Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6703T004: Sociologie - navazující magisterské studium (SCO)
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6703T004: Sociologie - navazující magisterské studium

Akademický rok 2018/2019

Garant: Doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.


Obor sociologie poskytuje přehled základních paradigmat u hlavních teoretických směrů současné sociologie a znalosti moderních metod sociologického výzkumu včetně zpracování a interpretace dat. Absolvent je schopen samostatně provádět základní a aplikovaný sociologický a sociálně antropologický výzkum. Uplatnění nachází na vysokých školách, ve výzkumných ústavech, ve výzkumných agenturách zabývajících se výzkumem veřejného mínění, trhu a médií. Další uplatnění může mít jako specialista pro řešení sociálních problémů, složitých sociálních situací a komunikací s veřejností v nejrůznějším prostředí (veřejná správa, neziskový sektor, firemní organizace).Organizace studia

Poznámka k přijímacím řízení

U absolventů bakalářského studijního oboru 6703R006 Sociologie a sociální politika nebo 6703R012 Sociologie a sociální antropologie, kteří absolvovali v akademickém roce 2018/2019 a hlásí se ke studiu na rok 2019/2020, může děkanka na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, jestliže dosáhli při studiu průměru 2,5 a lepšího. Průměr pro tyto účely se vypočítá dle ExternĂ­ odkaz Pravidel pro přiznávání stipendií, Čl. 2, Odst. 2, ke dni 1.6.2018


Studijní povinnosti


Celkové studijní povinnosti:

120 kreditů

Společný povinný základ

23 kreditů

Povinně volitelné předměty v zaměření

minimálně 44 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně 41 kreditů

Volitelné předměty *):

maximálně 12 kreditů

*) Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK


Magisterská státní zkouška

  1. Sociologie v soudobém světě

  2. Zkouška ze zaměření

  3. Obhajoba diplomové práce


Studijní zaměření

  1. Sociologie, veřejnost a politika

  2. Sociální antropologie a kvalitativní výzkum

  3. Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie

Tato zaměření navzájem propojuje společný základ, tzn. předměty povinné pro všechny specializace.


Společný povinný základ (23 kreditů) J#19018

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM551

ExternĂ­ odkaz Epistemologie a metodologie společenských věd

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Balon

LS

2/0

Zk

7

JSM552

ExternĂ­ odkaz Klíčové otázky sociologické teorie

ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/0

Zk

7

JSM553

ExternĂ­ odkaz Sociologická analýza současné společnosti

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/0

Zk

7

JSM554

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

0/2

Z

2Jednotlivá ZAMĚŘENÍ:


A. SOCIOLOGIE, VEŘEJNOST A POLITIKA (vedoucí doc. Ondřej Císař, PhD.)

Cílem specializace Sociologie, veřejnost a politika je rozvíjet základní znalosti, které studenti a studentky získali v rámci bakalářského studia společenských věd. Studenti tak postupně prokazují podrobné znalosti o fungování současných komplexních společností a především sofistikované teoretické i praktické schopnosti, aby mohli jejich různé aspekty systematicky analyzovat. Tyto kompetence jsou využitelné nejen pro akademický výzkum, ale poskytují obecné prostředky pro orientaci ve společnosti a uplatnění na trhu práce. Bez ohledu na konkrétní náplň kursů je cílem specializace rozvíjet analytické schopnosti, kreativitu, samostatné myšlení a schopnost srozumitelně prezentovat jeho výsledky jiným lidem, což jsou obecně uplatnitelné dovednosti. Konkrétně je naším cílem připravit absolventy specializace na profesní dráhu v oblastech spojených dnes s uplatňováním poznatků současných sociálních věd: především pro oblast výzkumu a vzdělávání a také pro práci ve vládních i nevládních organizacích, v oblasti veřejných služeb, public relations, marketingu, žurnalistiky a médií, managementu lidských zdrojů, analýz dat, v zákaznických službách apod.


Povinně volitelné předměty v zaměření (minimální počet získaných kreditů ze skupiny A: 44): J#19118

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM005

ExternĂ­ odkaz Sociální struktura ČR: stav, vývoj, srovnání s EU

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

8

JSM012

ExternĂ­ odkaz Politická sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/0

Zk

8

JSM020

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktuální veřejně politické problematice

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

0/2

Z

4

JSM047

ExternĂ­ odkaz Social Inequalities: Ethnicity, Gender and Age

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

1/1

Zk

8

JSM070

ExternĂ­ odkaz Teorie sociálních nerovností

ExternĂ­ odkaz Šanderová

LS

2/1

Zk

8

JSM095

ExternĂ­ odkaz Study of Political Mobilization and Social Movements

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

2/0

Zk

6

JSM421

ExternĂ­ odkaz Contemporary Social Theory

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

9

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil Society in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

8

JSM566

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium SVP I

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

0/2

Z

4


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti u teto skupiny nejsou


Kód plánu:

J18SCO1027AB. SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE A KVALITATIVNÍ VÝZKUM (vedoucí doc. Jakub Grygar, PhD.)

Specializace Sociální antropologie a kvalitativní výzkum seznamuje studenty se současnými tématy sociální antropologie a nejnovějšími postupy v kvalitativním výzkumu. Specializace cíleně propojuje předávání teoretických znalostí s prakticky osvojeným kvalitativním výzkumem. V průběhu svého studia jsou studenti systematicky vedeni k vlastním výzkumným aktivitám, ve kterých se na základě získaného empirického materiálu vyjadřují k poznatkům čerpaným z teoretických diskusí studovaného tématu. V průběhu studia si studenti osvojí teoretickou citlivost vycházející z tradice sociálně antropologického přístupu ke společnosti a kultuře a naučí se ji zohledňovat při koncipování zadání kvalitativního výzkumu, jeho realizaci a interpretaci dosažených zjištění. Absolvent této specializace dokáže analyzovat vybrané jevy ve vztahu k jejich sociálnímu a kulturnímu kontextu a dokáže je adekvátně zprostředkovat širší veřejnosti. Studium specializace Sociální antropologie a kvalitativní výzkum je vhodné pro všechny, kteří chtějí najít uplatnění v rozumějících profesích (novináři, pedagogové, zaměstnanci rozvojových organizací), nebo kteří profesně přichází do styku s nositeli neevropských kultur.


Povinně volitelné předměty v zaměření (minimální počet získaných kreditů ze skupiny B: 44): J#19218

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM027

ExternĂ­ odkaz Urban Anthropology

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

6

JSM062

ExternĂ­ odkaz Borders and International Migration

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

8

JSM557

ExternĂ­ odkaz Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitami

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

8

JSM558

ExternĂ­ odkaz Stát, národ, globalizace: infrapolitika moci a identity

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

2/2

Zk

8

JSM559

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metody

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

1/1

Zk

6

JSM568

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium SAQ I

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM570

ExternĂ­ odkaz Inovativní prezentace vědeckého poznání I

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM693

ExternĂ­ odkaz Text, Narrative & Discourse Analysis

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

9


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti u teto skupiny nejsou


Kód plánu:

J18SCO1027BC. APLIKOVANÝ VÝZKUM A JEHO METODOLOGIE (vedoucí mgr. Jiří Remr, PhD.)

Specializace Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie poskytuje studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti nutné pro samostatné provádění a vedení sociologických výzkumů, a to jak kvantitativních a kvalitativních, tak také smíšených. Důraz je kladen na rozvoj analytického myšlení při práci s informacemi, na posilování kritického posuzování metodologických přístupů a na upevňování eticky odpovědného přístupu k návrhu výzkumných šetření.


Studující v průběhu studia prokazují, že dokáží navrhnout a samostatně řídit výzkumná šetření na zadaná témata týkající se klíčových problémů soudobé společnosti, že si osvojili všechny fáze výzkumného procesu a naučili se ovlivňovat kvalitu prováděných výzkumů. Na základě studia v rámci specializace ASVM studující získávají a ověřují získané poznatky o způsobech a formách využití výsledků výzkumných šetření v praxi.


Absolventi nacházejí uplatnění v organizacích, které se ve své hlavní či vedlejší činnosti zabývají sběrem a zpracováním údajů. Typicky tak nacházejí uplatnění v agenturách zabývajících se sociologickým či marketingovým výzkumem (typicky v roli seniorních výzkumníků a analytiků), ve výzkumných ústavech (jako samostatní výzkumní pracovníci), v médiích a nadnárodních společnostech (jako pracovníci oddělení výzkumu), v poradenských společnostech, ve veřejné správě, v řídících orgánech operačních programů i v neziskovém sektoru.


Povinně volitelné předměty v zaměření (minimální počet získaných kreditů ze skupiny C: 44): J#19318

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JSM010

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics in SPSS and AMOS

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

8

JSM031

ExternĂ­ odkaz Analytické metody výzkumu pro mgr.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/2

Zk

8

JSM032

ExternĂ­ odkaz Applied Social Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/1

Zk

7

JSM033

ExternĂ­ odkaz Management sociologických dat a datové archivy

ExternĂ­ odkaz Krejčí

LS

1/1

KZ

5

JSM036

ExternĂ­ odkaz Výzkumná praxe 100 hod.

ExternĂ­ odkaz Remr ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

0/0

Z

6

JSM312

ExternĂ­ odkaz Electoral, Market, Media and Social Research: Paul Lazarsfeld's Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/1

Zk

9

JSM406

ExternĂ­ odkaz Statistics in SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS/LS

1/1

Zk

8

JSM480

ExternĂ­ odkaz Evaluation Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/0

Zk

8

JSM573

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium AVM I

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

0/2

Z

4Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti


Kód plánu:

J18SCO1027CPovinně volitelné předměty pro všechna zaměření A, B, C (min. 41 kreditů): J#19418

Modře označené předměty nejsou v daný rok vyučovány.

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPM926

ExternĂ­ odkaz Sociology of Technology

ExternĂ­ odkaz Vostal

ZS/LS

1/1

Zk

6

JSB157

ExternĂ­ odkaz Workshop Prague-Constance (Konstanz) Study Days

ExternĂ­ odkaz Novotný

ZS

0/2

Zk

7

JSB573

ExternĂ­ odkaz Moderní metody v analýze dat (Big data, síťová analýza, analýza textů)

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS

2/0

Zk

6

JSM005

ExternĂ­ odkaz Sociální struktura ČR: stav, vývoj, srovnání s EU

ExternĂ­ odkaz Tuček

ZS

2/0

Zk

8

JSM010

ExternĂ­ odkaz Advanced Statistics in SPSS and AMOS

ExternĂ­ odkaz Soukup

LS

1/1

Zk

8

JSM012

ExternĂ­ odkaz Politická sociologie

ExternĂ­ odkaz Císař

LS

2/0

Zk

8

JSM016

ExternĂ­ odkaz Sociology of Science and Scientific Knowledge

ExternĂ­ odkaz Maršálek

ZS

0/2

Zk

8

JSM018

ExternĂ­ odkaz Economic Sociology and European Capitalism for MA

ExternĂ­ odkaz Blokker

ZS

2/0

Zk

7

JSM019

ExternĂ­ odkaz Sociology of European Integration for MA

ExternĂ­ odkaz Blokker

LS

2/0

Zk

7

JSM020

ExternĂ­ odkaz Seminář k aktuální veřejně politické problematice

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

0/2

Z

4

JSM026

ExternĂ­ odkaz Klíčové otázky sociální antropologie

ExternĂ­ odkaz Uherek ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

1/1

Zk

5

JSM027

ExternĂ­ odkaz Urban Anthropology

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

6

JSM031

ExternĂ­ odkaz Analytické metody výzkumu pro mgr.

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/2

Zk

8

JSM032

ExternĂ­ odkaz Applied Social Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/1

Zk

7

JSM033

ExternĂ­ odkaz Management sociologických dat a datové archivy

ExternĂ­ odkaz Krejčí

LS

1/1

KZ

5

JSM035

ExternĂ­ odkaz Sociologie reklamy a komerční komunikace

ExternĂ­ odkaz Benda

LS

2/1

Zk

6

JSM036

ExternĂ­ odkaz Výzkumná praxe 100 hod.

ExternĂ­ odkaz Remr ExternĂ­ odkaz Soukup

ZS/LS

0/0

Z

6

JSM037

ExternĂ­ odkaz Sociology of European Integration for MA

ExternĂ­ odkaz Smith

LS

2/0

Zk

8

JSM038

ExternĂ­ odkaz A Constitutional Sociology of Europe: Law, Politics and Soociety for MA

ExternĂ­ odkaz Blokker

LS

2/0

Zk

8

JSM039

ExternĂ­ odkaz Economic Sociology and European Capitalism for MA

ExternĂ­ odkaz Blokker

ZS

2/0

Zk

8

JSM047

ExternĂ­ odkaz Social Inequalities: Ethnicity, Gender and Age

ExternĂ­ odkaz Hasmanová Marhánková

LS

1/1

Zk

8

JSM062

ExternĂ­ odkaz Borders and International Migration

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

8

JSM070

ExternĂ­ odkaz Teorie sociálních nerovností

ExternĂ­ odkaz Šanderová

LS

2/1

Zk

8

JSM095

ExternĂ­ odkaz Study of Political Mobilization and Social Movements

ExternĂ­ odkaz Císař

ZS

2/0

Zk

6

JSM103

ExternĂ­ odkaz Academic Writing

ExternĂ­ odkaz Miller

ZS

0/2

KZ

6

JSM107

ExternĂ­ odkaz Kulturní války v české občanské společnosti: diskurs nového realismu a jeho reflexe

ExternĂ­ odkaz Frantová

ZS

2/0

Zk

7

JSM201

ExternĂ­ odkaz Regulating the world of work: Policies, institutions, and outcomes

ExternĂ­ odkaz Drahokoupil ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

8

JSM202

ExternĂ­ odkaz Data Management and Data Mining in R for Social Scientists

ExternĂ­ odkaz Klosek

ZS

0/2

Zk

6

JSM301

ExternĂ­ odkaz Elites in Society

ExternĂ­ odkaz Frič

ZS/LS

1/1

Zk

9

JSM311

ExternĂ­ odkaz Communications Research

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

2/1

Zk

9

JSM312

ExternĂ­ odkaz Electoral, Market, Media and Social Research: Paul Lazarsfeld's Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

2/1

Zk

9

JSM406

ExternĂ­ odkaz Statistics in SPSS

ExternĂ­ odkaz Soukup ExternĂ­ odkaz Petrúšek

ZS/LS

1/1

Zk

8

JSM421

ExternĂ­ odkaz Contemporary Social Theory

ExternĂ­ odkaz Balon

ZS

2/0

Zk

9

JSM430

ExternĂ­ odkaz Nations and Nationalism

ExternĂ­ odkaz Uherek

LS

2/0

Zk

8

JSM437

ExternĂ­ odkaz Civil Society in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Frič

LS

2/0

Zk

8

JSM456

ExternĂ­ odkaz Totalitární systémy: sociologie, politika, ideologie a estetika

ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

2/0

Zk

6

JSM476

ExternĂ­ odkaz Sociology of Human Rights in Contemporary Europe

ExternĂ­ odkaz Blokker

LS

2/0

Zk

8

JSM477

ExternĂ­ odkaz Sociology of Critique

ExternĂ­ odkaz Smith

ZS

2/0

Zk

8

JSM480

ExternĂ­ odkaz Evaluation Research

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/0

Zk

8

JSM557

ExternĂ­ odkaz Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitami

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

8

JSM558

ExternĂ­ odkaz Stát, národ, globalizace: infrapolitika moci a identity

ExternĂ­ odkaz Grygar

ZS

2/2

Zk

8

JSM559

ExternĂ­ odkaz Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metody

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS

1/1

Zk

6

JSM562

ExternĂ­ odkaz Medical Anthropology: Illness, Medicine and the Body

ExternĂ­ odkaz Hrešanová

ZS

2/0

Zk

7

JSM566

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium SVP I

ExternĂ­ odkaz Císař ExternĂ­ odkaz Tuček ExternĂ­ odkaz Numerato

ZS

0/2

Z

4

JSM567

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium SVP II

ExternĂ­ odkaz Tuček

LS

0/2

Z

4

JSM568

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium SAQ I

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM569

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium SAQ II

ExternĂ­ odkaz Grygar ExternĂ­ odkaz Spalová ExternĂ­ odkaz Hájek

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM570

ExternĂ­ odkaz Inovativní prezentace vědeckého poznání I

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM571

ExternĂ­ odkaz Inovativní prezentace vědeckého poznání II

ExternĂ­ odkaz Spalová

ZS/LS

0/2

Z

4

JSM572

ExternĂ­ odkaz Sociologie organizací

ExternĂ­ odkaz Čada

ZS

2/0

Zk

6

JSM573

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium AVM I

ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

0/2

Z

4

JSM574

ExternĂ­ odkaz Výzkumné kolokvium AVM II

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

LS

0/2

Z

4

JSM575

ExternĂ­ odkaz Social Web: (Big) Data Mining for Masters

ExternĂ­ odkaz Růžička

ZS

1/1

Zk

8

JSM576

ExternĂ­ odkaz A Constitutional Sociology of Europe: Law, Politics, and Society for MA

ExternĂ­ odkaz Blokker

LS

2/0

Zk

7

JSM578

ExternĂ­ odkaz Anthropology of the EU

ExternĂ­ odkaz Uherek

ZS

2/0

Zk

8

JSM579

ExternĂ­ odkaz Sociological Theories of Populism

ExternĂ­ odkaz Dvořák

ZS

1/1

Zk

8

JSM580

ExternĂ­ odkaz Anthropology and Alterity

ExternĂ­ odkaz Řezáčová ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

2/0

Zk

8

JSM581

ExternĂ­ odkaz Documentary photography and social research

ExternĂ­ odkaz Wladyniak

LS

0/2

Z

4

JSM582

ExternĂ­ odkaz Social Inequality in Comparative Perspective

ExternĂ­ odkaz Numerato ExternĂ­ odkaz Haller

LS

1/1

Zk

6

JSM583

ExternĂ­ odkaz Seeing globalization happen: introduction to doing (global) ethnographies?

ExternĂ­ odkaz Grygar

LS

1/1

Zk

8

JSM584

ExternĂ­ odkaz Elderly care and intergenerational solidarity in international context

ExternĂ­ odkaz Jeřábek

ZS

1/1

Zk

8

JSM586

ExternĂ­ odkaz Digitální technologie a analýza dat

ExternĂ­ odkaz Dvořák

LS

1/1

Zk

6

JSM692

ExternĂ­ odkaz Introduction to Social Research Methodology

ExternĂ­ odkaz Jeřábek ExternĂ­ odkaz Remr

ZS

2/2

Zk

9

JSM693

ExternĂ­ odkaz Text, Narrative & Discourse Analysis

ExternĂ­ odkaz Hájek

LS

1/1

Zk

9

JSM716

ExternĂ­ odkaz Statisticko-ekonometrická analýza dat trhu práce a rodiny

ExternĂ­ odkaz Jašová

LS

1/1

Zk

4


Prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti a záměnnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JSB573

Moderní metody v analýze dat (Big data, síťová analýza, analýza textů)

JSB535
JSM018

Economic Sociology and European Capitalism for MA
JSB455 JSM039

JSM019

Sociology of European Integration for MAJSM037

JSB456 JSM037

JSM020

Seminář k aktuální veřejně politické problematice
JSM555

JSM037

Sociology of European Integration for MA
JSB456 JSM019

JSM038

A Constitutional Sociology of Europe: Law, Politics and Soociety for MA
JSM576

JSM039

Economic Sociology and European Capitalism for MA
JSB455 JSM018

JSM062

Borders and International MigrationJSM061


JSM202

Data Management and Data Mining in R for Social Scientists
JPM764

JSM557

Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitamiJSM022

JSM022

JSM559

Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metodyJSM023

JSM023

JSM566

Výzkumné kolokvium SVP I
JSM556

JSM567

Výzkumné kolokvium SVP II

JSM566
JSM568

Výzkumné kolokvium SAQ I
JSM561

JSM569

Výzkumné kolokvium SAQ II

JSM568
JSM570

Inovativní prezentace vědeckého poznání I
JSM560

JSM572

Sociologie organizacíJSM565

JSM565

JSM574

Výzkumné kolokvium AVM IIJSM413 JSM416

JSM413

JSM576

A Constitutional Sociology of Europe: Law, Politics, and Society for MA
JSM038

JSM581

Documentary photography and social research

JSB534
JSM692

Introduction to Social Research Methodology
JSB015 JSB529


Kódy studijních plánů:

J18SCO1027A, J18SCO1027B, J18SCO1027CTento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

7.říjen 2022 00:14

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 7.10 2022 08:23, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz