Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6701V008: Politologie (XXP)
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Studijní programy
Personální část
Harmonogram
Pravidla pro organizaci studia
NÁVOD: malé skupiny a dotaz do erudia
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6701V008: Politologie (XXP)

Doktorské studium oboru Politologie je určeno především všem absolventům magisterského vysokoškolského studia společenskovědních oborů (politologie, sociologie, mezinárodní vztahy, historie, mediální studia apod.), kteří se chtějí věnovat odborné specializaci v oboru politologie s důrazem na analýzu politických stran a stranických systémů, problematiku identit (především národních) a řešení konfliktů v současnosti; o studium se mohou rovněž ucházet zájemci o komunální politiku, politickou geografii či problematiku politického myšlení.


Garantkou oboru je prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr.h.c.Studijní předměty/tematické okruhy


Základní formou osvojování potřebných poznatků je individuální studium. Individuální studijní plány jsou v souladu s pravidly doktorského studia na FSV UK (mohou být přizpůsobeně dle individuální potřeby dosavadnímu studijnímu profilu doktoranda a tématu schválené disertační práce). Kontaktní výuka se orientuje především na koncepční a metodologické problémy spojené s disertační prací doktoranda.


I. Povinné předměty


Každý doktorand si zapisuje v průběhu tří let studia celkem šest semestrů předmětu Doktorandský seminář. Kurz Metodologie vědeckého výzkumu I. a II. si doktorandi zapisují ve třetím, resp. čtvrtém semestru studia.

Publikační činnost I. a II. plní doktorand v rámci Specifického výzkumu dle pravidel Institutu politologických studií; zápočet získává doktorand poté, co předloží doklad o úspěšném publikování výstupu, resp. doloží prokazatelně, že publikace byla přijata ke zveřejnění.


Povinné předměty J#080

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPD010

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář III.

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/2

Z

0

JPD011

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář IV.

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/2

Z

0

JPD012

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář V.

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/2

Z

0

JPD013

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář VI.

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/2

Z

0

JPD018

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář I.

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/2

Z

0

JPD019

ExternĂ­ odkaz Doktorandský seminář II.

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/2

Z

0

JPD025

ExternĂ­ odkaz Metodologie vědeckého výzkumu I.

ExternĂ­ odkaz Kofroň

ZS

1/1

Zk

0

JPD026

ExternĂ­ odkaz Metodologie vědeckého výzkumu II

ExternĂ­ odkaz Kofroň

LS

1/1

Zk

0

JPD027

ExternĂ­ odkaz Malá obhajoba

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/0

Z

0

JPD028

ExternĂ­ odkaz Publikační činnost I

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/0

Z

0

JPD029

ExternĂ­ odkaz Publikační činnost II

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/0

Z

0II.  Specializační semináře


a. Každý doktorand je povinen absolvovat dva oborově specializační (dvousemestrální) semináře z uvedené nabídky. Za každý dvousemestrální kurz získává doktorand jeden zápočet.


b. Doktorandi mohou rovněž po dohodě se školitelem volit jako další specializační povinnost Zahraniční stáž a Účast na mezinárodní metodologické škole (musí být zahrnuto v Individuálním studijním plánu doktoranda).   


Specializační semináře J#081

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPD030

ExternĂ­ odkaz Politické strany: teorie a praxe I.

ExternĂ­ odkaz Perottino

ZS

0/2

Z

0

JPD031

ExternĂ­ odkaz Problematika komunální politiky: metodologické a praktické aspekty analýzy I.

ExternĂ­ odkaz Jüptner

ZS

0/2

Z

0

JPD032

ExternĂ­ odkaz Politické instituce a jejich analýza I.

ExternĂ­ odkaz Brunclík

ZS

0/2

Z

0

JPD033

ExternĂ­ odkaz Politická filosofie I. a II.

ExternĂ­ odkaz Franěk ExternĂ­ odkaz Salamon

ZS

0/2

Z

0

JPD034

ExternĂ­ odkaz Národy a regionalismus v Evropě I.

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS

0/2

Z

0

JPD035

ExternĂ­ odkaz Politická geografie: teoretické koncepty I.

ExternĂ­ odkaz Romancov ExternĂ­ odkaz Kofroň

ZS

0/2

Z

0

JPD036

ExternĂ­ odkaz Náboženství a politika – problémy výzkumu I.

ExternĂ­ odkaz Mlejnek

ZS

0/2

Z

0

JPD037

ExternĂ­ odkaz Zahraniční stáž

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/0

Z

0

JPD038

ExternĂ­ odkaz Mezinárodně organizovaná škola metodologie

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/0

Z

0

Specializační semináře JPD030 - JPD036 jsou dvousemestrální se začátkem v zimním semestru příslušného akademického roku.


III. Další povinnosti doktoranda – volitelné předměty:


a. Pokud to vyžaduje téma disertační práce či předchozí studium doktoranda, může školitel stanovit v Individuálním studijním plánu doktoranda povinnost navštěvovat v průběhu prvních čtyř semestrů svého studia i další specializační přednášku z předmětu, který odpovídá tematickému zaměření disertační práce. O výběr konkrétního předmětu rozhoduje školitel po dohodě s doktorandem. 


Volitelné předměty J#082

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JPD039

ExternĂ­ odkaz Volitelný specializační metodologický předmět

ExternĂ­ odkaz Říchová

ZS/LS

0/0

Z

0b. Součástí studijního plánu každého doktoranda jsou i další povinnosti, mezi něž jmenovitě patří: 


1) Průběžné zapojení do vědecké práce, a to formou podílu na vědeckých projektech katedry politologie IPS FSV UK, respektive zapojení do grantové soutěže v rámci ČR případně u zahraničních grantových agentur;  toto zapojení se vždy musí vztahovat tematicky k projektu disertační práce každého doktoranda.


2) Účast na konferencích: Povinností každého doktoranda je účast na konferencích, a to především mezinárodních, které mu umožní odpovídajícím způsobem prezentovat výsledky vlastní vědecké práce a diskutovat o nich s co nejširší odbornou veřejností.IV. Státní doktorská zkouška


Státní doktorská zkouška probíhá formou vědecké rozpravy nad částí disertační práce s tím, že v jejím rámci mohou být diskutovány i širší problémové okruhy vztahující se k tématu disertační práce. Konkrétní rozsah a obsah státní doktorské zkoušky je vymezen obsahem studijních předmětů předepsaných v Individuálním studijním plánu doktoranda, popřípadě dalšími specifikacemi obsaženými v tomto plánu. 


Státní zkouška se skládá ze tří tematických okruhů, které ověřují znalosti doktoranda v následujících oblastech:


1) základní znalosti týkajících se problematiky disertační práce doktoranda se zřetelem na schopnost teoretického uchopení dané tematiky a schopnost řešit zadaný vědecký úkol;


2) orientaci v hlavních metodologických problémech oboru politologie;


3) orientaci v literatuře týkající se dané oborové specializace.V. Obhajoba disertační práce


Základní studijní povinností studenta i měřítkem úspěchu jeho studia je disertační práce, jejímuž zpracování je podřízena celá náplň studia. Podmínkou pro přistoupení k obhajobě disertační práce je splnění všech studijních povinností stanovených Individuálním studijním plánem doktoranda a složení státní doktorské zkoušky.
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

23.červen 2024 00:17

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 23.06 2024 00:53, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz