Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 6702T: Ruská a východoevropská studia
Akademický rok 2023/24
Akademický rok 2022/23
Akademický rok 2021/22
Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Akademický rok 2008/09
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
IMS
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
PŘÍPRAVA 2024/25
Návody a pomůcky
 

Studijní obor 6702T: Ruská a východoevropská studia


Obor ruských a východoevropských studií sleduje jednotlivé státy teritoria, rozdělené do čtyř subregionů: evropské Rusko (s vazbami na kavkazskou a středoasijskou oblast), Bělorusko a Ukrajinu (s vazbami na Moldávii a Rumunsko), Estonsko, Lotyšsko a Litvu (s vazbami na balticko-skandinávský region, zvláště pak na Finsko) a střední Evropu (Polsko, Maďarsko), dále pak zachycuje základní problémy balkánského regionu. Tento obor je prioritně zaměřen na moderní dějiny, politický vývoj, hospodářské, sociální a národnostní problémy, právní systém a kulturu zmíněných zemí, s ohledem na geografický rozsah a vnitřně komplikovanou strukturu sledovaného regionu má výrazně komparativní a multidisciplinární povahu. Program tohoto magisterského oboru stejně jako jednotlivé přednášky vycházejí z badatelského zájmu a publikační činnosti pracovníků katedry.


Obor je určen absolventům bakalářského a magisterského studia. Absolventům bakalářských studijních oborů 6702R Mezinárodní teritoriální studia, 6702K Soudobé dějiny a 6702K Teritoriální studia uskutečňovaných na UK FSV, a to počínaje studenty školního roku 2007/2008, může děkan prominout přijímací zkoušku, jestliže během studia bakalářského cyklu má uchazeč průměrný prospěch do 1,50 včetně, bakalářskou zkoušku složí v prvním termínu, na který se přihlásil, a dosáhne při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky není hodnocena stupněm dobře.


Studenti jiných bakalářských oborů na FSV UK, kteří chtějí postoupit na magisterský obor Ruská a východoevropská studia, jsou povinni před nástupem do tohoto oboru absolvovat předměty JMB011 Moderní dějiny Ruska a JMB013 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy. Studenti, kteří přicházejí na obor Ruská a východoevropská studia z jiných fakult, jsou povinni absolvovat tyto kursy v průběhu studia, zapisují si je však pod magisterskými kódy JMM503 Moderní dějiny Ruska a JMM505 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy; kredity za tyto předměty se počítají v rámci kvóty předmětů povinně volitelných.


Garantem oboru je Doc. PhDr. Luboš ŠVEC, CSc.Celkové studijní povinnosti  

120 kreditů

Povinné předměty

72 kreditů

Povinně volitelné předměty 

minimálně: 36 kreditů

Volitelné předměty       

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška:


Části:


  1. Dějiny Ruska a středovýchodní Evropy (1 otázka)


  2. Rusko a východní Evropa v současném světě - reálie 90. let 20. století a počátku nového století


  3. Specializace (1 otázka z problematiky mimo téma diplomové práce: politický systém, zahraniční politika, kultura, právo, sociálně ekonomické problémy, národnostní poměry, náboženství a církve)


  4. Obhajoba diplomové prácePovinné předměty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM085

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář I

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

2/2

KZ

3

JMM086

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM087

ExternĂ­ odkaz Diplomový seminář III

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

0/2

Z

3

JMM089

ExternĂ­ odkaz Metodologický seminář

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

0/2

KZ

4

JMM092

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace ruských dějin

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

ZS

1/1

Zk

6

JMM093

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace dějin středovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

LS

1/1

Zk

6

JMM094

ExternĂ­ odkaz Politické systémy postsovětského prostoru

ExternĂ­ odkaz Kubát

ZS

2/0

Zk

6

JMM095

ExternĂ­ odkaz Politické systémy zemí středovýchodní Evropy II.

ExternĂ­ odkaz Kubát

LS

2/0

Zk

6

JMM097

ExternĂ­ odkaz Etnické a národnostní problémy střední a východní Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal

ZS

1/1

Zk

6

JMM099

ExternĂ­ odkaz Církve a náboženství současné střední a východní Evropy

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

LS

1/1

Zk

6

JMM183

ExternĂ­ odkaz Současná východní Evropa I

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Horák ExternĂ­ odkaz Šír

ZS/LS

1/1

Z

3

JMM184

ExternĂ­ odkaz Současná východní Evropa II

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Horák ExternĂ­ odkaz Šír

ZS/LS

1/1

Zk

6

JMM188

ExternĂ­ odkaz Economic transformation in the post-Soviet area

ExternĂ­ odkaz Svoboda

LS

1/1

Zk

6

JMM189

ExternĂ­ odkaz Economic transformation in Central Europe

ExternĂ­ odkaz Částek

ZS

1/1

Zk

6

JMM503

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny Ruska

ExternĂ­ odkaz Pečenka ExternĂ­ odkaz Litera

LS

4/2

Z

1

JMM505

ExternĂ­ odkaz Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy

ExternĂ­ odkaz Vykoukal ExternĂ­ odkaz Švec

LS

4/2

Z

1

Celkový počet kreditů: 72Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM085

Diplomový seminář I

JMM089
JMM086

Diplomový seminář II

JMM085
JMM087

Diplomový seminář III

JMM086
JMM095

Politické systémy zemí středovýchodní Evropy II.

JMM094
JMM183

Současná východní Evropa I

JMM085
JMM184

Současná východní Evropa II

JMM183
JMM503

Moderní dějiny Ruska
JMB011

JMM505

Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy
JMB013Předměty JMM 183 a JMM184 si studenti zapisují v posledních dvou semestrech studiaStudent plní všechny skupiny povinně volitelných předmětů: J#0097, J#0024


Povinně volitelné předměty J#0097 - jazyky pro magisterské obory IMS

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JLB008

ExternĂ­ odkaz Angličtina pro IMS II

ExternĂ­ odkaz Valvoda ExternĂ­ odkaz Prošková

LS

0/3

Zk

4

JLB014

ExternĂ­ odkaz Němčina odborná II

ExternĂ­ odkaz Křenková ExternĂ­ odkaz Votavová

LS

0/3

Zk

4

JLB020

ExternĂ­ odkaz Francouzština odborná II

ExternĂ­ odkaz Linhart Černá

LS

0/3

Zk

4

JLB028

ExternĂ­ odkaz Ruština odborná II - vyšší

ExternĂ­ odkaz Mistrová

LS

0/3

Zk

4

JMM524

ExternĂ­ odkaz Rozšíření jazykových kompetencí pro magistry RVS

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS/LS

1/1

KZ

4

Minimální počet kreditů: 8


Ke splnění studijních povinností v rámci této skupiny je zapotřebí absolvovat jeden cizí jazyk s ukončením ZK. Možnost zapsat si tento kurz je podmíněna získáním zápočtu, anebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu.V průběhu prvního, maximálně druhého semestru studia jsou studenti povinni (viz čl. 7, §5, 6 Studijního a zkušebního řádu UK FSV) připravit teze diplomní práce a předložit je vedoucímu příslušného diplomního semináře (viz výše), který je projedná s garantem oboru. Teprve po schválení těchto tezí se studenti zapisují do prvního semestru diplomního semináře.


Povinně volitelné předměty J#0024

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JMM100

ExternĂ­ odkaz Sovětský svaz a střední Evropa 1944-1956

ExternĂ­ odkaz Reiman

ZS

1/1

Z

3

JMM120

ExternĂ­ odkaz Proměny sovětské zahraniční politiky

ExternĂ­ odkaz Kolenovská

LS

1/1

Z

3

JMM122

ExternĂ­ odkaz Ruská výtvarná avantgarda

ExternĂ­ odkaz Pelánová

LS

1/1

Zk

5

JMM124

ExternĂ­ odkaz Regionální faktor ve vývoji Ukrajiny

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

ZS

1/1

KZ

4

JMM127

ExternĂ­ odkaz Česká společnost a pobaltská etnika

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

2/0

Z

3

JMM301

ExternĂ­ odkaz Bělorusko po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

ZS

1/1

Z

3

JMM302

ExternĂ­ odkaz Rossija posle 1991 g.

ExternĂ­ odkaz Svoboda

ZS

1/1

Z

3

JMM303

ExternĂ­ odkaz Pobaltí po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Švec

ZS

1/1

Z

3

JMM305

ExternĂ­ odkaz Ukrajina po roce 1991

ExternĂ­ odkaz Zilynskyj

LS

1/1

Z

3

JMM361

ExternĂ­ odkaz Nacionalnoje i gosudarstvennoje stroitelstvo v Jevraziji

ExternĂ­ odkaz Horák ExternĂ­ odkaz Šír

ZS

1/1

KZ

4

JMM368

ExternĂ­ odkaz Maďarsko po r. 1989

ExternĂ­ odkaz Irmanová

ZS

1/1

Z

3

JMM369

ExternĂ­ odkaz Národnostní otázka v Uhrách a Maďarsku

ExternĂ­ odkaz Irmanová

LS

1/1

KZ

4

JMM370

ExternĂ­ odkaz Slovanství a panslavismus

ExternĂ­ odkaz Šesták

LS

1/1

KZ

4

JMM371

ExternĂ­ odkaz Formování moderního národa na Balkáně

ExternĂ­ odkaz Šesták

LS

1/1

KZ

4

JMM384

ExternĂ­ odkaz Studená válka v dokumentech

ExternĂ­ odkaz Smetana

ZS

0/2

Zk

5

JMM390

ExternĂ­ odkaz Slovensko po roce 1989

ExternĂ­ odkaz Irmanová

ZS

0/2

Z

3

JMM510

ExternĂ­ odkaz Geografie pro RVES

ExternĂ­ odkaz Pečenka

ZS

2/2

Zk

5

JMM513

ExternĂ­ odkaz Crises and Reforming of State Socialism in East-Central Europe

ExternĂ­ odkaz Lachmann

LS

1/1

Zk

5

JMM522

ExternĂ­ odkaz Bulharsko po roce 1990

ExternĂ­ odkaz Kouba

ZS

1/1

Z

3

JMM523

ExternĂ­ odkaz Srbsko a Makedonie v souřadnicích albánské otázky

ExternĂ­ odkaz Kouba

LS

1/1

KZ

4

JMM537

ExternĂ­ odkaz Koncepce a interpretace moderních dějin

ExternĂ­ odkaz Křen

ZS

1/1

Zk

6

JMM539

ExternĂ­ odkaz Post-Soviet Politics: Regimes transformation in the region

ExternĂ­ odkaz Markarov

LS

1/1

Zk

6

Minimální počet kreditů: 28Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JMM510

Geografie pro RVES
JMB122 JMB001
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

16.červenec 2024 00:42

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Hodnocení kurzů
 Formuláře a návody
 Často se ptáte


Poslední aktualizace 16.07 2024 00:54, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz