Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 7202R014: Marketingová komunikace a public relations - bakalářské studium (MKPR)
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 7202R014: Marketingová komunikace a public relations - bakalářské studium

Marketingová komunikace a public relations patří v současné společnosti k nedílným odvětvím jak v komerční, tak v nekomerční i vládní sféře. Současně se staly od 60. let 20. století také etablovaným akademickým oborem. Přestože se v české společnosti tento obor začal na akademické půdě více rozvíjet až v novém tisíciletí, patří dnes k nejžádanějším oborům v rámci sociálních věd. Marketingová komunikace a public relations jsou nedílnými součástmi komerčních podniků, neziskových a kulturních organizací, ale také například sportu, vzdělávání, politické a vládní komunikace či dalších institucí.


Hlavním cílem oboru je zajistit kvalitní vzdělání, a to jak na teoretické úrovni, tak v nabytých dovednostech, které absolventi uplatní v celé škále profesí od komunikačních profesionálů, tiskových mluvčích, odborníků marketingové komunikace či praktiků public relations. Obor klade důraz na výchovu celkové osobnosti studentů, a to zejména s důrazem na pochopení širších souvislostí, etické roviny a možných důsledků práce.


Obor marketingová komunikace a public relations se neustále dynamicky rozvíjí, a to zejména v důsledku proměny sociální komunikace a vzniku nových komunikačních technologií. Zároveň se prudce rozvíjí i možnosti výzkumu v dané oblasti a využívání jejich poznatků. Vzhledem k tomu je studijní program koncipován tak, aby zajistil studentům v co nejvyšší míře navázání na aktuální trendy a výzkumy v praxi. 


Absolventi oboru marketingová komunikace a public relations jsou všestranně připraveni k profesní dráze komunikačních, marketingových či PR odborníků. Svoje nabyté znalosti a dovednosti mohou uplatnit v praxi bezprostředně po ukončení bakalářského studia, a to i ve vedoucích funkcích. Vzhledem k výběru z povinně volitelných předmětů mají také specifické dovednosti, které mohou uplatnit v jednotlivých sektorech, ať již komerčních či nekomerčních. Zároveň však mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu v příbuzných oborech, jako například marketingové komunikace, mediální studia apod.


Garantkou bakalářského studijního programu Marketingová komunikace a public relations je doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. (tel. 222112246, hejlova@fsv.cuni.cz).


Odborné znalosti

Studenti čerpají znalosti z historie a teorie marketingové komunikace a public relations, a dále z příbuzných sociálních věd, které jsou nezbytným předpokladem pro pochopení souvislostí v oboru – zejména sociologie, politologie, filosofie, ekonomie, psychologie, českého jazyka a teorie komunikace. 


Znalosti pokrývají především vývoj oboru od druhé poloviny 19. století do současnosti s důrazem na aktuální vývoj v oblasti digitální komunikace a informační společnosti. Reflektují jeho rozvoj jak v kontextu ekonomie, tak dalších společenských věd. Zároveň jsou studenti poučeni o právním rámci a etických pravidlech a kodexech v oboru. Studenti mají ucelené a prohloubené znalosti z českého jazyka a teorie komunikace, zejména s přesahem do tvorby a analýzy textů.

Odborné dovednosti

Studenti si osvojí dovednosti, které jsou nezbytné pro vykonávání profese odborníků na marketingovou komunikaci a public relations, a to zejména:

Schopnost vizuální a slovní prezentace, rétoriky a komunikace

Schopnost tvorby textů, zejména podkladů pro média

Analytické schopnosti a základy tvorby strategií

Základy práce s audiovizuální technikou

Dovednosti v oblasti digitální komunikace, online marketingu a práce se sociálními sítěmi

Právní minimum v oboru

Základy tvorby kampaní, využitelných jak v komerční, nekomerční či politické komunikaci


Studenti si podle volby povinně volitelných předmětů sami profilují svůj studijní plán se zaměřením na prohloubení dovedností a praktického nácviku v oblasti například politické komunikace, in-store marketingu, marketingového výzkumu trhu, malých a středních podniků či kulturního marketingu.

Kompetence

Po absolvování studia jsou studenti plně kompetentní k zastávání samostatné pozice v oblasti marketingové komunikace a public relations či k vedení pracovních týmů. Umějí nastavit komunikační či marketingové strategie, používat nástroje marketingové komunikace a public relations a evaluovat výsledky.   

Možnosti uplatnění

 • Tiskoví mluvčí

 • Manažeři komunikace

 • Manažeři public relations

 • Marketingoví specialisté

 • Pracovníci v agenturách na výzkum trhu

 • Komunikační konzultanti

 • Pracovníci v komunikačních odděleních podniků

 • Pracovníci v komunikačních odděleních neziskových, kulturních či vládních institucí

Charakteristiky zaměstnavatelů

Public relations agentury

Komunikační či reklamní agentury

Agentury na výzkum trhu

Komunikační odbory neziskových, kulturních či vládních institucí

Podnikatelé


Absolventi jsou také připraveni na samostatnou konzultantskou a poradenskou činnost v oblasti komunikace a public relations. 


Celkové studijní povinnosti

180 kreditů

Povinné předměty

124 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 38 kreditů

Volitelné předměty

maximálně: 18 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Bakalářská státní zkouška:

 1. Obhajoba bakalářské práce

 2. Ústní zkouška:

  1. ekonomická teorie marketingu

  2. dějiny a teorie marketingové komunikace a public relations

  3. teorie sociální komunikacePovinné předměty J#000915

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB210

ExternĂ­ odkaz Kulturní kořeny moderní společnosti

ExternĂ­ odkaz Halada

LS

2/0

Zk

6

JJB221

ExternĂ­ odkaz Ekonomická teorie marketingu

ExternĂ­ odkaz Postler

ZS

2/0

Zk

6

JJB224

ExternĂ­ odkaz Psychologie marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Vranka

ZS

2/0

Zk

6

JJB225

ExternĂ­ odkaz Sociálně-psychologické aspekty marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Vranka

LS

2/0

Zk

6

JJB230

ExternĂ­ odkaz Politický marketing

ExternĂ­ odkaz Shavit

LS

2/0

Zk

6

JJB231

ExternĂ­ odkaz Dějiny a teorie public relations

ExternĂ­ odkaz Hejlová ExternĂ­ odkaz Halada

ZS

2/0

Zk

6

JJB232

ExternĂ­ odkaz Metodika tvorby bakalářské práce

ExternĂ­ odkaz Shavit ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

LS

0/2

Z

4

JJB237

ExternĂ­ odkaz Právo a etika v marketingu

ExternĂ­ odkaz Winter

LS

2/0

Zk

6

JJB238

ExternĂ­ odkaz Kritika marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Hejlová ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

ZS

1/1

Zk

6

JJB239

ExternĂ­ odkaz Odborná praxe

ExternĂ­ odkaz Hejlová

LS

0/14

Z

3

JJB249

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia českého jazyka I

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

ZS

2/2

KZ

6

JJB250

ExternĂ­ odkaz Úvod do studia českého jazyka II

ExternĂ­ odkaz Klabíková Rábová

LS

2/2

Zk

6

JJB269

ExternĂ­ odkaz Sociální kontext komunikace

ExternĂ­ odkaz Vranka

LS

2/0

Zk

6

JJB270

ExternĂ­ odkaz Dějiny a teorie marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Klimeš

LS

2/0

Zk

6

JJB401

ExternĂ­ odkaz Komerční a nekomerční marketingová komunikace

ExternĂ­ odkaz Báča ExternĂ­ odkaz Obluk

ZS

2/0

Zk

6

JJB402

ExternĂ­ odkaz Řízení a evaluace výzkumu

ExternĂ­ odkaz Postler

LS

2/0

Zk

6

JJB403

ExternĂ­ odkaz Institucionální a vládní komunikace

ExternĂ­ odkaz Shavit

ZS

2/0

Zk

6

JJB404

ExternĂ­ odkaz Strategický management a marketing

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

2/0

Zk

6

JJB405

ExternĂ­ odkaz Behaviorální ekonomie

ExternĂ­ odkaz Vranka ExternĂ­ odkaz Houdek

LS

2/0

Zk

6

JJB406

ExternĂ­ odkaz Tvorba a prostředky v mediální komunikaci

ExternĂ­ odkaz Ježková

ZS

2/0

Zk

6

JJB407

ExternĂ­ odkaz Bakalářský proseminář

ExternĂ­ odkaz Shavit ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

ZS

1/1

KZ

4

JSB998

ExternĂ­ odkaz Úvod do sociologie

ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS

2/0

Zk

5

Celkový počet kreditů: 124


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB221

Ekonomická teorie marketinguJKB008

JKB008

JJB224

Psychologie marketingové komunikaceJJB009

JJB009

JJB225

Sociálně-psychologické aspekty marketingové komunikace

JJB224


JKB007

JKB007

JJB230

Politický marketingJKB022

JKB022

JJB231

Dějiny a teorie public relationsJKB015

JKB015

JJB232

Metodika tvorby bakalářské práce

JJB407


JKB011

JKB011

JJB237

Právo a etika v marketinguJKB005

JKB005 JKB020

JJB238

Kritika marketingové komunikace

JJB231 JJB269


JKB019

JKB019

JJB239

Odborná praxeJKB023

JKB023

JJB249

Úvod do studia českého jazyka IJKB002

JKB002

JJB250

Úvod do studia českého jazyka II

JJB249


JKB017

JKB017

JJB269

Sociální kontext komunikace
JKB004

JJB270

Dějiny a teorie marketingové komunikace

JJB269


JKB013

JKB013

JJB401

Komerční a nekomerční marketingová komunikaceJKB024

JKB024

JJB402

Řízení a evaluace výzkumu

JSB998


JJB233 JKB016

JJB233 JKB016

JJB403

Institucionální a vládní komunikace

JJB230
JJB404

Strategický management a marketingJKB021

JKB021

JJB405

Behaviorální ekonomie

JJB221


JKB025

JKB025

JJB406

Tvorba a prostředky v mediální komunikaciJKB018

JKB018

JSB998

Úvod do sociologieJSB990

ExternĂ­ odkaz J#SOSPR14 JSB990Student plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#010715, J#001015Povinně volitelné předměty J#010716 - Cizí jazyky pro MK a PR

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB013

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná I

ExternĂ­ odkaz Křenková

ZS

0/2

Z

3

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková

LS

0/2

Zk

3

JLB019

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná I

ExternĂ­ odkaz Bosáková

ZS

0/2

Z

3

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Bosáková

LS

0/2

Zk

3

JLB023

ExternĂ­ odkaz Italština odborná I

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

ZS

0/2

Z

3

JLB024

ExternĂ­ odkaz Italština odborná II

ExternĂ­ odkaz Přívozníková

LS

0/2

Zk

3

JLB027

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

Zk

3

JLB029

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná I

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

ZS

0/2

Z

3

JLB030

ExternĂ­ odkaz Španělština odborná II

ExternĂ­ odkaz Vila Falcón

LS

0/2

Zk

3

JLB039

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná I - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

ZS

0/2

Z

3

JLB040

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - nižší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/2

KZ

3

JLB045

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing I

ExternĂ­ odkaz Stružková

ZS

0/2

Z

3

JLB046

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro marketing II

ExternĂ­ odkaz Stružková

LS

0/2

Zk

3

Minimální počet kreditů : 6


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinně volitelných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JLB014

Němčina odborná II

JLB013
JLB020

Francouzština odborná II

JLB019
JLB024

Italština odborná II

JLB023
JLB028

Ruština odborná II - vyšší

JLB027
JLB030

Španělština odborná II

JLB029
JLB040

Ruština odborná II - nižší

JLB039
JLB046

Angličtina pro marketing II

JLB045

Povinně volitelné předměty J#001018

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JJB017

ExternĂ­ odkaz Grafický design a základy polygrafie I

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS

1/1

Z

3

JJB133

ExternĂ­ odkaz DTP

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

0/2

Z

3

JJB226

ExternĂ­ odkaz Strategie a finanční management marketingu I

ExternĂ­ odkaz Majerik

ZS

2/0

Zk

5

JJB234

ExternĂ­ odkaz Výrazové prostředky marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Bezouška

LS

1/1

KZ

3

JJB235

ExternĂ­ odkaz Proces tvorby v marketingové komunikaci

ExternĂ­ odkaz Bezouška

ZS

1/1

KZ

3

JJB236

ExternĂ­ odkaz Komunikace s médii

ExternĂ­ odkaz Schneiderová

ZS

1/1

KZ

4

JJB240

ExternĂ­ odkaz Marketing a tvorba značky

ExternĂ­ odkaz Průša

ZS

1/1

Zk

5

JJB241

ExternĂ­ odkaz Marketing pro neziskový sektor

ExternĂ­ odkaz Hejlová

LS

1/1

Zk

5

JJB243

ExternĂ­ odkaz Aktuální trendy a vývoj v oboru I.

ExternĂ­ odkaz Vranka

ZS

1/1

Z

2

JJB251

ExternĂ­ odkaz Tourism Marketing

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

1/1

KZ

3

JJB255

ExternĂ­ odkaz Digitální komunikace

ExternĂ­ odkaz Ježková

LS

0/2

KZ

3

JJB258

ExternĂ­ odkaz Specifika novinářských textů

ExternĂ­ odkaz Závozda

LS

0/2

KZ

3

JJB261

ExternĂ­ odkaz Kreativita v reklamní tvorbě

ExternĂ­ odkaz Mrkvička

LS

0/2

KZ

3

JJB265

ExternĂ­ odkaz Marketing a mediální gramotnost

ExternĂ­ odkaz Wolák

LS

0/2

Z

2

JJB266

ExternĂ­ odkaz Teorie volebních kampaní

ExternĂ­ odkaz Shavit

ZS

2/0

KZ

3

JJB267

ExternĂ­ odkaz On-line marketing

ExternĂ­ odkaz Máchová

LS

1/1

KZ

3

JJB268

ExternĂ­ odkaz Sportovní marketing

ExternĂ­ odkaz Šesták

ZS

1/1

KZ

3

JJB273

ExternĂ­ odkaz Kultura mluveného projevu

ExternĂ­ odkaz Schneiderová

LS

1/1

KZ

3

JJB275

ExternĂ­ odkaz Interpretace textů marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

LS

0/2

KZ

3

JJB276

ExternĂ­ odkaz Public relations v praxi

ExternĂ­ odkaz Hejlová

ZS

0/2

Z

3

JJB279

ExternĂ­ odkaz Art marketing I

ExternĂ­ odkaz Ježková

ZS

1/1

KZ

3

JJB284

ExternĂ­ odkaz Firemní komunikace a kultura

ExternĂ­ odkaz Poucha

ZS

1/1

KZ

3

JJB287

ExternĂ­ odkaz Campaigns and Propaganda

ExternĂ­ odkaz Shavit

ZS

1/1

KZ

3

JJB289

ExternĂ­ odkaz Praxe volebních kampaní

ExternĂ­ odkaz Shavit

LS

0/2

KZ

3

JJB292

ExternĂ­ odkaz In-store marketingová komunikace

ExternĂ­ odkaz Jesenský

LS

1/1

KZ

3

JJB293

ExternĂ­ odkaz Role výzkumů v politických a komerčních kampaních

ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

ZS

0/2

KZ

4

JJB295

ExternĂ­ odkaz Projektový management

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

1/1

KZ

3

JJB297

ExternĂ­ odkaz Marketing módních značek - praxe

ExternĂ­ odkaz Hejlová ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

0/2

KZ

4

JJB298

ExternĂ­ odkaz Marketingová komunikace malých a středních podniků

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

1/1

KZ

4

JJB311

ExternĂ­ odkaz Strategická komunikace

ExternĂ­ odkaz Ayrer

ZS

1/1

KZ

4

JJB312

ExternĂ­ odkaz Informace ve veřejném prostoru

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

1/1

Z

3

JJB313

ExternĂ­ odkaz Politické instituce a média

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

1/1

Z

3

JJB314

ExternĂ­ odkaz Analýza české politiky

ExternĂ­ odkaz Švec

LS

1/1

Z

3

JJB315

ExternĂ­ odkaz Politologie v médiích

ExternĂ­ odkaz Švec

LS

1/1

Z

3

JJB351

ExternĂ­ odkaz Tvorba videí

ExternĂ­ odkaz Mikulka

ZS

0/2

Z

2

JJB408

ExternĂ­ odkaz Základy mezilidské komunikace

ExternĂ­ odkaz Jirák

LS

1/1

Zk

5

JJB507

ExternĂ­ odkaz Aktuální trendy a vývoj v oboru II.

ExternĂ­ odkaz Vranka ExternĂ­ odkaz Konrádová

LS

1/1

Z

2

JJB628

ExternĂ­ odkaz Marketing módních značek - teorie

ExternĂ­ odkaz Hejlová

ZS

2/0

KZ

5

JJB629

ExternĂ­ odkaz Tiskový mluvčí - praxe a teorie

ExternĂ­ odkaz Chudinová

ZS

1/1

Zk

4

JJB630

ExternĂ­ odkaz Krizová komunikace

ExternĂ­ odkaz Chudinová

ZS

2/0

Zk

4

JJB632

ExternĂ­ odkaz Strategická politická komunikace

ExternĂ­ odkaz Petrová

ZS

1/1

Zk

4

JJB634

ExternĂ­ odkaz Litigační PR jako součást krizové komunikace

ExternĂ­ odkaz Novák ExternĂ­ odkaz Štrégl

ZS

1/1

Z

3

JJB635

ExternĂ­ odkaz Interkulturní marketing

ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

ZS/LS

1/1

Zk

3

JJB636

ExternĂ­ odkaz Vztahy s médii

ExternĂ­ odkaz Ortová

ZS

1/1

Zk

4

JJB638

ExternĂ­ odkaz Decoding Advertising

ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

LS

1/1

KZ

3

JJB640

ExternĂ­ odkaz Diplomacie a diplomatická komunikace

ExternĂ­ odkaz Hejlová ExternĂ­ odkaz Braun

LS

1/1

Z

3

JJB641

ExternĂ­ odkaz Tvorba online videí

ExternĂ­ odkaz Mikulka

LS

0/2

Z

3

JJB642

ExternĂ­ odkaz Communication of Fashion and Luxury Brands

ExternĂ­ odkaz Hejlová

LS

1/1

Z

4

JJB643

ExternĂ­ odkaz Specifika public relations

ExternĂ­ odkaz Stillerová

ZS

1/1

KZ

3

JJB644

ExternĂ­ odkaz Vybrané aspekty firemní komunikace

ExternĂ­ odkaz Vlasák

LS

0/2

Z

3

JJB645

ExternĂ­ odkaz Eventy v neziskovém sektoru

ExternĂ­ odkaz Hejlová

LS

1/1

Zk

3

JJB646

ExternĂ­ odkaz Praktikum strategické komunikace

ExternĂ­ odkaz Ayrer

LS

0/2

Z

3

JJB690

ExternĂ­ odkaz Veřejné vystupování

ExternĂ­ odkaz Klimeš

ZS

1/1

Z

3

JJB777

ExternĂ­ odkaz Církevní komunikace

ExternĂ­ odkaz Koudelková ExternĂ­ odkaz Zavadilová

LS

1/1

KZ

3

JJB806

ExternĂ­ odkaz Metody marketing managementu

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

1/1

KZ

3

JJJM191

ExternĂ­ odkaz Media and the Children

ExternĂ­ odkaz Supa

ZS

1/1

KZ

4

JJM360

ExternĂ­ odkaz Ekonomika v médiích

ExternĂ­ odkaz Klimeš

ZS

1/1

Zk

4

JKB014

ExternĂ­ odkaz Digitální komunikace

ExternĂ­ odkaz Ježková

LS

0/2

KZ

4

JKB026

ExternĂ­ odkaz Strategická komunikace

ExternĂ­ odkaz Ayrer

ZS

1/1

KZ

3

JKB027

ExternĂ­ odkaz Firemní komunikace a kultura

ExternĂ­ odkaz Poucha

ZS

1/1

KZ

3

JKB028

ExternĂ­ odkaz Aktuální trendy a vývoj oboru I

ExternĂ­ odkaz Vranka

ZS

0/2

Z

2

JKB030

ExternĂ­ odkaz Interpretace textů marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

LS

0/2

KZ

3

JKB031

ExternĂ­ odkaz Kreativita v reklamní tvorbě

ExternĂ­ odkaz Mrkvička

LS

1/1

KZ

3

JKB032

ExternĂ­ odkaz Branding

ExternĂ­ odkaz Průša

ZS

1/1

Zk

3

JKB033

ExternĂ­ odkaz On-line marketing

ExternĂ­ odkaz Máchová

LS

1/1

KZ

3

JKB034

ExternĂ­ odkaz Proces tvorby v marketingové komunikaci

ExternĂ­ odkaz Bezouška

ZS

0/2

KZ

3

JKB036

ExternĂ­ odkaz Marketingová komunikace malých a středních podniků

ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

1/1

KZ

3

JKB037

ExternĂ­ odkaz Marketing módních značek I - teorie

ExternĂ­ odkaz Hejlová ExternĂ­ odkaz Koudelková

ZS

1/1

KZ

3

JKB038

ExternĂ­ odkaz Sportovní marketing

ExternĂ­ odkaz Turková

LS

1/1

KZ

3

JKB041

ExternĂ­ odkaz In-store Marketing

ExternĂ­ odkaz Jesenský

LS

1/1

KZ

3

JKB042

ExternĂ­ odkaz Marketing pro neziskový sektor

ExternĂ­ odkaz Oukropec

LS

1/1

KZ

3

JKB102

ExternĂ­ odkaz Grafický design a základy polygrafie

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

1/1

Z

3

JKB107

ExternĂ­ odkaz DTP

ExternĂ­ odkaz Slanec

ZS/LS

0/2

Z

3

JKB124

ExternĂ­ odkaz Tourism marketing

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

1/1

KZ

3

JKB125

ExternĂ­ odkaz Public relations v praxi

ExternĂ­ odkaz Vlasák

ZS

0/2

Z

3

JKB126

ExternĂ­ odkaz Art marketing I

ExternĂ­ odkaz Ježková

ZS

1/1

KZ

3

JKB130

ExternĂ­ odkaz Aktuální trendy a vývoj oboru II

ExternĂ­ odkaz Konrádová ExternĂ­ odkaz Vranka

LS

0/2

Z

2

JKB131

ExternĂ­ odkaz Marketing módních značek II

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

1/1

KZ

3

JKB132

ExternĂ­ odkaz Interkulturní marketing

ExternĂ­ odkaz Rosenfeldová

ZS

1/1

Zk

3

JKB133

ExternĂ­ odkaz Projektový management

ExternĂ­ odkaz Koudelková

LS

1/1

KZ

3

JKB142

ExternĂ­ odkaz Digitální marketing v mezinárodním kontextu

ExternĂ­ odkaz Hacker

LS

0/2

Z

3

JKB143

ExternĂ­ odkaz Art marketing II

ExternĂ­ odkaz Ježková

LS

1/1

Z

3

JKB144

ExternĂ­ odkaz Political Communication

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

2/0

Zk

3

JKB145

ExternĂ­ odkaz Strategic Planning and Positioning

ExternĂ­ odkaz Weiss

LS

2/0

Zk

3

JKB164

ExternĂ­ odkaz Komunikace s médii

ExternĂ­ odkaz Schneiderová

ZS

1/1

KZ

3

JKB165

ExternĂ­ odkaz Diplomacie a diplomatická komunikace

ExternĂ­ odkaz Braun

ZS

1/1

Z

3

JKB166

ExternĂ­ odkaz Vztahy s médii

ExternĂ­ odkaz Ortová

ZS

1/1

KZ

3

JKB194

ExternĂ­ odkaz Výrazové prostředky marketingové komunikace

ExternĂ­ odkaz Bezouška

LS

1/1

KZ

3

JKB206

ExternĂ­ odkaz Influencer marketing a trendy sociálních médií

ExternĂ­ odkaz Hejlová ExternĂ­ odkaz Čumrik

LS

1/1

Z

3

JKM001

ExternĂ­ odkaz Communication and Politics

ExternĂ­ odkaz Shavit ExternĂ­ odkaz Konrádová

ZS

1/1

Zk

6

JKM106

ExternĂ­ odkaz Media and the Children

ExternĂ­ odkaz Supa ExternĂ­ odkaz Lucký

ZS

1/1

KZ

4

JKM522

ExternĂ­ odkaz Litigační PR jako součást krizové komunikace

ExternĂ­ odkaz Novák ExternĂ­ odkaz Štrégl

ZS

1/1

Z

3

Minimální počet kreditů : 32


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti povinně volitelných předmětů

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJB017

Grafický design a základy polygrafie I
JKB102

JJB133

DTP

JJB017JKB107

JJB234

Výrazové prostředky marketingové komunikace

JJB235
JJB235

Proces tvorby v marketingové komunikaci
JKB034

JJB236

Komunikace s médii
JKB164

JJB240

Marketing a tvorba značky
JKB032

JJB241

Marketing pro neziskový sektor
JKB042

JJB243

Aktuální trendy a vývoj v oboru I.
JKB028

JJB251

Tourism Marketing
JKB124

JJB255

Digitální komunikace
JKB014

JJB261

Kreativita v reklamní tvorbě
JKB031

JJB265

Marketing a mediální gramotnost
JJM221

JJB267

On-line marketing
JKB033

JJB268

Sportovní marketing
JKB038

JJB275

Interpretace textů marketingové komunikace
JKB030

JJB276

Public relations v praxi
JKB125

JJB279

Art marketing I
JKB126

JJB284

Firemní komunikace a kultura

JJB270JKB027

JJB287

Campaigns and Propaganda
JKB029

JJB289

Praxe volebních kampaní

JJB266
JJB292

In-store marketingová komunikace
JKB041

JJB295

Projektový management
JKB133

JJB297

Marketing módních značek - praxe

ExternĂ­ odkaz J#R045JKB131

JJB298

Marketingová komunikace malých a středních podniků
JKB036

JJB311

Strategická komunikace
JKB026

JJB312

Informace ve veřejném prostoru
JKB035

JJB408

Základy mezilidské komunikaceJJB008

JJB008

JJB507

Aktuální trendy a vývoj v oboru II.
JKB130

JJB628

Marketing módních značek - teorie
JJB296 JKB037

JJB635

Interkulturní marketing
JKB132

JJB636

Vztahy s médii
JKB166

JJB690

Veřejné vystupování
JKB134

JJJM191

Media and the Children
JKM106

JJM360

Ekonomika v médiích
JJM261

JKB014

Digitální komunikace
JJB255

JKB026

Strategická komunikace
JJB311

JKB027

Firemní komunikace a kultura
JJB284

JKB028

Aktuální trendy a vývoj oboru I
JJB243

JKB030

Interpretace textů marketingové komunikace
JJB275

JKB031

Kreativita v reklamní tvorbě
JJB261

JKB032

Branding
JJB240

JKB033

On-line marketing
JJB267

JKB034

Proces tvorby v marketingové komunikaci
JJB235

JKB036

Marketingová komunikace malých a středních podniků
JJB298

JKB037

Marketing módních značek I - teorie
JJB628

JKB038

Sportovní marketing
JJB268

JKB041

In-store Marketing
JJB292

JKB042

Marketing pro neziskový sektor
JJB241

JKB102

Grafický design a základy polygrafie
JJB017

JKB107

DTP
JJB133

JKB124

Tourism marketing
JJB251

JKB125

Public relations v praxi
JJB276

JKB126

Art marketing I
JJB279

JKB130

Aktuální trendy a vývoj oboru II
JJB507

JKB131

Marketing módních značek II
JJB297

JKB132

Interkulturní marketing
JJB635

JKB133

Projektový management
JJB295

JKB164

Komunikace s médii
JJB236

JKB165

Diplomacie a diplomatická komunikace
JJB640

JKB166

Vztahy s médii
JJB636

JKB194

Výrazové prostředky marketingové komunikace

JKB034
JKM106

Media and the Children
JJJM191

JKM522

Litigační PR jako součást krizové komunikace
JJB634Kód plánu:

J18MKPR1053Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

7.říjen 2022 00:15

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 7.10 2022 08:23, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz