Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 7202T006: Žurnalistika - navazující magisterské studium (ZN)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 7202T006: Žurnalistika - navazující magisterské studium


Magisterský studijní obor 7202T006 Žurnalistika je zaměřen na studium širších souvislostí práce v médiích, včetně současného vývoje médií a mediálních systémů, teoretických konceptů studia žurnalistiky a etických problému tohoto oboru. Koncepce oboru vychází z toho, že studenti jsou již vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, zveřejňování a analýzy mediálních sdělení, zvláště žurnalistické povahy, a komparativní praktickou žurnalistiku obecně.


Navrhovaná podoba reaguje na poslední teoretické poznatky v oboru, stejně jako na aktuální vývoj novinářské praxe. Exkluzivně právě na našem pracovišti nabízí uchazečům jedinečnou možnost rozšířit si vzdělání v oblasti bouřlivě se rozvíjejících různých druhů médií a jejich obsahů (včetně např. oblasti politické, ekonomické, kulturní, vizuální, sportovní, EU apod.). Reflektovány jsou i změny v oblasti vlastnictví médií a fenomény občanské žurnalistiky, participační žurnalistiky nebo úloha sociálních médií v novinářské praxi. Výrazným specifikem výuky žurnalistiky na FSV UK jsou také široké možnosti praktické výuky formou tvůrčích dílen, protože naše fakulta disponuje v republice unikátní Rozhlasovou a televizní laboratoří, fotokomorami i laboratoří pro zpracování grafických materiálů a předtiskovou přípravu.


Studenti budou vedeni ke kritickému hodnocení žurnalistické produkce, zároveň budou mít možnost vyzkoušet si nové postupy v seminářích, tvůrčích dílnách i praxi. Podporováno je kreativní myšlení. Studenti se zapojí do výzkumné činnosti, ať už na úrovni případových studií, seminárních nebo diplomových prací.


Studium magisterského cyklu oboru 7202T006 Žurnalistika je určeno absolventům bakalářského studia žurnalistiky (7202 R) či bakalářského nebo magisterského studia jiných oborů. Postup bez přijímacího řízení je možný při studijním průměru 1,8 včetně


Studenti jsou na základě svých preferencí roztříděni do modulů A - E. Moduly A - D si mohou volit pouze absolventi Studijního oboru 7202R Žurnalistika. Modul E je určen pro bakaláře jiných oborů. Všichni studenti si mohou jako volitelné předměty volit i předměty z jiného než svého specializačního modulu, ale musejí své zařazení do předmětu konzultovat s příslušným vyučujícím. Pokud přijatí uchazeči do magisterského studia absolvovali bakalářský program se zaměřením na žurnalistiku na jiných VŠ než FSV UK a budou mít zájem o zařazení do modulů A – D, svůj zájem budou konzultovat osobně či mailem s garantem magisterského studia a předloží mu sylaby svého bakalářského studia včetně názvu bakalářské práce. Na základě těchto dokumentů pak garant rozhodne o případném zařazení do jiného modulu, než je modul E.


Garantem magisterského studijního programu je doc. PhDr. Barbora OSVALDOVÁ.


Za jednotlivá zaměření jsou odpovědni: doc. PhDr. Barbora Osvaldová (tisk), PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D.(agentury), PhDr. Josef Maršík, CSc. (rozhlas), PhDr. Martin Lokšík (televize) a PhDr. Alena Lábová, Ph.D. (foto)Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Základní povinné předměty

74 kreditů

Povinně volitelné předměty společné

4 kredity

Povinně volitelné předměty z modulu

minimálně: 30 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Skladba státní závěrečné zkoušky:


Obhajoba magisterské práce

JDIP01

Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky

JSZ594

Mediální systémy a jejich komparace

JSZ595

Tematické okruhy dané volbou povinně volitelných předmětů skupiny podle modulů. Adept volí jeden z následujících okruhů.

JSZ596

  • A) specifika politické žurnalistiky

  • B) specifika kulturní žurnalistiky

  • C) specifika sportovní žurnalistiky

  • D) specifika vizuální žurnalistiky

  • E) specifika mediální tvorbyPovinné předměty:

Skupina předmětů J#29816

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM249

ExternĂ­ odkaz Duchovní kořeny evropské kultury I

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

1/1

Zk

8

JJM251

ExternĂ­ odkaz Vývoj a postavení médií v moderní společnosti

ExternĂ­ odkaz Cebe ExternĂ­ odkaz Bednařík

ZS

2/0

Zk

8

JJM257

ExternĂ­ odkaz Duchovní kořeny evropské kultury II

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

8

JJM259

ExternĂ­ odkaz Mediální systémy a jejich komparace

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová ExternĂ­ odkaz Miessler

ZS/LS

1/1

Zk

8

JJM260

ExternĂ­ odkaz Novinářská etika v praxi

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

Zk

6

JJM262

ExternĂ­ odkaz Praxe

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS/LS

0/0

Z

2

JJM263

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

Z

2

JJM264

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS/LS

1/1

Z

2

JJM355

ExternĂ­ odkaz Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky I

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová ExternĂ­ odkaz Jirků

ZS

2/2

Zk

4

JJM356

ExternĂ­ odkaz Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky I

ExternĂ­ odkaz Nečas

ZS

1/1

Zk

5

JJM357

ExternĂ­ odkaz Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky II

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová ExternĂ­ odkaz Jirků

LS

2/2

Zk

8

JJM358

ExternĂ­ odkaz Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky II

ExternĂ­ odkaz Vochocová

LS

1/1

Zk

5

JJM359

ExternĂ­ odkaz Vývoj a postavení médií v moderní společnosti II

ExternĂ­ odkaz Bednařík ExternĂ­ odkaz Lovaš ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

2/0

Zk

4

JJM360

ExternĂ­ odkaz Ekonomika v médiích

ExternĂ­ odkaz Klimeš

ZS

1/1

Zk

4

Celkový počet kreditů: 74


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM249

Duchovní kořeny evropské kultury I
JJM400

JJM251

Vývoj a postavení médií v moderní společnostiJJM401

JJM401

JJM257

Duchovní kořeny evropské kultury II

JJM249
JJM262

Praxe
JJM454

JJM263

Diplomový seminář IJJM368


JJM264

Diplomový seminář IIJJM368


JJM355

Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky I
JJM250 JJM450

JJM356

Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky IJJM452

JJM452 JJM253

JJM357

Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky II

JJM355


JJM451

JJM255 JJM451

JJM358

Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky II

JJM356


JJM453

JJM256 JJM453

JJM359

Vývoj a postavení médií v moderní společnosti II

JJM251JJM258

JJM360

Ekonomika v médiích
JJM261


Povinně volitelné předměty:

Skupina předmětů J#299

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM265

ExternĂ­ odkaz Úloha novináře v demokratické společnosti

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS/LS

1/1

KZ

4

JJM266

ExternĂ­ odkaz Bulvární média a jejich společenský význam

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

LS

2/0

KZ

4

Celkový počet kreditů: 4


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM265

Úloha novináře v demokratické společnosti
JJM441

JJM266

Bulvární média a jejich společenský význam

JJM257JJM461Modul A - Politická žurnalistika:

Skupina předmětů J#30618

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM247

ExternĂ­ odkaz Český stranický systém

ExternĂ­ odkaz Just

ZS

1/1

Zk

5

JJM267

ExternĂ­ odkaz Politika ve střední Evropě po r. 1989

ExternĂ­ odkaz Just

LS

1/1

Zk

5

JJM269

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I – komentář

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Šídlo

ZS

0/2

KZ

4

JJM270

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II – komentář

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Šídlo

LS

0/2

KZ

4

JJM271

ExternĂ­ odkaz Český politický systém

ExternĂ­ odkaz Just

ZS

1/1

KZ

6

JJM297

ExternĂ­ odkaz Novinář jako politický aktér

ExternĂ­ odkaz Charvát

ZS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM247

Český stranický systém
JJM404

JJM269

Tvůrčí dílny I – komentář

JJM267JJM416

JJM270

Tvůrčí dílny II – komentář

JJM269JJM422

JJM297

Novinář jako politický aktér
JJM430Modul B - Sportovní žurnalistika:

Skupina předmětů J#302

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM252

ExternĂ­ odkaz Specifika sportovní žurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Němcová Tejkalová

ZS

1/1

Zk

6

JJM272

ExternĂ­ odkaz Dějiny české sportovní žurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Lukšů ExternĂ­ odkaz Chladová ExternĂ­ odkaz Macková

LS

1/1

Zk

6

JJM273

ExternĂ­ odkaz Sportovní žurnalistika ve světě

ExternĂ­ odkaz Turková

ZS

1/1

Zk

6

JJM274

ExternĂ­ odkaz Práce sportovního reportéra a komentátora

ExternĂ­ odkaz Záruba

ZS

1/1

KZ

4

JJM275

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I (sportovní)

ExternĂ­ odkaz Trunečka

ZS

0/2

KZ

4

JJM276

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II (sportovní)

ExternĂ­ odkaz Trunečka

LS

0/2

KZ

4

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM252

Specifika sportovní žurnalistiky
JJM431

JJM272

Dějiny české sportovní žurnalistiky

JJM252JJM432

JJM273

Sportovní žurnalistika ve světě
JJM433

JJM275

Tvůrčí dílny I (sportovní)

JJM272JJM417

JJM276

Tvůrčí dílny II (sportovní)

JJM275JJM423Modul C - Kulturní žurnalistika:

Skupina předmětů J#303

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM199

ExternĂ­ odkaz Literární a knižní kritika

ExternĂ­ odkaz Čeňková

ZS

1/1

Zk

4

JJM277

ExternĂ­ odkaz Jiné žánry. Kulturní a literární seminář

ExternĂ­ odkaz Čeňková

LS

0/2

Zk

4

JJM278

ExternĂ­ odkaz Literatura ve středoevropském prostoru

ExternĂ­ odkaz Malý

LS

2/0

Zk

6

JJM279

ExternĂ­ odkaz Divadelní kritika

ExternĂ­ odkaz Štoll ExternĂ­ odkaz Homolová Richtrová

ZS

1/1

KZ

4

JJM280

ExternĂ­ odkaz Filmová a televizní kritika

ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

KZ

4

JJM281

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

0/2

KZ

4

JJM282

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II

ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

0/2

KZ

4

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM199

Literární a knižní kritika
JJM434

JJM277

Jiné žánry. Kulturní a literární seminář
JJM435

JJM278

Literatura ve středoevropském prostoru
JJM436

JJM279

Divadelní kritika
JJM405

JJM281

Tvůrčí dílny I

JJM277JJM418

JJM282

Tvůrčí dílny II

JJM281JJM424


Modul D - Vizuální žurnalistika:

Skupina předmětů J#304

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM245

ExternĂ­ odkaz Úvod do vizuální komunikace

ExternĂ­ odkaz Součková ExternĂ­ odkaz Jarolímková

LS

1/1

KZ

4

JJM246

ExternĂ­ odkaz Historie a estetika fotožurnalismu

ExternĂ­ odkaz Silverio

ZS

1/1

Zk

6

JJM283

ExternĂ­ odkaz Úvod do vizuální metodologie

ExternĂ­ odkaz Lábová

LS

1/1

Zk

6

JJM284

ExternĂ­ odkaz Média a technické obrazy

ExternĂ­ odkaz Silverio

LS

2/0

Zk

6

JJM285

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I (fotoesej)

ExternĂ­ odkaz Géla

ZS

0/2

KZ

4

JJM286

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II (fotokniha)

ExternĂ­ odkaz Silverio

LS

0/2

KZ

4

JJM298

ExternĂ­ odkaz Media and Technical Images

ExternĂ­ odkaz Silverio ExternĂ­ odkaz Lábová

LS

2/0

KZ

6

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM246

Historie a estetika fotožurnalismu
JJM437

JJM283

Úvod do vizuální metodologie
JJM438

JJM284

Média a technické obrazy

JJM246JJM439

JJM285

Tvůrčí dílny I (fotoesej)

JJM284JJM419

JJM286

Tvůrčí dílny II (fotokniha)

JJM285JJM425

JJM298

Media and Technical Images
JJM449


Modul E - Mediální tvorba:

Skupina předmětů J#305

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM248

ExternĂ­ odkaz Vývoj grafického designu a polygrafického zpracování periodik

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS

1/1

KZ

4

JJM254

ExternĂ­ odkaz Mediální tvorba

ExternĂ­ odkaz Osvaldová

ZS

2/0

Zk

5

JJM287

ExternĂ­ odkaz Televizní a rozhlasové zpravodajství

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Lovaš

LS

1/1

KZ

5

JJM288

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická profese v kontextu aktuálních trendů vývoje médií

ExternĂ­ odkaz Jirků

ZS/LS

1/1

Zk

4

JJM289

ExternĂ­ odkaz Práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Trunečková ExternĂ­ odkaz Šmíd

LS

1/1

Zk

4

JJM290

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I – rozhlas a televize

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS

0/2

KZ

4

JJM291

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I – tisk

ExternĂ­ odkaz Osvaldová ExternĂ­ odkaz Klimeš

ZS

0/2

KZ

4

JJM292

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II – rozhlas a televize

ExternĂ­ odkaz Lokšík ExternĂ­ odkaz Moravec

LS

0/2

KZ

4

JJM293

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II – tisk

ExternĂ­ odkaz Klimeš

LS

0/2

KZ

4

JJM364

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I – rozhlas

ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS

0/2

KZ

4

JJM365

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny I – televize

ExternĂ­ odkaz Lokšík

ZS

0/2

KZ

4

JJM366

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II – rozhlas

ExternĂ­ odkaz Lovaš

LS

0/2

KZ

4

JJM367

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny II – televize

ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

0/2

KZ

4

JJM413

ExternĂ­ odkaz Žurnalistická profese v kontextu aktuálních trendů vývoje médií

ExternĂ­ odkaz Jirků

ZS/LS

1/1

Zk

3

JJM420

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny (Rozhlas)

ExternĂ­ odkaz Lovaš

ZS

0/2

KZ

4

JJM421

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny (Televize)

ExternĂ­ odkaz Lokšík

ZS

0/2

KZ

4

JJM426

ExternĂ­ odkaz Projekt (Rozhlas)

ExternĂ­ odkaz Lovaš

LS

0/2

KZ

5

JJM427

ExternĂ­ odkaz Projekt (Televize)

ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

0/2

KZ

5

JJM428

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny (Tisk)

ExternĂ­ odkaz Klimeš

ZS

0/2

KZ

4

JJM429

ExternĂ­ odkaz Projekt (Tisk)

ExternĂ­ odkaz Klimeš

LS

0/2

KZ

5

JJM440

ExternĂ­ odkaz Práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Prázová

LS

1/1

KZ

3

Minimální počet kreditů: 30


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM248

Vývoj grafického designu a polygrafického zpracování periodik
JJM460

JJM287

Televizní a rozhlasové zpravodajství

JJM254
JJM288

Žurnalistická profese v kontextu aktuálních trendů vývoje médií
JJM413

JJM289

Práce s informacemi
JJM440

JJM290

Tvůrčí dílny I – rozhlas a televize

JJM287JJM364 JJM365

JJM291

Tvůrčí dílny I – tisk

JJM287JJM428

JJM292

Tvůrčí dílny II – rozhlas a televize

JJM290JJM366 JJM367

JJM293

Tvůrčí dílny II – tisk

JJM291JJM429

JJM364

Tvůrčí dílny I – rozhlas

JJM287JJM290 JJM420

JJM365

Tvůrčí dílny I – televize

JJM287JJM290 JJM421

JJM366

Tvůrčí dílny II – rozhlas

JJM364JJM292 JJM426

JJM367

Tvůrčí dílny II – televize

JJM365JJM292 JJM427

JJM413

Žurnalistická profese v kontextu aktuálních trendů vývoje médií
JJM288

JJM420

Tvůrčí dílny (Rozhlas)
JJM364

JJM421

Tvůrčí dílny (Televize)
JJM365

JJM426

Projekt (Rozhlas)

JJM420JJM366

JJM427

Projekt (Televize)

JJM421JJM367

JJM428

Tvůrčí dílny (Tisk)
JJM291

JJM429

Projekt (Tisk)

JJM428JJM293

JJM440

Práce s informacemi
JJM289


Poznámky: Modul E je určen pro studenty, kteří nemají bakalářský titul ze Studijního oboru 7202R Žurnalistika. Pokud mají studenti modulu E - JJ#305 zájem o jiný předmět z celkové nabídky, musejí své zařazení do předmětu konzultovat s příslušným vyučujícím.


Předměty volitelné pro všechny moduly: student může předměty absolvovat kdykoliv  během svého studia, vybírá si z aktuální nabídky v daném semestru a řídí se udanou kapacitou.


Doporučené volitelné předměty:

Skupina předmětů J#301

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJM294

ExternĂ­ odkaz Teorie a praxe rozhlasové a televizní moderace

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS

1/1

KZ

4

JJM295

ExternĂ­ odkaz Rozhlasový a televizní dokument

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

2/0

Zk

4

JJM296

ExternĂ­ odkaz Režie zpravodajských pořadů – televize

ExternĂ­ odkaz Straka ExternĂ­ odkaz Lokšík

LS

1/1

KZ

4

JJM299

ExternĂ­ odkaz Fotožurnalismus v éře digitálních médií

ExternĂ­ odkaz Lábová

LS

2/0

KZ

4

JJM300

ExternĂ­ odkaz Digitální žurnalistika a datová analýza

ExternĂ­ odkaz Moravec

ZS/LS

0/2

KZ

4

JJM339

ExternĂ­ odkaz Žurnalistika umělé inteligence

ExternĂ­ odkaz Moravec ExternĂ­ odkaz Mařík ExternĂ­ odkaz Macková

LS

1/1

Z

3

JJM340

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny – tvůrčí psaní I

ExternĂ­ odkaz Novotný ExternĂ­ odkaz Malý

ZS

1/1

KZ

4

JJM341

ExternĂ­ odkaz Tvůrčí dílny – tvůrčí psaní II

ExternĂ­ odkaz Novotný

LS

1/1

KZ

4

JJM342

ExternĂ­ odkaz Kurz online žurnalistiky

ExternĂ­ odkaz Trunečka

LS

2/2

KZ

4

JJM469

ExternĂ­ odkaz Photojournalism and Photography - the History and the Aesthetics

ExternĂ­ odkaz Silverio

LS

0/2

Zk

6

JKM133

ExternĂ­ odkaz Non-fiction audiovizuální tvorba

ExternĂ­ odkaz Štoll

ZS

1/1

KZ

5

JKM194

ExternĂ­ odkaz Empirical Audience Studies

ExternĂ­ odkaz Trültzsch-Wijnen ExternĂ­ odkaz Štoll

LS

0/2

KZ

5


Studenti mohou volit předměty z nabídky IKSŽ, FSV nebo jiné VŠ, ale celkový počet kreditů musí být vždy 12.

Studenti magisterského stupně, pokud chtějí započítat volitelné kredity, si nemohou brát předměty stupně bakalářského.


Kód plánu:

J18ZN1055Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.duben 2024 00:19

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 18.04 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz