Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6731T016: Veřejná a sociální politika - navazující magisterské studium kombinovaná forma (VERASPK)
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6731T016: Veřejná a sociální politika - navazující magisterské studium kombinovaná formaStudium je určeno především pracovníkům ve veřejné správě, v občanském i komerčním sektoru, kteří se zabývají identifikováním a analyzováním sociálních a ekonomických problémů, koncipováním politik směřujících k jejich řešení, případně se i účinně podílejí na realizaci těchto politik samotných. Přitom jejich dosavadní vysokoškolské vzdělání v oborech technických, přírodních, ale i společenských věd jim neposkytuje dostatečnou kvalifikaci pro řešení tohoto zadání na soudobé úrovni poznání - a potřeba získat takovou kvalifikaci často vzniká až s nástupem do příslušných pracovních pozic. Absolventi oboru se posléze lépe uplatní v roli analytiků, manažerů, konzultantů, pracovníků poskytujících specializované poradenské služby, vedoucích úředníků či profesionálních politiků.V rámci jednotlivých předmětů je kladen důraz na evropské a globální dimenze veřejné a sociální politiky. S růstem složitosti společenského vývoje a vzájemné závislosti aktérů politik či zvyšováním významu faktorů, které souvisejí s procesy globalizace a evropské integrace, vzrůstá význam řízení, správy a tvorby politiky v klíčových oblastech nejen v delším časovém horizontu, ale především také v závislosti na míře a komplexnosti jejich poznání (evidence based policy).
Garant: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

70 kreditů (7 Zk/KZ, 2Z)

Povinně volitelné předměty

minimálně 38 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

1. Obhajoba diplomové práce (JDIP01)

2. Veřejná politika a sociální politika - písemná část (řešení zadané úlohy) (JSZ625)

3. Veřejná a sociální politika - ústní zkouška (odpověď k zadanému tématickému okruhu) (JSZ626)


Úlohy i tematické okruhy jsou předem známy.
Povinné předměty: J#004018

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM521

ExternĂ­ odkaz Veřejná politika

ExternĂ­ odkaz Potůček

ZS

10/4

Zk

9

JSM522

ExternĂ­ odkaz Veřejná ekonomie

ExternĂ­ odkaz Kotherová

ZS

10/0

Zk

9

JSM523

ExternĂ­ odkaz Sociální politika

ExternĂ­ odkaz Angelovská

ZS

9/3

Zk

9

JSM524

ExternĂ­ odkaz Správní věda

ExternĂ­ odkaz Ochrana

LS

10/0

Zk

6

JSM525

ExternĂ­ odkaz Evropská sociální politika

ExternĂ­ odkaz Angelovská

LS

10/2

Zk

9

JSM526

ExternĂ­ odkaz Metody analýzy a tvorby politik I

ExternĂ­ odkaz Veselý

LS

4/8

KZ

8

JSM527

ExternĂ­ odkaz Metody analýzy a tvorby politik II

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

4/8

KZ

8

JSM528

ExternĂ­ odkaz Seminář k diplomové práci I

ExternĂ­ odkaz Ochrana

ZS

0/16

Z

6

JSM529

ExternĂ­ odkaz Seminář k diplomové práci II

ExternĂ­ odkaz Ochrana ExternĂ­ odkaz Kohoutek

ZS/LS

0/16

Z

6

Celkový počet kreditů: 70


Rekvizity

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM529

Seminář k diplomové práci II

JSM528


Povinně volitelné předměty: J#006518

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

0/2

Zk

7

JSM640

ExternĂ­ odkaz Základy sociologie

ExternĂ­ odkaz Paulíček

ZS

9/0

Zk

7

JSM641

ExternĂ­ odkaz Sociální problémy

ExternĂ­ odkaz Frič

ZS

10/0

KZ

6

JSM642

ExternĂ­ odkaz Metody práce s informacemi

ExternĂ­ odkaz Tomandlová

ZS

2/3

Z

5

JSM643

ExternĂ­ odkaz Úvod do statistiky

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

5/5

KZ

6

JSM644

ExternĂ­ odkaz Základy politologie

ExternĂ­ odkaz Kotlas

ZS

8/0

Zk

7

JSM645

ExternĂ­ odkaz Úvod do metod výzkumu

ExternĂ­ odkaz Knobloch

LS

8/0

Zk

6

JSM646

ExternĂ­ odkaz Veřejná správa

ExternĂ­ odkaz Ochrana

ZS

10/0

Zk

6

JSM647

ExternĂ­ odkaz Manažerské metody ve veřejné a sociální politice

ExternĂ­ odkaz Ochrana

ZS

12/0

Zk

9

JSM654

ExternĂ­ odkaz Evaluace veřejných politik a programů

ExternĂ­ odkaz Nekola

ZS

1/1

Zk

5

JSM662

ExternĂ­ odkaz Ageing and Pensions

ExternĂ­ odkaz Hedbávný

LS

6/0

Z

3

JSM682

ExternĂ­ odkaz Analýza dopadů vládních regulací: teorie a praxe

ExternĂ­ odkaz Vítek

LS

12/0

Zk

5

JSM683

ExternĂ­ odkaz Projektový management

ExternĂ­ odkaz Maaytova

LS

12/0

Zk

5

JSM703

ExternĂ­ odkaz Current Issues in Public Policy

ExternĂ­ odkaz Veselý

ZS

12/0

Z

4

JSM705

ExternĂ­ odkaz Řízení kvality a performance management ve veřejné správě

ExternĂ­ odkaz Plaček

ZS

12/0

Zk

5

JSM706

ExternĂ­ odkaz Public Management for 21st Century

ExternĂ­ odkaz Kváča

ZS

1/1

Zk

5

JSM712

ExternĂ­ odkaz Dobré vládnutí a veřejná správa

ExternĂ­ odkaz Bureš

LS

1/1

Zk

4

JSM713

ExternĂ­ odkaz Leadership (Vůdcovství): teorie a praxe

ExternĂ­ odkaz Benkovič

LS

1/1

Zk

4

JSM714

ExternĂ­ odkaz Důležité knihy oboru veřejná a sociální politika: historie sociálních politik

ExternĂ­ odkaz Hejzlarová

LS

0/1

Z

3

Minimální počet kreditů: 38


Rekvizity

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSM683

Projektový managementJSM656[1] Uvedený rozsah je celkový počet hodin kontaktní výuky za semestr. Předměty jsou uskutečňovány formou přednášky (p), cvičení (c), semináře (s).


[2] Nabídka doporučených volitelných předmětů neomezuje studenta ve výběru volitelných předmětů z nabídky dalších studijních oborů na FSV UK a ostatních  fakultách UKKód plánu:

J18VERASPK1029Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

8.říjen 2022 00:15

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 8.10 2022 00:36, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz