaz Etrychová

LS

1/1

Z

3

JKB123

ExternĂ­ odkaz Zpravodajství umělé inteligence

ExternĂ­ odkaz Hodboď

ZS

1/1

Z

3

JKB127

ExternĂ­ odkaz Rozhlasové zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Gulda

ZS

0/2

Z

3

JKB128

ExternĂ­ odkaz Rozhlasové moderování

ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Gulda

LS

0/2

Z

3

JKB129

ExternĂ­ odkaz Propaganda, argumenty, konfrontace

ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS

0/2

Z

4

JKB135

ExternĂ­ odkaz Kriminalistika v mediálním diskurzu

ExternĂ­ odkaz Ris Čížková

ZS

0/2

Z

3

JKB136

ExternĂ­ odkaz Sportovní žurnalistika v televizi II

ExternĂ­ odkaz Záruba

LS

1/1

Z

3

JKB138

ExternĂ­ odkaz Moderování zpravodajských relací II

ExternĂ­ odkaz Moravec ExternĂ­ odkaz Šobr

LS

0/2

Z

3

JKB139

ExternĂ­ odkaz Filmový seminář II

ExternĂ­ odkaz Šobr

LS

0/3

Z

2

JKB142

ExternĂ­ odkaz Digitální marketing v mezinárodním kontextu

ExternĂ­ odkaz Hacker

LS

0/2

Z

3

JKB146

ExternĂ­ odkaz Antropologie války, násilí a moci

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

3

JKB150

ExternĂ­ odkaz Solutions Journalism

ExternĂ­ odkaz Macková

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB162

ExternĂ­ odkaz Projekt IKSŽ - Mediální a marketingová praxe II

ExternĂ­ odkaz Ježková

LS

0/2

Z

4

JKB188

ExternĂ­ odkaz Mediální gramotnost: zkušenost a sebereflexe

ExternĂ­ odkaz Hodboď

ZS

0/2

Z

4


Doporučený počet kreditů: 18


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Povinné předměty - společný základ

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB002

Český jazyk v komunikační praxi
JJB249

JKB004

Základy sociální komunikace
JJB008 JJB269

JKB005

Právo a komunikace
JJB022 JJB237

JKB008

Ekonomie a komunikace
JJB221

JKB011

Metodika tvorby bakalářské práce

JKB010

Doporučené volitelné předměty

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKB100

Filmový seminář I
JJB135

JKB101

Základy filozofie a vzdělanosti
JJB010

JKB102

Grafický design a základy polygrafie
JJB017

JKB103

Počítačové zpracování foto a grafický design
JJB183

JKB104

Rozhlas a televize ve světě
JJB066

JKB105

Managing Multimedia Projects
JJB086

JKB106

Introduction to Photojournalism
JJB154

JKB107

DTP
JJB133

JKB108

Věda v médiích
JJB169

JKB110

Kniha jako médium I
JJB134

JKB111

Kniha jako médium II

JKB110JJB140

JKB116

Autorský a mobilní videožurnalismus
JJB141

JKB117

Moderování zpravodajských relací
JJB167

JKB118

Zahraniční zpravodajství
JJB058

JKB119

Tvůrčí psaní II

JKB089
JKB138

Moderování zpravodajských relací II
JKB117

JKB139

Filmový seminář II
JJB177Kód plánu:

J19BPKSMKPR1130
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

5.říjen 2020 18:09

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů


Poslední aktualizace 19.10 2020 12:11, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz