Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 7202T012: Mediální studia - navazující magisterské studium (MSP)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 7202T012: Mediální studia - navazující magisterské studium

Tento studijní plán je závazný pro studenty, kteří ke studiu nastupují od akademického roku 2018/2019.


Studiem oboru Mediální studia uchazeči získávají ucelený vhled do teorie sociální a mediální komunikace, problematiky mediálních studií, získávají a prohlubují si znalosti o postavení, fungování a roli masových médií ve společnosti, o vazbách mezi jednotlivými médii a o vzájemných vztazích mezi médii a vládou, politickými stranami a dalšími specifickými společenskými institucemi a jevy. Studenti si osvojují postupy analýz mediální komunikace, jejich interakce s recipienty a rolí masových médií při utváření veřejného mínění. Součástí studia jsou i základy mediální kritiky a možnost osvojení základních žurnalistických dovedností.


Studijní plán je určen všem absolventům bakalářského či magisterského studia, kteří splní podmínky pro přijetí ke studiu do tohoto oboru od akademického roku 2017/2018.


Absolventi se mohou uplatnit jako redaktoři v různých typech tradičních i internetových médií, v managementu médií, ale i v agenturách zabývajících se analýzou masových médií, marketingem a reklamou. Studium oboru nabízí mediální gramotnost jako sociálněvědní kompetenci humanitně a sociálněvědně orientovaných profesí, např. učitelů, sociálních pracovníků apod.


Studium je na základě platné akreditace organizováno jako čtyřsemestrální opírající se organizačně o kreditní systém. Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné.


Garantem studijního oboru je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

74 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 34 kreditů

Volitelné předměty

maximálně: 12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška:

  1. (JDIP01) Obhajoba diplomové práce

  2. (JSZ613) Dějiny a současnost masových a síťových médií (2 otázky)

  3. (JSZ614) Sociální teorie komunikace a médií (2 otázky)Povinné předměty:

Skupina předmětů J#00140

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM200

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS/LS

0/2

Z

6

JJM201

ExternĂ­ odkaz Teorie masové a mediální komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

2/0

Zk

8

JJM202

ExternĂ­ odkaz Vývoj a postavení médií v moderní společnosti

ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

2/0

Zk

8

JJM203

ExternĂ­ odkaz Sociologie médií

ExternĂ­ odkaz Miessler

LS

1/1

Zk

8

JJM204

ExternĂ­ odkaz Výzkum médií I

ExternĂ­ odkaz Křeček

ZS

1/1

Zk

7

JJM205

ExternĂ­ odkaz Výzkum médií II

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

1/1

Zk

7

JJM206

ExternĂ­ odkaz Kritické teorie médií

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

1/1

Zk

7

JJM207

ExternĂ­ odkaz Politická komunikace

ExternĂ­ odkaz Křeček

LS

1/1

Zk

7

JJM208

ExternĂ­ odkaz Mediální systémy a jejich komparace

ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS/LS

1/1

Zk

8

JJM209

ExternĂ­ odkaz Sociální teorie nových médií

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

1/1

Zk

8

Celkový počet kreditů: 74


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM201

Teorie masové a mediální komunikaceJKM107

JKM107

JJM202

Vývoj a postavení médií v moderní společnosti
JKM108

JJM203

Sociologie médií
JKM023

JJM204

Výzkum médií IJKM112

JKM112

JJM205

Výzkum médií II

JJM204JKM113

JJM206

Kritické teorie médiíJKM119

JKM119

JJM208

Mediální systémy a jejich komparace

JJM202
JJM209

Sociální teorie nových médií

JJM201 JJM206


Povinně volitelné předměty - skupina 1:

Skupina předmětů J#00141

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM188

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum mediálních obsahů

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

0/2

Z

6

JJM210

ExternĂ­ odkaz Kvantitativní obsahová analýza

ExternĂ­ odkaz Nečas

ZS

0/2

Z

6

JJM211

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum mediálních publik

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

0/2

Z

6

JJM212

ExternĂ­ odkaz Analýza politické komunikace

ExternĂ­ odkaz Křeček

LS

0/2

Z

6

JJM213

ExternĂ­ odkaz Metody historického výzkumu

ExternĂ­ odkaz Končelík ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

0/2

Z

6

JJM346

ExternĂ­ odkaz Sémiotická analýza

ExternĂ­ odkaz Podzimek

ZS

0/2

Z

6

JKM191

ExternĂ­ odkaz Analýza diskurzu

ExternĂ­ odkaz Podzimek

ZS

0/2

Z

6

Minimální počet kreditů: 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM188

Kvalitativní výzkum mediálních obsahů

JJM204 JJM205
JJM210

Kvantitativní obsahová analýza

JJM204 JJM205JKM112

JJM211

Kvalitativní výzkum mediálních publik

JJM204 JJM205
JJM212

Analýza politické komunikace

JJM204 JJM205
JJM213

Metody historického výzkumu

JJM204 JJM205
JJM346

Sémiotická analýza

JJM204 JJM205
JKM191

Analýza diskurzu

JJM204 JJM205


Povinně volitelné předměty - skupina 2:

Skupina předmětů J#00142

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM214

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií - populární kultura

ExternĂ­ odkaz Reifová

ZS

0/2

Z

3

JJM215

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií - česká média do roku 1945

ExternĂ­ odkaz Sekera

LS

0/2

Z

3

JJM216

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií - česká média po roce 1945

ExternĂ­ odkaz Končelík ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

0/2

Z

3

JJM217

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií - nová média

ExternĂ­ odkaz Jirků

ZS/LS

0/2

Z

3

JJM218

ExternĂ­ odkaz Media and Culture Reading - Popular Culture

ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

0/2

Z

3

JJM378

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií - polemika v českém tisku

ExternĂ­ odkaz Groman ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

0/2

Z

3

JKM114

ExternĂ­ odkaz Čtení textů ke studiu médií

ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS/LS

0/2

Z

3

Minimální počet kreditů: 3


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JKM114

Čtení textů ke studiu médií
JJM214 JJM216 JKM198 JJM218 JJM378 JJM217Povinně volitelné předměty - skupina 3:

Skupina předmětů J#0014317

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJJM191

ExternĂ­ odkaz Media and the Children

ExternĂ­ odkaz Supa

ZS

1/1

KZ

4

JJM007

ExternĂ­ odkaz Czech Media System in European Comparison

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS

2/0

Zk

6

JJM009

ExternĂ­ odkaz Future Media Experiences

ExternĂ­ odkaz Supa ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

LS

1/1

KZ

4

JJM079

ExternĂ­ odkaz Mediální kritika

ExternĂ­ odkaz Kruml

LS

0/2

Z

3

JJM080

ExternĂ­ odkaz Zábava v televizním vysílání

ExternĂ­ odkaz Kruml

ZS

1/1

Z

3

JJM084

ExternĂ­ odkaz Analýza veřejného diskurzu

ExternĂ­ odkaz Dufek

LS

1/1

Zk

6

JJM097

ExternĂ­ odkaz Televizní zpravodajství veřejné služby

ExternĂ­ odkaz Železný

LS

1/1

Zk

5

JJM117

ExternĂ­ odkaz Popular Culture

ExternĂ­ odkaz Turnau

ZS

2/0

Zk

6

JJM120

ExternĂ­ odkaz Popular Culture

ExternĂ­ odkaz Turnau

LS

2/0

Zk

6

JJM181

ExternĂ­ odkaz Komiks jako médium

ExternĂ­ odkaz Hrdina

LS

2/0

Zk

4

JJM187

ExternĂ­ odkaz Cross-Cultural Studies

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

ZS

2/0

Zk

6

JJM219

ExternĂ­ odkaz DIY média

ExternĂ­ odkaz Hroch

LS

2/0

Zk

4

JJM220

ExternĂ­ odkaz Nastolování agendy

ExternĂ­ odkaz Nečas

LS

1/1

Zk

5

JJM221

ExternĂ­ odkaz Mediální gramotnost a mediální výchova

ExternĂ­ odkaz Wolák

ZS/LS

0/2

KZ

3

JJM222

ExternĂ­ odkaz Počítačové hry jako nové médium

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

2/0

Zk

5

JJM224

ExternĂ­ odkaz Politická ekonomie komunikace

ExternĂ­ odkaz Vochocová

LS

1/1

Zk

5

JJM225

ExternĂ­ odkaz Mediální semiotika

ExternĂ­ odkaz Podzimek

LS

1/1

Zk

6

JJM226

ExternĂ­ odkaz Teorie účinků médií

ExternĂ­ odkaz Nečas

ZS

1/1

Zk

5

JJM227

ExternĂ­ odkaz Vybrané kapitoly kulturálních studií

ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

2/0

Zk

6

JJM228

ExternĂ­ odkaz Vývoj komunikačních technologií

ExternĂ­ odkaz Cebe

LS

2/0

Zk

5

JJM229

ExternĂ­ odkaz Vývoj televizního vysílání v českých zemích

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

2/0

Zk

6

JJM230

ExternĂ­ odkaz Média, bezpečnost, válka

ExternĂ­ odkaz Hanzal ExternĂ­ odkaz Kaleta

LS

1/1

KZ

5

JJM231

ExternĂ­ odkaz Mediální výchova v rodině

ExternĂ­ odkaz Šťastná

ZS

0/2

Z

4

JJM233

ExternĂ­ odkaz Intercultural Communication Management

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

ZS/LS

1/1

Zk

6

JJM234

ExternĂ­ odkaz Media and Society: An Introduction

ExternĂ­ odkaz Jirák

ZS

1/1

Zk

6

JJM235

ExternĂ­ odkaz Current Issues in Digital Media Studies

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

2/0

Zk

6

JJM239

ExternĂ­ odkaz Media Sociology

ExternĂ­ odkaz Jirák ExternĂ­ odkaz Miessler ExternĂ­ odkaz Hroch

ZS/LS

1/1

Zk

6

JJM240

ExternĂ­ odkaz Cultural studies

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

1/1

Zk

6

JJM242

ExternĂ­ odkaz Comics as a Medium

ExternĂ­ odkaz Hrdina

ZS

1/1

Zk

4

JJM243

ExternĂ­ odkaz Média a životní styl

ExternĂ­ odkaz Knapík

ZS

1/1

Zk

6

JJM244

ExternĂ­ odkaz Kulturní politika a česká společnost po roce 1938

ExternĂ­ odkaz Knapík

LS

2/0

Zk

6

JJM295

ExternĂ­ odkaz Rozhlasový a televizní dokument

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

2/0

Zk

4

JJM343

ExternĂ­ odkaz Interkulturní komunikace

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

1/1

Zk

6

JJM344

ExternĂ­ odkaz Political Economy of Communication

ExternĂ­ odkaz Vochocová

ZS

1/1

Zk

6

JJM348

ExternĂ­ odkaz Competencies and Skill for International Academia

ExternĂ­ odkaz Supa

ZS

1/1

Zk

6

JJM349

ExternĂ­ odkaz Competencies and Skill for International Academia II

ExternĂ­ odkaz Supa

LS

1/1

Zk

6

JJM351

ExternĂ­ odkaz Kritická analýza mediálních sdělení v českém periodickém tisku

ExternĂ­ odkaz Benda

ZS

0/2

Zk

5

JJM369

ExternĂ­ odkaz Understanding Media

ExternĂ­ odkaz Šimková

LS

0/2

KZ

5

JJM370

ExternĂ­ odkaz Media and Digital Literacies

ExternĂ­ odkaz Lucký

LS

1/1

KZ

5

JJM371

ExternĂ­ odkaz New Media and Entrepreneurship

ExternĂ­ odkaz Orhan

ZS

1/1

Zk

6

JJM372

ExternĂ­ odkaz Consumer Behaviour

ExternĂ­ odkaz Orhan

ZS

1/1

Zk

6

JJM374

ExternĂ­ odkaz Media and Psychology

ExternĂ­ odkaz Orhan

LS

1/1

Zk

6

JJM376

ExternĂ­ odkaz Komparativní analýza médií

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

ZS

0/2

Z

6

JJM377

ExternĂ­ odkaz Žurnalistika a oral history

ExternĂ­ odkaz Groman

LS

0/2

Z

6

JJM379

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum v praxi

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

LS

0/24

Z

4

JJM381

ExternĂ­ odkaz Transmediální produkce v éře konvergence

ExternĂ­ odkaz Jakubisko

ZS/LS

0/2

KZ

6

JKM004

ExternĂ­ odkaz East Asian Media

ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS

0/2

Z

5

JKM025

ExternĂ­ odkaz Current Issues in Digital Media Studies

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

2/0

Zk

7

JKM100

ExternĂ­ odkaz Žánry v rozhlasové tvorbě

ExternĂ­ odkaz Groman

ZS

1/1

KZ

4

JKM102

ExternĂ­ odkaz Transmediální dílny II

ExternĂ­ odkaz Jakubisko

LS

0/2

Z

3

JKM103

ExternĂ­ odkaz Future Media Experiences

ExternĂ­ odkaz Supa ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

LS

1/1

KZ

6

JKM104

ExternĂ­ odkaz History and Theory of Interactive Media

ExternĂ­ odkaz Miessler

LS

2/0

Z

5

JKM106

ExternĂ­ odkaz Media and the Children

ExternĂ­ odkaz Supa ExternĂ­ odkaz Lucký

ZS

1/1

KZ

4

JKM122

ExternĂ­ odkaz Vybrané kapitoly kulturálních studií

ExternĂ­ odkaz Reifová

LS

2/0

Zk

5

JKM133

ExternĂ­ odkaz Non-fiction audiovizuální tvorba

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

1/1

KZ

5

JKM137

ExternĂ­ odkaz Intercultural Communication Management

ExternĂ­ odkaz Lütke Notarp

ZS/LS

1/1

Zk

5

JKM146

ExternĂ­ odkaz Contexts of Television

ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

1/1

Zk

6

JKM193

ExternĂ­ odkaz Game Production Studies

ExternĂ­ odkaz Švelch

LS

2/0

Zk

5

JKM194

ExternĂ­ odkaz Empirical Audience Studies

ExternĂ­ odkaz Trültzsch-Wijnen ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

0/2

KZ

5

JKM529

ExternĂ­ odkaz Antropologie a významy

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

2/0

Zk

4

Minimální počet kreditů: 25


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJJM191

Media and the Children
JKM106

JJM009

Future Media Experiences
JKM103

JJM221

Mediální gramotnost a mediální výchova
JJB265 JKB201

JJM226

Teorie účinků médií
JKM121

JJM233

Intercultural Communication Management
JKM137

JJM234

Media and Society: An Introduction
JKM126

JJM235

Current Issues in Digital Media Studies
JJM011 JJM170

JJM240

Cultural studies
JKM127

JJM295

Rozhlasový a televizní dokument
JJM443 JKM133

JJM343

Interkulturní komunikace
JKM136

JKM025

Current Issues in Digital Media Studies
JJM235

JKM102

Transmediální dílny II

JKM101
JKM103

Future Media Experiences
JJM009

JKM106

Media and the Children
JJJM191

JKM122

Vybrané kapitoly kulturálních studií
JJM227

JKM133

Non-fiction audiovizuální tvorba
JJM295 JJM443

JKM137

Intercultural Communication Management
JJM233Kód plánu:

J18MSP1057Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:19

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz