Fakulta sociálních věd UK
(NMgr) Program: Německá a středoevropská studia / Deutsche und mitteleuropäische Studien (NP_NSS)
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Studijní programy
Harmonogram
Personální část
Pravidla pro organizaci studia
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní program N0312A200016: Německá a středoevropská studia / Deutsche und mitteleuropäische Studien - navazující, prezenční

Akademický rok 2019/2020


Cílem oboru Německá a středoevropská studia / Deutsche und Mitteleuropäische Studien je poskytnout jeho studentům kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti v oblasti svého oborového zaměření. Východiskem pro získání širokých odborných znalostí je vynikající znalost německého jazyka a aktivní znalost polského jazyka a dalšího světového jazyka nejen v oblasti konverzace, ale také schopnost jazyk používat především v akademicko-odborném kontextu. Obor je zaměřen na Německo a střední Evropu v oboru mezinárodních teritoriálních studií, a to v průsečíku moderních dějin, politologie, mezinárodních vztahů a socio-kulturního vývoje. Specifikum oboru je zprostředkování různorodého pohledu na danou problematiku díky semestrálnímu pobytu studentů na Uniwersytet Pedagogiczny v Krakově a díky systematickému zapojení německých akademiků především na UK (krátkodobě nebo dlouhodobě hostující profesoři). Absolventi tak disponují jedinečnými analyticko-komparativními kompetencemi v oboru a schopností diferencovaného přístupu ve vztahu k národnímu pojetí a výkladu především moderních dějin.


Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702R Česko-německá studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Garantem oboru je doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. Mail Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

74 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 34

z toho jazyky

minimálně: 6

Volitelné předměty

12 kreditů


(Volitelné předměty viz čl. 5 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu UK)


V rámci studia na Uniwersytet Pedagogiczny v Krakově musí studenti, kteří nastoupili ke studiu na Univerzitě Karlově, splnit 25 kreditů z povinných předmětů a minimálně 5 kreditů z povinně volitelných a volitelných předmětů.

Předměty označené zkratkou UPK jsou vyučovány na Uniwersytet Pedagogiczny v Krakově.Magisterská státní zkouška:


Části:


  1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce

  2. (JSZ627) Německo a střední Evropa ve 20. století (1 otázka)

  3. (JSZ628) Politické systémy a aktuální problémy Německa a zemí střední Evropy (1 otázka)

  4. (JSZ629) Kultura Německa a zemí střední Evropy (1 otázka)


Pozn.: Ani jedna z otázek u státní zkoušky (část 2-4) nesmí být předmětem diplomové práce.


POVINNÉ PŘEDMĚTY

Studenti, kteří nastoupili ke studiu na Univerzitě Karlově


Povinné předměty pro studenty nastupující na UK v Praze (J#0565CZ)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTM026

ExternĂ­ odkaz Deutsche und mitteleuropäische Geschichte im 20. Jh.

ExternĂ­ odkaz Domeier

ZS

1/1

Zk

6

JTM028

ExternĂ­ odkaz Politika v Německu: Instituce, aktéři, dlouhodobé trendy a aktuální problémy

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

JTM030

ExternĂ­ odkaz Zahraniční politika SRN

ExternĂ­ odkaz Handl

ZS

1/1

Zk

6

JTM122

ExternĂ­ odkaz Metodologický seminář

ExternĂ­ odkaz Šmidrkal

ZS

0/2

Z

6

JTM123

ExternĂ­ odkaz Społeczeństwo i literatura na polsko-niemieckim i polsko-austriackim pograniczu kulturowym (UPK)

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

ZS

1/1

Zk

3

JTM124

ExternĂ­ odkaz Pedagogika miejsc pamięci - organizacja międzynarodowych spotkań młodzieży (UPK)

ExternĂ­ odkaz Wilczynski

ZS

2/0

Z

1

JTM126

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Kučera

LS

0/2

Z

8

JTM127

ExternĂ­ odkaz Seminarium magisterskie (UPK)

ExternĂ­ odkaz Rydel

ZS

0/2

Z

6

JTM129

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář III

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

0/2

Z

8

JTM134

ExternĂ­ odkaz Polen und Deutschland im vereinigten Europa (1990-2013) (UPK)

ExternĂ­ odkaz Rydel

ZS

2/0

Zk

3

JTM135

ExternĂ­ odkaz Deutsch-polnische Beziehungen 1815-1989 (UPK)

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

2/0

Zk

3

JTM139

ExternĂ­ odkaz Vývoj politických režimů střední Evropy do současnosti

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

1/1

Zk

6

JTM308

ExternĂ­ odkaz Kořeny středoevropské moderny: politika, společnost a kultura kolem roku 1900

ExternĂ­ odkaz Kučera

ZS

0/2

Zk

6

JTM311

ExternĂ­ odkaz Prager deutsche Literatur: deutsch-tschechische kulturelle Beziehungen im Kontext der Konzeption von Mitteleuropa

ExternĂ­ odkaz Zelená

ZS

1/1

Zk

6

Celkový počet kreditů: 74


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTM026

Deutsche und mitteleuropäische Geschichte im 20. Jh.
JTM557

JTM030

Zahraniční politika SRN
JMM352

JTM308

Kořeny středoevropské moderny: politika, společnost a kultura kolem roku 1900
JMM114 JMM211 JMM708 JMM739

JTM311

Prager deutsche Literatur: deutsch-tschechische kulturelle Beziehungen im Kontext der Konzeption von Mitteleuropa
JMM715 JMMZ304


Studenti, kteří nastoupili ke studiu na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


Povinné předměty pro studenty nastupující na UPK v Krakově (J#0566PL)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTM124

ExternĂ­ odkaz Pedagogika miejsc pamięci - organizacja międzynarodowych spotkań młodzieży (UPK)

ExternĂ­ odkaz Wilczynski

ZS

2/0

Z

1

JTM142

ExternĂ­ odkaz Wstęp do niemcoznawstwa

ExternĂ­ odkaz Rydel

ZS

0/1

Kv

1

JTM143

ExternĂ­ odkaz Historia krajów niemieckiego obszaru językowego od XIV w. do 1990 cz. I

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

1/2

Zk

3

JTM144

ExternĂ­ odkaz Tradycje polityczne Niemiec

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

2/0

Kv

1

JTM145

ExternĂ­ odkaz Seminarium mgr II

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

0/2

Z

10

JTM146

ExternĂ­ odkaz Niemiecka kultura na tle dziejów kultury europejskiej. Wybrane problemy

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

ZS

2/1

Zk

3

JTM147

ExternĂ­ odkaz Gospodarka współczesnych Niemiec i pozostałych krajów NOJ

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

1/1

KZ

3

JTM148

ExternĂ­ odkaz Czesi i ich język - pierwsze kroki I

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

0/2

Z

3

JTM149

ExternĂ­ odkaz Wybrane problemy współczesnego świata (EŚW między Rosją a Niemcami)

ExternĂ­ odkaz Zapalec

ZS

2/0

Z

3

JTM150

ExternĂ­ odkaz Europa Środkowa i Środkowowschodnia w dobie współczesnej

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

2/0

Z

3

JTM151

ExternĂ­ odkaz Warsztat badawczy

ExternĂ­ odkaz Röskau-Rydel

ZS

0/2

Z

3

JTM152

ExternĂ­ odkaz Historia krajów niemieckiego obszaru językowego od XIV w. do 1990, cz. II

ExternĂ­ odkaz Swider

LS

1/2

Z

3

JTM153

ExternĂ­ odkaz System polityczny Republiki Federalnej Niemiec i pozostałych krajów niemieckiego obszaru językowego

ExternĂ­ odkaz Swider

LS

2/0

Z

3

JTM154

ExternĂ­ odkaz Polityka i społeczeństwo współczesnych Niemiec, Austrii i Szwajcarii

ExternĂ­ odkaz Swider

LS

1/1

Kv

3

JTM155

ExternĂ­ odkaz Gesellschaft und Medien in Deutschland und in den deutschsprachigen Ländern

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

1/1

Z

1

JTM156

ExternĂ­ odkaz Czesi i ich język – pierwsze kroki II

ExternĂ­ odkaz Swider

LS

0/2

Z

3

JTM157

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář pro Německá a středoevropská studia

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

0/2

Z

3

JTM158

ExternĂ­ odkaz System polityczny Republiki czeskiej w perspektywie Europy środkowej

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

1/1

Zk

6

JTM159

ExternĂ­ odkaz Mniejszości narodowe i grupy etniczne w Niemczech i w Polsce (migracje XIX i XX w.)

ExternĂ­ odkaz Swider

LS

2/0

Z

4

JTM160

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Rydel

LS

0/2

Z

2

JTM161

ExternĂ­ odkaz Dydaktyka i organizacja międzynarodowych programów spotkań młodzieży

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

1/1

Zk

3

JTM162

ExternĂ­ odkaz Komunikacja międzykulturowa i jej specyfika w EŚW

ExternĂ­ odkaz Swider

LS

1/1

KZ

3

JTM305

ExternĂ­ odkaz Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

ZS

1/1

Zk

6

Celkový počet kreditů: 74


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTM150

Europa Środkowa i Środkowowschodnia w dobie współczesnej
JTM394

JTM305

Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)
JMM711 JMM737 JMMZ276


POVINNĚ-VOLITELNÉ PŘEDMĚTY


Povinně volitelné předměty pro všechny studenty programu (J#0567)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM812

ExternĂ­ odkaz Češi, Němci, Židé. Praha a její kultury v 19. a 20. století

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS/LS

2/0

Zk

7

JMM814

ExternĂ­ odkaz Pozdní socialismus a transformace

ExternĂ­ odkaz Konrád

LS

0/2

Zk

6

JTB308

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I

ExternĂ­ odkaz Lenz ExternĂ­ odkaz Herms

ZS/LS

0/2

Z

4

JTB309

ExternĂ­ odkaz Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

ExternĂ­ odkaz Lenz ExternĂ­ odkaz Herms

ZS/LS

0/2

Z

4

JTM027

ExternĂ­ odkaz Deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Zelená

LS

1/1

Zk

6

JTM029

ExternĂ­ odkaz Politika v Rakousku a ve Švýcarsku. Instituce, aktéři, dlouhodobé trendy a aktuální problémy

ExternĂ­ odkaz Kunštát

ZS

1/1

Zk

6

JTM031

ExternĂ­ odkaz Wirtschafts- und Sozialsystem der deutschsprachigen Länder

ExternĂ­ odkaz Domeier

LS

1/1

Zk

6

JTM201

ExternĂ­ odkaz Stáž

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Z

3

JTM202

ExternĂ­ odkaz Internship

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/3

Z

3

JTM268

ExternĂ­ odkaz Ethnic Conflicts in Central and Eastern Europe

ExternĂ­ odkaz Klípa

LS

1/1

Zk

6

JTM281

ExternĂ­ odkaz Současná středovýchodní Evropa

ExternĂ­ odkaz Švec ExternĂ­ odkaz Králová

LS

0/2

Zk

6

JTM282

ExternĂ­ odkaz Ukraine after 1991

ExternĂ­ odkaz Korablyova

LS

1/1

Z

6

JTM303

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství v NMZ

ExternĂ­ odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

JTM304

ExternĂ­ odkaz Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

ZS

1/1

Zk

6

JTM305

ExternĂ­ odkaz Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)

ExternĂ­ odkaz Zimmermann

ZS

1/1

Zk

6

JTM306

ExternĂ­ odkaz Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Domeier

ZS

1/1

Zk

6

JTM307

ExternĂ­ odkaz Deutschland und Zentraleuropa aktuell I

ExternĂ­ odkaz Ceyhan ExternĂ­ odkaz Nigrin

ZS

0/2

Z

4

JTM309

ExternĂ­ odkaz Německá bezpečnostní politika

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

6

JTM310

ExternĂ­ odkaz Německá evropská politika

ExternĂ­ odkaz Handl

LS

1/1

Zk

6

JTM312

ExternĂ­ odkaz Die großen Kontroversen der deutschen Aussenpolitik nach 1945

ExternĂ­ odkaz Lizcová

ZS

1/1

Zk

6

JTM313

ExternĂ­ odkaz Who Controls the Past, Controls the Future?

ExternĂ­ odkaz Emler

LS

1/1

Zk

6

JTM324

ExternĂ­ odkaz "Auferstanden aus Ruinen". Spielfilme ebnen nach 1945 den Weg zu Frieden und Demokratie

ExternĂ­ odkaz Wollstein

ZS

1/1

Zk

6

JTM333

ExternĂ­ odkaz Die Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Integration 1949-heute

ExternĂ­ odkaz Thiemeyer

LS

1/1

Zk

6

JTM334

ExternĂ­ odkaz Zeitreisen? Ostmitteleuropa im Blick deutscher und österreichischer Touristen

ExternĂ­ odkaz Stach

LS

1/1

Zk

6

JTM387

ExternĂ­ odkaz Deutscher und europäischer Imperialismus im 19. und 20. Jahrhundert

ExternĂ­ odkaz Barth

LS

1/1

Zk

6

JTM388

ExternĂ­ odkaz Historia podrózy i podrózowania (UPK)

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

1/1

Z

1

JTM389

ExternĂ­ odkaz Ekspozycje muzealne (UPK)

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

2/0

Z

2

JTM390

ExternĂ­ odkaz Kreacja przestrzeni muzealnej (UPK)

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

1/1

Z

1

JTM391

ExternĂ­ odkaz Wybrane zagadnienia historii Krakowa (UPK)

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

1/1

Z

3

JTM393

ExternĂ­ odkaz Zahraniční výjezd (UPK)

ExternĂ­ odkaz Konrád

ZS

2/0

Z

4

JTM394

ExternĂ­ odkaz Europa Środkowa i Środkowowschodnia w dobie współczesnej (UPK)

ExternĂ­ odkaz Swider

ZS

2/0

Z

3

JTM404

ExternĂ­ odkaz The Foreign Policy of Poland, the Czech Republic, Hungary, and Slovakia Towards Israel

ExternĂ­ odkaz Kalhousová

LS

1/1

Zk

6

JTM414

ExternĂ­ odkaz Akademie Mitteleuropa. Europäische und nationale Revolutionen in Zentraleuropa: 1989-2019

ExternĂ­ odkaz Kunštát ExternĂ­ odkaz Nekula

LS

0/2

Z

4

JTM493

ExternĂ­ odkaz Epidemien und Pandemien - Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft, in Vergangenheit und Gegenwart

ExternĂ­ odkaz Vögele

LS

1/1

Zk

6

JTM505

ExternĂ­ odkaz The City in Modern Central Europe

ExternĂ­ odkaz Piskačová

ZS

1/1

Zk

6

JTM560

ExternĂ­ odkaz Populismus, Polarisierung und politische Entfremdung in Deutschland

ExternĂ­ odkaz Herold

ZS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 28


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTB308

Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium I
JMBZ197

JTB309

Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II

JTB308JMBZ198

JTM027

Deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert
JMM636

JTM029

Politika v Rakousku a ve Švýcarsku. Instituce, aktéři, dlouhodobé trendy a aktuální problémy
JMM052

JTM031

Wirtschafts- und Sozialsystem der deutschsprachigen Länder
JMM351

JTM201

Stáž
JMM275

JTM202

Internship
JMM276

JTM303

Církve a náboženství v NMZ
JMM115 JMM640

JTM304

Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert
JMM635 JMM709

JTM305

Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union)
JMM711 JMM737 JMMZ276

JTM306

Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 20. Jahrhundert
JMM350

JTM307

Deutschland und Zentraleuropa aktuell I
JMM061

JTM313

Who Controls the Past, Controls the Future?
JMM642

JTM394

Europa Środkowa i Środkowowschodnia w dobie współczesnej (UPK)
JTM150


Povinně volitelné předměty - jazyky (pro studenty nastupující na UK): (J#0568)

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB150

ExternĂ­ odkaz Polština I

ExternĂ­ odkaz Sitarz

ZS

0/2

Z

3

JTB151

ExternĂ­ odkaz Polština II

ExternĂ­ odkaz Sitarz

LS

0/2

Z

3

JTB152

ExternĂ­ odkaz Polština III

ExternĂ­ odkaz Sitarz

ZS

0/2

Z

3

JTB153

ExternĂ­ odkaz Polština IV

ExternĂ­ odkaz Sitarz

LS

0/2

Z

3

Minimální počet kreditů: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JTB151

Polština II

JTB150
JTB152

Polština III

JTB151
JTB153

Polština IV

JTB152


Kódy plánů:

J19NPNSSCZ1096

J19NPNSSPL1096
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

6.prosinec 2022 00:11

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 6.12 2022 00:47, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz