Fakulta sociálních věd UK
Studijní obor 7202T Mediální studia - navazující magisterské studium
Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12
Akademický rok 2010/11
Akademický rok 2009/10
Základní informace o fakultě sociálních věd
Personální část
Studijní programy
Harmonogram
Univerzita třetího věku
Pravidla pro organizaci studia
Pokyny a nařízení týkající se studia
Akademický rok 2008/09
Akademický rok 2007/08
Akademický rok 2006/07
Akademický rok 2014/15-příprava
 

Studijní obor 7202T Mediální studia - navazující magisterské studiumMagisterský studijní obor 7202T Mediální studia je určen zájemcům o studium role masových médií ve společnosti z řad absolventů bakalářského (nebo jiného magisterského) studia. Obor se otevírá jako navazující magisterský studijní plán.


Studijní plán je určen všem absolventům bakalářského či magisterského studia, kteří splní podmínky pro přijetí ke studiu do tohoto oboru. Absolventům bakalářských studijních oborů 7202R Žurnalistika, Mediální studia v kombinované formě a MKPR, kteří ukončili studium v akademickém roce 2008/2009, může děkan prominout přijímací zkoušku do magisterského studijního oboru, jestliže dosáhli během bakalářského studia celkového studijního průměru ze všech povinných předmětů do 1,50 včetně, složí-li bakalářskou zkoušku v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhnou celkového hodnocení bakalářské zkoušky výborně nebo velmi dobře.


Studiem oboru uchazeči získávají ucelený vhled do teorie sociální a mediální komunikace, problematiky mediálních studií, získávají a prohlubují si znalosti o postavení, fungování a roli masových médií ve společnosti, o vazbách mezi médii a o vzájemných vztazích mezi médii a vládou, politickými stranami a dalšími specifickými společenskými institucemi a jevy. Studenti si osvojují postupy analýz mediální komunikace, jejich interakce s recipienty a rolí masových médií při utváření veřejného mínění. Součástí studia jsou i základy mediální kritiky a možnost osvojení základních žurnalistických dovedností.


Absolventi se mohou uplatnit jako redaktoři v různých typech médií, v managementu médií, ale i v agenturách zabývajících se analýzou masových médií, marketingem a reklamou. Studium oboru nabízí mediální gramotnost jako sociálněvědní kompetenci humanitně a sociálněvědně orientovaných profesí, např. učitelů, sociálních pracovníků apod.


Studium je na základě platné akreditace organizováno jako čtyřsemestrální opírající se organizačně o kreditní systém. Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné.


Garantem studijního programu je doc. PhDr. Barbara KÖPPLOVÁ, CSc.Celkové studijní povinnosti

120 kreditů

Povinné předměty

72 kreditů

Povinně volitelné předměty

minimálně: 36 kreditů

Volitelné předměty

12 kreditů

(Volitelné předměty viz čl.4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK )


Magisterská státní zkouška:

  1. Obhajoba diplomové práce

  2. Dějiny a současný vývoj médií a základy mediálních studií (2 otázky)

  3. Teorie masové a mediální komunikace (2 otázky)Povinné předměty

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JJM005

Externí odkaz Diplomový seminář

Externí odkaz Jirák Externí odkaz Köpplová

ZS/LS

0/2

Z

3

JJM008

Externí odkaz Sémiotika

Externí odkaz Šoltys

LS

2/0

Zk

6

JJM012

Externí odkaz Teorie masové a mediální komunikace

Externí odkaz Jirák Externí odkaz Šoltys

ZS

2/2

Zk

7

JJM068

Externí odkaz Základy metodologie a statistiky a SPSS

Externí odkaz Remr

ZS/LS

0/3

Z

3

JJM073

Externí odkaz Kritické teorie médií

Externí odkaz Reifová

ZS

2/0

Zk

6

JJM084

Externí odkaz Analýza veřejného diskurzu

Externí odkaz Kraus

LS

1/1

Zk

6

JJM086

Externí odkaz Politika a média

Externí odkaz Kunštát

LS

1/1

Zk

6

JJM087

Externí odkaz Kulturální studia

Externí odkaz Reifová

LS

2/0

Zk

6

JJM100

Externí odkaz Sociologie zpravodajství

Externí odkaz Trampota

LS

1/1

Zk

6

JJM101

Externí odkaz Vývoj televizního vysílání v českých zemích

Externí odkaz Bednařík

ZS

1/1

Zk

6

JJM107

Externí odkaz Politická komunikace

Externí odkaz Křeček

ZS

2/0

Zk

4

JJM152

Externí odkaz Vývojové trendy moderních médií

Externí odkaz Trampota Externí odkaz Cebe

ZS

2/0

Zk

5

JJM154

Externí odkaz Metodologie výzkumu veřejného mínění

Externí odkaz Jungová

ZS

2/0

Zk

4

JJM155

Externí odkaz Výzkum veřejného mínění a demokracie

Externí odkaz Jungová

LS

2/0

Zk

4

Celkový počet kreditů: 72


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM087

Kulturální studia

JJM073
JJM155

Výzkum veřejného mínění a demokracie

JJM154

Předměty JJM114 Dějiny světových médií a JJM116 Základy sociální komunikace mají společnou zkoušku. Předměty lze zapsat pouze společně.


Povinně volitelné předměty - skupina 1:

Skupina předmětů J#0087 Média a společnost (ZS/LS, 0/3, Z, 6 kreditů): studenti si vybírají jeden seminář z aktuální nabídky daného semestru.

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JJM013

Externí odkaz Média a společnost A

Externí odkaz Šmuclerová

ZS

0/3

Z

6

JJM014

Externí odkaz Média a společnost B

Externí odkaz Provecho

ZS/LS

0/3

Z

6

JJM015

Externí odkaz Média a společnost C


ZS/LS

0/3

Z

6

JJM018

Externí odkaz Média a společnosti F

Externí odkaz Jungová

ZS/LS

0/3

Z

6

JJM019

Externí odkaz Média a společnost G

Externí odkaz Köppl

LS

0/3

Z

6

Minimální počet kreditů: 6


Povinně volitelné předměty - skupina 2:

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JJM010

Externí odkaz Mediální právo

Externí odkaz Křesťanová

LS

2/0

Zk

6

JJM020

Externí odkaz Presemestrální soustředění

Externí odkaz Jirák Externí odkaz Köpplová

ZS

0/28

Z

3

JJM028

Externí odkaz Žurnalistická tvorba I

Externí odkaz Osvaldová Externí odkaz Lipold

ZS

0/3

Z

5

JJM079

Externí odkaz Mediální kritika

Externí odkaz Kruml

ZS

0/2

Z

3

JJM080

Externí odkaz Zábava v televizním vysílání

Externí odkaz Kruml

LS

1/1

Z

3

JJM081

Externí odkaz Dějiny reklamy I

Externí odkaz Vošahlíková

ZS

1/1

Z

3

JJM082

Externí odkaz Dějiny reklamy II

Externí odkaz Vošahlíková

LS

2/0

Zk

6

JJM085

Externí odkaz Nová média a společnost

Externí odkaz Švelch

LS

2/0

Zk

6

JJM090

Externí odkaz Marketingová komunikace

Externí odkaz Köppl

ZS

1/1

Zk

5

JJM099

Externí odkaz Analýza a interpretace mediálních textů

Externí odkaz Šebesta

LS

2/0

Zk

6

JJM102

Externí odkaz Média 2. pol. 20.st.

Externí odkaz Bednařík Externí odkaz Končelík

LS

2/2

Zk

6

JJM105

Externí odkaz Global Communication

Externí odkaz Nesbitt

ZS

1/1

Zk

6

JJM106

Externí odkaz Political Communication

Externí odkaz Nesbitt

LS

1/1

Zk

6

JJM108

Externí odkaz Popular Television

Externí odkaz Reifová

ZS

1/1

Zk

6

JJM109

Externí odkaz Informační a komunikační prostor EU

Externí odkaz Šonka

LS

1/1

Z

3

JJM110

Externí odkaz Media and Society: An Introduction

Externí odkaz Jirák

ZS

1/1

Zk

6

JJM111

Externí odkaz Introduction to Media Discourse

Externí odkaz Jirák

LS

1/1

Zk

6

JJM114

Externí odkaz Dějiny světových médií

Externí odkaz Köpplová

LS

2/0

Zk

7

JJM115

Externí odkaz Dějiny českých médií

Externí odkaz Sekera

ZS

2/0

Zk

6

JJM116

Externí odkaz Základy sociální komunikace

Externí odkaz Jirák

LS

2/2

Zk

6

JJM117

Externí odkaz Popular Culture I

Externí odkaz Turnau

ZS/LS

2/0

Zk

6

JJM118

Externí odkaz Základy obsahových analýz I

Externí odkaz Křeček

ZS

1/1

Zk

6

JJM120

Externí odkaz Popular Culture II

Externí odkaz Turnau

LS

2/0

Zk

6

JJM136

Externí odkaz Základy obsahových analýz II

Externí odkaz Křeček

LS

1/1

Z

4

JJM137

Externí odkaz Agenda-setting

Externí odkaz Nečas

ZS

1/1

Z

4

JJM138

Externí odkaz Vybrané kapitoly z teorií mediálních účinků

Externí odkaz Nečas

LS

1/1

Z

4

JJM141

Externí odkaz Politická ekonomie komunikace

Externí odkaz Vochocová

ZS/LS

2/0

Zk

4

JJM151

Externí odkaz Mediální gramotnost a mediální výchova

Externí odkaz Wolák

ZS/LS

0/2

Z

4

JJM164

Externí odkaz Intercultural Communication Management

Externí odkaz Notarp

ZS/LS

1/1

Zk

6

JJM165

Externí odkaz Analýzy politické komunikace

Externí odkaz Křeček

LS

0/2

Z

4

JJM168

Externí odkaz Reflexe technických obrazů


ZS

0/2

Z

4

JJM169

Externí odkaz Počítačové hry jako nové médium

Externí odkaz Švelch

ZS

2/0

Zk

6

JJM170

Externí odkaz New Media and Convergence Culture

Externí odkaz Švelch

LS

2/0

Zk

6

JJM171

Externí odkaz Obraz Vietnamců v českých tištěných médiích

Externí odkaz Notarp

LS

0/2

Z

6

JMM013

Externí odkaz New Media And Convergence Culture

Externí odkaz 

LS

2/0

Zk

6

J#0075

Externí odkaz skupina "Čtení textů ke studiu médií"


J#0091

Externí odkaz skupina "Žurnalistika (magisterské studium) navazující - tvůrčí dílny I"


J#0092

Externí odkaz skupina "Žurnalistika (magisterské studium) navazující - tvůrčí dílny II"


Minimální počet kreditů: 30


Předměty JJM102, JJM114 a JJM116 si nemohou zapsat studenti, kteří absolvovali obdobné předměty v bakalářském studiu.


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM082

Dějiny reklamy II

JJM081
JJM099

Analýza a interpretace mediálních textů

JJM084
JJM114

Dějiny světových médií


JJM116JJM136

Základy obsahových analýz II

JJM118
JJM165

Analýzy politické komunikace

JJM107

Skupina předmětů J#0075 Čtení textů ke studiu médií (ZS/LS, 0/2, Z, 3 kredity): studenti si vybírají jeden seminář z aktuální nabídky daného semestru.

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JJM132

Externí odkaz Čtení textů ke studiu médií

Externí odkaz Kraus

ZS/LS

0/2

Z

3

JJM133

Externí odkaz Čtení textů ke studiu médií

Externí odkaz Bednařík Externí odkaz Končelík

ZS

0/2

Z

3

JJM134

Externí odkaz Media and Culture Reading Seminar

Externí odkaz Reifová

LS

0/2

Z

3

JJM159

Externí odkaz Čtení textů ke studiu médií

Externí odkaz Sekera

ZS/LS

0/2

Z

3

Maximální počet kreditů: 6


Skupina předmětů J#0091 Žurnalistika (ZS, 1/3, Z, 3 kredity): student si vybírá alespoň jedny tvůrčí dílny z aktuální nabídky daného semestru.

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JJM124

Externí odkaz Tvůrčí dílny I - rozhlas

Externí odkaz Maršík Externí odkaz Moravec

ZS

0/2

Z

3

JJM125

Externí odkaz Tvůrčí dílny I - televize

Externí odkaz Lokšík

ZS

0/2

Z

3

JJM126

Externí odkaz Tvůrčí dílny I - tisk

Externí odkaz Koubská

ZS

0/2

Z

3

JJM127

Externí odkaz Tvůrčí dílny I - foto

Externí odkaz Lábová

ZS

0/2

Z

3

Maximální počet kreditů: 3


Skupina předmětů J#0092 Žurnalistika (LS, 1/3, Z, 3 kredity): student si vybírá alespoň jedny tvůrčí dílny z aktuální nabídky daného semestru.

Kód

Název předmětu

Vyučující

Semestr

Rozsah

Ukončení

Kredity

JJM128

Externí odkaz Tvůrčí dílny II - rozhlas

Externí odkaz Maršík Externí odkaz Moravec

LS

0/2

Z

3

JJM129

Externí odkaz Tvůrčí dílny II - televize

Externí odkaz Lokšík

LS

0/2

Z

3

JJM130

Externí odkaz Tvůrčí dílny II - tisk

Externí odkaz Koubská

LS

0/2

Z

3

JJM131

Externí odkaz Tvůrčí dílny II - foto

Externí odkaz Láb

LS

0/2

Z

3

Maximální počet kreditů: 3


Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti ( J#0092)

Kód

Název předmětu

Prerekvizity

Korekvizity

Záměnnosti

Neslučitelnosti

JJM128

Tvůrčí dílny II - rozhlas

JJM124
JJM129

Tvůrčí dílny II - televize

JJM125
JJM130

Tvůrčí dílny II - tisk

JJM126
JJM131

Tvůrčí dílny II - foto

JJM127
Poznámka: každý student musí mít absolvovaný předmět z výběru skupiny J#0087
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

9.leden 2014 11:12

 


Odkazy         

 SIS
 Reset hesla SIS
 Rozvrh-obory
 Studijní oddělení
 Harmonogram
 Výsledky hodnocení kurzů
 Garanti oborů


Poslední aktualizace 24.04 2014 08:10, Webmaster - Email : karolinka@fsv.cuni.cz